EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0111

2011/111/EU: Kommissionens afgørelse af 18. februar 2011 om tilladelse, jf. Rådets direktiv 92/66/EØF, til Frankrig til transport af daggamle kyllinger og hønniker ud af den beskyttelseszone, der som følge af et udbrud af Newcastle disease er oprettet i departementet Côtes d’Armor (meddelt under nummer K(2011) 869) EØS-relevant tekst

OJ L 46, 19.2.2011, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/111(1)/oj

19.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/44


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 18. februar 2011

om tilladelse, jf. Rådets direktiv 92/66/EØF, til Frankrig til transport af daggamle kyllinger og hønniker ud af den beskyttelseszone, der som følge af et udbrud af Newcastle disease er oprettet i departementet Côtes d’Armor

(meddelt under nummer K(2011) 869)

(EØS-relevant tekst)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2011/111/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (1), særlig artikel 9, stk. 2, litra f), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/66/EØF fastsættes de EU-bekæmpelsesforanstaltninger, der skal gennemføres i tilfælde af udbrud af Newcastle disease hos fjerkræ eller brevduer og andre fugle i fangenskab. Når diagnosen Newcastle disease er officielt bekræftet hos fjerkræ, sørger medlemsstaterne i henhold til nævnte direktiv for, at den kompetente myndighed omkring den smitteramte bedrift afgrænser et iagttagelsesdistrikt (i det følgende benævnt »beskyttelseszone«) med en minimumsradius på 3 km, som ligger i et overvågningsområde (i det følgende benævnt »overvågningszone«) med en minimumsradius på 10 km.

(2)

De foranstaltninger, der anvendes i beskyttelseszonen, skal omfatte forbud mod, at fjerkræ og rugeæg forlader den bedrift, hvor det/de befinder sig, medmindre den kompetente myndighed har givet tilladelse til transport på visse betingelser.

(3)

Den kompetente myndighed kan bl.a. kun tillade transport af daggamle kyllinger eller hønniker til en bedrift i overvågningszonen, hvor der ikke findes noget andet fjerkræ. De medlemsstater, hvor transport af sådanne kyllinger eller hønniker til en bedrift i overvågningszonen ikke er mulig, kan dog efter fremgangsmåden i direktiv 92/66/EØF få tilladelse til transport af kyllingerne og hønnikerne til en bedrift uden for overvågningszonen.

(4)

Den 3. januar 2011 bekræftede Frankrig et udbrud af Newcastle disease på en bedrift med kødduer i kommunen Langoat i departementet Côtes d’Armor. Der var allerede den 30. december 2010 oprettet en beskyttelseszone og en overvågningszone omkring bedriften.

(5)

Den 4. januar 2011 underrettede Frankrig Kommissionen om, at udbruddet var blevet bekræftet, og om de bekæmpelsesforanstaltninger, der var indført, herunder forbud mod flytning og transport af fjerkræ ud af beskyttelseszonen og overvågningszonen oprettet i henhold til direktiv 92/66/EØF.

(6)

Den beskyttelseszone, Frankrig har oprettet, omfatter bedrifter med en betragtelig produktion af daggamle kyllinger og hønniker, og bedrifterne i overvågningszonen har ikke tilstrækkelig kapacitet til at modtage denne produktionsmængde. Frankrig har derfor informeret Kommissionen om, at transport af daggamle kyllinger eller hønniker til en bedrift i overvågningszonen ikke er mulig.

(7)

Frankrig har derfor anmodet om tilladelse til transport af sådanne kyllinger og hønniker til bedrifter uden for overvågningszonen. Daggamle kyllinger og hønniker fra bedrifter i beskyttelseszonen vil ifølge oplysningerne forblive i Frankrig.

(8)

Den tilladelse, der anmodes om, bør indrømmes, på betingelse af at Frankrig træffer strenge bekæmpelses- og forsigtighedsforanstaltninger i henhold til direktiv 92/66/EØF, der sikrer, at der ikke er risiko for spredning af Newcastle disease.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Frankrig kan tillade transport af daggamle kyllinger og hønniker fra bedrifter i den beskyttelseszone, der blev oprettet den 30. december 2010 omkring en bedrift med kødduer i kommunen Langoat i departementet Côtes d’Armor, til andre fjerkræbedrifter på Frankrigs område, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Mindst 24 timer i forvejen anmelder den kompetente myndighed med ansvar for oprindelsesbedriften afsendelsen af daggamle kyllinger eller hønniker til den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet.

b)

De køretøjer, der transporterer de daggamle kyllinger eller hønnikerne, skal være plomberet af den kompetente myndighed inden afgang.

c)

På plomberingstidspunktet, jf. litra b), skal den kompetente myndighed registrere køretøjets registreringsnummer og antallet af daggamle kyllinger eller hønniker, der transporteres.

d)

Ved ankomsten til bestemmelsesbedriften skal den kompetente myndighed:

i)

inspicere og fjerne køretøjets plombering

ii)

være til stede ved aflæsning af de daggamle kyllinger eller hønnikerne

iii)

registrere køretøjets registreringsnummer og antallet af daggamle kyllinger eller hønniker, der transporteres.

e)

Alle køretøjer, der anvendes til transport af daggamle kyllinger eller hønniker, underkastes umiddelbart efter aflæsningen rengøring og desinfektion under officielt tilsyn og i overensstemmelse med de kompetente myndigheders anvisninger.

f)

Bestemmelsesbedriften sættes under officielt tilsyn i mindst 21 dage.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1.


Top