EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0263

2011/263/EU: Kommissionens afgørelse af 28. april 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til maskinopvaskemidler (meddelt under nummer K(2011) 2806) EØS-relevant tekst

OJ L 111, 30.4.2011, p. 22–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 147 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; ophævet ved 32017D1216 . Latest consolidated version: 16/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/263/oj

30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/22


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. april 2011

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til maskinopvaskemidler

(meddelt under nummer K(2011) 2806)

(EØS-relevant tekst)

(2011/263/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

Der er fastsat miljøkriterier med tilhørende vurderings- og verifikationskrav for maskinopvaskemidler i Kommissionens beslutning 1999/427/EF (2). Efter gennemgang af denne beslutnings kriterier blev der ved Kommissionens beslutning 2003/31/EF (3) fastsat reviderede kriterier, der er gyldige til den 30. april 2011.

(4)

Disse kriterier er nu igen blevet gennemgået i lyset af den tekniske udvikling. Gennemgangen har vist, at det er nødvendigt at ændre produktgruppens definition ved at tilføje en ny undergruppe af produkter og opstille nye miljøkriterier. De nye kriterier og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne afgørelse.

(5)

Beslutning 2003/31/EF bør erstattes af hensyn til klarheden.

(6)

Producenter, hvis produkter har fået tildelt miljømærket for maskinopvaskemidler på grundlag af kriterierne i beslutning 2003/31/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, der giver dem tid nok til at tilpasse deres produkter, så de opfylder de reviderede kriterier og krav. Indtil gyldighedsperioden for beslutning 2003/31/EF udløber, bør producenterne desuden kunne indgive ansøgninger enten efter denne beslutnings kriterier eller efter kriterierne i nærværende afgørelse.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Produktgruppen »maskinopvaskemidler« omfatter maskinopvaskemidler og produkter, der benyttes som skyllemidler, uanset om de foreligger i pulverform, væskeform eller enhver anden form, og hvis de forudsættes bragt i omsætning og anvendt udelukkende i automatiske husholdningsopvaskemaskiner og i automatiske opvaskemaskiner, der er til erhvervsmæssig brug, men i størrelse og anvendelsesmåde svarer til husholdningsopvaskemaskiner.

Artikel 2

I denne beslutning forstås ved:

»stof«: et grundstof eller en naturlig eller industrielt fremstillet forbindelse, som det indgår i, herunder tilsætningsstoffer, der er nødvendige for at bevare produkternes stabilitet, og urenheder, der stammer fra fremstillingsprocessen, men ikke opløsningsmidler, som kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning.

Artikel 3

Et maskinopvaskemiddel kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, hvis det tilhører produktgruppen »maskinopvaskemidler« som defineret i artikel 1 og opfylder kriterierne i bilaget.

Artikel 4

Kriterierne for produktgruppen »maskinopvaskemidler« og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav gælder i fire år efter vedtagelsen af denne afgørelse.

Artikel 5

Produktgruppen »maskinopvaskemidler« får til administrative formål tildelt kodenummer »015«.

Artikel 6

Beslutning 2003/31/EF ophæves.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 6 bedømmes EU-miljømærkeansøgninger for produkter i produktgruppen »maskinopvaskemidler« på de betingelser, der er fastlagt i beslutning 2003/31/EF, hvis de indgives før vedtagelsesdatoen for denne afgørelse.

2.   EU-miljømærkeansøgninger, der indgives for produkter i produktgruppen »maskinopvaskemidler« efter vedtagelsesdatoen for denne beslutning, men senest den 30. april 2011, kan enten bygge på kriterierne i beslutning 2003/31/EF eller på kriterierne i nærværende afgørelse.

Disse ansøgninger bedømmes efter de kriterier, de bygger på.

3.   Når miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er bedømt efter kriterierne i beslutning 2003/31/EF, kan det anvendes i 12 måneder fra vedtagelsesdatoen for nærværende afgørelse.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2011.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  EFT L 167 af 2.7.1999, s. 38.

(3)  EFT L 9 af 15.1.2003, s. 11.


BILAG

GENERELLE FORHOLD

Sigtet med kriterierne

Kriterierne sigter især mod at fremme produkter, der belaster vandøkosystemerne mindre, som indeholder en begrænset mængde farlige stoffer, og hvis præstationer er afprøvet.

