EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1033

Kommissionens forordning (EU) nr. 1033/2010 af 15. november 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1505/2006 for så vidt angår medlemsstaternes årlige rapporter om resultaterne af kontrollen i forbindelse med identifikation og registrering af får og geder EØS-relevant tekst

OJ L 298, 16.11.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 275 - 276

No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2022; stiltiende ophævelse ved 32022R0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1033/oj

16.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 298/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1033/2010

af 15. november 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1505/2006 for så vidt angår medlemsstaternes årlige rapporter om resultaterne af kontrollen i forbindelse med identifikation og registrering af får og geder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 1, første afsnit, og andet afsnit, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1505/2006 af 11. oktober 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår mindstekrav til kontrollen i forbindelse med identifikation og registrering af får og geder (2) er det fastsat, at medlemsstaterne skal udføre kontrol for at efterprøve, at brugerne overholder kravene i forordning (EF) nr. 21/2004.

(2)

Endvidere er det i forordning (EF) nr. 1505/2006 fastsat, at medlemsstaterne hvert år skal forelægge en årsrapport for Kommissionen efter modellen i bilaget til nævnte forordning med resultaterne af den kontrol, der er foretaget i den foregående årlige kontrolperiode.

(3)

Indsamlingen af data under rapporteringsprocessen bør være relevant og stå i rimeligt forhold til formålet. Af hensyn til en mere målrettet og brugbar rapportering bør visse bestemmelser om rapportmodellen i bilaget til forordning (EF) nr. 1505/2006 forenkles, så det bliver lettere at fremlægge de relevante oplysninger om gennemførelsen af kontrollen, og så unødige administrative byrder undgås.

(4)

Forordning (EF) nr. 1505/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1505/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, litra b), affattes således:

»b)

antallet af bedrifter, der er blevet kontrolleret.«

2)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8.

(2)  EUT L 280 af 12.10.2006, s. 3.


BILAG

Bilaget til forordning (EF) nr. 1505/2006 affattes således:

»BILAG

Rapport om resultaterne af kontrol foretaget i fåre- og gedesektoren for så vidt angår kravene vedrørende identifikation og registrering af disse dyr i henhold til forordning (EF) nr. 21/2004

1.   Generelle oplysninger om bedrifter, dyr og kontrolbesøg

Antal bedrifter i medlemsstaten i alt ved rapporteringsperiodens begyndelse (1)

 

Antal kontrollerede bedrifter i alt i rapporteringsperioden

 

Antal registrerede dyr i medlemsstaten i alt ved rapporteringsperiodens begyndelse (1)

 

Antal dyr i alt kontrolleret på bedrifter i rapporteringsperioden (1)

 

2.   Tilfælde af manglende overholdelse

Antal bedrifter, der ikke overholdt kravene

 

3.   Anvendte sanktioner

Antal bedrifter, der har fået sanktioner«

 


(1)  Eller anden national referencedato til brug i dyrestatistikker.


Top