EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0477

2011/477/EU: Kommissionens afgørelse af 27. juli 2011 om de sikkerhedskrav, som de europæiske standarder skal indeholde, for så vidt angår visse risici for børn i forbindelse med indvendige persienner til vinduer og døre, vinduesafskærmninger med snore og sikkerhedsanordninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF EØS-relevant tekst

OJ L 196, 28.7.2011, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 250 - 253

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/477/oj

28.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/21


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 27. juli 2011

om de sikkerhedskrav, som de europæiske standarder skal indeholde, for så vidt angår visse risici for børn i forbindelse med indvendige persienner til vinduer og døre, vinduesafskærmninger med snore og sikkerhedsanordninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF

(EØS-relevant tekst)

(2011/477/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (1), særlig artikel 4, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2001/95/EF formodes et produkt at være sikkert, når det er i overensstemmelse med ikke-bindende nationale standarder, der gennemfører europæiske standarder, hvis referencer er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

(2)

Disse europæiske standarder skal udarbejdes af europæiske standardiseringsorganer på grundlag af bestemte sikkerhedskrav fastsat af Kommissionen.

(3)

I mange hjem findes der persienner og andre vinduesafskærmninger med snore til at hæve og sænke produktet (snoretræk) eller til at holde dets forskellige dele sammen (indvendige snore). Disse snore indebærer en kvælningsfare for børn, fordi der kan dannes løkker, som børn kan vikle sig ind i, når de leger i nærheden af vinduet. Børn kan også kravle op i vindueskarmen eller op på møbler for at få fat i snorene. Der kan også ske ulykker, når senge eller barnesenge er placeret nær vinduer, hvor snore er inden for børns rækkevidde.

(4)

En stikprøveundersøgelse i hospitaler i EU's 15 medlemsstater i 1998 viste, at 129 børn var indlagt som følge af skadesforløb, hvori indgik en løkke fra en vinduespersienne eller et forhæng (2). Det vurderes, at der i Det Forenede Kongerige hvert år dør et eller to børn efter at være blevet viklet ind i snore fra en persienne. Senere har Kommissionen fået kendskab til ti ulykker med dødelig udgang for børn mellem 15 og 36 måneder, som har fundet sted i Irland, Finland, Nederlandene, Det Forenede Kongerige og Tyrkiet i perioden 2008 til 2010. I USA er 119 ulykker med dødelig udgang og 111 situationer, der kunne være endt med dødsfald, som følge af vinduesafskærmninger med snoretræk blevet rapporteret siden 1999. I Canada er 28 dødelige ulykker og 23 ulykker, der kunne være endt med dødsfald, siden 1986 blevet sat i forbindelse med de samme produkter. I Australien er mindst 10 børn ved uheld blevet kvalt af persiennesnore siden 2000 (3). Disse tal viser dog kun en del af problemet, fordi mange af disse ulykker ikke rapporteres (4).

(5)

Forskningen viser, at de fleste dødelige ulykker med persiennesnore finder sted i soveværelser, og at de involverede børn er mellem 16 og 36 måneder gamle. Over halvdelen af disse ulykker sker for børn på ca. 23 måneder. Selv om de er fuldt ud mobile i den alder, har børn svært ved at gøre sig selv fri, hvis de bliver viklet ind i snorene, fordi deres hoveder stadig er tungere i forhold til kroppen end det er tilfældet for voksne, og deres muskelkontrol er endnu ikke fuldt udviklet. Desuden er deres luftrør endnu ikke fuldt udviklet og således mindre og ikke så stive som hos voksne og større børn, og de kan derfor kvæles hurtigere, hvis deres hals sammensnøres (5).

(6)

Den europæiske standard EN 13120:2009 indeholder ydeevnekrav for indvendige afskærmninger af vinduer og døre, inklusive sikkerhed. Der er imidlertid nogle modeller af afskærmninger, der er blevet sat i forbindelse med ulykker, men som ikke falder ind under denne standard.

(7)

Europæisk standard EN 13120:2009 vedrører både manuelt betjente og motordrevne indvendige afskærmninger, idet sidstnævnte afskærmninger dækkes i relation til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner (6). Dette direktiv dækker dog ikke sikkerhed for børn i forbindelse med den særlige risiko for strangulering og finder ikke anvendelse på indvendige persienner med manuelt betjent snoretræk.

(8)

Motoriseret betjening kan fjerne risiciene ved snoretrækket, men ikke risici i forbindelse med de indre snore.

(9)

Andre vinduesafskærmninger med farlige snore udsætter børn for en lignende risiko.

(10)

Rapporteringer af ulykker i forbindelse med snore angiver dødsårsagen som indre kvælning. Eksisterende europæiske standarder vedrørende vinduesafskærmninger og persienner omfatter ikke krav med hensyn til denne risiko.

