Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1213

Kommissionens forordning (EU) nr. 1213/2010 af 16. december 2010 om fælles regler for sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder EØS-relevant tekst

OJ L 335, 18.12.2010, p. 21–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 228 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2019; ophævet ved 32016R0480

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1213/oj

18.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1213/2010

af 16. december 2010

om fælles regler for sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at lette sammenkoblingen af de nationale elektroniske registre, således som foreskrevet i artikel 16, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1071/2009, bør Kommissionen vedtage fælles regler for gennemførelsen af denne sammenkobling i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1071/2009.

(2)

Behandlingen af personoplysninger i medfør af forordning (EF) nr. 1071/2009 skal være i overensstemmelse med bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger som fastlagt i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2). Navnlig bør medlemsstaterne gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre misbrug af personoplysninger.

(3)

Hvor dette er relevant, finder bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3) anvendelse på enhver behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 1071/2009.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 (4)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De fælles regler til at muliggøre sammenkoblingen af de nationale elektroniske registre skal opfylde mindstekravene som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 31. december 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51.

(2)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(4)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.


BILAG

Systemet med sammenkobling af nationale elektroniske registre kaldes ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings — Europæiske Registre over Vejtransportvirksomheder).

1.   INFORMATIONSUDVEKSLING

1.1.   Udveksling vedrørende overtrædelser

1.1.1.   Meddelelse om anmeldelse af overtrædelse

Ved udveksling af oplysninger i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (1) eller artikel 23, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og ved ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (2) skal medlemsstaterne anvende meddelelser med følgende format (»Overtrædelsesanmeldelsesmeddelelse«):

Datatype

Datafelt

Obligatorisk eller valgfri

Yderligere beskrivelse af datafeltets indhold

Anmeldende medlemsstat

Anmeldende medlemsstat

Obligatorisk

Vælges blandt 2-bogstavers-landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

Anmeldende kompetent myndighed

Identifikator for anmeldende kompetent myndighed

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Bestemmelsesmedlemsstat

Bestemmelsesmedlemsstat

Obligatorisk

Vælges blandt 2-bogstavers-landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

Oplysninger om anmeldelse

Anmeldelsesnummer

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Dato for anmeldelse

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Tidspunkt for anmeldelse

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data i format TT:MM:SS

Transportvirksomhed

Navn

Valgfri

Fritekst, alfanumerisk felt

Tilladelse

Løbenummer på den bekræftede kopi af fællesskabstilladelsen

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

 

Køretøjets registreringsnummer

Valgfri

Fritekst, alfanumerisk felt

Alvorlig overtrædelse

Klasse

Obligatorisk

 

Type

Obligatorisk

 

Dato for overtrædelsen

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Dato for kontrollen, hvor overtrædelsen er konstateret

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Pålagte og gennemførte sanktioner

Dato for endelig beslutning

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Type af pålagt sanktion

Obligatorisk

Mulige værdier:

 

»Advarsel«

 

»Midlertidigt forbud mod cabotagekørsel«

 

»Bøde«

 

»Forbud«

 

»Immobilisering«

 

»Andet«

Hvis relevant: Startdato for pålagt sanktion

Valgfri

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Hvis relevant: Slutdato for pålagt sanktion

Valgfri

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Gennemførte sanktioner

Obligatorisk

Mulige værdier:

 

»Ja«

 

»Nej«

 

»Ukendt«

Sanktioner, der anmodes om

Type af administrativ sanktion, der anmodes om

Valgfri

Mulige værdier:

 

»Advarsel«

 

»Midlertidig tilbagekaldelse af visse eller alle bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen«

 

»Varig tilbagekaldelse af visse eller alle bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen«

 

»Midlertidig tilbagekaldelse af fællesskabstilladelsen«

 

»Varig tilbagekaldelse af fællesskabstilladelsen«

 

»Suspendering af udstedelse af førerattester«

 

»Tilbagekaldelse af førerattester«

 

»Udstedelse af førerattester betinget af yderligere betingelser for at forhindre misbrug«

Varighed af sanktion, der anmodes om (kalenderdage)

Valgfri

Indlæsning af numeriske data DDDDD

1.1.2.   Overtrædelsessvarmeddelelse

Ved udveksling af oplysninger i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1072/2009 eller artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1073/2009 skal medlemsstater anvende meddelelser med følgende format (»Overtrædelsessvarmeddelelse«):

Datatype

Datafelt

Obligatorisk eller valgfri

Yderligere beskrivelse af datafeltets indhold

Besvarende medlemsstat

Besvarende medlemsstat

Obligatorisk

Vælges blandt 2-bogstavers-landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

Besvarende kompetent myndighed

Identifikator for besvarende kompetent myndighed

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Bestemmelsesmedlemsstat

Bestemmelsesmedlemsstat

Obligatorisk

Vælges blandt 2-bogstavers-landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

Kompetent myndighed på destination

Identifikator for kompetent myndighed på destination

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Svaroplysninger

Anmeldelsesnummer

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Dato for svar

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Tidspunkt for svar

Obligatorisk

Numerisk datafelt i format TT:MM:SS

Transportvirksomhed

Navn

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Sanktionspålæggende myndighed

