EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0920

Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 af 7. oktober 2010 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådet beslutning nr. 280/2004/EF EØS-relevant tekst

OJ L 270, 14.10.2010, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 011 P. 86 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2013; ophævet ved 32013R0389 . Latest consolidated version: 04/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/920/oj

14.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 920/2010

af 7. oktober 2010

om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådet beslutning nr. 280/2004/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 19,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyotoprotokollen (2), særlig artikel 6, stk. 1, første afsnit, andet punktum,

efter at have hørt den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 6 i beslutning nr. 280/2004/EF skal EU og dets medlemsstater ved oprettelsen og driften af registre og af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal anvende de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyotoprotokollen, der blev vedtaget ved beslutning 12/CMP.1 af UNFCCC-partskonferencen, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (i det følgende benævnt beslutning 12/CMP.1).

(2)

Ifølge artikel 19, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (i det følgende benævnt ETS) skal alle kvoter indsættes i EU-registret på konti, der administreres af medlemsstaterne. For at sikre, at Kyoto-enheder og kvoter kan føres på de samme EU-registerkonti, skal EU-registret også være i overensstemmelse med de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyotoprotokollen, der er udarbejdet i medfør af beslutning 12/CMP.1.

(3)

I henhold til artikel 20 i direktiv 2003/87/EF skal der oprettes en uafhængig transaktionsjournal (i det følgende benævnt EU-transaktionsjournalen) til bogføring af udstedelse, overdragelse og annullering af kvoter. I henhold til artikel 6, stk. 2, i beslutning nr. 280/2004/EF skal oplysninger om udstedelse, besiddelse, overdragelse, erhvervelse, annullering og tilbagetrækning af tildelte emissionsenheder, optagsenheder, emissionsreduktionsenheder og godkendte emissionsreduktioner og overførsel af tildelte emissionsenheder, emissionsreduktionsenheder og godkendte emissionsreduktioner stilles til rådighed for transaktionsjournalen.

(4)

I artikel 19, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF kræves det, at Kommissionen vedtager en forordning om et standardiseret og sikkert system med registre i form af standardiserede elektroniske databaser, der indeholder fælles data til sporing af udlevering, besiddelse, overdragelse og annullering af kvoter, til sikring af offentlig adgang, henholdsvis den fornødne fortrolighed og til sikring af, at overdragelser ikke er i strid med forpligtelser, der følger af Kyotoprotokollen.

(5)

Ethvert register, der er oprettet i henhold til artikel 6 i beslutning nr. 280/2004/EF, bør indeholde mindst en partskonto, en tilbagetrækningskonto og de annullerings- og erstatningskonti, der kræves i henhold til beslutning 13/CMP.1 fra UNFCCC-partskonferencen, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (i det følgende benævnt beslutning 13/CMP.1), og EU-registret, der indeholder alle kvoter i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/87/EF, bør indeholde de administrationskonti og brugerkonti, der er nødvendige for at gennemføre kravene i det pågældende direktiv. Disse konti bør oprettes efter standardiserede procedurer af hensyn til registersystemets integritet og for at sikre offentlighedens adgang til oplysningerne i systemet.

(6)

Ethvert register, der er oprettet i henhold til artikel 6 i beslutning 280/2004/EF, bør udstede tildelte enheder (i det følgende benævnt AAU) i medfør af beslutning 13/CMP.1; kvoter bør derimod udstedes af EU-registret. Registre, der er oprettet i henhold til artikel 6 i beslutning nr. nr. 280/2004/EF, bør sikre, at de har et depot af AAU'er, der svarer til det antal kvoter, de udsteder i EU-registret, for at sikre, at alle transaktioner med kvoter kan følges op af tilsvarende overførsler af AAU'er via en clearingordning ved hver periodes udløb.

(7)

Eftersom medlemsstaterne ikke har nogen indvirkning på antallet af kvoter, som kontohavere vælger at opspare (to bank) i deres registre, kunne eventuelle fremtidige internationale begrænsninger for opsparing af AAU'er, der tjener som depot for udstedte kvoter, forårsage alvorlige vanskeligheder for de registre, der har et uforholdsmæssigt stort eller lille antal af kvoter. For at sikre, at medlemsstaternes risiko i denne henseende deles ligeligt blandt alle medlemsstaterne, bør clearingordningen udformes således, at der ved afslutningen står et antal AAU'er i EU-registrets clearingkonto, der svarer til de kvoter, der skal opspares fra perioden 2008-12.

