Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0141

2011/141/EU: Kommissionens afgørelse af 1. marts 2011 om ændring af beslutning 2007/76/EF om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse, for så vidt angår gensidig bistand (meddelt under nummer K(2011) 1165) EØS-relevant tekst

OJ L 59, 4.3.2011, p. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 164 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/141(1)/oj

4.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 59/63


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 1. marts 2011

om ændring af beslutning 2007/76/EF om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse, for så vidt angår gensidig bistand

(meddelt under nummer K(2011) 1165)

(EØS-relevant tekst)

(2011/141/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«) (1), særlig artikel 6, stk. 4, artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 7, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 3, artikel 12, stk. 6, artikel 13, stk. 5, og artikel 15, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. december 2006 (2) vedtog Kommissionen beslutning 2007/76/EF om gennemførelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse, for så vidt angår gensidig bistand.

(2)

Beslutning 2007/76/EF blev ændret ved Kommissionens beslutning 2008/282/EF (3) for at fastsætte principperne for indberetning om håndhævelsesforanstaltninger, hvilke oplysninger der skal udleveres i indberetninger efter indberetning af en varsling, og bestemmelser om koordinering af markedsovervågning og håndhævelse.

(3)

Der er behov for at revidere de krav, som er opstillet i beslutning 2007/76/EF, for så vidt angår sletning af oplysninger i databasen, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2006/2004, og for så vidt angår regelmæssige indberetninger, ud fra de erfaringer, man har gjort sig i forbindelse med samarbejdsnetværket for håndhævelse.

(4)

Det er også hensigtsmæssigt at præcisere bestemmelserne for den koordinerende kompetente myndigheds forpligtelser, deltagelsen i koordinerede håndhævelsesforanstaltninger og de oplysninger, der som minimum skal udleveres i den forbindelse.

(5)

Der er behov for at bringe beslutning 2007/76/EFi overensstemmelse med udtalelse 6/2007 fra gruppen vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (4) nedsat ved artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (5) og udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (6).

(6)

Beslutning 2007/76/EF bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2006/2004 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2007/76/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.

(2)  EUT L 32 af 6.2.2007, s. 192.

(3)  EUT L 89 af 1.4.2001, s. 26.

(4)  Udtalelse 6/2007 om databeskyttelsesspørgsmål i forbindelse med forbrugerbeskyttelsessamarbejdssystemet (CPCS) 01910/2007/EN, WP 139, vedtaget den 21. september 2007

(5)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(6)  EDPS Opinion Ref. 2010-0692.


BILAG

I bilaget til beslutning 2007/76/EF foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 2.1.3 affattes således:

»2.1.3.

Hvis man ikke kan nå til enighed, skal den bistandssøgte myndighed afgive et svar, der indeholder alle de relevante oplysninger, den har adgang til, og hvoraf de undersøgelses- og håndhævelsesforanstaltninger, som er iværksat eller planlægges iværksat (inkl. tidsfrister), fremgår senest fjorten dage efter datoen for modtagelsen af en anmodning gennem sit centrale forbindelseskontor. Den bistandssøgte myndighed skal løbende holde den bistandssøgende myndighed orienteret om udviklingen i sagen, dog mindst hver tredje måned, indtil:

a)

den bistandssøgende myndighed har modtaget relevante oplysninger, som gør det muligt at fastslå, om en overtrædelse inden for Fællesskabet har fundet sted, eller at fastslå, om det med rimelighed må formodes, at en sådan overtrædelse vil finde sted, eller

b)

overtrædelsen inden for Fællesskabet er ophørt, eller det er konstateret, at anmodningen er fremsat med urette.«

2)

I punkt 2.1.5 indsættes følgende afsnit:

»En kompetent myndighed skal, så snart den opdager, at en anmodning om gensidig bistand i henhold til artikel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 2006/2004, indeholder fejlagtige oplysninger, som ikke kan rettes på anden vis, anmode Kommissionen om at fjerne oplysningerne fra databasen, så snart det er teknisk muligt, og under alle omstændigheder senest syv dage efter modtagelsen af anmodningen om at fjerne dem.

Alle andre oplysninger vedrørende anmodninger om gensidig bistand i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 2006/2004 skal fjernes fra databasen, fem år efter at sagen er afsluttet.«

3)

I punkt 2.2.2 indsættes følgende punktum:

»Varslinger foretaget med rette fjernes, fem år efter at de er blevet foretaget.«

4)

I kapitel 4 ændres titlen til:

»4.   KAPITEL 4 — ADGANG TIL UDVEKSLEDE OPLYSNINGER OG DATABESKYTTELSE«

5)

Som punkt 4.3 og 4.4 indsættes:

»4.3.   Kommissionens adgang til oplysninger

Kommissionens adgang til oplysninger begrænses til, hvad der kræves i forordning (EF) nr. 2006/2004. Dette omfatter adgang til varslinger i henhold til artikel 7, stk. 1, til indberetninger i henhold til artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, til oplysninger vedrørende koordinering af markedsovervågning og håndhævelse i henhold til artikel 9 og til betingelser i henhold til artikel 15, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2006/2004.

