EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0092

2011/92/EU: Kommissionens afgørelse af 10. februar 2011 om indførelse af et spørgeskema i forbindelse med den første rapport om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid (meddelt under nummer K(2011) 657) EØS-relevant tekst

OJ L 37, 11.2.2011, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 162 - 167

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/92(1)/oj

11.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 37/19


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 10. februar 2011

om indførelse af et spørgeskema i forbindelse med den første rapport om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid

(meddelt under nummer K(2011) 657)

(EØS-relevant tekst)

(2011/92/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 (1), særlig artikel 27, stk. 1,

under henvisning til Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver (2) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 27, stk. 1, i direktiv 2009/31/EF skal medlemsstaterne hvert tredje år forelægge Kommissionen en rapport om gennemførelsen af direktiv 2009/31/EF, herunder også om det i direktivets artikel 25, stk. 1, litra b), nævnte register.

(2)

Artikel 27, stk. 1, i direktiv 2009/31/EF bestemmer endvidere, at rapporten skal udarbejdes på grundlag af enten et spørgeskema eller et forlæg, som udarbejdes af Kommissionen efter proceduren i artikel 6 i direktiv 91/692/EØF. Et spørgeskema med spørgsmål om de relevante elementer i direktiv 2009/31/EF lader til at være bedst egnet til at sikre, at de oplysninger, som medlemsstaterne angiver i deres rapporter, er fuldstændige og sammenlignelige.

(3)

Den første rapport skal tilsendes Kommissionen senest den 30. juni 2011. Kommissionens spørgeskema skal sendes til medlemsstaterne senest seks måneder inden afleveringsfristen for rapporten.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer, jf. proceduren artikel 6 i direktiv 91/692/EØF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Medlemsstaterne anvender spørgeskemaet i bilaget som grundlag for den første rapport om gennemførelsen af direktiv 2009/31/EF.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2011.

På Kommissionens vegne

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114.

(2)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48.


BILAG

Spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid (»direktivet«)

1.   Generel beskrivelse

1.1.   Hvad er de vigtigste ændringer af den nationale lovgivning og tilladelsessystemet, som har været nødvendige for at gennemføre direktivet i den nationale lovgivning? Angiv venligst datoen for den relevante gennemførelseslovgivnings ikrafttræden.

1.2.   Hvilken eller hvilke kompetente myndigheder er ansvarlige for at udføre de opgaver, som er omhandlet i direktivet (artikel 23)?

2.   Koordinering af tilladelsesproceduren

2.1.   Hvordan er det i den nationale lovgivning sikret, at tilladelsesproceduren og -betingelserne er fuldt ud koordinerede, når der er mere end én kompetent myndighed involveret? Hvordan virker denne koordinering i praksis? Anfør navnlig nærmere oplysninger om koordineringen mellem de kompetente myndigheder for gennemførelsen af henholdsvis direktivet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (1).

3.   Grænseoverskridende samarbejde

3.1.   Hvilke bestemmelser er der fastlagt i forbindelse med grænseoverskridende transport af CO2, grænseoverskridende lagringslokaliteter eller grænseoverskridende lagringskomplekser for at sikre, at direktivets krav er opfyldt i fællesskab (artikel 24)?

3.2.   Er der gjort nogen erfaringer med grænseoverskridende samarbejde i praksis?

4.   Valg af lagringslokaliteter og efterforskningstilladelser

4.1.   Er der udpeget områder, i hvilke lagringslokaliteter kan udpeges, i henhold til artikel 4, stk. 1? Har Danmark valgt ikke at tillade lagring på dele af eller på hele sit territorium, i sin eksklusive økonomiske zone eller på sin kontinentalsokkel som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS)? Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at begrunde en sådan beslutning, men det vil være nyttigt at få oplyst, hvilke territorier der er tale om, og grunden til en sådan beslutning.

4.2.   Har Danmark foretaget en vurdering af til rådighed værende lagringskapacitet (artikel 4, stk. 2) på dele af eller på hele sit territorium, i sin eksklusive økonomiske zone eller på sin kontinentalsokkel som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS)? I bekræftende fald oplys venligst, hvordan vurderingen er gennemført, og resultaterne af vurderingen.

4.3.   Hvordan er det sikret i den nationale lovgivning, at egnetheden af en geologisk formation som lagringslokalitet fastslås i overensstemmelse med de i direktivets bilag I anførte kriterier?

4.4.   I hvilke tilfælde kræves der efterforskning i forbindelse med udvælgelsen af en lagringslokalitet (artikel 5, stk. 1)?

