EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0061

2011/61/EU: Kommissionens afgørelse af 31. januar 2011 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om, hvorvidt staten Israel yder en tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med automatisk behandling af personoplysninger (meddelt under nummer K(2011) 332) EØS-relevant tekst

EUT L 27 af 1.2.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/61(1)/oj

1.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/39


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 31. januar 2011

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om, hvorvidt staten Israel yder en tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med automatisk behandling af personoplysninger

(meddelt under nummer K(2011) 332)

(EØS-relevant tekst)

(2011/61/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1), særlig artikel 25, stk. 6,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne skal i henhold til direktiv 95/46/EF fastsætte bestemmelser om, at videregivelse af personoplysninger til et tredjeland kun må finde sted, hvis det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og medlemsstaternes love til gennemførelse af direktivets øvrige bestemmelser overholdes inden videregivelsen.

(2)

Kommissionen kan fastslå, at et tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. I så fald kan der videregives personoplysninger fra medlemsstaterne, uden at yderligere garantier er påkrævet.

(3)

Vurderingen af, om beskyttelsesniveauet for personoplysninger er tilstrækkeligt, skal i henhold til direktiv 95/46/EF ske på grundlag af samtlige de forhold, der har indflydelse på en videregivelse eller en type videregivelse af oplysninger og under hensyntagen til en række faktorer som anført i direktivets artikel 25, der er relevante for den pågældende videregivelse.

(4)

Vurderingen af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt, og vedtagelsen og gennemførelsen af afgørelser i henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF skal på grund af tredjelandenes forskellige opfattelser af begrebet beskyttelse af personoplysninger foretages ud fra en række kriterier, der skal sikre, at der ikke vilkårligt eller uberettiget diskrimineres mod eller mellem tredjelande, hvor lignende forhold gør sig gældende, eller skabes skjulte handelshindringer under hensyntagen til Den Europæiske Unions nuværende internationale forpligtelser.

(5)

Staten Israels retssystem bygger ikke på nogen skriftlig forfatning, men staten Israels højesteret har givet visse »grundlæggende love« forfatningsstatus. Disse »grundlæggende love suppleres af en omfattende retspraksis, idet det israelske retssystem i vidt omfang bygger på »common law««-princippet. Retten til privatlivets fred er nedfældet i den grundlæggende lovs artikel 7 om menneskets værdighed og frihed.

(6)

Staten Israels retsregler for beskyttelse af personoplysninger, der i bredt omfang bygger på de retsregler, der er fastlagt i direktiv 95/45/EF, er fastsat i lov om beskyttelse af privatlivets fred 5741-1981, der senest er blevet ændret i 2007, idet der blev fastlagt nye krav til behandling af personoplysninger, og den detaljerede opbygning af tilsynsmyndighed blev fastsat.

(7)

Den pågældende databeskyttelseslovgivning er blevet yderligere suppleret med bekendtgørelsen om gennemførelse af lov om beskyttelse af privatlivets fred 5741-1981 og bekendtgørelsen om tilsynsmyndighedens oprettelse og funktionsmåde; de bygger i vid udstrækning på anbefalingerne i den rapport (Schoffman-rapporten), som blev udarbejdet for justitsministeriet af udvalget for undersøgelse af lovgivningen vedrørende databaser.

(8)

Der indgår også databeskyttelsesbestemmelser i en række retsforskrifter, der tjener til regulering af forskellige sektorer, såsom lovgivningen for finanssektoren, samt bestemmelserne for sundhedsområdet og offentlige registre.

(9)

De gældende retsregler om databeskyttelse i staten Israel dækker alle de grundlæggende principper, der er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for fysiske personer med hensyn til behandlingen af personoplysninger i automatiserede databaser. Kapitel 2 i lov om beskyttelse af privatlivets fred 5741-1981, hvori principperne for behandling af personoplysninger er fastlagt, gælder ikke for behandling af personoplysninger i ikke-automatiserede databaser (manuelle databaser).

