EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0280

2011/280/EU: Kommissionens afgørelse af 16. maj 2011 om ophævelse af afgørelse 2003/796/EF om oprettelse af gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas

OJ L 129, 17.5.2011, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 92 - 92

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/280/oj

17.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/14


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 16. maj 2011

om ophævelse af afgørelse 2003/796/EF om oprettelse af gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas

(2011/280/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens afgørelse 2003/796/EF (1) blev der oprettet en gruppe af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas til at lette samrådet, samordningen og samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne og mellem disse myndigheder og Kommissionen med henblik på at styrke det indre marked og sikre en ensartet anvendelse i alle medlemsstater af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet (2), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (4).

(2)

For at lette samarbejdet mellem de nationale tilsynsmyndigheder og bidrage yderligere til, at det indre marked for elektricitet og naturgas fungerer effektivt, blev der ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 (5) oprettet et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder.

(3)

Agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder fastsætter en ramme, inden for hvilken de nationale tilsynsmyndigheder kan samarbejde og udføre opgaver i lighed med dem, som gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas på nuværende tidspunkt udfører. Eftersom agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder fortsætter det arbejde, som gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas udfører, under en mere effektiv styreform, bør afgørelse 2003/796/EF ophæves.

(4)

For at sikre at gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas kan afslutte en række igangværende projekter, bør gruppen først opløses pr. 1. juli 2011 med henblik på en problemfri overgang til agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2003/796/EF ophæves.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2011.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 296 af 14.11.2003, s. 34.

(2)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 37.

(3)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 57.

(4)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 1.

(5)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.


Top