Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0030

2011/30/EU: Kommissionens afgørelse af 19. januar 2011 om ligeværdigheden af visse tredjelandes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer og en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisionsfirmaers revisionsvirksomhed i Den Europæiske Union (meddelt under nummer K(2011) 117) EØS-relevant tekst

OJ L 15, 20.1.2011, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 182 - 186

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/30(1)/oj

20.1.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/12


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 19. januar 2011

om ligeværdigheden af visse tredjelandes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer og en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisionsfirmaers revisionsvirksomhed i Den Europæiske Union

(meddelt under nummer K(2011) 117)

(EØS-relevant tekst)

(2011/30/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (1), særlig artikel 46, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 45, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF skal medlemsstaternes kompetente myndigheder registrere alle revisorer og revisionsfirmaer, som afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse virksomheder registreret uden for Fællesskabet, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i Fællesskabet. Efter artikel 45, stk. 3, i direktiv 2006/43/EF skal medlemsstaterne underlægge sådanne revisorer og revisionsfirmaer deres offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings- og undersøgelses- og sanktionssystemer.

(2)

Kommissionens beslutning 2008/627/EF af 29. juli 2008 om en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisionsfirmaers revisionsvirksomhed (2) gav revisorer og revisionsfirmaer i de i bilaget til denne beslutning anførte tredjelande mulighed for at fortsætte deres virksomhed i Den Europæiske Union i forbindelse med revisionspåtegninger til årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for regnskabsår, der begynder i perioden 29. juni 2008 til 1. juli 2010.

(3)

Kommissionen har foretaget vurderinger af de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer fra de i bilaget til beslutning 2008/627/EF anførte tredjelande og territorier. Disse vurderinger blev foretaget med bistand fra den europæiske sammenslutning af revisortilsynsorganer (EGAOB). Principperne, der ligger til grund for de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer fra disse tredjelande og territorier, blev vurderet på grundlag af kriterierne i artikel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF, der indeholder bestemmelserne om offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer fra medlemsstaterne. Samarbejdet mellem medlemsstaternes og tredjelandenes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer bør i sidste ende have til formål at bero gensidigt på hinandens tilsynssystemer på grundlag af deres ligeværdighed.

(4)

Det fremgår af disse vurderinger, at Australien, Canada, Kina, Kroatien, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea og Schweiz har offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer, der er underlagt bestemmelser, som kan sidestilles med bestemmelserne i artikel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF. Disse tredjelandes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer og medlemsstaternes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer bør således betragtes som ligeværdige.

(5)

I Sydafrika skal revisorer eller revisionsfirmaer i henhold til loven give deres tilladelse, før de kompetente myndigheder i Sydafrika kan videregive oplysninger til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Dette krav om forhåndstilladelse kan give visse vanskeligheder i forhold til en effektiv gennemførelse af artikel 46, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF. Indtil de nødvendige ændringer i Sydafrikas lovgivning er foretaget, bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne derfor kræve, at revisorer og revisionsfirmaer giver afkald på deres ret til at give forhåndstilladelse, når de registrerer revisorer og revisionsfirmaer, der udarbejder årsregnskaber for virksomheder registreret i Sydafrika.

(6)

USA har et offentligt tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystem for revisorer og revisionsfirmaer, der er omfattet af en række bestemmelser, der kan sidestilles med bestemmelserne i artikel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF. De kompetente myndigheder i USA er dog ikke af den opfattelse, at det endelige mål med samarbejdet med medlemsstaterne er at skabe tillid med henblik på gensidigt at bero på medlemsstaternes kompetente myndigheder for offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer. Så længe der ikke er gensidig tillid, kan bestemmelserne i artikel 46, stk. 1, ikke finde fuld anvendelse på permanent basis i medlemsstaterne for revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i USA. Der bør derfor foretages en gennemgang af de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer i USA med henblik på at evaluere de fremskridt, der er opnået med hensyn til at etablere gensidig tillid. Denne afgørelse bør derfor have en tidsbegrænset gyldighed og ophøre med at finde anvendelse den 31. juli 2013, for så vidt angår offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer i USA.