4.5.   Hvordan er det sikret i den nationale lovgivning, at efterforsknings- og lagringstilladelser er åbne for alle foretagender, der har den nødvendige kompetence, og at tilladelserne udstedes eller afslås på grundlag af objektive, offentliggjorte og ikkediskriminerende kriterier?

4.6.   Hvordan kontrollerer den kompetente myndighed, at det volumen, der udforskes, ligger inden for det volumen, der er anført i efterforskningstilladelsen (artikel 5, stk. 3)?

4.7.   Hvordan er det sikret i den nationale lovgivning, at der i efterforskningstilladelsens gyldighedsperiode ikke gives tilladelse til modstridende anvendelser af komplekset (artikel 5, stk. 4)?

5.   Lagringstilladelser

5.1.   Hvordan er det sikret i den nationale lovgivning, at ansøgningerne om tilladelse indeholder alle de oplysninger, der kræves i artikel 7?

6.   Lagringstilladelser: Betingelser og indhold

6.1.   Fuldstændighed af betingelserne for lagringstilladelser

6.1.1.   Hvordan er det i den nationale lovgivning sikret, at alle kravene i artikel 8 er opfyldt?

6.1.2.   Hvilke procedurer anvendes til at sikre, at alle ansøgninger om tilladelser, udkast til lagringstilladelser og alt andet materiale, der tages i betragtning med henblik på vedtagelse af beslutningsudkast, er tilgængeligt for Kommissionen inden for den fastsatte frist (artikel 10, stk. 1)?

6.1.3.   Hvordan er det sikret, at der tages hensyn til en eventuel udtalelse fra Kommissionen om udkastet til lagringstilladelse, og at den endelige beslutning meddeles Kommissionen og begrunder eventuelle afvigelser fra Kommissionens udtalelse (artikel 10, stk. 2)?

6.2.   Fuldstændighed af indholdet af lagringstilladelser

6.2.1.   Hvordan er det sikret i den nationale lovgivning, at lagringstilladelsen indeholder alle kravene i artikel 9?

7.   Ændring, revurdering, ajourføring og tilbagetrækning af lagringstilladelser

7.1.   Hvordan er det sikret i den nationale lovgivning, at lagringstilladelser revurderes og, hvor det er nødvendigt, ajourføres eller, i sidste instans, trækkes tilbage, jf. artikel 11, stk. 3? Anfør navnlig nærmere, hvordan hver af de betingelser, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, er omsat.

7.2.   Tilbagetrækning af en lagringstilladelse

7.2.1.   Hvad er bestemmelserne og procedurerne, hvis en tilladelse er trukket tilbage i medfør af artikel 11, stk. 3, og den kompetente myndighed beslutter at udstede en ny lagringstilladelse, herunder navnlig i forbindelse med en midlertidig overtagelse af alle juridiske forpligtelser, jf. artikel 11, stk. 4?

7.2.2.   Hvad er bestemmelserne og procedurerne, hvis den kompetente myndighed vælger at lukke lagringslokaliteten, når en lagringstilladelse er trukket tilbage i medfør af artikel 11, stk. 3?

8.   Kriterier og procedure for modtagelse af CO2-strømme

8.1.   Hvad er bestemmelserne og procedurerne til at sikre, at CO2-strømmen langt overvejende består af kuldioxid, og at intet affald eller andre stoffer er tilsat CO2-strømmen med henblik på bortskaffelse af dette affald eller disse stoffer? Anfør navnlig nærmere, hvordan det konstateres, at følgende kriterier er opfyldt, jf. artikel 12, stk. 1:

skader ikke lagringslokalitetens eller den tilhørende transportinfrastrukturs integritet

indebærer ikke nogen væsentlig risiko for miljøet eller menneskers sundhed

overholder kravene i den relevante EU-lovgivning.

8.2.   Hvad er bestemmelserne og procedurerne til at sikre, at operatøren kun accepterer og injicerer CO2-strømme, hvis der er foretaget en analyse af strømmenes sammensætning, herunder korrosive stoffer, og en risikovurdering, og hvis risikovurderingen har vist, at kontamineringsniveauerne er i overensstemmelse med de kriterier, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1?

9.   Overvågning

9.1.   Hvilke foranstaltninger er truffet for at sørge for, at den kompetente myndighed sikrer, at den godkendte overvågningsplan opfylder kravene i bilag II og de overvågnings- og rapporteringsretningslinjer for drivhusgasemissioner fra opsamling, transport og geologisk lagring af kuldioxid i medfør af direktiv 2003/87/EF (2)?

9.2.   Hvad er bestemmelserne og procedurerne for at sikre, at operatøren overvåger injektionsanlæggene, lagringskomplekset (herunder om muligt CO2-udbredelsen) og om nødvendigt det omgivende miljø som anført i den godkendte overvågningsplan?