(8)

Transaktioner med kvoter inden for EU-registret bør gennemføres via en kommunikationsforbindelse, der omfatter EU-transaktionsjournalen, og transaktioner med Kyoto-enheder bør gennemføres via en kommunikationsforbindelse, der omfatter både EU-transaktionsjournalen og klimakonventionens internationale transaktionsjournal (i det følgende benævnt den internationale transaktionsjournal). Der bør vedtages bestemmelser med henblik på at sikre, at medlemsstater, der ikke kan udstede AAU'er under Kyotoprotokollen, fordi de ikke har nogen bindende emissionsreduktionsforpligtelser, kan fortsætte deres ligelige deltagelse i Unionens emissionshandelsordning. En sådan deltagelse ville ikke være mulig i perioden 2008-12, da disse medlemsstater i modsætning til alle andre medlemsstater ikke ville kunne udstede kvoter, der er forbundet med AAU'er, som er anerkendt under Kyotoprotokollen. En sådan ligelig deltagelse bør tillades ved hjælp af særlige mekanismer i EU-registret.

(9)

For at sikre, at der ikke forekommer uregelmæssigheder, bør der gennem EU-transaktionsjournalen føres automatisk kontrol med alle processer i registersystemet, der vedrører kvoter, verificerede emissioner, konti og Kyoto-enheder, mens der gennem den internationale transaktionsjournal bør føres automatisk kontrol med processer, der vedrører Kyoto-enheder. Falder kontrollen negativt ud, bringes den pågældende proces til ophør med henblik på at sikre, at EU-registersystemet opfylder kravene i direktiv 2003/87/EF og krav opstillet i medfør af klimakonventionen og Kyotoprotokollen.

(10)

Af hensyn til beskyttelsen af oplysningerne i det integrerede registersystem bør der anvendes hensigtsmæssige og harmoniserede krav til autentificering og adgangsret, og der bør opbevares registeroplysninger om alle processer, driftsledere og personer i registersystemet.

(11)

Den centrale administrator bør påse, at der forekommer færrest muligt afbrydelser i driften af registersystemet ved at træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre adgangen til EU-registret og EU-transaktionsjournalen og ved at sikre robuste systemer og procedurer til beskyttelse af samtlige oplysninger.

(12)

Registersystemet bør kunne optage luftfartens inddragelse i ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i EU (ETS) fra den 1. januar 2012. Størstedelen af de opgaver, der blev indført med revisionen af ETS som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (3), skal først udføres fra den 1. januar 2013 og fremefter. Disse krav er ikke tilknyttet de funktionelle aspekter, der skal være på plads i 2012 på grund af optagelsen af luftfartsaktiviteterne i ETS.

(13)

Da luftfartøjsoperatører har ret til at returnere et andet sæt kvoter end driftsledere, bør luftfartøjsoperatører have en anden type konto, en luftfartøjsoperatørkonto. Kvoter udstedt under ETS-direktivets kapitel II om luftfart er forskellige fra de hidtil udstedte kvoter, eftersom de omfatter emissioner, der for størstepartens vedkommende ikke omfattes af Kyotoprotokollen. Derfor bør de markeres som forskellige i forhold til andre kvoter.

(14)

Efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (4) må Kyoto-enheder eller kvoter, der er garanteret ved Kyoto-enheder og returneret af luftfartsoperatører, kun trækkes tilbage i et antal, der svarer til de interne (domestic) luftfartsemissioner. Da medlemsstaterne imidlertid ikke har nogen indflydelse på luftfartsoperatørers valg med hensyn til, om de returnerer kapitel II-kvoter eller enheder, der kan trækkes tilbage, bør der oprettes et centraliseret returnerings- og omfordelingssystem, der garanterer, at enheder returneret af luftfartøjsoperatører, der kan trækkes tilbage, indsamles og først og fremmest anvendes til at dække alle medlemsstaternes interne luftfartsemissioner på en lige måde. Medlemsstaterne bør på et senere stadium beslutte, hvordan de vil anvende de således indsamlede enheder, der kan trækkes tilbage.

(15)

Med henblik på at gennemføre ETS-revisionen og tage højde for inddragelsen af luftfarten i 2012 er det tilstrækkeligt at fusionere medlemsstaternes nuværende ETS-registerfunktioner på et teknisk plan og overlade den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokol-registerfunktioner til separate Kyotoprotokol-registre (i det følgende benævnt KP-registre), som medlemsstaterne fører.

(16)

For at gennemføre de ændringer, der blev indført ved direktiv 29/2009/EF, og tage højde for indførelsen af luftfartsaktiviteter i ETS i 2012 er det tilstrækkeligt at fusionere medlemsstaternes nuværende ETS-registerfunktioner på et teknisk plan og overlade den tekniske gennemførelse af registerfunktioner til separate registre, som medlemsstaterne fører, så længe det er nødvendigt. En sådan løsning ville imidlertid ikke være omkostningseffektiv, da det ville forudsætte, at hver medlemsstat opretholder omfattende parallelle informationsteknologikapaciteter, der kun ville blive brugt i ringe grad. Det er således Kommissionens og medlemsstaternes sigte at arbejde i retning af et »konsolideret europæisk registersystem«, der vil forene alle medlemsstaternes KP-registerrelaterede informationsteknologifunktioner.

