Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1244

Kommissionens forordning (EU) nr. 1244/2010 af 9. december 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 Tekst af relevans for EØS og for Schweiz

OJ L 338, 22.12.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1244/oj

22.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1244/2010

af 9. december 2010

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2), særlig artikel 92, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

To medlemsstater eller deres kompetente myndigheder har anmodet om ændringer til bilag VIII og IX til forordning (EF) nr. 883/2004.

(2)

En række medlemsstater eller deres kompetente myndigheder har anmodet om ændringer til bilag 1 og 2 til forordning (EF) nr. 987/2009.

(3)

Bilag VIII og IX til forordning (EF) nr. 883/2004 og bilag 1 og 2 til forordning (EF) nr. 987/2009 bør tilpasses for at tage hensyn til den seneste udvikling inden for den nationale lovgivning og sikre åbenhed og retssikkerhed for de berørte parter.

(4)

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger har tilsluttet sig ændringerne.

(5)

Forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 883/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag VIII ændres således:

a)

Del 1, afsnit »PORTUGAL«, affattes således:

»PORTUGAL

Alle ansøgninger om invalide-, alders og efterladtepension, bortset fra de tilfælde, hvor de samlede forsikringsperioder tilbagelagt under mere end en medlemsstats lovgivning svarer til eller overstiger 21 kalenderår, men de nationale forsikringsperioder svarer til eller ligger under 20 år, og beregningen foretages i henhold til artikel 32 og 33 i lovdekret nr. 187/2007, af 10. maj 2007.«

b)

I del 2 tilføjes følgende nye afsnit efter afsnittet »POLEN«:

»PORTUGAL

Supplerende pensioner, der bevilges i henhold til lovdekret nr. 26/2008 af 22. februar 2008 (offentlig kapitaliseringsordning).«

2)

Bilag IX, del 1, afsnit »NEDERLANDENE«, ændres således:

a)

»Lov af 18. februar 1966 om invalideforsikring for arbejdstagere, som ændret (WAO)« erstattes af »Lov af 18. februar 1966 om invalideforsikring for arbejdstagere, som ændret (WAO)«,

b)

»Lov af 24. april 1997 om invalideforsikring for selvstændige erhvervsdrivende, som ændret (WAZ)« erstattes af »Lov af 24. april 1997 om invalideforsikring for selvstændige erhvervsdrivende, som ændret (WAZ)«.

c)

»Lov af 21. december 1995 om almindelig efterladteforsikring (ANW)« erstattes af »Lov af 21. december 1995 om almindelig forsikring for efterladte (ANW)«

d)

»Lov om arbejde og indtægt efter arbejdsevne (WIA) af 10. november 2005« erstattes af »Lov om arbejde og indkomst efter arbejdsevne (WIA) af 10. november 2005«.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 987/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag 1 foretages følgende ændringer:

a)

Under afsnit »BELGIEN — NEDERLANDENE« udgår litra a).

b)

Afsnit »TYSKLAND — NEDERLANDENE« udgår.

c)

Afsnit »NEDERLANDENE — PORTUGAL« udgår.

d)

Afsnit »DANMARK — LUXEMBOURG« udgår.

2)

I bilag 2, parentesen i overskriften, ændres »artikel 31 og 41« til »artikel 32, stk. 2, og artikel 41, stk. 1«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.


Top