Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1097

Kommissionens forordning (EU) nr. 1097/2010 af 26. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål for så vidt angår udveksling af fortrolige oplysninger mellem Kommissionen (Eurostat) og centralbankerne EØS-relevant tekst

OJ L 312, 27.11.2010, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 156 - 161

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1097/oj

27.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1097/2010

af 26. november 2010

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål for så vidt angår udveksling af fortrolige oplysninger mellem Kommissionen (Eurostat) og centralbankerne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 177/2008 fastlægges en ny fælles ramme for virksomhedsregistre udelukkende til statistiske formål for at sikre en harmoniseret udvikling af virksomhedsregistre.

(2)

Udveksling af fortrolige data udelukkende til statistiske formål mellem Kommissionen og de nationale centralbanker og mellem Kommissionen og Den Europæiske Centralbank bør bidrage til at sikre kvaliteten af oplysninger om multinationale grupper af foretagender i Den Europæiske Union. Det er derfor nødvendigt at fastlægge formatet, sikkerheds- og fortrolighedsforanstaltningerne og proceduren for fremsendelse af sådanne data til nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank for at sikre, at de fremsendte data udelukkende anvendes til statistiske formål.

(3)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (2) må data, som ESCB-medlemmerne har modtaget fra ESS-myndigheder, udelukkende anvendes til statistiske formål. ESCB-medlemmerne skal endvidere sikre fysisk og logisk beskyttelse af fortrolig statistisk information fra ESS-myndigheder. ECB skal offentliggøre en årlig fortrolighedsrapport om de foranstaltninger, der er indført for at sikre den statistiske informations fortrolighed.

(4)

Af hensyn til konsistensen bør der i de datasæt, som fremsendes i henhold til denne forordning, anvendes samme navngivningskonventioner, datastrukturer og definition af felter som i Kommissionens forordning (EF) nr. 192/2009 af 11. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål for så vidt angår udveksling af fortrolige oplysninger mellem Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne (3).

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Format

1.   Det format, som er fastlagt i del A i bilaget, anvendes til de data, som fremsendes i henhold til artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 177/2008.

2.   Dataene og metadatene fremsendes i overensstemmelse med det europæiske statistiske systems standarder og i henhold til den struktur, som er fastlagt i den seneste udgave af Eurostats håndbog med vejledende retningslinjer for virksomhedsregistre, som kan rekvireres hos Kommissionen (Eurostat).

Artikel 2

Fortrolighedsforanstaltninger

De variabler, som er omhandlet i del B i bilaget, herunder også fortrolighedsflagene, kan Kommissionen (Eurostat) udelukkende til statistiske formål fremsende til de nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank, forudsat at den relevante nationale myndighed giver sin udtrykkelige tilladelse hertil, og at mindst én enhed i gruppen, hvis data sendes til en national centralbank, er beliggende inden for den pågældende centralbanks medlemsstats område.

Artikel 3

Sikkerhedsforanstaltninger

1.   Fremsendelse af fortrolige data i henhold til nærværende forordning til ESCB-medlemmer må først finde sted, når ESCB-medlemmerne inden for hvert deres kompetenceområde har truffet de fornødne foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 8a og 8b i forordning (EF) nr. 2533/98 med henblik på at sikre:

at de pågældende data beskyttes, navnlig ved lagring af data, som er mærket som fortrolige, på et sikkert område, hvortil der er begrænset og kontrolleret adgang

at dataene udelukkende anvendes til statistiske formål

at den årlige fortrolighedsrapport, jf. artikel 8b i forordning (EF) nr. 2533/98, indeholder oplysninger om foranstaltningerne, eller at de nationale centralbanker eller ECB på anden vis har oplyst Kommissionen (Eurostat) og de relevante nationale myndigheder om foranstaltningerne.

2.   Dataene sendes i krypteret form.

Artikel 4

Procedure for fremsendelse af data

1.   Udvekslingen af data og metadata i henhold til denne forordning sker i elektronisk form.

2.   Dataene sendes via det sikre medium, som Kommissionen (Eurostat) benytter til fremsendelse af fortrolige data eller via en sikker fjernadgang.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 61 af 5.3.2008, s. 6.

(2)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(3)  EUT L 67 af 12.3.2009, s. 14.