Navn på sanktionspålæggende myndighed

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Pålagte sanktioner

Bekræft pålagt sanktion

Obligatorisk

Mulige værdier:

 

»Ja«

 

»Nej«

Pålagt sanktion

Obligatorisk

Mulige værdier:

 

»Advarsel«

 

»Midlertidig tilbagekaldelse af visse eller alle bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen«

 

»Varig tilbagekaldelse af visse eller alle bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen«

 

»Midlertidig tilbagekaldelse af fællesskabstilladelsen«

 

»Varig tilbagekaldelse af fællesskabstilladelsen«

 

»Suspendering af udstedelse af førerattester«

 

»Tilbagekaldelse af førerattester«

 

»Udstedelse af førerattester underlagt yderligere betingelser for at forhindre misbrug«

 

»Andet«

Dato for pålagt sanktion

Valgfri

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Slutdato for pålagt sanktion

Valgfri

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Årsag til, at sanktion ikke er pålagt

Valgfri

Fritekst, alfanumerisk felt

1.2.   Kontrol af transportlederes opfyldelse af vandelskravet

1.2.1.   Søgeanmodningsmeddelelse

Ved bedømmelse i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1071/2009 af, om en transportleder i en af medlemsstaterne er blevet erklæret uegnet til at lede transportarbejdet for en virksomhed, skal medlemsstaterne anvende meddelelser med følgende format (»Søgeanmodningsmeddelelse«):

Datakategori

Datafelt

Obligatorisk eller valgfri

Yderligere beskrivelse af datafeltets indhold

Anmodende medlemsstat

Anmodende medlemsstat

Obligatorisk

Vælges blandt 2-bogstavers-landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

Anmodende kompetent myndighed

Identifikator for anmodende kompetent myndighed

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Oplysninger om søgeanmodning

Nummer på søgeanmodningsmeddelelse

Obligatorisk

 

Dato for søgeanmodning

Obligatorisk

 

Tidspunkt for søgeanmodning

Obligatorisk

 

Transportleder

Fornavn

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Efternavn(e):

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Fødselsdato

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Fødested

Valgfri

Fritekst, alfanumerisk felt

Nummer på bevis for faglige kvalifikationer

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Udstedelsesdato for bevis for faglige kvalifikationer

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Udstedelsesland for bevis for faglige kvalifikationer

Obligatorisk

Vælges blandt 2-bogstavers-landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

1.2.2.   Søgesvarmeddelelse

Ved besvarelse af en søgeanmodningsmeddelelse som angivet i 1.2.1 skal medlemsstaterne anvende meddelelser med følgende format (»Søgesvarmeddelelse«):

Datatype

Datafelt

Obligatorisk eller valgfri

Yderligere beskrivelse af datafeltets indhold

Anmodende medlemsstat

Anmodende medlemsstat

Obligatorisk

Vælges blandt 2-bogstavers-landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

Anmodende kompetent myndighed

Identifikator for anmodende kompetent myndighed

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Besvarende medlemsstat

Besvarende medlemsstat

Obligatorisk

Vælges blandt 2-bogstavers-landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

Besvarende kompetent myndighed

Identifikator for besvarende kompetent myndighed

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Oplysninger om søgesvar

Nummer på søgeanmodningsmeddelelse

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Dato for svar

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Tidspunkt for svar

Obligatorisk

Numerisk datafelt i format (TT:MM:SS)

Søgeresultater

Status

Obligatorisk

Mulige værdier:

Fundet

Ikke fundet

Transportleder

Første fornavn

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Efternavn(e):

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Fødselsdato

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Fødested

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Nummer på bevis for faglige kvalifikationer

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Udstedelsesdato for bevis for faglige kvalifikationer

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Udstedelsesland for bevis for faglige kvalifikationer

Obligatorisk

Vælges blandt 2-bogstavers-landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

 

Antal ledede virksomheder

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data

 

Antal ledede køretøjer

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data

Egnethed

Egnethed

Obligatorisk

Mulige værdier:

»Uegnet«

»Egnet«

Slutdato for, hvornår personen erklæres uegnet

Valgfri

Indlæsning af numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Gælder, hvis Egnetheden er »Uegnet«

1.3.   Kvittering

Ved kvittering for modtagelsen af en meddelelse skal medlemsstaterne anvende meddelelser med følgende format (»Kvitteringsmeddelelse«):

Datatype

Datafelt

Obligatorisk eller valgfri

Yderligere beskrivelse af datafeltets indhold

Kvitterende medlemsstat

Kvitterende medlemsstat

Obligatorisk

Vælges blandt 2-bogstavers-landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

Kvitterende kompetent myndighed

Identifikator for kvitterende kompetent myndighed

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Destinationsmedlemsstat

Destinationsmedlemsstat

Obligatorisk

Vælges blandt 2-bogstavers-landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

Kompetent myndighed på destination

Identifikator for kompetent myndighed på destination

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Oplysninger om oprindelig meddelelse

Identifikator for oprindelig meddelelse

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Oplysninger om kvittering

Identifikator for kvitteringsmeddelelse

Obligatorisk

Fritekst, alfanumerisk felt

Dato for kvittering

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data i format ÅÅÅÅ-MM-DD

Tidspunkt for kvittering

Obligatorisk

Indlæsning af numeriske data i format TT:MM:SS

2.   ERRU'S ARKITEKTUR

Sammenkoblingen skal bestå af en struktur til XML-meddelelsesoverførsel, som servicerer medlemsstaterne ved hjælp af XML-meddelelser, der udveksles på en pålidelig, sikker og koreograferet måde (workflow).