KRITERIER

Kriterierne omfatter følgende områder:

1.

Samlet kemikalieindhold

2.

Stoffer eller blandinger, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang

3.

Toksicitet for organismer, der lever i vand: kritisk fortyndingsvolumen (Critical Dilution Volume: CDV)

4.

Organiske stoffers bionedbrydelighed

5.

Vaskeevne

6.

Emballagekrav

7.

Forbrugeroplysning

8.

Oplysninger på EU-miljømærket.

1.   Vurdering og verifikation

a)   Krav

Der er anført specifikke vurderings- og verifikationskrav ved hvert kriterium.

Når ansøgeren skal forelægge erklæringer, dokumentation, analyse- og prøvningsresultater eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, er det underforstået, at belægget efter forholdene kan stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller disses leverandør(er) osv.

Prøvning udføres så vidt muligt af laboratorier, som opfylder de generelle krav i standard EN ISO 17025 eller tilsvarende.

Der kan eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen, accepterer dem som ligeværdige.

Tillæg I henviser til databasen for vaskemiddelingredienser (Detergent Ingredients Database, DID-listen), som omfatter de mest udbredte opvaskemiddelingredienser. Den skal anvendes som grundlag for beregningerne af det kritiske fortyndingsvolumen og til vurderingen af ingrediensernes bionedbrydelighed. For stoffer, der ikke optræder på DID-listen, gives der anvisninger på, hvordan de relevante data beregnes eller ekstrapoleres. Den seneste version af DID-listen kan fås på EU-miljømærkets websted eller via de enkelte ansvarlige organers websteder.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

b)   Målegrænser

Indholdsstoffer, hvis koncentration i præparatet overstiger 0,010 vægtprocent, skal opfylde miljøkriterierne.

Med undtagelse af kriterium 2b) om indholdet af farlige stoffer og blandinger, skal konserverings-, farve- og duftstoffer opfylde kriterierne, uanset hvilken koncentration de forekommer i.

Indholdsstoffer defineres som alle stoffer i produktet, inklusive tilsætningsstoffer (f.eks. konserveringsstoffer eller stabilisatorer) i ingredienserne. Urenheder, der stammer fra råmaterialefremstillingen, og som er til stede i den endelige sammensætning i koncentrationer på mere end 0,010 vægtprocent, skal også opfylde kriterierne.

En vandopløselig beskyttelsesfilm om produktet, der ikke skal fjernes inden opvasken, skal anses for en bestanddel i produktet for alle kravs vedkommende.

2.   Funktionel enhed

Den funktionelle enhed er den mængde opvaskemiddel, som er nødvendig for at rengøre tolv normalt snavsede kuverter (som defineret ved DIN- eller ISO-standarder).

3.   Referencedosering

Den mængde opvaskemiddel, som producenten anbefaler forbrugeren at anvende til opvask af tolv normalt snavsede kuverter, antages som referencedosering under normale forhold, som fastlagt i IKW's opvaskeevnetest, jf. kriterium 5.

Krav til vurdering og verifikation af 2. funktionel enhed og 3. referencedosering: Hele recepten skal forelægges for det ansvarlige organ, herunder handelsnavn, kemisk navn, CAS-nr., DID-nr. (1), indgående mængde inklusive og eksklusive vand samt funktionen af alle indgående ingredienser (uanset koncentration) i produktet. Der skal forelægges en prøve på etiketten med doseringsanbefalingerne for det ansvarlige organ.

Der skal for hver ingrediens forelægges sikkerhedsdatablade for det ansvarlige organ i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2).

DID-listen kan findes på EU-miljømærkets websted: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

KRITERIER FOR EU-MILJØMÆRKET

Kriterium 1 —   Samlet kemikalieindhold

Det samlede kemikalieindhold (total chemicals, TC) er den anbefalede dosering, udtrykt i g/vask, minus vandindholdet.

Det samlede kemikalieindhold må ikke overskride følgende mængder:

a)

Opvaskemidler med én funktion: TCmax = 20,0 g/vask

b)

Opvaskemidler med flere funktioner: TCmax = 22,0 g/vask.

Ved beregning af CDV, aNBO og anNBO benyttes en skyllemiddeldosis på 3 ml.