(17)

De nærmere bestemmelser i denne forordning for bogføring af kvoter og Kyoto-enheder og muligheden for at oprette et konsolideret europæisk registersystem har ingen indflydelse på Den Europæiske Unions eventuelle fremtidige beslutning om, hvorvidt der skal være tale om et fælles EU-emissionsreduktionsmål eller separate emissionsreduktionsmål for medlemsstaterne under en eventuel fremtidig international klimatraktat.

(18)

I henhold til artikel 19, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF skal der fastlægges processer for ændrings- og hændelseshåndtering for EU-registret og passende bestemmelser for, at EU-registret kan sikre, at initiativer fra medlemsstaterne vedrørende effektivitetsforbedring, forvaltning af administrative omkostninger og kvalitetskontrolforanstaltninger er mulige. At samtlige kvoter opbevares i EU-registret, bør ikke have indflydelse på opretholdelsen af nationale registre for emissioner, der ikke omfattes af ETS, og EU-registret bør yde tjenester af samme kvalitet som de nationale registre.

(19)

Da momssvindel, hvidvaskning af penge og anden kriminel aktivitet er steget betydeligt i hele registersystemet siden 2009, er det nødvendigt at indføre mere detaljerede og stramme regler for kontrol af identitetsoplysninger, som fremlægges af kontohavere og ansøgere om åbning af konto. Medlemsstaternes myndigheder skal desuden være i stand til at afvise at åbne en konto, hvis det med rimelighed kan formodes, at registersystemet vil blive anvendt til svigagtige formål. Der bør endelig fastsættes nærmere regler, hvorved der hurtigt og effektivt kan gives oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, der efterfølgende kan anvende de således opnåede oplysninger til efterforskningsformål.

(20)

Kommissionens forordning (EF) nr. 994/2008 af 8. oktober 2008 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 280/2004/EF (5) ophævede og erstattede Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 af 21. december 2004 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 280/2004/EF (6) fra 2012 og fremefter. Da nærværende forordning i væsentlig grad ændrer de bestemmelser, der gælder fra den 1. januar 2012 på flere regulerede områder, er det i klarhedens interesse, at forordning (EF) nr. 994/2008 ophæves og erstattes i sin helhed, medens ophævelsen og erstatningen af forordning (EF) nr. 2216/2004 opretholdes som fastsat i forordning (EF) nr. 994/2008.

(21)

Da forordning (EF) nr. 2216/2004 forbliver gældende indtil udgangen af 2011, er det nødvendigt med visse delvise ændringer heraf med øjeblikkelig virkning. Disse ændringer vedrører bekæmpelsen af svig og andre kriminelle aktiviteter samt returneringsprocessen. Uaktuelle bestemmelser bør ligeledes fjernes af hensyn til klarheden. Da ændringerne vedrørende bekæmpelse af svig og returneringsprocessen bør anvendes så hurtigt som muligt, bør denne forordning træde i kraft øjeblikkeligt efter offentliggørelsen.

(22)

Forordning (EF) nr. 2216/2004 bør derfor ændres med øjeblikkelig virkning. Nævnte forordning bør ophæves den 1. januar 2012.

(23)

Der bør regelmæssigt offentliggøres relevante rapporter til sikring af, at offentligheden, med forbehold af visse fortrolighedshensyn, har adgang til de oplysninger, der ligger i det integrerede registersystem, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (7) og beslutning 13/CMP.1.

(24)

EU's retsforskrifter om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, særlig Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (8), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (9) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (10), bør overholdes, når de gælder for oplysninger, der opbevares og behandles i medfør af nærværende forordning.

(25)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger generelle bestemmelser og krav til drift og vedligeholdelse for det standardiserede og sikre registersystem, der består af registre, og den uafhængige transaktionsjournal, jf. artikel 20, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF og artikel 6 i beslutning nr. 280/2004/EF. Ved forordningen skabes der også et kommunikationssystem mellem registersystemet og den internationale transaktionsjournal, der er oprettet og føres af sekretariatet for De Forenede Nationers klimakonvention (UNFCCC).