(10)

Anvendelsen af retsreglerne om databeskyttelse er garanteret ved administrative og retlige midler og ved et uafhængigt tilsyn; dette varetages af tilsynsmyndigheden Israeli Law, Information and Technology Authority (ILITA), der er bemyndiget til at foretage undersøgelser og indgreb; myndigheden handler som uafhængig instans.

(11)

De israelske databeskyttelsesmyndigheder har afgivet forklaringer og forsikringer med hensyn til fortolkningen af den israelske lovgivning, og har meddelt, at de israelske bestemmelser om databeskyttelse anvendes i overensstemmelse med denne fortolkning. Nærværende afgørelse tager udgangspunkt i disse forklaringer og forsikringer og er derfor også betinget af disses overholdelse.

(12)

Staten Israel bør derfor anses som et land, der kan sikre et tilstrækkeligt højt databeskyttelsesniveau i henhold til direktiv 95/46/EF med hensyn til automatiske internationale overførsler af personoplysninger fra EU til staten Israel; dette gælder også i tilfælde af ikke-automatiske overførsler, når oplysningerne er genstand for videre automatisk behandling i staten Israel. Afgørelsen dækker derimod ikke internationale overførsler af personoplysninger fra EU til staten Israel, hvor nævnte overførsel og den efterfølgende behandling af oplysningerne udelukkende sker på ikke-automatisk måde.

(13)

Af hensyn til åbenheden og for at sikre medlemsstaternes ansvarlige myndigheders beføjelser til at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger er det nødvendigt at specificere, under hvilke særlige omstændigheder det kan være berettiget at suspendere specifik videregivelse af personoplysninger uanset konstateringen af, at beskyttelsen er tilstrækkelig.

(14)

I forbindelse med vurderingen af beskyttelsens tilstrækkelighed, der er omhandlet i denne afgørelse, henvises der til staten Israel som defineret i international ret. Yderligere videregivelse til en modtager uden for staten Israel som defineret i international ret bør betragtes som overførsel af personoplysninger til et tredjeland.

(15)

Arbejdsgruppen vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, har afgivet positiv udtalelse om, at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt for så vidt angår automatiske internationale overførsler af personoplysninger fra EU; dette gælder også for så vidt angår ikke-automatiske overførsler af oplysninger, der er genstand for efterfølgende automatisk behandling i staten Israel. Arbejdsgruppen tilskynder i udtalelsen de israelske myndigheder til at vedtage yderligere bestemmelser med det formål at inddrage manuelle databaser i den israelske lovgivning, at fastslå eksplicit, at proportionalitetsprincippet finder anvendelse i forbindelse med behandling af personoplysninger i den private sektor, og at sikre, at undtagelserne i de internationale overførsler af oplysninger fortolkes i overensstemmelse med kriterierne i »Arbejdsdokument om en ensartet fortolkning af artikel 26, stk. 1, i direktiv 95/46/EF« (2). Ved udarbejdelsen af nærværende afgørelse (3) er der taget hensyn til nævnte udtalelse.

(16)

Det udvalg, der er nedsat ved artikel 31, stk. 1, i direktiv 95/46/EF, afgav ikke udtalelse inden for den frist, som formanden havde fastsat —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   For så vidt angår artikel 25, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, anses staten Israel for at være et land, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der videregives fra Den Europæiske Union, for så vidt angår automatiske internationale overførsler af personoplysninger fra EU til staten Israel; dette gælder også for så vidt angår ikke-automatiske overførsler af oplysninger, der er genstand for efterfølgende automatisk behandling i staten Israel.

2.   Den tilsynsmyndighed, der i staten Israel har ansvaret for anvendelsen af retsreglerne om databeskyttelse i staten Israel, er »Israeli Law, Information and Technology Authority (ILITA)«, som der henvises til i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Denne afgørelse vedrører kun spørgsmålet om, hvorvidt staten Israel som defineret i international ret sikrer en tilstrækkelig beskyttelse med hensyn til opfyldelsen af kravene i artikel 25, stk. 1, i direktiv 95/46/EF, og den berører ikke andre betingelser eller begrænsninger i forbindelse med gennemførelsen af andre bestemmelser i direktivet, der vedrører behandlingen af personoplysninger i medlemsstaterne.