Vurdering og verifikation: Beregning af produktets TC. For flydende produkter skal densiteten opgives (g/ml).

Kriterium 2 —   Stoffer eller blandinger, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang

a)   Ingredienser, der ikke må anvendes

Følgende ingredienser må ikke indgå i produktet, hverken som en del af recepten eller som bestanddel i en blanding, der indgår i recepten:

phosphater

DTPA (diethylentriaminpentaeddikesyre)

perborater

reaktive chlorforbindelser

EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre)

nitromoskus og polycyklisk moskus.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en udfyldt og underskrevet erklæring om, at kriteriet er opfyldt.

b)   Farlige stoffer og blandinger

Ifølge forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømærket, artikel 6, stk. 6, må hverken produktet eller nogen del af det indeholde stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for klassifikation i de nedenfor specificerede fareklasser eller -kategorier i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, og det må heller ikke indeholde stoffer, som der er henvist til i forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 57.

Liste over faresætninger:

GHS-faresætning (3)

EU-risikosætning (4)

H300 Livsfarlig ved indtagelse.

R28

H301 Giftig ved indtagelse.

R25

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

R65

H310 Livsfarlig ved hudkontakt.

R27

H311 Giftig ved hudkontakt.

R24

H330 Livsfarlig ved indånding.

R23/26

H331 Giftig ved indånding.

R23

H340 Kan forårsage genetiske defekter.

R46

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.

R68

H350 Kan fremkalde kræft.

R45

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding.

R49

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

R40

H360F Kan skade forplantningsevnen.

R60

H360D Kan skade det ufødte barn.

R61

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.

R60/61/60-61

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

R60/63

H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

R61/62

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

R62

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

R63

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

R62-63

H362 Kan skade børn, der ammes.

R64

H370 Forårsager organskader.

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Kan forårsage organskader.

R68/20/21/22

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

R48/25/24/23

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

R48/20/21/22

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

R50

H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R50-53

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R51-53

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R52-53

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

R53

EUH059 Farlig for ozonlaget.

R59

EUH029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

R29

EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

R31

EUH032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

R32

EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene.

R39-41

Sensibiliserende stoffer

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

R42

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

R43

Dette kriterium finder anvendelse på alle ingredienser, der er til stede i koncentrationer ≥ 0,010 %, herunder konserverings-, farve- og duftstoffer.

Anvendelse af stoffer eller blandinger, hvis egenskaber ændres af forarbejdningen på en sådan måde, at den identificerede fare ikke længere er til stede, (f.eks. således, at de ikke længere er biotilgængelige, eller ved at de undergår en kemisk forandring) er undtaget fra overstående krav.

Dispensationer: Følgende stoffer og blandinger er specifikt undtaget fra dette krav:

Overfladeaktive stoffer

I koncentrationer < 25 % i produktet

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

R 50

Biocider, der anvendes til konservering (5)

H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R50-53

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R51-53

Duftstoffer

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R52-53

Biocider, der anvendes til konservering (5)

Enzymer (6)

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

R42

Enzymer (6)

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

R43

NTA som urenhed i MGDA og GLDA (7)

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

R40

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge produktets nøjagtige recept for det ansvarlige organ. Ansøgeren skal også forelægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium sammen med den dertil hørende dokumentation såsom overensstemmelseserklæringer, der er underskrevet af materialeleverandørerne, og kopier af de relevante sikkerhedsdatablade for stofferne og blandingerne.

c)   Stoffer på den liste, der er omhandlet i artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006

Der gøres ingen undtagelser fra forbuddet i artikel 6, stk. 6, for så vidt angår stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på den liste, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 59, og som findes i blandinger i koncentrationer på over 0,010 %.

Vurdering og verifikation: De stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på kandidatlisten som omhandlet i forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 59, kan findes her: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Der skal henvises til listen på ansøgningsdatoen. Ansøgeren skal forelægge produktets nøjagtige recept for det ansvarlige organ. Ansøgeren skal også forelægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium sammen med den dertil hørende dokumentation såsom overensstemmelseserklæringer, der er underskrevet af materialeleverandørerne, og kopier af de relevante sikkerhedsdatablade for stofferne og blandingerne.

d)   Ingredienser, der kun må anvendes i begrænset omfang — duftstoffer

Enhver ingrediens, der tilsættes produktet som duftstof, skal være fremstillet og/eller håndteret i henhold til retningslinjerne fra International Fragrance Association (IFRA). Disse retningslinjer kan findes på IFRA's websted: http://www.ifraorg.org.