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning finder definitionerne i artikel 3 i direktiv 2003/87/EF anvendelse. Herudover forstås ved:

1)   »kontohaver«: person, der har en konto i registersystemet

2)   »central administrator«: person udpeget af Kommissionen i medfør af artikel 20 i direktiv 2003/87/EF

3)   »kompetent myndighed«: den eller de myndigheder, der udpeges af en medlemsstat, jf. artikel 18 i direktiv 2003/87/EF

4)   »KP-part«: part i Kyotoprotokollen

5)   »handelsplatform«: multilateral handelscentral af enhver art, der samler eller medvirker til at samle forskellige tredjeparters interesser i køb og salg, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (11), hvor det, der er interesse i at købe og sælge, er kvoter eller Kyoto-enheder

6)   »verifikator«: verifikationsorgan som defineret i bilag I, punkt 2, nr. 5), litra m), i Kommissionens beslutning 2007/589/EF (12)

7)   »tildelt enhed« (assigned amount unit - AAU): enhed udstedt i medfør af artikel 7, stk. 3, i beslutning nr. 280/2004/EF

8)   »kapitel II-kvoter«: kvoter udstedt under kapitel II i direktiv 2003/87/EF

9)   »kapitel III-kvoter«: kvoter, der ikke er udstedt under kapitel II i direktiv 2003/87/EF

10)   »langfristet CER« (»lCER«): CER, der udstedes for en CDM-projektaktivitet bestående i nyplantning eller genplantning af skov, og som med forbehold af beslutning 5/CMP.1 fra partskonferencen, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen, udløber ved udgangen af den krediteringsperiode for emissionsreduktion for den CDM-projektaktivitet bestående i nyplantning eller genplantning af skov, som den er udstedt for

11)   »optagsenhed« (removal unit - RMU): enhed udstedt i medfør af Kyotoprotokollens artikel 3

12)   »midlertidig CER« (tCER): CER, der udstedes for en CDM-projektaktivitet bestående i nyplantning eller genplantning af skov, og som med forbehold af beslutning 5/CMP.1 udløber ved udgangen af den forpligtelsesperiode i henhold til Kyotoprotokollen, der følger efter den forpligtelsesperiode, den er udstedt i

13)   »proces«: en automatiseret teknisk fremgangsmåde til udførelse af en handling vedrørende en konto eller en enhed i et register

14)   »transaktion«: en proces, der omfatter overførsel af en kvote eller Kyoto-enhed fra en konto til en anden

15)   »returnere«: en driftsleders eller luftfartøjsoperatørs bogføring af en kvote eller en Kyoto-enhed som modregning for de verificerede emissioner fra den pågældendes anlæg eller luftfartøj

16)   »annullering«: indehaverens definitive afhændelse af Kyoto-enheder uden modregning af verificerede emissioner

17)   »sletning«: indehaverens definitive afhændelse af kvoter uden modregning af verificerede emissioner

18)   »tilbagetrækning«: en KP-parts bogføring af en Kyoto-enhed som modregning for den pågældende parts rapporterede emissioner

19)   »hvidvaskning af penge«: som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF (13)

20)   »alvorlig lovovertrædelse«: som defineret i artikel 3, stk. 5, i direktiv 2005/60/EF

21)   »finansiering af terrorisme«: som defineret i artikel 1, stk. 4, i direktiv 2005/60/EF

22)   »registeradministrator«: registeradministratoren af EU-registret eller et andet Kyotoprotokol-register

23)   »national administrator«: organ med ansvar for på en medlemsstats vegne at administrere en række brugerkonti under medlemsstatens jurisdiktion i EU-registret, og som udpeges i henhold til artikel 6

24)   »kontoadministrator«: administrator angivet for en bestemt kontotype i tredje kolonne i tabel I-I i bilag I.

KAPITEL II

REGISTERSYSTEMET

Artikel 3

Registre

1.   For at imødekomme deres forpligtelser som KP-parter og for i medfør af artikel 6 i beslutning nr. 280/2004/EF at sørge for en nøje bogføring af Kyoto-enheder fører hver medlemsstat og EU et register (i det følgende »KP-register«) i form af en standardiseret elektronisk database, der opfylder UNFCCC's krav til registre og navnlig de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyotoprotokollen udarbejdet i medfør af beslutning 12/CMP.1 truffet af partskonferencen, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen.

2.   For at imødekomme deres forpligtelser i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/87/EF til at sørge for en nøje regnskabsføring af kvoter fra den 1. januar 2012 og fremefter anvender medlemsstaterne EU-registret, der også fungerer som et KP-register for Det Europæiske Fællesskab i dets egenskab af særskilt KP-part. EU-registret udfører alle de i kapitel IV og VI beskrevne processer for de nationale administratorer og kontohavere.

3.   Medlemsstater, som ikke kan udstede AAU'er af andre årsager end den, at de ifølge UNFCCC ikke er berettiget til at overføre ERU'er, AAU'er og CER'er i henhold til bestemmelserne i beslutning 11/CMP.1 (i det følgende »medlemsstater uden KP-register«), har ikke pligt til at oprette noget KP-register, uanset stk. 1.

4.   EU-registret og alle andre KP-registre overholder de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyotoprotokollen, der er udarbejdet i medfør af beslutning 12/CMP.1, og overholder de krav til hardware, netværk og software samt sikkerhedskrav, der er fastsat i artikel 71 om dataudvekslings- og tekniske specifikationer.

