EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1070

Kommissionens forordning (EU) nr. 1070/2010 af 22. november 2010 om ændring af direktiv 2008/38/EF for at tilføje støtte af stofskiftet i leddene ved slidgigt hos hunde og katte til listen over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål EØS-relevant tekst

OJ L 306, 23.11.2010, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 211 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2020; stiltiende ophævelse ved 32020R0354

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1070/oj

23.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1070/2010

af 22. november 2010

om ændring af direktiv 2008/38/EF for at tilføje støtte af stofskiftet i leddene ved slidgigt hos hunde og katte til listen over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (1), særlig artikel 10, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 767/2009 modtaget en ansøgning om at tilføje det særlige ernæringsformål »støtte af ledfunktionen ved slidgigt« hos hunde og katte til listen over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål i del B i bilag I til Kommissionens direktiv 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål (2). Kommissionen har stillet ansøgningen, herunder dossieret, til rådighed for medlemsstaterne.

(2)

Det dossier, der er omfattet af ansøgningen, dokumenterer, at den specifikke sammensætning af foderet opfylder det relevante påtænkte ernæringsformål, og at det ikke har negative virkninger for dyrs eller menneskers sundhed, miljøet eller dyrevelfærden. Ansøgningen er derfor gyldig, og det særlige ernæringsformål »støtte af stofskiftet i leddene ved slidgigt« hos hunde og katte bør tilføjes til listen over anvendelsesområder.

(3)

Direktiv 2008/38/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 2008/38/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1.

(2)  EUT L 62 af 6.3.2008, s. 9.


BILAG

I del B i bilag I til direktiv 2008/38/EF indsættes følgende række mellem rækken om det særlige ernæringsformål »Støtte af hudfunktionen ved dermatosis og hårtab« og rækken om det særlige ernæringsformål »Mindskelse af risikoen for mælkefeber«:

Særligt ernæringsformål

Væsentlige ernæringsegenskaber

Dyreart eller -kategori

Mærkningsoplysninger

Anbefalet brugsperiode

Andre bestemmelser

»Støtte af stofskiftet i leddene ved slidgigt

Hunde:

 

Tørstoffet skal mindst indeholde 3,3 % omega-3-fedtsyrer i alt og 0,38 % eicosapentaensyre (EPA).

 

Passende indhold af vitamin E.

Katte:

 

Tørstoffet skal mindst indeholde 1,2 % omega-3-fedtsyrer i alt og 0,28 % eicosapentaensyre (DHA).

 

Højt indhold af methionin og mangan.

 

Passende indhold af vitamin E.

Hunde og katte

Hunde:

Omega-3-fedtsyrer i alt

EPA i alt

Vitamin E i alt

Katte:

Omega-3-fedtsyrer i alt

DHA i alt

Methionin i alt

Mangan i alt

Vitamin E i alt

Indledningsvis i indtil 3 måneder

Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«


Top