(7)

Når Kommissionen har truffet en afgørelse, hvorved de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer i et tredjeland eller territorium anerkendes som ligeværdige efter artikel 46, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF, kan medlemsstaterne på grundlag af gensidighed fritage fra eller ændre kravene i artikel 45, stk. 1 og 3, for så vidt angår revisorer og revisionsfirmaer i det pågældende tredjeland eller territorium. Betingelserne, der skal opfyldes for at fritage fra eller ændre kravene i artikel 45, stk. 1 og 3, fastsættes i en samarbejdsaftale, jf. artikel 46, stk. 3, i direktiv 2006/43/EF, mellem medlemsstaten og det pågældende tredjeland eller territorium og meddeles Kommissionen.

(8)

Abu Dhabi, Brasilien, Det Internationale Finanscenter Dubai, Guernsey, Hongkong, Indien, Indonesien, Øen Man, Jersey, Malaysia, Mauritius, Rusland, Taiwan, Thailand og Tyrkiet har etableret eller er i færd med at etablere offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt kun at have oplysninger om, hvorledes disse systemer fungerer, og hvilke regler de er underlagt. For at foretage en yderligere vurdering med henblik på at træffe en endelig beslutning om, hvorvidt sådanne systemer skal betragtes som ligeværdige, er det nødvendigt at indhente supplerende oplysninger fra disse tredjelande og territorier. Det er således hensigtsmæssigt at udvide overgangsperioden i beslutning 2008/627/EF for revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i disse tredjelande og territorier.

(9)

Selv om Egypten ikke var omfattet af beslutning 2008/627/EF, har landet efterfølgende etableret et offentligt tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystem for revisorer og revisionsfirmaer. For at foretage en yderligere vurdering med henblik på at træffe en endelig ligeværdighedsbeslutning vedrørende Egypten er det nødvendigt at indhente supplerende oplysninger fra dette tredjeland. Overgangsperioden bør derfor omfatte revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i Egypten.

(10)

Bermuda, Caymanøerne, Israel og New Zealand har endnu ikke etableret et offentligt tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystem for revisorer og revisionsfirmaer. Disse tredjelande og territorier har imidlertid officielt klart tilkendegivet over for Kommissionen at have en konkret handlingsplan for etableringen af et offentligt tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystem for revisorer og revisionsfirmaer, der er omfattet af bestemmelser, der er ligeværdige med bestemmelserne i artikel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF. Overgangsperioden i beslutning 2008/627/EF bør derfor udvides til også at omfatte revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i disse tredjelande og territorier. Kommissionen bør imidlertid i 2011 undersøge, hvilke fremskridt der er sket i disse lande og territorier med hensyn til gennemførelsen af lovgivning til etablering af et offentligt tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystem for revisorer og revisionsfirmaer, og vurdere, om der er behov for at afkorte overgangsperioden for så vidt angår disse lande og territorier.

(11)

Revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i Argentina, Bahamas, Chile, Kasakhstan, Marokko, Mexico, Pakistan og Ukraine, har været omfattet af overgangsperioden i beslutning 2008/627/EF. De har efterfølgende ikke indgivet oplysninger om deres revisorlovgivning og tilsynssystemer. Det må således konstateres, at disse tredjelande ikke er villige til at arbejde herimod, at Kommissionen anerkender deres revisionslovgivning som værende ligeværdig med medlemsstaternes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer. Overgangsperioden, som de er omfattet af i henhold til beslutning 2008/627/EF, bør således ikke udvides til også at gælde revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i disse tredjelande.

(12)

For at beskytte investorer bør revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i de i bilaget til denne afgørelse anførte tredjelande, kun være i stand til at fortsætte deres revisionsvirksomhed i Den Europæiske Union i overgangsperioden, uden at være registreret i henhold til artikel 45 i direktiv 2006/43/EF, hvis de indgiver de nødvendige oplysninger. Såfremt disse oplysninger indgives, bør revisorer og revisionsfirmaer kunne fortsætte deres virksomhed i forbindelse med revisionspåtegninger på årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for regnskabsår, der begynder i perioden 2. juli 2010 til 31. juli 2012. Denne afgørelse berører ikke medlemsstaternes ret til at anvende deres undersøgelses- og sanktionssystemer i forhold til sådanne revisorer og revisionsfirmaer.