Producenten skal følge anbefalingerne i IFRA's regelsæt om forbud, begrænset anvendelse og specificerede renhedskriterier for materialer.

Duftstoffer, der er undergivet oplysningskravet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler (bilag VII), og som ikke i forvejen er udelukket ved kriterium 2b, samt (andre) duftstoffer, der er klassificeret med H317/R43 (Kan forårsage allergisk hudreaktion) og/eller H334/R42 (Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding), må ikke forekomme i mængder ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) pr. stof.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en underskrevet overensstemmelseserklæring med angivelse af mængden af duftstoffet i produktet. Ansøgeren skal også forelægge en erklæring fra duftstoffets producent, som specificerer hvert af de stoffer i duftstofferne, der er opført i bilag III, del I, til Rådets direktiv 76/768/EØF, samt indholdet af (andre) stoffer, der har fået tildelt H/R-sætningerne H317/R43 og/eller H334/R42.

e)   Biocider

i)

Produktet må kun indeholde biocider i konserveringsøjemed, og doseringen skal være afpasset til dette ene formål. Dette gælder ikke for overfladeaktive stoffer, som også kan have biocide egenskaber.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge kopier af sikkerhedsdatabladet for alle tilsatte konserveringsmidler samt oplysninger om den nøjagtige koncentration i produktet. Konserveringsmiddelproducenten eller -leverandøren skal forelægge oplysninger om den nødvendige dosering (f.eks. resultater af en provokationstest eller tilsvarende).

ii)

Det er forbudt at hævde eller antyde på emballagen eller ved enhver anden kommunikationsform, at produktet har en antibakteriel virkning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge tekst og layout for hver emballagetype og/eller et eksemplar af hver emballagetype for det ansvarlige organ.

Kriterium 3 —   Toksicitet for organismer, der lever i vand: Kritisk fortyndingsvolumen (CDV)

Produktets kritiske fortyndingsvolumen (CDVkronisk) må ikke overskride følgende grænseværdier for CDVkronisk:

Produkttype

Grænseværdi CDVkronisk

Opvaskemidler med én funktion

25 000 l/vask

Opvaskemidler med flere funktioner

30 000 l/vask

Skyllemiddel

10 000 l/vask

Det kritiske fortyndingsvolumen for toksicitet (CDVkronisk) beregnes for hver enkelt ingrediens (i) ved følgende formel:

Formula

hvor

vægt (i)

=

vægten af ingrediensen pr. anbefalet dosis

DF

=

nedbrydningsfaktor

TF

=

stoffets kroniske toksicitetsfaktor som anført i DID-listen.

Konserverings-, farve- og duftstoffer i produktet skal også indgå i CDV-beregningen, selvom koncentrationen er lavere end 0,010 % (100 ppm).

Vurdering og verifikation: Beregning af produktets CDVkronisk. Et regneark til beregning af CDV-værdien kan fås på EU-miljømærkets websted.

Værdierne for DF- og TF-parametrene skal tages fra DID-listen (databasen for vaskemiddelingredienser, »Detergent Ingredient Database«). Står stoffet ikke på DID-listen, skal parametrene beregnes efter retningslinjerne i DID-listens del B, og den dertil hørende dokumentation skal vedlægges.

Kriterium 4 —   Organiske stoffers bionedbrydelighed

Produktets indhold af organiske stoffer, der er aerobt ikke-bionedbrydelige (ikke let bionedbrydelige) (aNBO) og/eller anaerobt ikke-bionedbrydelige (anNBO) må ikke overskride følgende grænseværdier:

Produkttype

aNBO

anNBO

Opvaskemidler

1,0 g/vask

5,50 g/vask

Skyllemiddel

0,15 g/vask

0,50 g/vask

Vurdering og verifikation: Beregning af aNBO og anNBO for produktet. Et regneark til beregning af værdierne for aNBO og anNBO kan fås på EU-miljømærkets websted.

