Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0385

2011/385/EU: Kommissionens afgørelse af 28. juni 2011 om anerkendelse af Ecuador i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF med hensyn til uddannelses- og bevisudstedelsessystemerne for søfartserhverv (meddelt under nummer K(2011) 4440) EØS-relevant tekst

OJ L 170, 30.6.2011, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 191 - 191

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/385/oj

30.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/38


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. juni 2011

om anerkendelse af Ecuador i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF med hensyn til uddannelses- og bevisudstedelsessystemerne for søfartserhverv

(meddelt under nummer K(2011) 4440)

(EØS-relevant tekst)

(2011/385/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (1), særlig artikel 19, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til Spaniens anmodning af 14. februar 2006, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En medlemsstat kan i henhold til direktiv 2008/106/EF beslutte at påtegne beviser for søfarende, der er udstedt af tredjelande, forudsat at det pågældende tredjelande er anerkendt af Kommissionen. Tredjelandene skal opfylde kravene i Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold fra 1978 (STCW-konventionen) (2), som revideret i 1995.

(2)

Ved brev af 14. februar 2006 indgav Spanien en anmodning om anerkendelse af Ecuador. Kommissionen har, efter at Spanien har anmodet herom, undersøgt uddannelses- og bevisudstedelsessystemerne i Ecuador for at kunne fastslå, om landet opfylder kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet passende foranstaltninger til forebyggelse af svig med beviser. Vurderingen blev foretaget på grundlag af resultaterne af det kontrolbesøg, som eksperter fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed aflagde i juli 2007. Under kontrolbesøget blev der påvist visse mangler i uddannelses- og bevisudstedelsessystemerne.

(3)

Kommissionen aflagde rapport til medlemsstaterne om resultatet af vurderingen.

(4)

Ved brev af 18. marts 2009 anmodede Kommissionen Ecuador om at fremlægge bevis for, at manglerne var blevet afhjulpet.

(5)

Ved brev af 8. maj 2009 og 20. maj 2009 meddelte Ecuador de ønskede oplysninger og beviser vedrørende gennemførelsen af hensigtsmæssige og tilstrækkelige korrektionsforanstaltninger med henblik på at behandle alle de mangler, der blev påvist under vurderingen af overholdelsen.

(6)

Resultatet af vurderingen af overholdelsen og vurderingen af de oplysninger, som Ecuador har fremsendt, viser, at Ecuador opfylder de relevante krav i STCW-konventionen, og at landet har truffet passende foranstaltninger til forebyggelse af svig med beviser. Kommissionen bør derfor anerkende disse forhold.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I henhold til artikel 19 i direktiv 2008/106/EF anerkendes Ecuador med hensyn til uddannelses- og bevisudstedelsessystemerne for søfartserhverv.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2011.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33.

(2)  Vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation.


Top