(13)

Når en virksomhed, der er registreret i et af de i artikel 1 i denne afgørelse anførte tredjelande eller territorier, og hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i en medlemsstat, men ikke i det tredjeland eller det territorium, hvor den er registreret, bør medlemsstaterne sikre, at alle de revisionsforpligtelser, der er knyttet til en sådan virksomheds regnskaber, er omfattet af de samarbejdsaftaler, der indgås med det pågældende tredjeland eller territorium, for således at fastslå, hvilket offentligt tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og straffesystem der skal finde anvendelse på virksomhedens revisorer. Når en revisor eller et revisionsfirma i en anden medlemsstat har påtaget sig sådanne revisionsforpligtelser, bør medlemsstaterne samarbejde for at sikre, at revisionsforpligtelserne er omfattet af et af deres offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og straffesystemer.

(14)

Når en virksomhed, der er registreret i et af de i bilaget til denne afgørelse anførte tredjelande eller territorier, og hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i en medlemsstat, men ikke i det tredjeland eller det territorium, hvor den er registreret, bør medlemsstaterne samarbejde med det pågældende tredjeland eller territorium for at sikre, at alle de revisionsforpligtelser, der er knyttet til en sådan virksomheds regnskaber, er omfattet af et offentligt tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og straffesystem. Når en revisor eller et revisionsfirma i en anden medlemsstat har påtaget sig sådanne revisionsforpligtelser, bør medlemsstaterne samarbejde for at sikre, at revisionsforpligtelserne er omfattet af et af deres offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og straffesystemer.

(15)

Medlemsstaterne bør i denne overgangsperiode ikke træffe ligeværdighedsafgørelser på nationalt plan. Det forhold, at revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i de i bilaget til denne afgørelse anførte tredjelande og territorier, kan fortsætte deres revisionsvirksomhed i henhold til denne afgørelse med hensyn til de i artikel 45 i direktiv 2006/43/EF anførte virksomheder, bør ikke forhindre medlemsstaterne i at indgå samarbejdsaftaler om individuelle kvalitetssikringskontroller mellem en medlemsstats og et tredjelands eller et territoriums kompetente myndigheder.

(16)

Kommissionen bør føre tilsyn med overgangsordningerne og vurdere fremskridtene i de tredjelande og territorier, for hvilke en overgangsperiode er blevet godkendt eller udvidet. Kommissionen kan, når overgangsperioden udløber, træffe afgørelse om, hvorvidt de pågældende tredjelandes eller territoriers offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer skal anses for ligeværdige. Kommissionen bør undersøge, hvorvidt medlemsstaterne for så vidt angår deres offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer har haft problemer med at blive anerkendt som ligeværdige af de tredjelande og territorier, der er omfattet af denne afgørelse.

(17)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 48, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 46, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF skal de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer i nedenstående tredjelande betragtes som ligeværdige med medlemsstaternes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer for så vidt angår revisionsaktiviteter i forbindelse med årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for regnskabsår, der starter efter den 2. juli 2010:

1)

Australien

2)

Canada

3)

Kina

4)

Kroatien

5)

Japan

6)

Singapore

7)

Sydafrika

8)

Sydkorea

9)

Schweiz

10)