Der henvises til DID-listen. For ingredienser, der ikke står på DID-listen, opgives relevante oplysninger fra litteraturen eller andre kilder eller relevante testresultater til dokumentation for, at stofferne er aerobt og anaerobt bionedbrydelige. Se tillæg I.

Bemærk, at TAED bør anses for at være anaerobt bionedbrydeligt.

Kriterium 5 —   Vaskeevne (brugsegnethed)

Produktet skal udvise en tilfredsstillende vaskeevne ved den anbefalede dosering i henhold til den standardtest, som er udarbejdet af IKW, eller i henhold til standard EN 50242 med følgende modifikationer:

Prøvningerne udføres ved 55 °C eller ved en lavere temperatur, hvis produktet hævdes at være effektivt ved denne temperatur.

Når ansøgningen gælder et skyllemiddel kombineret med opvaskemidler, skal dette skyllemiddel anvendes i prøvningen i stedet for referenceskyllemidlet.

Ved ansøgninger angående flerfunktionelle produkter, skal ansøgeren forelægge dokumentation for, at produktet faktisk fungerer som hævdet.

Vurdering og verifikation: Testrapporten skal forelægges for det ansvarlige organ. Der kan anvendes andre prøvningsmetoder end IKW-testen eller den modificerede udgave af EN 50242, hvis det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen, accepterer dem som ligeværdige.

Hvis EN 50242:2008 anvendes, gælder følgende modifikationer:

Testen udføres ved 55 °C ± 2 °C (eller en lavere temperatur, hvis vaskemidlet hævdes at virke effektivt ved en temperatur under 55 °C) med kold forvask uden opvaskemiddel.

Den maskine, der anvendes til testen, skal være tilsluttet koldt vand og skal kunne rumme 12 kuverter med et vaskeindeks på mellem 3,35 og 3,75.

Maskinens tørreprogram anvendes, men kun servicets renhedsgrad vurderes.

Der skal anvendes et svagt surt skyllemiddel i overensstemmelse med standarden (recept III).

Skyllemiddelindstillingen skal være mellem 2 og 3.

Der anvendes den dosering af opvaskemidlet, som producenten anbefaler.

Der skal gennemføres tre forsøg ved en vandhårdhedsgrad i overensstemmelse med standarden.

Et forsøg består af fem gange vask, hvor resultatet aflæses efter den femte vask, uden at servicet rengøres mellem hver vask.

Resultatet efter den femte vask skal være bedre end eller identisk med det resultat, der opnås med referenceopvaskemidlet.

Angående recepten for referenceopvaskemidlet (opvaskemiddel B IEC 436) og skyllemidlet (recept III): se tillæg B i standard EN 50242:2008 (de overfladeaktive stoffer skal opbevares på et køligt sted i vandtætte beholdere, der højst rummer 1 kg, og skal anvendes inden for tre måneder).

Hvis der indgår skyllemiddel og saltfunktioner i et flerfunktionelt produkt, skal virkningen dokumenteres ved prøvning.

Ansøgerne skal kunne dokumentere virkningen af andre funktioner i flerfunktionelle opvaskemidler.

Kriterium 6 —   Emballagekrav

a)   Primæremballage pr. funktionel enhed

Vægten af primæremballagen må ikke overstige 2,0 gram pr. vask.

b)   Karton- og papemballage

Primæremballage af pap eller karton skal bestå af mindst 80 % genvundet materiale.

c)   Mærkning af plastemballage

For at gøre det lettere at identificere emballagens forskellige dele med henblik på genvinding skal plastdele i primæremballagen mærkes i henhold til DIN 6120, del 2, eller tilsvarende. Kapsler og pumper er undtaget fra dette krav.

d)   Plastemballage

Der må i plastemballage kun anvendes phthalater, som på ansøgningstidspunktet har gennemgået en risikovurdering og ikke er blevet klassificeret efter kriterium 2 b).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en beregning af mængden af primæremballage og en erklæring om procentdelen af genvundet materiale i karton- eller papemballagen. Ansøgeren skal fremlægge en udfyldt og underskrevet erklæring om overensstemmelse med kriterium 6 d).

