EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0962

Kommissionens forordning (EU) nr. 962/2010 af 26. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver EØS-relevant tekst

OJ L 281, 27.10.2010, p. 78–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 27 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; ophævet ved 32014R1321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/962/oj

27.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 281/78


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 962/2010

af 26. oktober 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), ændret ved forordning (EF) nr. 1108/2009 (2), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at opretholde et højt, ensartet sikkerhedsniveau for civil luftfart i Europa er det nødvendigt at opretholde de nugældende krav og procedurer i relation til vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver, navnlig hvad angår krav til uddannelse, eksamination, viden og erfaring med henblik på udstedelse af luftfartøjsvedligeholdelsescertifikater (AML) for luftfartøjer, der ikke udfører erhvervsmæssig lufttransport.

(2)

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) har forelagt Kommissionen tre udtalelser (3), som agenturet har afgivet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008. Det er nødvendigt at afsætte tilstrækkelig tid til at evaluere eventuelle ændringers indflydelse på de nugældende regler for at sikre, at disse regler fortsat er enkle, forholdsmæssigt afpassede, omkostningseffektive og effektive i alle tilfælde ud fra en risikovurdering.

(3)

Det er derfor nødvendigt at give medlemsstaternes myndigheder og de interesserede parter mulighed for at udskyde anvendelsen i endnu et år af nogle bestemmelser, som berører luftfartøjer, der ikke udfører erhvervsmæssig lufttransport bortset fra store luftfartøjer.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 (4) bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 nedsatte udvalg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7, stk. 3, litra g), i forordning (EF) nr. 2042/2003 affattes således:

»g)

for luftfartøjer, der ikke udfører erhvervsmæssig lufttransport, bortset fra store luftfartøjer, kravet om at opfylde bilag III (del-66) i de følgende bestemmelser, indtil den 28. september 2011:

M.A.606(g) og M.A.801(b)2 i bilag I (del-M)

145.A.30(g) og (h) i bilag II (del-145).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 51.

(3)  EASA-udtalelse nr. 05/2008 om »Tidsbegrænsning for dokumentation for opfyldelse af kravene til viden og erfaring«, udtalelse nr. 04/2009 om »Luftfartøjsvedligeholdelsescertifikater for ikke-komplekse luftfartøjer« og udtalelse nr. 05/2009 om »Rettigheder for B1- og B2-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikater« og »Type- og grupperettigheder« og »Typerettighedsuddannelse«.

(4)  EUT L 315 af 28.11.2003, s. 1.


Top