(11)

For at dække risikoen i forbindelse med forkert montering eller manglende montering bør fabrikanterne forbedre konstruktionen af vinduesafskærmningernes sikkerhedsanordninger, så produktets anvendelse forhindres, hvis sikkerhedsanordningerne ikke er korrekt monteret.

(12)

Det er derfor nødvendigt at fastsætte sikkerhedskrav for at sikre, at indvendige persienner og andre vinduesafskærmninger med snore har integreret sikkerhed for børn og derved fjerner risikoen for strangulering og indre kvælning som følge af adgang til snore og små dele.

(13)

Desuden skal kravene til sikker betjening af vinduesafskærmninger og persienner med snore og oplysningerne om produktsikkerhed også udvikles for sikkerhedsanordningerne.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som er nedsat ved artikel 15 i direktiv 2001/95/EF, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelser mod dem —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »indvendige persienner«: et produkt til vinduesafskærmning, som er monteret et hvilket som helst sted på en bygning inderside

b)   »vinduesafskærmninger med snore«: et produkt, der anvendes til afskærmning af et vindue, bortset fra indvendige persienner, og som omfatter blotlagte snore. Vinduesafskærmninger kan være placeret på vinduets yderside, eller mellem to vinduespaneler eller foran et vindue

c)   »farlig løkke«: en løkke af blotlagt snor, kæde eller lignende, evt. kombineret med stof, som kan gå ned over hovedet eller rundt om halsen på et lille barn og derved forårsage en stranguleringsfare

d)   »sikkerhedsanordninger«: en anordning eller konstruktion, der beskytter et lille barn mod kvælningsrisiko, f.eks. ved at forhindre, at snoren eller kæden kan danne en farlig løkke ved at knække den farlige løkke, ved at udløse en snor eller kæde, når der dannes en løkke, eller når snoren eller kæden påvirkes af en belastning, ved at gøre snoren eller kæden utilgængelig for børn eller ved at forhindre, at snoren indvikles

e)   »tilgængelig(e) snor(e), kæde(r), kuglekæde(r) eller lignende«: snor(e), kæde(r), kuglekæde(r) eller lignende, der er blotlagt mod forsiden, bagsiden eller siden af persiennen eller vinduesafskærmningen, og som et lille barn kan nå og trække i og derved forårsage en fare for strangulering. Højde anses ikke for en begrænsning af tilgængeligheden.

Artikel 2

De sikkerhedskrav til indvendige persienner, vinduesafskærmninger og sikkerhedsanordninger, som skal opfyldes af europæiske standarder i henhold til artikel 4 i direktiv 2001/95/EF, er fastsat i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(2)  http://ec.europa.eu/consumers/reports/rights_child_safety_prod.pdf

(3)  http://www.ocba.sa.gov.au/productsafety/warning/blindcords.html

(4)  http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/PRHTML97/97136.html

(5)  http://www.rospa.com/about/currentcampaigns/blindcords/

(6)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.


BILAG

Sikkerhedskrav til indvendige persienner, vinduesafskærmninger med snore og sikkerhedsanordninger

1.   ANVENDELSESOMRÅDE

De sikkerhedskrav, der er nærmere beskrevet i dette dokument, finder anvendelse på alle indvendige persienner og vinduesafskærmninger med snore, uanset konstruktion og anvendte materialer, som f.eks.:

persienner

rullegardiner

lamelgardiner

plisségardiner

foldegardiner

spidsbuegardiner

panelgardiner

plantageskodder

oprulningsgardiner.

Forhæng, insektnet og persienner imellem glas, hvis de betjenes ved hjælp af snore, kæder og kuglekæder eller lignende, som er tilgængelig og kan danne farlige løkker, er også omfattet af disse krav.

Disse sikkerhedskrav refererer til børn (»små børn«) i alderen fra 0 til 42 måneder.

2.   KRAV

Ved fastsættelse af ydelseskrav til indvendige persienner og vinduesafskærmninger med snore, er det af afgørende betydning at tage hensyn til alle med rimelighed forventelige anvendelsesbetingelser og de potentielle farer i forbindelse med snore, kæder, kuglekæder eller lignende, som er tilgængelige for børn.

For at mindske risikoen for strangulering og indre kvælning skal indvendige persienner (og vinduesafskærmninger med snore) være konstrueret med integreret sikkerhed. Enhver mulig metode baseret på den nyeste udvikling og teknologi skal tages i betragtning ved en sikker udformning af produktet, når dette skal anvendes i ethvert med rimelighed forudsigeligt miljø, hvor små børn kan være til stede, som f.eks. boliger, hoteller, hospitaler, kirker, forretninger, børnehaver og offentlige rum generelt. Persienner og vinduesafskærmninger til montering i kontorer og andre steder, som er ombygget fra deres oprindelige anvendelsesformål, og hvor små børn med sandsynlighed vil være til stede, er også omfattet af disse krav.

