EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1142

Kommissionens forordning (EU) nr. 1142/2010 af 7. december 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår anvendelsesperioden for overgangsforanstaltningerne i forbindelse med betingelserne for undtagelse af visse dyr fra udtransportforbuddet i Rådets direktiv 2000/75/EF EØS-relevant tekst

OJ L 322, 8.12.2010, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 201 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1142/oj

8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1142/2010

af 7. december 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår anvendelsesperioden for overgangsforanstaltningerne i forbindelse med betingelserne for undtagelse af visse dyr fra udtransportforbuddet i Rådets direktiv 2000/75/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra c), artikel 11 og 12 samt artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2007 af 26. oktober 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 2000/75/EF for så vidt angår kontrol med, overvågning af og restriktioner for flytning af visse dyr af modtagelige arter i forbindelse med bluetongue (2) er der fastsat bestemmelser om kontrol med, overvågning af og restriktioner for flytning af dyr inden for og ud af spærrezonerne i forbindelse med bluetongue.

(2)

I artikel 8 i forordning (EF) nr. 1266/2007 er der fastsat betingelser for fritagelse fra udtransportforbuddet i direktiv 2000/75/EF. Det fastsættes i nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, at flytning af dyr samt sæd, æg og embryoner herfra fra en bedrift, en sædopsamlingsstation eller en opbevaringsstation i en spærrezone til en anden bedrift, en anden sædopsamlingsstation eller en anden opbevaringsstation er undtaget fra udtransportforbuddet, forudsat at dyrene samt sæden, æggene og embryonerne herfra opfylder betingelserne i bilag III til nævnte forordning eller opfylder andre tilfredsstillende dyresundhedsgarantier på grundlag af et positivt resultat af en risikovurdering af foranstaltninger mod spredning af bluetonguevirus og beskyttelse mod vektorangreb, som kræves af den kompetente myndighed på oprindelsesstedet og er godkendt af den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet, inden flytningen af de pågældende dyr.

(3)

I artikel 9a i forordning (EF) nr. 1266/2007 fastsættes det, at bestemmelsesmedlemsstaterne indtil den 31. december 2010 uanset betingelserne i bilag III til nævnte forordning på grundlag af resultatet af en risikovurdering, der tager hensyn til de entomologiske og epidemiologiske forhold, dyrene indføres under, kan kræve, at flytning af visse dyr, som er omfattet af undtagelsen i nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, skal ske under overholdelse af supplerende betingelser. Disse supplerende betingelser går ud på, at dyrene skal være under 90 dage gamle; de skal siden fødslen have været opstaldet under vektorsikrede forhold, og de skal have været underkastet visse af de prøver, der er nævnt i bilag III til denne nævnte forordning.

(4)

Femten medlemsstater samt Norge har meddelt Kommissionen, at de har anvendt denne overgangsforanstaltning. Resultaterne af de risikovurderinger, der blev gennemført, og som er offentligt tilgængelige på Kommissionens websted, viser, at indslæbningen af bluetongue i disse medlemsstater og i Norge som følge af flytning af dyr fra spærrezoner kan have alvorlige konsekvenser.

(5)

Generelt set er situationen med hensyn til bluetongue blevet væsentligt bedre siden 2008. Virussen er dog stadig til stede i dele af Unionen.

(6)

Med henblik på en harmoniseret gennemførelse har medlemsstaterne anmodet om specifikke kriterier for en »vektorsikret virksomhed«, som er et vigtigt krav i forbindelse med en række af de betingelser, der er opstillet i bilag III til forordning (EF) nr. 1266/2997, og som tilstræber at beskytte dyrene mod vektorangreb. Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) arbejder for tiden på en definition af begrebet vektorsikret virksomhed eller facilitet. Resultatet af dette arbejde skal indgå i Kommissionens arbejde med udformningen af kriterierne for en vektorsikret virksomhed, jf. bilag III til forordningen.

(7)

Indtil kriterierne for en vektorsikret virksomhed er udviklet, bør anvendelsesperioden for de overgangsforanstaltninger, der er fastsat ved artikel 9a i forordning (EF) nr. 1266/2007, forlænges med endnu seks måneder.

(8)

Forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I den indledende sætning i artikel 9a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1266/2007 ændres datoen »31. december 2010« til »30. juni 2011«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74.

(2)  EUT L 283 af 27.10.2007, s. 37.


Top