EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0163

2011/163/EU: Kommissionens afgørelse af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer K(2011) 1630) EØS-relevant tekst

OJ L 70, 17.3.2011, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 226 - 232

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/163(1)/oj

17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 70/40


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 16. marts 2011

om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF

(meddelt under nummer K(2011) 1630)

(EØS-relevant tekst)

(2011/163/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 1, fjerde afsnit, og artikel 29, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 96/23/EF er der fastsat kontrolforanstaltninger vedrørende de i bilag I til samme direktiv omhandlede stoffer og grupper af restkoncentrationer. I henhold til direktiv 96/23/EF er optagelse eller opretholdelse på de lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan indføre dyr og produkter af animalsk oprindelse, der er omfattet af direktivet, betinget af, at de pågældende tredjelande forelægger en plan med oplysninger om de garantier, de stiller med hensyn til overvågning af de grupper af restkoncentrationer og stoffer, der er opstillet i nævnte bilag. Sådanne planer skal ajourføres på anmodning af Kommissionen, navnlig når kontrollen gør det påkrævet.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2004/432/EF af 29. april 2004 om godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF (2), godkendes de planer foreskrevet i artikel 29 i direktiv 96/23/EF (i det følgende benævnt »planerne«), som visse tredjelande, der er opført på listen i bilaget til beslutningen, har forelagt for dyr og animalske primærprodukter opført på listen.

(3)

På grundlag af nyere planer forelagt af visse tredjelande og supplerende oplysninger, som Kommissionen har fået, er det nødvendigt at opdatere listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan importere dyr og animalske produkter, jf. direktiv 96/23/EF, og som for øjeblikket er opført i bilaget til beslutning 2004/432/EF (i det følgende benævnt »listen«).

(4)

De Forenede Arabiske Emirater har forelagt Kommissionen en plan vedrørende kamelmælk. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør derfor godkendes. Kamelmælk bør derfor indsættes i oplysninger vedrørende De Forenede Arabiske Emirater i listen.

(5)

Brunei har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør derfor godkendes. Brunei bør derfor optages på listen for så vidt angår akvakultur.

(6)

Kommissionen har anmodet Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om at fremlægge oplysninger om gennemførelsen af landets plan vedrørende dyr af hestefamilien til slagtning. Da Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ikke har svaret, foreligger der ikke tilstrækkelige garantier med henblik på godkendelse. Oplysningerne vedrørende det pågældende tredjeland for så vidt angår dyr af hestefamilien til slagtning bør derfor udgå af listen. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er blevet underrettet herom.

(7)

Oplysninger i listen vedrørende Malaysia omfatter fjerkræ, men den plan, som Malaysia har forelagt, og de supplerende oplysninger, Kommissionen har fået, giver ikke tilstrækkelige garantier vedrørende fjerkræ. Den eneste virksomhed, der forarbejder sådanne råvarer, og som for øjeblikket er godkendt i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (3), importerer imidlertid alle sine råvarer fra en medlemsstat. For at den aktivitet kan fortsætte, bør oplysningerne i listen omfatte fjerkræ, men det bør kun omfatte råvarer importeret fra andre tredjelande, der er opført på listen for så vidt angår sådanne råvarer, eller fra medlemsstater. Malaysia er blevet underrettet herom. Der bør i listen for det pågældende tredjelands vedkommende indsættes en fodnote, der præciserer denne begrænsning.

(8)

Kommissionen har anmodet Rusland om at fremlægge oplysninger om gennemførelsen af landets plan vedrørende dyr af hestefamilien til slagtning. Da Rusland ikke har svaret, foreligger der ikke tilstrækkelige garantier med henblik på godkendelse. Oplysningerne vedrørende det pågældende tredjeland for så vidt angår dyr af hestefamilien til slagtning bør udgå af listen. Rusland er blevet underrettet herom.

(9)

Kommissionen har anmodet Ukraine om at fremlægge oplysninger om gennemførelsen af landets plan vedrørende dyr af hestefamilien og produkter heraf. Da Ukraine ikke har svaret, foreligger der ikke tilstrækkelige garantier med henblik på godkendelse. Oplysningerne vedrørende det pågældende tredjeland for så vidt angår dyr af hestefamilien og produkter heraf bør udgå af listen. Ukraine er blevet underrettet herom.

(10)

Kommissionen har anmodet USA om at fremlægge oplysninger om gennemførelsen af landets plan vedrørende dyr af hestefamilien og produkter heraf. USA har imidlertid ikke givet de pågældende garantier, eftersom slagtning af dyr af hestefamilien med henblik på eksport til Unionen er ophørt i USA. Oplysningerne vedrørende det pågældende tredjeland for så vidt angår dyr af hestefamilien og produkter heraf bør derfor udgå af listen. USA er blevet underrettet herom.

(11)

Under et kontrolbesøg i Uruguay aflagt af Kommissionen blev der konstateret alvorlige mangler i gennemførelsen af planen vedrørende kaniner og opdrættet vildt. For så vidt angår kaniner fandtes der ikke nogen overvågningsplan for restkoncentrationer, og for så vidt angår opdrættet vildt var det ikke muligt at udtage prøver eller udføre test, fordi produktionen var standset. Oplysningerne vedrørende Uruguay for så vidt angår kaniner og opdrættet vildt bør derfor udgå af listen. Uruguay er blevet underrettet herom.