ERRU-systemet skal bestå af et system, der omfatter en »central hub«-arkitektur (klientserver med en intelligent router) og en »peer-to-peer«-arkitektur. Medlemsstaterne kan vælge at anvende en hvilken som helst af de to ovenstående arkitekturer til at udveksle XML-meddelelser på sTESTA-netværk (med HTTPS).

ERRU-systemet er vist i figur 1 nedenfor.

Figur 1

ERRU-systemet

Image

Medlemsstaterne skal have to muligheder for at kommunikere meddelelser afhængig af den arkitektur, som de medlemsstater, der er involveret i udvekslingen, anvender: anvendelse af »central hub«-arkitektur eller anvendelse af »peer-to-peer«-arkitektur.

»Central hub«-arkitekturen forvaltes af Kommissionen. Kommissionen er ansvarlig for den tekniske drift, vedligeholdelsen og den overordnede sikkerhed i sTESTA-netværket og »central hub«. Det er kun logningsdata, der lagres på »central hub«. Kommissionen har ingen adgang til forretningsoplysninger undtagen med henblik på vedligeholdelse og fejlretning.

Medlemsstaterne er ansvarlige for deres nationale system. Medlemsstater, der anvender en »peer-to-peer«-arkitektur, er ansvarlige for »peer-to-peer«-arkitekturens samkøringsevne med »central hub«-arkitekturen.

Til sammenkobling via ERRU skal medlemsstaterne anvende:

Standard-internetprotokoller (XML, HTTPS, XML Web Services) og

sTESTA, Europa-Kommissionens private netværk.

3.   STATISTIK OG LOGNING

Medlemsstater, der anvender »peer-to-peer«-forbindelser, skal stille de oplysninger, der er nødvendige til udarbejdelse af statistikker, til rådighed for Kommissionen hver uge.

For at sikre databeskyttelse skal dataene til statistikkerne være anonyme.

Logning af oplysninger skal bruges til at holde styr på alle transaktioner af hensyn til overvågning og fejlretning og for at kunne genere statistikker om disse transaktioner. Følgende typer af logningsdata lagres og overvåges:

anvendelseslog (f.eks. udvekslede meddelelser, herunder meddelelsens type, dato, meddelelsesstruktur)

sikkerhedslog (f.eks. forsøg på logon, adgang til filer)

systemlog (f.eks. systemfejl).

Logning af oplysninger lagres i maksimalt seks måneder.

Medlemsstater, der anvender en »peer-to-peer«-arkitektur, er ansvarlige for logning af oplysninger om transaktioner, der er udført via »peer-to-peer«-forbindelserne.

De nationale kontaktpunkter, der er udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1071/2009, er ansvarlige for adgangen til udvekslede data og yderligere anvendelse og opdatering af data efter adgang.

4.   MINIMUMSSERVICENIVEAU

Ved anvendelse af ERRU skal medlemsstaterne efterleve følgende minimumsservicestandarder:

4.1.   Tidsramme for og omfang af service

Hele døgnet/Alle dage

4.2.   Det tekniske systems tilgængelighedsgrad

98 %

Systemets tilgængelighedsgrad repræsenterer procentdelen af succesfulde transaktioner om måneden.

4.3.   Systemets responstid

Højst 60 sekunder.

Hvis et system ikke opfylder kravet til responstid, skal medlemsstaten træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe systemet tilbage til normal responstid så hurtigt som muligt

4.4.   Vedligeholdelsesprocedure

Medlemsstaterne skal underrette andre medlemsstater og Kommissionen om eventuelle rutinemæssige vedligeholdelsesaktiviteter via vedligeholdelsesportalen en uge før.

4.5.   Procedure ved fejlhændelse

En fejlhændelse er en situation, hvor en medlemsstats system ikke er tilgængeligt af uforudsigelige årsager.

Er der i tilfælde af en fejlhændelse ikke fundet en løsning inden for 30 minutter, bør følgende procedure følges af den medlemsstat, i hvis system fejlhændelsen har sin oprindelse:

a)

De øvrige medlemsstater og Kommissionen underrettes om hændelsen via e-mail inden for 30 minutter.

b)

Når systemet er blevet retableret, skal der straks sendes endnu en meddelelse via e-mail til de andre medlemsstater og Kommissionen om, at systemet fungerer normalt igen.


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 72.

(2)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 88.


Top