4.4.   Følsomme oplysninger

Kompetente myndigheders behandling af personoplysninger i forbindelse med race, etnisk tilhørsforhold, politisk overbevisning, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsforhold og seksuelle forhold forbydes, medmindre opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til forordning (EF) nr. 2006/2004 ellers er umulig, og behandlingen af sådanne oplysninger er tilladt i henhold til direktiv 95/46/EF.

Kompetente myndigheders anvendelse af personoplysninger i forbindelse med lovovertrædelser, mistanke om strafbare forhold og sikkerhedsforanstaltninger begrænses til det specifikke formål at yde gensidig bistand, jf. forordning (EF) nr. 2006/2004.«

6)

Kapitel 6 affattes således:

»6.   KAPITEL 6 — KOORDINERING AF MARKEDSOVERVÅGNING OG HÅNDHÆVELSE

6.1.   De myndigheder, som er blevet enige om at koordinere deres håndhævelse, kan beslutte sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre hensigtsmæssig koordinering og gennemfører dem efter bedste evne, når de anvender artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2006/2004.

6.2.   En kompetent myndighed kan afvise at efterkomme en anmodning om at deltage i koordinerede håndhævelsesforanstaltninger efter høring af den bistandssøgende myndighed, såfremt:

a)

der allerede er anlagt retssag eller afsagt endelig afgørelse af de retlige instanser i den bistandssøgte eller bistandssøgende myndigheds medlemsstat for de samme overtrædelser inden for Fællesskabet og over for de samme sælgere eller leverandører

b)

den finder, at den ifølge passende undersøgelser ikke er berørt af overtrædelsen inden for Fællesskabet.

Hvis en kompetent myndighed beslutter at afvise at efterkomme en anmodning om at deltage i koordinerede håndhævelsesforanstaltninger, skal denne anføre årsagerne til sin beslutning.

Dette punkt berører ikke anvendelsen af artikel 6 og 8 i forordning (EF) nr. 2006/2004.

6.3.   For at opfylde forpligtelserne i artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2006/2004 kan de berørte kompetente myndigheder beslutte, at en af dem koordinerer håndhævelsesindsatsen. De kompetente myndigheder skal tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i hvert enkelt tilfælde, men i princippet udpege den myndighed til koordinerende myndighed, hvor den erhvervsdrivende har sit hovedsæde eller hovedaktivitetsområde, eller hvor det største antal forbrugere, som lider skade, befinder sig.

6.4.   Kommissionen vil, hvis den opfordres til det, fremme koordineringen af foranstaltninger i henhold til artikel 9, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 2006/2004.

6.5.   Den kompetente myndighed, der er udpeget til koordinerende myndighed i henhold til punkt 6.3., vil mindst være ansvarlig for følgende:

a)

at styre kommunikationen mellem de myndigheder, der deltager i de koordinerede aktiviteter, på en passende måde

b)

i givet fald at udarbejde en kort sammenfattende rapport efter endt koordineret foranstaltning

c)

at afslutte den koordinerede håndhævelsesforanstaltning i databasen, så snart det er teknisk muligt, og under alle omstændigheder senest syv dage efter at den sidste anmodning om gensidig bistand mellem de to kompetente myndigheder, der deltager i koordinerede håndhævelsesforanstaltninger, er afsluttet af den pågældende bistandssøgende myndighed.

Den koordinerende myndigheds forpligtelser berører ikke de oplysningskrav, som påhviler de andre deltagende kompetente myndigheder i henhold til forordning (EF) nr. 2006/2004 og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

6.6.   Ud over oplysningskravene i forbindelse med gensidig bistand i henhold til artikel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 2006/2004 skal en kompetent myndighed, som beslutter at anmode andre myndigheder om at koordinere håndhævelsesforanstaltninger, mindst fremkomme med følgende oplysninger:

a)

detaljerede oplysninger om den kompetente myndighed, som anmoder om at koordinere håndhævelsesforanstaltningerne

b)

sælgers eller leverandørs navn

c)

produktets eller tjenesteydelsens navn

d)

klassificeringskoden

e)

anvendt reklame- eller salgsmedium

f)

retsgrundlag

g)

et kort sammendrag af overtrædelsen

h)

et sammendrag af målene med de koordinerede foranstaltninger.«


Top