10.   Rapportering

10.1.   Hvad er bestemmelserne og procedurerne for operatørens rapportering? Beskriv navnlig nærmere, hvad rapporteringsfrekvensen er, og hvordan det er sikret, at kriterierne i artikel 14 opfyldes.

11.   Inspektioner

11.1.   Hvad er bestemmelserne og procedurerne i forbindelse med ordningen med rutinemæssige og ikkerutinemæssige inspektioner af alle lagringskomplekser for at kontrollere overholdelsen af direktivets krav og overvåge virkningerne på miljøet og på menneskers sundhed (artikel 15)? Anfør navnlig nærmere oplysninger om inspektionsfrekvensen og de fastlagte betingelser for ikkerutinemæssige inspektioner.

11.2.   I hvilket omfang omfatter ordningen med rutinemæssige og ikkerutinemæssige inspektioner besøg i anlæg på jordoverfladen, herunder injektionsanlæg, vurdering af operatørens injektions- og overvågningsoperationer og kontrol af alle relevante optegnelser, som operatøren har ført (artikel 15, stk. 2)?

12.   Udsivninger eller væsentlige uregelmæssigheder

12.1.   Hvad er bestemmelserne og procedurerne for operatørens underretning af den kompetente myndighed, herunder også den kompetente myndighed i henhold til direktiv 2003/87/EF, i tilfælde af udsivning og væsentlige uregelmæssigheder (artikel 16, stk. 1)?

12.2.   Hvad er bestemmelserne og procedurerne for, at operatøren træffer udbedrende foranstaltninger og, hvis operatøren ikke træffer nogen foranstaltninger, at den kompetente myndighed træffer udbedrende foranstaltninger (artikel 16, stk. 2 til 5)?

13.   Forpligtelser i forbindelse med nedlukning og efterbehandling

13.1.   Hvad er bestemmelserne og procedurerne i forbindelse med nedlukning og efterbehandling?

13.2.   Hvordan er det i den nationale lovgivning sikret, at operatøren fortsat er ansvarlig for overvågning, rapportering og udbedrende foranstaltninger og for alle forpligtelser vedrørende returnering af kvoter i tilfælde af udsivning samt forebyggende og udbedrende foranstaltninger, indtil ansvaret overdrages (artikel 17, stk. 2)?

13.3.   Hvad er bestemmelserne og procedurerne for godkendelse af en endelig efterbehandlingsplan på grundlag af en foreløbig efterbehandlingsplan før nedlukning af en lagringslokalitet (artikel 17, stk. 3)?

14.   Ansvarsoverdragelse

14.1.   Hvad er bestemmelserne og procedurerne for ansvarsoverdragelse, som skal sikre, at betingelserne i artikel 18, stk. 1, er opfyldt?

14.2.   Er der er i den nationale lovgivning fastsat en minimumsperiode, inden ansvarsoverdragelsen kan finde sted, som er længere end de 20 år, der er anført i direktivet? Angiv i bekræftende fald hvilken.

14.3.   Hvilke procedurer anvendes til at sikre, at overdragelsesrapporter, jf. artikel 18, stk. 2, alle udkast til beslutninger om ansvarsoverdragelse og alt andet materiale, der tages i betragtning med henblik på vedtagelse af beslutningsudkast, er tilgængeligt for Kommissionen inden for den fastsatte frist (artikel 18, stk. 4)?

14.4.   Hvordan er det sikret, at der tages hensyn til en eventuel udtalelse fra Kommissionen om beslutningsudkastet, og at den endelige beslutning meddeles Kommissionen og begrunder eventuelle afvigelser fra Kommissionens udtalelse?

14.5.   Hvilke foranstaltninger er der truffet til at sikre, at overvågningen efter ansvarsoverdragelsen er tilstrækkelig til, at udsivning eller væsentlige uregelmæssigheder kan detekteres (artikel 18, stk. 6)?

15.   Finansiel sikkerhedsstillelse

15.1.   Hvordan er der i den nationale lovgivning taget højde for, at potentielle operatører som led i ansøgningen om en lagringstilladelse skal dokumentere, at der kan træffes passende dispositioner i form af sikkerhedsstillelse eller tilsvarende (artikel 19)? Angiv navnlig, hvordan det er sikret, at der er taget højde for følgende:

alle forpligtelser i medfør af lagringstilladelsen kan opfyldes

den finansielle sikkerhedsstillelse er gyldig og effektiv inden injektionen påbegyndes

den finansielle sikkerhedsstillelse tilpasses med jævne mellemrum

der er taget højde for det i artikel 20 omhandlede finansielle bidrag.