Artikel 4

EU-transaktionsjournalen

1.   For at imødekomme forpligtelserne i medfør af artikel 20 i direktiv 2003/87/EF til at føre en uafhængig transaktionsjournal, der bogfører og kontrollerer udstedelse, overførsel og annullering af kvoter, opretter Kommissionen Den Europæiske Unions Transaktionsjournal (EU-transaktionsjournalen) i form af en standardiseret elektronisk database. EU-transaktionsjournalen tjener ligeledes til at bogføre alle oplysninger om beholdninger og overførsler af Kyoto-enheder, der stilles til rådighed i henhold til artikel 6, stk. 2, i beslutning nr. 280/2004.

2.   Den centrale administrator fører EU-transaktionsjournalen efter bestemmelserne i denne forordning.

3.   EU-transaktionsjournalen skal kunne kontrollere og bogføre alle de processer, der henvises til i artikel 3, stk. 2, og overholde de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyotoprotokollen, der er udarbejdet i medfør af beslutning 12/CMP.1, og overholde de krav til hardware, netværk og software, der er fastsat i artikel 71 om dataudvekslings- og tekniske specifikationer.

4.   EU-transaktionsjournalen skal kunne at bogføre alle processer beskrevet i kapitel IV til VI.

Artikel 5

Kommunikationsforbindelser mellem registrene, den internationale transaktionsjournal og EU-transaktionsjournalen

1.   EU-registret og alle andre KP-registre vedligeholder en kommunikationsforbindelse med UNFCCC's Internationale Transaktionsjournal (i det følgende benævnt den internationale transaktionsjournal) med henblik på kommunikation af transaktioner, der overfører Kyoto-enheder til eller fra andre KP-registre.

2.   EU-transaktionsjournalen vedligeholder også en kommunikationsforbindelse til den internationale transaktionsjournal med henblik på bogføring og kontrol af overførsler omhandlet i stk. 1. Med henblik herpå kommunikerer den internationale transaktionsjournal alle foreslåede overførsler, der berører et KP-register, til EU-transaktionsjournalen, før overførslen bogføres.

3.   EU-registret vedligeholder også en direkte kommunikationsforbindelse til EU-transaktionsjournalen med det formål at kontrollere og bogføre transaktioner, der overfører kvoter, og kontoforvaltningsprocesser beskrevet i kapitel IV. Alle transaktioner vedrørende kvoter skal finde sted i EU-registret og skal bogføres og kontrolleres af EU-transaktionsjournalen, men ikke af den internationale transaktionsjournal.

4.   Udvalget for Klimaændringer kan beslutte at konsolidere de eksterne kommunikationsforbindelser, informationsteknologiinfrastrukturen, brugerkonto-adgangsprocedurerne og EU-registrets ordninger til forvaltning af KP-konti i et konsolideret europæisk registersystem, der vedligeholdes af den centrale administrator. Efter vedtagelsen af denne beslutning foreslår Kommissionen ændringer til denne forordning for at fastlægge de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af et konsolideret europæisk registersystem.

5.   Den centrale administrator kan oprette en begrænset kommunikationsforbindelse mellem EU-transaktionsjournalen og registret i et tiltrædelsesland for at give sådanne registre mulighed for at kommunikere med den internationale transaktionsjournal via EU-transaktionsjournalen og registrere operatørernes verificerede emissionsdata i EU-transaktionsjournalen. Disse registre skal gennemføre alle de krævede test- og initialiseringsprocedurer for registre, før en sådan kommunikationsforbindelse oprettes.

Artikel 6

Nationale administratorer og KP-registeradministratorer

1.   Hver medlemsstat udpeger en national administrator. Medlemsstaten tilgår og forvalter egne konti og kontiene i EU-registret under egen jurisdiktion via den nationale administrator. Hver medlemsstats nationale administrator fungerer også som administrator for KP-registret. Administratoren af KP-registret fører sin medlemsstats KP-register i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

2.   Den centrale administrator fører EU-registret. Den centrale administrator fungerer også som KP-registeradministrator for EU's KP-registerdel af EU-registret.

3.   Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at der ikke er interessekonflikter mellem de nationale administratorer, den centrale administrator og indehavere af brugerkonti.

4.   Hver medlemsstat meddeler Kommissionen den nationale administrators identitet og kontaktoplysninger.

5.   Kommissionen samordner gennemførelsen af denne forordning med medlemsstaternes registeradministratorer og den centrale administrator. Kommissionen hører navnlig administratorernes arbejdsgruppe i Udvalget for Klimaændringer om spørgsmål og procedurer vedrørende driften af registre og gennemførelsen af denne forordning. Administratorernes arbejdsgruppe aftaler fælles arbejdsgange for gennemførelsen af denne forordning, herunder procedurer for forandringsstyring og fejlhåndtering vedrørende EU-registret. Forretningsordenen for registeradministratorernes arbejdsgruppe vedtages af Udvalget for Klimaændringer.

