EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1114

Kommissionens forordning (EU) nr. 1114/2010 af 1. december 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for kvaliteten af HICP-vægtninger og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/97 EØS-relevant tekst

OJ L 316, 2.12.2010, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 293 - 295

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; ophævet ved 32020R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1114/oj

2.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1114/2010

af 1. december 2010

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for kvaliteten af HICP-vægtninger og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/97

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Harmoniserede forbrugerprisindeks (Harmonized Indices of Consumer Prices — HICP’er) er harmoniserede inflationsmålinger, som Kommissionen og Den Europæiske Centralbank har brug for til udførelse af deres opgaver i henhold til artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. HICP’er skal gøre det lettere at foretage internationale sammenligninger af forbrugerprisinflationen. De er en vigtig pengepolitisk indikator.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2494/95 skal HICP’ernes vægtninger ajourføres så hyppigt, at sammenligneligheds- og pålidelighedskravene opfyldes. Hvis HICP’erne baseres på vægtninger, der ajourføres med varierende hyppighed, kan det medføre, at de ikke opfylder sammenligneligheds- og pålidelighedskravene.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/97 af 10. december 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsnormer for kvaliteten af HCPI-vægtninger (2) indeholder bestemmelser, der skal sikre, at indeksene udarbejdes under anvendelse af vægtninger, der er tilstrækkeligt pålidelige og relevante til internationale sammenligninger. Disse bestemmelser bør nu ændres under hensyn til de ændringer, der er sket på HICP-området. Derfor bør foranstaltningerne i denne forordning afløse foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 2454/97, som bør ophæves.

(4)

I henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 2494/95 skal HICP’er være prisindeks af Laspeyres-typen. Når de relative priser på de forskellige varer og tjenester svinger, kan forbrugernes udgiftsmønster ændres i et sådant omfang, at vægtene i den pågældende udgiftsgruppe og navnlig de tilgrundliggende mængder skal ajourføres for at sikre, at de er relevante.

(5)

I henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1749/96 af 9. september 1996 vedrørende oprindelige foranstaltninger for Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindekser (3) skal HICP’er udarbejdes på en sådan måde, at de inkluderer prisændringer for varer eller tjenester, som har fået økonomisk betydning, og de relative udgifter hertil.

(6)

Denne forordning berører ikke minimumsstandarderne for vægtningen af forsikringer i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/1999 af 23. juli 1999 om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/96 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af forsikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser (4).

(7)

Vægtene på hovedgruppe-, gruppe- og undergruppeniveau i COICOP/HICP (5) må ikke variere fra måned til måned i et år, medmindre andet følger af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 330/2009 af 22. april 2009 om minimumsnormer til behandling af sæsonprodukter i de harmoniserede forbrugerprisindekser (6).

(8)

Denne forordning indebærer ikke, at medlemsstaterne skal gennemføre nye statistiske undersøgelser eller forbrugsundersøgelser hyppigere end hvert femte år, idet medlemsstaterne skal udarbejde nationalregnskaber i henhold til det europæiske nationalregnskab (ENS 1995) (7), og idet de landevægte, der er nødvendige for at udarbejde aggregater for euroområdet og EU og andre HICP-aggregater, er baseret på nationalregnskabsdata.

(9)

I overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 2494/95 er der taget hensyn til princippet om omkostningseffektivitet.

(10)

Den Europæiske Centralbank er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2494/95.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Formålet med denne forordning er at fastsætte minimumsnormer for kvaliteten af HICP-vægtninger i de harmoniserede forbrugerprisindeks (Harmonized Indices of Consumer Prices — HICP’er).

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »vægtreferenceperioden« for HICP’er: den 12-måneders forbrugs- eller udgiftsperiode, som er grundlag for beregningen af vægtene til udarbejdelse af de seneste HICP-indekstal

2)   »delindeks«: de delindeks, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 af 20. november 1996 om harmoniserede forbrugerprisindekser: indsendelse og formidling af delindekser under HCPI (8).

Artikel 3

Minimumsnormer for HICP-vægtninger

1.   Hver måned i det løbende år t udarbejder medlemsstaterne HICP’er under anvendelse af delindeksvægte, som afspejler forbrugernes udgiftsmønster i vægtreferenceperioden og tilsigtes at være så repræsentative som muligt for forbrugernes udgiftsmønstre i det foregående kalenderår.

2.   Hvert år gennemgår og ajourfører medlemsstaterne derfor HICP-delindeksvægtene under hensyn til de foreløbige nationalregnskabsdata om forbrugsmønstre for år t-2, undtagen i ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde, samt tilgængelige og relevante oplysninger fra forbrugsundersøgelser og andre datakilder, som er tilstrækkeligt pålidelige til brug for HICP.

3.   For vægte under delindeksniveau, herunder vægte for basisproduktgrupper som defineret i forordning (EF) nr. 1794/96, anvender medlemsstaterne vægte, som i intet tilfælde er over syv år gamle.

4.   Medlemsstaterne tager hvert år stilling til, om der har været vigtige og vedvarende udviklinger på markedet, der påvirker mængderne i underopdelingerne af COICOP/HICP, mellem de perioder, der er omhandlet i stk. 2 og 3, og periode t–1 med henblik på at beregne vægte, der er så ajour som muligt. Særlig skal udgifter til konsum inden for underopdelinger af COICOP/HICP, hvor det vides, at der har været ændringer som følge af administrative afgørelser, og inden for produkter på markeder i hurtig udvikling tages i betragtning.

5.   Ændringer af vægtningerne på grundlag af denne artikel får virkning fra indekset for januar i år t. HICP-vægtene for de foregående år ændres ikke, idet der dog er mulighed for at rette fejl i henhold til artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1921/2001 af 28. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revision af de harmoniserede forbrugerprisindekser og om ændring af forordning (EF) nr. 2602/2000 (9). I alle tilfælde finder HICP-vægtene anvendelse fra indekset for januar hvert år, og de prisopdateres efter priserne i december i året før.

Artikel 4

Kvalitetskontrol

Medlemsstaterne indsender på Kommissionens (Eurostats) anmodning de fornødne oplysninger om de vægte, der anvendes til udarbejdelse af HICP, herunder også oplysninger om den anvendte vægtreferenceperiode, resultatet af den årlige evaluering og de justeringer, som er foretaget, med henblik på at fastslå, om bestemmelserne i nærværende forordning er overholdt.

Artikel 5

Anvendelse

Bestemmelserne i denne forordning får virkning senest fra indekset for januar 2012.

Artikel 6

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2454/97 ophæves med virkning fra januar 2012. Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 7

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1.

(2)  EFT L 340 af 11.12.1997, s. 24.

(3)  EFT L 229 af 10.9.1996, s. 3.

(4)  EFT L 192 af 24.7.1999, s. 9.

(5)  Klassifikation af individuelt forbrug efter formål tilpasset harmoniserede forbrugerprisindeks.

(6)  EUT L 103 af 23.4.2009, s. 6.

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25.6.1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1).

(8)  EFT L 296 af 21.11.1996, s. 8.

(9)  EFT L 261 af 29.9.2001, s. 49.


Top