EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0149

2011/149/EU: Kommissionens afgørelse af 7. marts 2011 om historiske luftfartsemissioner i henhold til artikel 3c, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2011) 1328) EØS-relevant tekst

OJ L 61, 8.3.2011, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/149(1)/oj

8.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/42


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 7. marts 2011

om historiske luftfartsemissioner i henhold til artikel 3c, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2011) 1328)

(EØS-relevant tekst)

(2011/149/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 3c, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 3c i direktiv 2003/87/EF fastsættes den samlede mængde kvoter, der skal tildeles luftfartøjsoperatørerne. Denne mængde er defineret som en procentdel af de historiske luftfartsemissioner. I artikel 3, litra s), i direktiv 2003/87/EF defineres historiske luftfartsemissioner som den gennemsnitlige middelværdi af de årlige emissioner i kalenderårene 2004, 2005 og 2006 fra luftfartøjer, der udfører en af de luftfartsaktiviteter, der er nævnt i bilag I til direktiv 2003/87/EF. Ifølge samme direktivs artikel 3c, stk. 2 og 3, bør den samlede mængde kvoter, der skal tildeles luftfartøjsoperatørerne, beregnes ud fra dette historiske gennemsnit.

(2)

Kommissionen har som fastsat i artikel 18b i direktiv 2003/87/EF fået bistand fra Eurocontrol. De omfattende lufttrafikdata, som Eurocontrol har indhentet fra Central Route Charges Office (CRCO) og Central Flow Management Unit (CFMU) og lagret i sin database, blev betragtet som de bedste tilgængelige data med henblik på at beregne de historiske emissioner. Disse data indeholder bl.a. en beregning af de enkelte flyvningers rutelængde. Dernæst blev emissionerne for hver enkelt flyvning beregnet ud fra ANCAT 3-metoden (Abatement of Nuisances Caused by Air Transport) og CASE-metoden (Calculation of Emissions by Selective Equivalence). Denne fremgangsmåde for beregningen af de historiske emissioner blev yderligere forbedret, ved at der blev taget hensyn til oplysninger om det faktiske brændstofforbrug, som blev indsendt på frivillig basis af et repræsentativt antal luftfartøjsoperatører, hvilket bidrog til at gøre beregningsmetoden mere nøjagtig. Der blev desuden foretaget yderligere beregninger for at indregne det brændstofforbrug, der er forbundet med anvendelsen af APU’er (Auxiliary Power Units — hjælpemotoranordninger). Først blev det beregnet, hvor meget brændstof de forskellige flytypers APU’er i gennemsnit forbruger. Derefter blev de enkelte emissionsfaktorer i APU’ernes brændstofforbrug ekstrapoleret med henblik på at beregne de samlede emissioner fra APU’er ved hjælp af en metode, som for hver flytype tager hensyn til APU’ernes faktiske andel af det brændstofforbrug, der går til flyvninger inden for rammerne af EU’s emissionshandelssystem, og til anvendelsen af strøm fra den faste strømforbindelse på jorden i lufthavnene. De emissioner, som svarer til det således beregnede samlede brændstofforbrug for APU’er, blev inkluderet i de historiske luftfartsemissioner for 2004, 2005 og 2006.

(3)

De årlige emissioner i kalenderåret 2004 fra luftfartøjer, der udførte en af de luftfartsaktiviteter, der er nævnt i bilag I til direktiv 2003/87/EF, anses for at være 209 123 585 ton CO2. De årlige emissioner i kalenderåret 2005 fra sådanne luftfartøjer anses for at være 220 703 342 ton CO2, og de årlige emissioner i kalenderåret 2006 fra sådanne luftfartøjer anses for at være 228 602 103 ton CO2. Eftersom de historiske luftfartsemissioner er defineret som det aritmetiske gennemsnit af disse emissioner, udgør de derfor 219 476 343 ton CO2.

(4)

Kommissionen har hørt Udvalget for Klimaændringer, som er nedsat i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen (2)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 3c, stk. 1 og 2, i direktiv 2003/87/EF fastsættes de historiske luftfartsemissioner til 219 476 343 ton CO2.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2011.

På Kommissionens vegne

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1.


Top