Kriterium 7 —   Forbrugeroplysninger

a)   Information på emballagen

Følgende tekst (eller tilsvarende oplysninger) skal være anført på eller vedlagt produktet:

»Dette miljømærkede maskinopvaskemiddel virker effektivt ved lave temperaturer (8). Brug opvaskemaskinens lavtemperaturprogrammer. Fyld opvaskemaskinen op, før du sætter den i gang. Brug ikke mere opvaskemiddel end anbefalet. Sådan minimerer du forbruget af både energi og vand og mindsker vandforureningen.

b)   Doseringsanvisninger

Produktemballagen skal være forsynet med doseringsanvisninger. Den anbefalede dosering skal specificeres for de forskellige vandhårdheder, der er relevante der, hvor produktet markedsføres. Anvisningerne skal oplyse om, hvordan produktet udnyttes bedst i forhold til, hvor snavset servicet er.

Ansøgeren skal gøre det nemt for forbrugeren at følge doseringsvejledningen, f.eks. ved at stille et målebæger til rådighed (til pulverformede eller flydende produkter) og/eller ved som minimum at anføre den anbefalede dosering i ml (til pulverformede og flydende produkter).

c)   Oplysning om og mærkning af bestanddele

Enzymtypen skal oplyses på emballagen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en prøve af produktetiketten samt en erklæring om overensstemmelse med hver del, a), b) og c), af dette kriterium.

Kriterium 8 —   Oplysninger på EU-miljømærket

Det valgfrie mærke med tekstrubrik skal indeholde følgende tekst:

»—

Mindsket belastning af vandøkosystemerne

Begrænset brug af farlige stoffer

Opvaskepræstation afprøvet«

Retningslinjerne for brugen af det valgfrie mærke med tekstrubrik kan findes i »Guidelines for use of the Ecolabel logo« på webstedet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve på mærket.


(1)  DID-nummeret er ingrediensens nummer på DID-listen (databasen for vaskemiddelingredienser: Detergent Ingredient Database); det bruges til at fastslå, om kriterium 3 og 4 er opfyldt. Se tillæg I.

(2)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 67/548/EØF med tilpasning til forordning (EF) nr. 1907/2006 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/121/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF med senere ændringer.

(5)  Jf. kriterium 2e. Denne undtagelse finder anvendelse, forudsat at biocidernes bioakkumulationspotentiale er kendetegnet ved log Pow (log oktanol/vand-fordelingskoefficient) < 3,0 eller en eksperimentelt bestemt biokoncentrationsfaktor (BCF) ≤ 100.

(6)  Inklusive stabilisatorer og andre hjælpestoffer i præparaterne.

(7)  I koncentrationer, der er lavere end 1,0 % i råmaterialet, forudsat at den samlede koncentration i det endelige produkt er lavere end 0,10 %.

(8)  Ansøgeren skal her indsætte sin anbefaling om temperatur eller temperaturinterval, som ikke må overstige 55 °C.«

Tillæg I

Database for vaskemiddelingredienser (DID-liste)

DID-listen (del A) er en liste med oplysninger om toksicitet i vand og bionedbrydelighed for ingredienser, der typisk benyttes i vaskemiddelrecepter. Listen rummer oplysninger om toksicitet og bionedbrydelighed for en række stoffer, der benyttes i vaske- og rengøringsmidler. Den er ikke udtømmende, men del B af DID-listen indeholder vejledning i, hvordan de relevante parametre bestemmes for stoffer, der ikke optræder på DID-listen (f.eks. toksicitetsfaktor (TF) og nedbrydningsfaktor (DF), der benyttes til beregning af det kritiske fortyndingsvolumen). Listen er en generel informationskilde, og de stoffer, der står på den, er ikke nødvendigvis godkendt til brug i EU-miljømærkede produkter. DID-listen (del A og B) kan findes på EU-miljømærkets websted.

