EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0259

2011/259/EU: Kommissionens afgørelse af 27. april 2011 om anerkendelse af Tunesien med hensyn til uddannelse, undervisning og attestering af søfarende med henblik på anerkendelse af kvalifikationsbeviser (meddelt under nummer K(2011) 2754) EØS-relevant tekst

OJ L 110, 29.4.2011, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 008 P. 333 - 333

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/259/oj

29.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/34


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 27. april 2011

om anerkendelse af Tunesien med hensyn til uddannelse, undervisning og attestering af søfarende med henblik på anerkendelse af kvalifikationsbeviser

(meddelt under nummer K(2011) 2754)

(EØS-relevant tekst)

(2011/259/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (1), særlig artikel 19, stk. 3,

under henvisning til de franske myndigheders brev af 9. marts 2006, hvori de anmoder om anerkendelse af Tunesien for at kunne anerkende de af dette land udstedte kvalifikationsbeviser, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne kan beslutte at godkende søfarendes kvalifikationsbeviser, der er udstedt af et tredjeland, hvis Kommissionen har anerkendt det pågældende tredjeland som værende i stand til at opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold af 1978, som revideret (STCW-konventionen) (2).

(2)

Kommissionen har, efter at de franske myndigheder har anmodet herom, undersøgt de maritime uddannelses-, undervisnings- og attesteringsordninger i Tunesien for at kunne fastslå, om dette land opfylder kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet passende forholdsregler til at forebygge svig omkring beviser. Vurderingen blev foretaget på grundlag af det informationskontrolbesøg, som eksperter fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed aflagde i april 2007.

(3)

Kommissionen har forelagt medlemsstaterne en rapport om resultaterne af vurderingen.

(4)

Kommissionen har efterfølgende ved brev af 28. januar 2009 opfordret de tunesiske myndigheder til at forelægge dokumentation for, at de mangler, som blev fundet under vurderingen, er afhjulpet på passende vis.

(5)

De tunesiske myndigheder fremlagde ved brev af 25. november 2009 de ønskede oplysninger og den ønskede dokumentation med hensyn til gennemførelsen af passende og tilstrækkelige korrigerende foranstaltninger til at afhjælpe alle de mangler, der blev konstateret under vurderingen.

(6)

Resultatet af vurderingen af overholdelsen og vurderingen af de oplysninger, som de tunesiske myndigheder har fremsendt, viser, at Tunesien opfylder de relevante krav i STCW-konventionen, og at landet har truffet passende forholdsregler til at forebygge svig vedrørende beviser, og at EU bør anerkende disse forhold.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tunesien anerkendes med hensyn til uddannelse, undervisning og attestering af søfarende med henblik på anerkendelse af de af dette land udstedte kvalifikationsbeviser.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2011.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33.

(2)  Vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation.


Top