BILAG

A.   Dataenes struktur og format ved fremsendelsen

Følgende datasæt med fortrolige oplysninger indgår i datakvalitetsstyringsprocessen under EU-registret over multinationale grupper af foretagender og tilknyttede enheder (herefter benævnt »EuroGroups-registret«):

datasæt med resultaterne af samordningen

datasæt med oplysninger om de retlige enheder

datasæt med oplysninger om kontrol og ejerskabsforhold vedrørende enhederne

datasæt med oplysninger om foretagender

datasæt med oplysninger om globale grupper af foretagender

datasæt med oplysninger om trunkerede grupper af foretagender

Efter afslutningen af hver datakvalitetsstyringscyklus i EuroGroups-registret produceres et datasæt med resultaterne vedrørende trunkerede og globale grupper af foretagender.

Til fremsendelse af disse datasæt mellem Kommissionen (Eurostat) og de relevante nationale myndigheder anvendes det format, som er fastlagt i forordning (EF) nr. 192/2009.

For at sikre, at en given medlemsstat modtager konsistente datasæt, anvender Kommissionen (Eurostat) samme navngivningskonventioner, datastrukturer og definition af felter for datasæt fremsendt til de relevante nationale myndigheder som for datasæt fremsendt til de nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

For at forbedre kvaliteten af oplysninger om multinationale grupper af foretagender i Den Europæiske Union, og forudsat at de fornødne tilladelser foreligger, vurderer den relevante nationale myndighed de korrigerede og kompletterede oplysninger, den har modtaget fra den nationale centralbank, og integrerer dem, hvis det er relevant, i de data, den fremsender til Kommissionen (Eurostat) i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 177/2008.

Data, der er mærket som fortrolige af nationale centralbanker eller Den Europæiske Centralbank, behandles fortroligt af Kommissionen (Eurostat) og de relevante nationale myndigheder.

B.   Fremsendelse af data

Udelukkende til statistiske formål og med udtrykkelig tilladelse fra den relevante nationale myndighed kan Kommissionen (Eurostat) til de nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank sende følgende data, herunder fortrolighedsflag, vedrørende multinationale grupper af foretagender og dertil knyttede enheder, forudsat at mindst én enhed i gruppen, hvis data sendes til en national centralbank, er beliggende inden for den pågældende medlemsstats område.

1.   RETLIG ENHED

Identifikationskendetegn

1.1

 

Identifikationsnummer

1.2a

 

Navn

1.2b

 

Fuldstændig adresse (inkl. postnummer)

1.2c

Valgfrit

Telefon- og telefaxnummer, e-post-adresse og oplysninger, der gør det muligt at indsamle data elektronisk

1.3

 

Momsregistreringsnummer eller, hvis dette ikke er muligt, andet administrativt identifikationsnummer

Demografiske kendetegn

1.4

 

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

1.5

 

Dato, fra hvilken den retlige enhed ophørte med at være en del af et foretagende (som specificeret i 3.3)

Økonomiske kendetegn/Stratifikationskendetegn

1.6

 

Retlig form

Relationer til andre registre

1.7a

 

Reference til registret over erhvervsdrivende i EU-samhandelen oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne (1) og reference til toldregistre eller til registret over erhvervsdrivende i handelen med tredjelande

Relation til gruppe af foretagender

1.8

 

Identifikationsnummer for den trunkerede gruppe af foretagender (4.1), hvortil enheden hører

1.9

 

Dato for sammenslutning med den trunkerede gruppe

1.10

 

Dato for udskillelse fra den trunkerede gruppe

Kontrol over enheder

1.11a

 

Identifikationsnummer/numre for den eller de residente retlige enhed(er), som kontrolleres af den retlige enhed

1.11b

 

Identifikationsnummer for den residente retlige enhed, som kontrollerer den retlige enhed

1.12a

 

Registreringsland(e) og identifikationsnummer/numre eller navn(e) og adresse(r) for den/de ikke-residente retlige enhed(er), som kontrolleres af den retlige enhed

1.12b

Betinget

Momsnummer/numre for den/de ikke-residente retlige enhed(er), som kontrolleres af den retlige enhed

1.13a

 

Registreringsland og identifikationsnummer eller navn og adresse for den ikke-residente retlige enhed, som kontrollerer den retlige enhed