16.   Finansiel mekanisme

16.1.   Anfør procedurerne, som sikrer, at operatøren stiller et finansielt bidrag til rådighed for den kompetente myndighed, før ansvarsoverdragelsen i henhold til artikel 18 har fundet sted, og hvordan disse procedurer tager højde for de kriterier, der er omhandlet i direktivets bilag I, og elementer, som vedrører den historiske lagring af CO2 (artikel 20).

16.2.   Omfatter den nationale lovgivning andre forpligtelser efter ansvarsoverdragelsen end de forventede overvågningsomkostninger i en periode på 30 år, som skal dækkes af det finansielle bidrag?

17.   Tredjepartsadgang

17.1.   Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sikre, at potentielle brugere kan få adgang til transportnet og til lagringslokaliteter på en gennemsigtig og ikkediskriminerende måde med henblik på geologisk lagring af den frembragte og opfangede CO2, jf. artikel 21?

17.2.   Hvad er procedurerne for at sikre, at en operatør, som nægter at give adgang på grund af manglende kapacitet eller manglende tilslutning, foretager de nødvendige udbygninger, for så vidt dette er økonomisk forsvarligt, eller en potentiel kunde er villig til at betale for dem, forudsat at dette ikke vil have negative konsekvenser for miljøsikkerheden ved transport og geologisk lagring af CO2 (artikel 21, stk. 4)?

18.   Bilæggelse af tvister

18.1.   Hvilke ordninger er der fastsat for bilæggelse af tvister, som omfatter en af parterne uafhængig myndighed, der har adgang til alle relevante oplysninger?

19.   Registre

19.1.   Hvilke foranstaltninger er truffet med henblik på at oprette og føre et register over udstedte lagringstilladelser og et permanent register over alle lukkede lagringslokaliteter og omgivende lagringskomplekser, herunder kort og tværsnit, der viser anlæggenes rumlige udstrækning, samt de tilgængelige oplysninger, der er relevante for at vurdere, om den lagrede CO2 vil forblive fuldstændigt og permanent indesluttet?

20.   Offentlighedens adgang til oplysninger og deltagelse

20.1.   Hvordan er det i den nationale lovgivning sikret, at miljømæssige informationer vedrørende geologisk lagring af CO2, herunder rapporter om inspektionsresultater, er tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning?

21.   Sanktioner

21.1.   Hvilke sanktionsbestemmelser finder anvendelse ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af direktivet? Redegør navnlig for, hvordan det er sikret, at sanktionerne er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

22.   Ændringer af andre retsakter (artikel 31 til 37)

22.1.   Hvordan er der i den nationale lovgivning taget højde for ændringerne af bilag I og II til Rådets direktiv 85/337/EØF (3)?

22.2.   Hvordan er der i den nationale lovgivning taget højde for ændringerne af artikel 11, stk. 3, litra j), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (4)?

22.3.   Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sikre, at den nye artikel 9a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF (5) gennemføres?

22.3.1.   Hvordan er det sikret, at operatører af alle fyringsanlæg med en nominel effekt på 300 MW eller derover, hvortil den første driftstilladelse er givet efter ikrafttræden af direktivet, dvs. efter den 25. juni 2009, har vurderet, om de i artikel 9a i direktiv 2001/80/EF anførte betingelser er opfyldt?

22.3.2.   Hvad er bestemmelserne og procedurerne for at sikre, at der afsættes tilstrækkelig plads på anlægget til det nødvendige udstyr til opsamling og komprimering af CO2, hvis de i artikel 9a i direktiv 2001/80/EF anførte betingelser er opfyldt?

22.3.3.   Er der eksempler på, at denne artikel har været anvendt i praksis efter den 25. juni 2009?

22.4.   Hvordan er der i den nationale lovgivning taget højde for ændringerne af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF (6)?

22.5.   Hvordan er der i den nationale lovgivning taget højde for ændringerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF (7)?

22.6.   Hvordan er der i den nationale lovgivning taget højde for ændringerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 (8)?

22.7.   Hvordan er der i den nationale lovgivning taget højde for ændringen af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF (9)?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

(2)  Foranstaltninger truffet i medfør af Kommissionens afgørelse 2010/345/EU af 8. juni 2010 om ændring af beslutning 2007/589/EF for så vidt angår tilføjelse af retningslinjer for overvågning og rapportering af udledninger af drivhusgas fra opsamling, transport og geologisk lagring af kuldioxid (EUT L 155 af 22.6.2010, s. 34).

(3)  Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9). Direktiv 2006/12/EF blev ophævet med virkning fra den 12. december 2010 ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006, p. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8).


Top