6.   Den centrale administrator, de kompetente myndigheder og de nationale administratorer gennemfører kun processer, hvis dette er nødvendigt for udførelsen af deres respektive opgaver.

KAPITEL III

ENHEDER

Artikel 7

Enheder

1.   EU-registret skal kunne indeholde kapitel II-kvoter og kapitel III-kvoter.

2.   Hvert KP-register og EU-registret skal kunne indeholde AAU, ERU, CER, RMU, lCER og tCER (samlet benævnt Kyoto-enheder).

KAPITEL IV

KONTI

AFSNIT 1

Bestemmelser gældende for alle konti

Artikel 8

Konti

1.   EU-registret indeholder de konti, der er anført under overskriften »II. Administrationskonti i EU-registret« og »III. Brugerkonti i EU-registret« i bilag I.

2.   EU-registret og ethvert andet KP-register indeholder de konti, der er anført under overskriften »I. KP-partskonti i KP-registre« i bilag I.

3.   Den type enheder, hver kontotype kan indeholde, er fastsat i bilag I, og de transaktionstyper, der kan igangsættes eller modtages af hver kontotype, er fastsat i bilag II.

Artikel 9

Kontostatus

1.   En konto kan have følgende status: åben, inaktiv, spærret eller lukket.

2.   Der kan ikke igangsættes processer fra en spærret konto, undtagen returnering af enheder, registrering af verificerede emissioner og ajourføring af kontooplysninger.

3.   Der kan ikke igangsættes processer fra lukkede konti. En lukket konto kan ikke genåbnes og kan ikke modtage overførsler af enheder.

Artikel 10

Administrering af konti

1.   Hver konto har en administrator, der er ansvarlig for administrationen af kontoen på en medlemsstats vegne eller på EU's vegne.

2.   Der er for hver type konto fastsat en kontoadministrator i tabel I-1 i bilag I.

3.   Kontoadministratoren har ansvaret for at åbne, suspendere adgangen til eller lukke en konto, at godkende bemyndigede repræsentanter, at tillade sådanne ændringer i kontooplysningerne, der kræver administratorens godkendelse, og at igangsætte transaktioner, hvis kontohaveren anmoder herom i henhold til artikel 19, stk. 4.

4.   Brugerkonti reguleres af love og henhører under administratorens medlemsstats jurisdiktion, og enhederne på disse konti anses for at være hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.

Artikel 11

Meddelelser fra administratorerne

Den centrale administrator underretter kontohaveren og administratoren af en konto i EU-registret om igangsættelse og afslutning eller indstilling af en proces vedrørende kontoen via en automatisk mekanisme beskrevet i artikel 71 om dataudvekslings- og tekniske specifikationer.

AFSNIT 2

Abning og ajourføring af konti

Artikel 12

Åbning af KP-partskonti og administrationskonti

1.   Kommissionen giver den centrale administrator anvisning om at åbne EU's KP-partskonti og alle administrationskonti i EU-registret med undtagelse af de nationale kvotekonti.

2.   Medlemsstatens kompetente organ giver den nationale administrator anvisning om at åbne medlemsstatens nationale kvotekonto i EU-registret.

3.   Anvisningerne omhandlet i stk. 1 og 2 indeholder de oplysninger, der er anført i bilag III.

4.   Senest 20 hverdage efter anvisningen åbner den centrale administrator KP-partskontoen eller administrationskontoen.

Artikel 13

Åbning af personkonti i EU-registret

1.   En ansøgning om åbning af en personkonto i EU-registret indgives til medlemsstatens nationale administrator. En person, der ansøger om åbning af en konto, giver de oplysninger, som den nationale administrator kræver, herunder oplysningerne i bilag IV.

2.   Den nationale administrators medlemsstat kan kræve, at EU-statsborgere, der ansøger om åbning af en konto, har fast bopæl eller er registreret i den kontoadministrerende nationale administrators medlemsstat.

3.   Senest 20 hverdage efter modtagelsen af fuldstændige oplysninger i medfør af stk. 1 og 2 og efter godkendelsen af det krævede antal bemyndigede repræsentanter, jf. artikel 20, åbner den nationale administrator en personkonto i EU-registret eller meddeler ansøgeren, at han afviser at åbne kontoen.

4.   Hvis den nationale administrator har afvist at åbne kontoen, kan den person, der ansøger om åbning af en konto, gøre indsigelse herimod hos den kompetente myndighed eller den relevante myndighed efter national ret, som giver den nationale administrator anvisning om enten at åbne kontoen eller bekræfte afvisningen i en begrundet beslutning. Grunde til at afvise at åbne en konto kan være, at ansøgeren er genstand for efterforskning for mistanke om svig med kvoter eller Kyoto-enheder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig kriminalitet, hvortil kontoen kan anvendes, eller andre grunde fastsat i national ret.