Indvendige persienner og vinduesafskærmninger med snore, hvor snor(er), kæde(r), kuglekæde(r) eller lignende er tilgængelige, skal opfylde følgende mindstekrav:

1)

Snor(e), kæde(r), kuglekæde(r) og lignende må ikke danne en farlig løkke.

2)

Hvis produktets konstruktion ikke fjerner risikoen for, at der kan dannes en farlig løkke, skal produktet være forsynet med egnede sikkerhedsanordninger, der reducerer risikoen for strangulering mest muligt.

3)

Sikkerhedsanordninger skal være til stede som en integreret del af produktet.

4)

Sikkerhedsanordninger, der ikke er integreret (som f.eks. klamper), skal være formonteret på persiennens eller vinduesafskærmningens betjeningssnor(e), -kæde(r) eller -kuglekæde(r). Desuden skal sikkerhedsanordningen bære en iøjefaldende advarsel. Advarslen skal mindst give følgende besked: »Børn risikerer strangulering, hvis denne sikkerhedsanordning ikke monteres. Læs vejledningen omhyggeligt, og foretag monteringen i overensstemmelse hermed. Anvend altid denne anordning til at holde snore eller kæder uden for børns rækkevidde«.

5)

Hvis der forefindes en sikkerhedsanordning, må denne ikke kunne betjenes af små børn. Desuden må sikkerhedsanordninger ikke indebære risici for, at børn kan komme fysisk til skade, f.eks. som følge af skarpe kanter, fingre, der kommer i klemme, eller udragende dele. Sikkerhedsanordningerne skal også gennemgå bestandighedsprøvning og udmattelsesprøvning (slid), og de skal være modstandsdygtige mod ældning som følge af vejrpåvirkninger. Sikkerhedsanordningerne må ikke frigive smådele, som vil kunne medføre indre kvælning af et barn.

6)

Snor(e), kæde(r), kuglekæde(r) og lignende må ikke frigive smådele, som vil kunne medføre indre kvælning af et barn.

3.   OPLYSNINGER OM PRODUKTSIKKERHED

Der skal være klare og tydelige advarsler på salgsstedet, på emballagen, på produktet og i brugsanvisningen. Advarslerne skal mindst gøre opmærksom på følgende:

»Små børn er blevet kvalt af løkker i træksnore, kæder og bånd, som bruges til betjening af produktet«.

»For at undgå strangulering og indvikling i snorene skal disse holdes uden for små børns rækkevidde. Snore kan vikle sig rundt om et barns hals«.

»Flyt senge, barnesenge og møbler væk fra snore til vinduesafskærmninger«.

»Snore må ikke bindes sammen. Sørg for, at snore ikke snos og danner en løkke«.

Advarslerne skal omfatte det relevante piktogram.

Fabrikantens, importørens og en eventuel professionel montørs navn og varemærke skal også vises på produktet.

Anvisninger for samling, montering og sikker anvendelse af persiennen eller vinduesafskærmningen (inkl. sikkerhedsanordning(er)) skal være indlagt i emballagen.

4.   KRAV TIL SIKKERHEDSANORDNINGER BEREGNET TIL EFTERMONTERING

Indvendige persienner eller en vinduesafskærmninger med snore, der udstyret med den eller de relevante sikkerhedsanordninger, skal opfylde kravene i punkt 2.

Sikkerhedsanordningen/sikkerhedsanordningerne skal være ledsaget af følgende advarsler, oplysninger og anvisninger:

fabrikantens, importørens og en eventuel professionel montørs navn og varemærke

anvisningerne: »Læs disse anvisninger omhyggeligt, inden anordningen monteres og anvendes. Børn risikerer strangulering, hvis anordningen ikke monteres korrekt. Opbevar disse anvisninger til fremtidig brug«»Anvendelse af yderligere sikkerhedsanordninger hjælper med til at formindske risikoen for strangulering, men må ikke anses for at være 100 % sikre«

anvisningerne: »Afprøv anordningen, hvis den ikke anvendes regelmæssigt« og »Udskift defekte anordninger«

en advarsel om, at frigørelse af smådele vil kunne medføre indre kvælning af et barn

oplysninger om, hvilken type indvendig persienne eller vinduesafskærmning med snore, som produktet er konstrueret og afprøvet til

anvendelsesoplysninger (sikkerhedsanordningens formål og eventuelle begrænsninger)

nøjagtige anvisninger om korrekt montering og placering af anordningen/anordningerne. Hvis der skal anvendes et særligt monteringsværktøj, skal dette leveres af anordningens/anordningernes leverandør

anvisningerne skal være ledsaget af piktogrammer for at lette forståelsen

eventuelle andre oplysninger om sikker anvendelse.


Top