2.   Denne afgørelse anvendes i overensstemmelse med international ret. Afgørelsen berører ikke statussen for Golan-højderne, Gaza-striben og Vestbredden, herunder Østjerusalem, i henhold til international ret.

Artikel 3

1.   De ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne kan, uden at dette berører deres beføjelser til at træffe foranstaltninger til sikring af overholdelsen af nationale bestemmelser, der vedtages i henhold til andre bestemmelser end artikel 25 i direktiv 95/46/EF, gøre brug af deres beføjelser til at suspendere overførsler af oplysninger til en modtager i staten Israel for at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger,

a)

når en ansvarlig israelsk myndighed fastslår, at den pågældende modtager overtræder de gældende beskyttelsesprincipper, eller

b)

når der er væsentlig sandsynlighed for, at beskyttelsesnormerne overtrædes; når der er grund til at antage, at den ansvarlige israelske myndighed ikke tager eller ikke agter at tage passende og rettidige skridt for at bringe forholdet i orden; når en videre overførsel af personoplysninger vil kunne skabe overhængende risiko for alvorlig skade for de registrerede; og når de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne, forholdene taget i betragtning, på passende vis har søgt at underrette den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne i staten Israel, og give vedkommende mulighed for at svare.

2.   Suspenderingen ophæves, når beskyttelsesprincipperne overholdes, og den ansvarlige myndighed i de berørte medlemsstater underrettes herom.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen, hvis der træffes foranstaltninger i henhold til artikel 3.

2.   Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om tilfælde, hvor de organer, som er ansvarlige for håndhævelsen af beskyttelsesnormerne i staten Israel, ikke sikrer overholdelsen heraf.

3.   Fremgår det af de oplysninger, der indhentes i medfør af artikel 3, og stk. 1og 2 i denne artikel, at et organ, der har ansvaret for at sikre, at beskyttelsesnormerne i staten Israel overholdes, ikke varetager sin opgave korrekt, underretter Kommissionen den ansvarlige israelske myndighed herom og forelægger om nødvendigt et udkast til foranstaltninger på grundlag af proceduren i artikel 31, stk. 2, i direktiv 95/46/EF med henblik på at ophæve eller suspendere nærværende afgørelse eller begrænse dens anvendelsesområde.

Artikel 5

Kommissionen foretager en evaluering af anvendelsen af denne afgørelse og fremsender alt relevant materiale til det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 31 i direktiv 95/46/EF, herunder materiale, der kan påvirke den vurdering, der foretages i henhold til artikel 1 i denne afgørelse, om at beskyttelsen i staten Israel er tilstrækkelig i henhold til artikel 25 i direktiv 95/46/EF, samt materiale, der viser, at afgørelsen gennemføres på diskriminerende måde. Den fører navnlig tilsyn med behandlingen af personoplysninger i manuelle databaser.

Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse senest tre måneder efter at have fået meddelelse herom.

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2011.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Næstformand


(1)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(2)  Dokument WP114 af 25. november 2005. Kan konsulteres på http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_da.pdf

(3)  Udtalelse nr. 6/2009 om databeskyttelsesniveauet i Israel. Kan konsulteres på http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_da.pdf


BILAG

Den ansvarlige tilsynsmyndighed, der henvises til i artikel 1, stk. 2, i denne afgørelse

The Israeli Law, Information and Technology Authority

The Government Campus

9th floor

125 Begin Rd.

Tel Aviv

Israel

Postadresse:

P.O. Box 7360

Tlf. Aviv, 61072

Tlf. +972-3-7634050

Fax +972-2-6467064

E-mail: ILITA@justice.gov.il

Websted: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm


Top