Artikel 14

Åbning af handelsplatformkonti i EU-registret

1.   Handelsplatforme kan indgive en ansøgning om åbning af en handelsplatformkonto i EU-registret. Ansøgningen indgives til den nationale administrator i en medlemsstat, der tillader åbning af handelsplatformkonti. En person, der ansøger om åbning af en konto, giver de oplysninger, som den nationale administrator kræver, herunder oplysningerne i bilag IV og i bilag V.

2.   Handelsplatforme skal overholde de tekniske krav, der er beskrevet i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 71. Den nationale administrators medlemsstat kan kræve, at EU-statsborgere, der ansøger om åbning af en konto, har fast bopæl eller er registreret i den kontoadministrerende nationale administrators medlemsstat.

3.   Senest 20 hverdage efter modtagelsen af fuldstændige oplysninger i medfør af stk. 1 og 2 og efter godkendelse af det krævede antal bemyndigede repræsentanter, jf. artikel 20, åbner den nationale administrator en handelsplatformkonto i EU-registret eller meddeler ansøgeren, at han afviser at åbne kontoen.

4.   Hvis den nationale administrator har afvist at åbne kontoen, kan den person, der ansøger om åbning af en konto, gøre indsigelse herimod hos den kompetente myndighed eller den relevante myndighed efter national ret, som giver den nationale administrator anvisning om enten at åbne kontoen eller bekræfte afvisningen i en begrundet beslutning. Grunde til at afvise at åbne en konto kan være, at ansøgeren er genstand for efterforskning for mistanke om svig med kvoter eller Kyoto-enheder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig kriminalitet, hvortil kontoen kan anvendes, eller andre grunde fastsat i national ret.

Artikel 15

Åbning af driftslederkonti i EU-registret

1.   Senest 20 hverdage efter ikrafttrædelsen af en drivhusgasemissionstilladelse til drift af et nyt anlæg forelægger den kompetente myndighed, der udsteder tilladelsen, medlemsstatens nationale administrator oplysningerne omhandlet i bilag VII, og driftslederen ansøger den nationale administrator om at åbne en driftslederkonto i EU-registret.

2.   Hvis den kompetente myndighed beslutter det, kan også driftslederen forelægge den nationale administrator de i stk. 1 omhandlede oplysninger inden den i stk. 1 fastsatte frist.

3.   Senest 20 hverdage efter modtagelsen af alle oplysningerne omhandlet i stk. 1 og efter godkendelsen af det krævede antal bemyndigede repræsentanter, jf. artikel 20, åbner den nationale administrator en særskilt driftslederkonto for hvert anlæg i EU-registret.

Artikel 16

Åbning af luftfartøjsoperatørkonti i EU-registret

1.   Senest 20 hverdage efter godkendelsen af en luftfartøjsoperatørs overvågningsplan, eller inden den 1. januar 2012, hvis dette er senere, forelægger den kompetente myndighed den nationale administrator de i bilag VIII omhandlede oplysninger, og luftfartøjsoperatøren ansøger den nationale administrator om at åbne en luftfartøjsoperatørkonto i EU-registret. Hver luftfartøjsoperatør har én luftfartøjsoperatørkonto.

2.   Hvis den kompetente myndighed beslutter det, kan også operatøren forelægge den nationale administrator de i stk. 1 omhandlede oplysninger inden den i stk. 1 fastsatte frist.

3.   Senest 40 hverdage efter modtagelsen af oplysningerne omhandlet i stk. 1 og efter godkendelsen af det krævede antal bemyndigede repræsentanter, jf. artikel 20, åbner den nationale administrator en særskilt luftfartøjsoperatørkonto for hver luftfartøjsoperatør i EU-registret.

Artikel 17

Åbning af verifikatorkonti i EU-registret

1.   En ansøgning om åbning af en verifikatorkonto i EU-registret indgives til den nationale administrator. En person, der ansøger om åbning af en konto, forelægger de oplysninger, som den nationale administrator kræver, herunder oplysningerne i bilag IV og i bilag V.

2.   Senest 20 hverdage efter modtagelsen af alle oplysningerne omhandlet i stk. 1 og efter godkendelsen af det krævede antal bemyndigede repræsentanter, jf. artikel 20, åbner den nationale administrator en verifikatorkonto i EU-registret.

Artikel 18

Kontobetingelser

Denne artikel indeholder ingen bestemmelser.

Artikel 19

Bemyndigede repræsentanter

1.   Hver konto har mindst to bemyndigede repræsentanter. Den bemyndigede repræsentant igangsætter transaktioner og andre processer på kontohavers vegne via registerwebstedet.