For stoffer uden data om toksicitet i vand og nedbrydelighed kan der anvendes strukturanalogier med lignende stoffer til at vurdere TF og DF. Sådanne strukturanalogier skal godkendes af det ansvarlige organ, der tillader anvendelse af EU-miljømærket. Som alternativ lægges de værst tænkelige forhold til grund efter følgende parametre:

Værst tænkelige forhold:

 

Akut toksicitet

Kronisk toksicitet

Nedbrydning

Ingrediens

LC50/EC50

SF(akut)

TF(akut)

NOEC (1)

SF(kronisk)  (1)

TF(kronisk)

DF

aerobisk

anaerobisk

»Navn«

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Dokumentation for let bionedbrydelighed

Der skal anvendes følgende testmetoder for let bionedbrydelighed:

1)

Indtil den 1. december 2010 og i overgangsperioden fra den 1. december 2010 til den 1. december 2015:

 

Prøvningsmetoderne for let bionedbrydelighed i direktiv 67/548/EØF, særlig de metoder, der er angivet nærmere i dette direktivs bilag V, afsnit C4, de ækvivalente OECD-prøvningsmetoder 301 A-F eller de ækvivalente ISO-prøvninger.

 

Princippet om tidagesvinduet finder ikke anvendelse for overfladeaktive stoffer. Kravet er en nedbrydelighed på 70 % eller derover ved prøvningerne i bilag V, afsnit C4-A og C4-B i direktiv 67/548/EØF (og de ækvivalente OECD 301 A- og E-prøvninger samt de ækvivalente ISO-prøvninger), og 60 % ved prøvningerne i afsnit C4-C, D, E og F (og de ækvivalente OECD 301 B-, C-, D- og F-prøvninger samt de ækvivalente ISO-prøvninger).

2)

Efter den 1. december 2015 og i overgangsperioden fra den 1. december 2010 til den 1. december 2015:

De testmetoder, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Dokumentation for anaerob bionedbrydelighed

Referencetesten for anaerob bionedbrydelighed er EN ISO 11734, ECETOG nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller en ækvivalent prøvningsmetode, og der kræves 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold. Prøvningsmetoder, der simulerer forholdene i et relevant anaerobt miljø, kan også bruges til at dokumentere, at der er opnået 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold.

Ekstrapolering for stoffer, der ikke står på DID-listen

For ingredienser, der ikke er optaget på DID-listen kan følgende fremgangsmåde anvendes til at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for anaerob bionedbrydelighed:

1)

Anvend rimelig ekstrapolation. Anvend prøvningsresultater, der er opnået for ét råmateriale, til at ekstrapolere til den fuldstændige anaerobe nedbrydelighed for andre overfladeaktive stoffer, der er strukturelt beslægtede med det. Når et overfladeaktivt stof (eller en gruppe homologe stoffer) ifølge DID-listen er anaerobt bionedbrydeligt, kan det antages, at et lignende overfladeaktivt stof også er anaerobt bionedbrydeligt (f.eks. er C12-15 A 1-3 EO sulfat (DID nr. 8) anaerobt bionedbrydeligt, og der kan således antages en tilsvarende bionedbrydelighed for C12-15 A 6 EO sulfat). Når det er fastslået ved hjælp af en passende prøvningsmetode, at et overfladeaktivt stof er anaerobt bionedbrydeligt, kan det antages, at et lignende overfladeaktivt stof også er anaerobt bionedbrydeligt (f.eks. kan litteratur, der bekræfter, at overfladeaktive stoffer, som tilhører gruppen alkylesterammoniumsalte, er anaerobt nedbrydelige, bruges som dokumentation for en tilsvarende anaerob bionedbrydelighed af kvaternære ammoniumsalte, der indeholder esterbindinger i alkylkæden/kæderne).

2)

Udfør screeningtest for nedbrydelighed under anaerobe forhold. Hvis det er nødvendigt at udføre ny prøvning, udføres en screeningtest efter EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller en tilsvarende metode.

3)

Udfør prøvning af nedbrydeligheden med lav dosis. Hvis det er nødvendigt at udføre ny prøvning, og der opstår problemer med udførelsen af screeningtesten (f.eks. inhibering pga. prøvestoffets toksicitet), gentages prøvningen med en lav dosis af det overfladeaktive stof, og nedbrydningen overvåges ved hjælp af 14C-målinger eller kemisk analyse. Prøvning med lav dosis kan udføres ved hjælp af OECD 308 (august 2000) eller en tilsvarende metode.


(1)  Hvis der ikke er fundet acceptable data for kronisk toksicitet, er disse kolonner ikke udfyldt. I så fald sættes TF(kronisk) til samme værdi som TF(akut).


Top