Amerikas Forenede Stater.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne anvender ikke artikel 45 i direktiv 2006/43/EF i forhold til revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i de i bilaget til denne afgørelse anførte tredjelande og territorier, og hvortil der henvises i artikel 45, stk. 1, i nævnte direktiv, for regnskabsår, der begynder i perioden 2. juli 2010 til 31. juli 2012, når den pågældende revisor eller det pågældende revisionsfirma indgiver følgende oplysninger til medlemsstatens kompetente myndigheder:

a)

navn og adresse på den pågældende revisor eller det pågældende revisionsfirma og oplysninger om juridisk struktur

b)

hvis revisoren eller revisionsfirmaet tilhører et netværk, en beskrivelse af dette

c)

de revisionsstandarder og uafhængighedskrav, der er blevet anvendt ved den pågældende revision

d)

en beskrivelse af revisionsfirmaets interne kvalitetskontrolsystem

e)

en angivelse af, om og hvornår den seneste kvalitetssikringskontrol af revisoren eller revisionsfirmaet blev udført, medmindre denne oplysning fremlægges af tredjelandets kompetente myndighed, og de fornødne oplysninger om kontrolresultaterne. Hvis de nødvendige oplysninger om resultaterne af den seneste kvalitetssikringskontrol ikke er offentligt tilgængelige, behandler medlemsstaternes kompetente myndigheder sådanne oplysninger fortroligt.

2.   Medlemsstaterne sørger for, at offentligheden underrettes om navn og adresse for de revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i de i bilaget til denne afgørelse anførte tredjelande og territorier, og om, at disse tredjelandes eller territoriers offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer endnu ikke er blevet anerkendt som ligeværdige i henhold til artikel 46, stk. 2, i direktiv 2006/43/EF. Til dette formål kan de i artikel 45 i direktiv 2006/43/EF omhandlede kompetente myndigheder i medlemsstaterne også registrere revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i de i bilaget til denne afgørelse anførte tredjelande og territorier.

3.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne gennemføre undersøgelser af og anvende sanktioner over for revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i de i bilaget til denne afgørelse anførte tredjelande og territorier.

4.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at der indgås samarbejdsaftaler om kvalitetssikringskontrol mellem en medlemsstats kompetente myndigheder og de kompetente myndigheder i et af de i bilaget nævnte tredjelande eller territorier, hvis en sådan aftale opfylder følgende kriterier:

a)

aftalen indebærer, at der gennemføres kvalitetssikringskontrol på grundlag af ligebehandling

b)

Kommissionen er forud blevet underrettet om aftalen

c)

aftalen foregriber ikke afgørelser, som Kommissionen måtte træffe efter artikel 47 i direktiv 2006/43/EF.

Artikel 3

Kommissionen overvåger situationen i de i bilaget anførte tredjelande og territorier. Kommissionen undersøger navnlig, om de kompetente administrative myndigheder i de i bilaget anførte tredjelande og territorier, som over for Kommissionen officielt har tilkendegivet at ville etablere offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer, har etableret sådanne systemer, på grundlag af følgende principper:

a)

systemerne er uafhængige af revisionserhvervet

b)

systemerne sikrer det fornødne tilsyn med revision af børsnoterede selskaber

c)

systemerne fungerer på gennemsigtig vis og sikrer, at resultaterne af kvalitetssikringskontrollen er pålidelige

d)

systemerne understøttes effektivt af undersøgelser og sanktioner.

Hvad angår Bermuda, Caymanøerne, Israel og New Zealand skal Kommissionen i 2011 især undersøge, hvilke fremskridt der er sket med hensyn til gennemførelsen af lovgivning til etablering af et offentligt tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystem for revisorer og revisionsfirmaer. Kommissionen skal om nødvendigt ændre bilaget til denne afgørelse i overensstemmelse hermed.

Artikel 4

Artikel 1, nr. 10, ophører med at gælde den 31. juli 2013.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2011.

På Kommissionens vegne

Michel BARNIER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87.

(2)  EUT L 202 af 31.7.2008, s. 70.


BILAG

LISTE OVER LANDE OG TERRITORIER

 

Abu Dhabi

 

Bermuda

 

Brasilien

 

Caymanøerne

 

Det Internationale Finanscenter Dubai

 

Egypten

 

Guernsey

 

Hongkong

 

Indien

 

Indonesien

 

Øen Man

 

Israel

 

Jersey

 

Malaysia

 

Mauritius

 

New Zealand

 

Rusland

 

Taiwan

 

Thailand

 

Tyrkiet


Top