EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1211

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1211/2010 af 15. december 2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

OJ L 339, 22.12.2010, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 224 - 225

No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; ophævet ved 32018R1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1211/oj

22.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/6


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1211/2010

af 15. december 2010

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Sammensætningen af listerne over tredjelande og territorier i bilag I og II til Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 (2) bør være og bør forblive i overensstemmelse med kriterierne i betragtning 5 i nævnte forordning. Tredjelande eller territorier, hvis situation har ændret sig med hensyn til disse kriterier, bør overføres fra det ene bilag til det andet.

(2)

Visumkravet for taiwanske statsborgere er ikke længere berettiget, især fordi territoriet ikke udgør nogen risiko for illegal indvandring eller trussel mod den offentlige orden i Unionen, men også i betragtning af forbindelserne udadtil, jf. kriterierne i betragtning 5 i forordning (EF) nr. 539/2001. Derfor bør henvisningen til dette territorium overføres til bilag II til nævnte forordning. Visumfritagelsen bør endvidere kun gælde for indehavere af pas, som er udstedt af Taiwan, og som indeholder et identitetskortnummer.

(3)

Henvisningen til Nordmarianerne bør slettes i bilag I til forordning (EF) nr. 539/2001, da statsborgerne i dette territorium har amerikansk pas og dermed er statsborgere i USA, som er opført i bilag II til nævnte forordning.

(4)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af bestemmelserne i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (3), der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale (4).

(5)

For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af bestemmelserne i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (5), der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B og C, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (6).

(6)

For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af bestemmelserne i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B og C, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/261/EF (7).

(7)

Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelserne i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (8). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(8)

Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelserne i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (9). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(9)

For så vidt angår Cypern udgør denne forordning en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2003.

(10)

For så vidt angår Bulgarien og Rumænien udgør denne forordning en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2005 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 539/2001 ændres således:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I del 1 udgår henvisningen til Nordmarianerne.

b)

I del 2 udgår henvisningen til Taiwan.

2)

I bilag II tilføjes følgende:

»4)

TERRITORIALE ENHEDER OG MYNDIGHEDER, DER IKKE ER ANERKENDT SOM STATER AF MINDST EN MEDLEMSSTAT:

Taiwan (10)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 11.11.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 25.11.2010.

(2)  EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1.

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(4)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(5)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(6)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1.

(7)  EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3.

(8)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(9)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(10)  Visumfritagelsen gælder kun for indehavere af pas, som er udstedt af Taiwan, og som indeholder et identitetskortnummer.«.


Top