1.13b

Betinget

Momsnummer for den ikke-residente retlige enhed, som kontrollerer den retlige enhed

Ejerskabsforhold

1.14a

Betinget

a)

Identifikationsnummer/numre for og

b)

andele (%)

i ikke-resident(e) retlig(e) enhed(er), der ejes af den retlige enhed

1.14b

Betinget

a)

Identifikationsnummer/numre for og

b)

andele (%)

som indehaves af den/de resident(e) retlig(e) enhed(er), der ejer den retlige enhed

1.15

Betinget

a)

Registreringsland(e) for og

b)

identifikationsnummer/numre eller navn(e), adresse(r) og momsnummer/numre for og

c)

andele (%)

i resident(e) retlig(e) enhed(er), der ejes af den retlige enhed

1.16

Betinget

a)

Registreringsland(e) for og

b)

identifikationsnummer/numre eller navn(e), adresse(r) og momsnummer/numre for og

c)

andele (%)

som indehaves af den/de ikke-resident(e) retlig(e) enhed(er), der ejer den retlige enhed


3.   FORETAGENDET

Identifikationskendetegn

3.1

 

Identifikationsnummer

3.2a

 

Navn

3.2b

Valgfrit

Postadresse, e-post-adresse, webadresse

3.3

 

Identifikationsnummer/numre for den/de retlige enhed(er), som foretagendet består af

Demografiske kendetegn

3.4

 

Dato for påbegyndelse af aktiviteterne

3.5

 

Dato for aktiviteternes endelige ophør

Økonomiske kendetegn/Stratifikationskendetegn

3.6

 

Hovedaktiviteten på 4-cifret niveau i NACE

3.8

 

Antal beskæftigede

3.11

 

Institutionel sektor og delsektor i henhold til det europæiske nationalregnskabssystem

Relation til gruppe af foretagender

3.12

 

Identifikationsnummer for den trunkerede gruppe af foretagender (4.1), hvortil foretagendet hører


4.   GRUPPEN AF FORETAGENDER

Identifikationskendetegn

4.1

 

Identifikationsnummer for den trunkerede gruppe

4.2a

 

Den trunkerede gruppes navn

4.2b

Valgfrit

Det trunkerede hovedsædes postadresse, e-post-adresse og webadresse

4.3

Delvist betinget

Identifikationsnummer for hovedforetagendet i den trunkerede gruppe (svarer til identifikationsnummeret for den retlige enhed, som er hovedforetagendet i den residente gruppe).

Betinget, hvis den kontrollerende enhed er en fysisk person, som ikke er erhvervsdrivende; registreringen kan kun foretages, hvis disse oplysninger findes i de administrative kilder

4.4

 

Gruppe af foretagender efter type: 2. indenlandsk kontrolleret trunkeret gruppe 3. udenlandsk kontrolleret trunkeret gruppe

Demografiske kendetegn

4.5

 

Dato for etablering af den trunkerede gruppe

4.6

 

Dato for den trunkerede gruppes ophør

Økonomiske kendetegn/Stratifikationskendetegn

4.7

 

Den trunkerede gruppes hovedaktivitet på 2-cifret niveau i NACE

4.9

 

Antal beskæftigede i den trunkerede gruppe

Identifikationskendetegn

4.11

 

Identifikationsnummer for den globale gruppe

4.12a

 

Den globale gruppes navn

4.12b

Valgfrit

Det globale hovedsædes registreringsland, postadresse, e-post-adresse og webadresse

4.13a

 

Identifikationsnummer for hovedforetagendet i den globale gruppe, hvis hovedforetagendet er resident (svarer til identifikationsnummeret for den retlige enhed, som er hovedforetagendet i gruppen).

Hvis hovedforetagendet i den globale gruppe er ikke-resident, dets registreringsland

4.13b

Valgfrit

Identifikationsnummer eller navn og adresse for hovedforetagendet i den globale gruppe, hvis hovedforetagendet er ikke-resident

Økonomiske kendetegn/Stratifikationskendetegn

4.14

Valgfrit

Antal beskæftigede globalt

4.16

Valgfrit

Det globale beslutningscenters hjemstedsland

4.17

Valgfrit

Lande, hvor foretagender eller lokale enheder er beliggende


(1)  EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1.


Top