(12)

Visse tredjelande eksporterer animalske produkter fremstillet af råvarer med oprindelse i medlemsstater eller andre tredjelande, som opfylder betingelserne i direktiv 96/23/EF for sådanne råvarer, og som derfor er opført på listen. For at sikre, at animalske produkter, der importeres til Unionen, er omfattet af en godkendt plan, bør tredjelande, der importerer sådanne råvarer med henblik på efterfølgende eksport til Unionen, indsætte en erklæring herom i deres plan.

(13)

For at undgå en eventuel afbrydelse af samhandelen bør der fastsættes en overgangsperiode for de relevante sendinger fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Rusland, Ukraine og Uruguay, der blev afsendt til Unionen inden datoen for anvendelse af denne afgørelse.

(14)

Beslutning 2004/432/EF er blevet ændret flere gange. Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør den ophæves og afløses af nærværende afgørelse.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De planer, der er foreskrevet i artikel 29 i direktiv 96/23/EF, og som er forelagt Kommissionen af de tredjelande, der er opført i bilaget, godkendes for så vidt angår de dyr og animalske produkter til konsum, der er markeret i bilaget med et »X«.

Artikel 2

1.   Tredjelande, der med henblik på eksport til Den Europæiske Union anvender råvarer importeret fra andre tredjelande godkendt til fremstilling af fødevarer af animalsk oprindelse i overensstemmelse med denne afgørelse eller fra medlemsstater, og som ikke er i stand til at forelægge en overvågningsplan for restkoncentrationer, som opfylder kravene i artikel 7 i direktiv 96/23/EF for sådanne råvarer, skal supplere deres plan med følgende erklæring:

»Den kompetente myndighed i [tredjeland] sikrer, at animalske produkter til konsum, der eksporteres til Den Europæiske Union, navnlig produkter fremstillet af råvarer importeret til [tredjeland], udelukkende kommer fra virksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004, og som har etableret procedurer, der sikrer, at råvarer af animalsk oprindelse anvendt i sådanne fødevarer udelukkende har oprindelse i EU-medlemsstater eller tredjelande, der for så vidt angår den pågældende råvare er opført i bilaget til Kommissionens afgørelse 2011/163/EU uden en fodnote om restriktioner som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i nævnte afgørelse.«

2.   Oplysningerne i bilaget vedrørende et tredjeland, der eksporterer animalske produkter til konsum, som udelukkende er fremstillet af råvarer af animalsk oprindelse fremstillet i EU-medlemsstater eller i tredjelande, som har forelagt en plan, jf. artikel 29 i direktiv 96/23/EF, suppleres med følgende fodnote om restriktioner:

»Tredjelande, der udelukkende anvender råvarer fra andre tredjelande, der er godkendt med henblik på import til Unionen af sådanne råvarer, eller fra medlemsstater, jf. artikel 2.«

Artikel 3

1.   I en overgangsperiode indtil den 30. april 2011 accepterer medlemsstaterne sendinger af kaniner og opdrættet vildt fra Uruguay og sendinger af produkter af dyr af hestefamilien fra Ukraine, forudsat at importøren kan dokumentere, at der er udstedt certifikater for de pågældende sendinger, og de er afsendt fra Uruguay eller Ukraine inden den 15. marts 2011 i overensstemmelse med beslutning 2004/432/EF.

2.   I en overgangsperiode indtil den 25. marts 2011 accepterer medlemsstaterne sendinger af dyr af hestefamilien til slagtning fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik, Rusland eller Ukraine, forudsat at importøren af de pågældende dyr kan dokumentere, at der er udstedt certifikater for dem, og de er afsendt fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik, Rusland eller Ukraine inden den 15. marts 2011 i overensstemmelse med beslutning 2004/432/EF.

Artikel 4

Beslutning 2004/432/EF ophæves.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Den anvendes fra den 15. marts 2011.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(2)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 42.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.


BILAG

ISO2-kode

Land

Kvæg

Får og geder

Svin

Dyr af hestefamilien

Fjerkræ

Akvakultur

Mælk

Æg

Kaniner

Vildtlevende vildt

Opdrættet vildt

Honning

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanien

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australien

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnien-Hercegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilien

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Hviderusland

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Schweiz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CW

Curaçao

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandsøerne

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Færøerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grønland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hongkong

 

 

 

 

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indien

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

IS

Island

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgisistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Sydkorea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (5)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexico

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Ny Kaledonien

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

New Zealand

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Fransk Polynesien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filippinerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbien (6)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusland

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (7)

X

SA

Saudi-Arabien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SX

Sint-Maarten

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailand

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunesien

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Tyrkiet

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

USA

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Udelukkende kamelmælk.

(2)  Tredjelande, der udelukkende anvender råvarer fra medlemsstater eller fra andre tredjelande, der er godkendt med henblik på import til Unionen af sådanne råvarer, jf. artikel 2.

(3)  Eksport til Unionen af levende dyr af hestefamilien til slagtning (kun dyr bestemt til fødevareproduktion).

(4)  Kun får.

(5)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; landets endelige nomenklatur vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(6)  Ekskl. Kosovo, som p.t. er under international administration i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

(7)  Kun for rensdyr fra regionerne Murmansk og Yamalo-Nenets.


Top