2.   Kontoadministratoren kan tillade, at konti har yderligere bemyndigede repræsentanter, der har kontoindsigt, eller hvis samtykke — ud over samtykket fra den bemyndigede repræsentant — er en forudsætning for, at der kan anmodes om gennemførelse af en proces.

3.   Kontoadministratoren kan tillade, at brugerkontohavere muliggør adgang til deres konti via en handelsplatform. Kontohavere, der muliggør adgang til deres konto via en handelsplatform, udnævner som bemyndiget repræsentant en person, der allerede er bemyndiget repræsentant for en handelsplatformkonto.

4.   Den bemyndigede repræsentant kan anmode kontoadministratoren om at igangsætte transaktioner på sine vegne, hvis repræsentanten ikke har adgang til internettet, forudsat administratoren accepterer sådanne anmodninger, og adgangen ikke er blevet suspenderet, jf. artikel 27.

5.   Der kan i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer fastsættes et maksimalt antal bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter for hver kontotype. En national administrator må fastsætte et lavere maksimum for sin konto, men antallet af bemyndigede repræsentanter skal mindst være tre.

6.   Bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter skal være fysiske personer over 18 år. Alle bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter for en enkelt konto skal være forskellige personer, men den samme person kan være bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant for mere end én konto. Den nationale administrators medlemsstat kan kræve, at mindst én af de bemyndigede repræsentanter for brugerkonti skal have fast bopæl i medlemsstaten for den nationale administrator, der administrerer kontoen.

Artikel 20

Udnævnelse og godkendelse af bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter

1.   Når der ansøges om åbning af en konto, skal ansøgeren udnævne mindst to bemyndigede repræsentanter, og ansøgeren må udnævne yderligere bemyndigede repræsentanter, hvis kontoens administrator tillader det.

2.   Ved udnævnelsen af en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant forelægger ansøgeren af kontoåbningen de oplysninger, administratoren anmoder om. Oplysningerne skal mindst omfatte de i bilag IX anførte dokumenter og identifikationsoplysninger om kandidaten.

3.   Senest 20 hverdage efter modtagelsen af fuldstændige oplysninger, jf. stk. 2, godkender den nationale administrator en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant eller meddeler ansøgeren af kontoåbningen, at han afviser godkendelse. Kræves der længere tid til vurdering af kandidaten, kan administratoren forlænge vurderingsprocessen én gang med op til 20 hverdage. Han underretter ansøgeren af kontoåbningen.

4.   Hvis den nationale administrator har afvist at godkende en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant, kan ansøgeren af kontoåbningen gøre indsigelse hos den kompetente myndighed eller den relevante myndighed efter national ret, som giver den nationale administrator anvisning om enten at give sin godkendelse eller bekræfte afvisningen i en begrundet beslutning. Grunde til at afvise godkendelse kan være, at den person, der udnævnes til bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant, er genstand for efterforskning for mistanke om svig med kvoter eller Kyoto-enheder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig kriminalitet, hvortil kontoen kan anvendes, eller andre grunde fastsat i national ret.

5.   Den bemyndigede repræsentant for den centrale ETS-clearingkonto fungerer som bemyndiget repræsentant for den centrale administrator. Den bemyndigede repræsentant for en national kvotekonto fungerer som bemyndiget repræsentant for den nationale administrator for den medlemsstat, der har den nationale kvotekonto.

Artikel 21

Ajourføring af kontooplysninger og oplysninger om bemyndigede repræsentanter

1.   Alle kontohavere informerer inden ti hverdage kontoadministratoren om eventuelle ændringer i de oplysninger, der blev forelagt ved kontoåbningen, og i oplysningerne vedrørende udnævnelsen af en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant. Luftfartøjsoperatører informerer deres kontoadministrator inden ti hverdage, hvis de er omfattet af en fusion af to eller flere luftfartøjsoperatører, eller hvis de har delt sig i to eller flere luftfartøjsoperatører. Hvis kontohaveren skulle forelægge dokumentation for visse oplysninger ved kontoåbningen eller udnævnelsen af en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant, ledsages underretningen om ændringer ligeledes af den krævede dokumentation. Senest 15 hverdage efter modtagelsen at sådanne oplysninger og den ledsagende dokumentation herfor ajourfører kontoadministratoren oplysningerne om kontohaveren eller afviser ajourføring og underretter kontohaveren herom. Der kan gøres indsigelser mod sådanne afvisninger hos den kompetente myndighed eller den relevante myndighed i henhold til national lovgivning, jf. artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 4, eller artikel 20, stk. 4.

2.   Indehaveren af en personkonto, en handelsplatformkonto, en verifikatorkonto eller en luftfartøjsoperatørkonto må ikke sælge eller afhænde ejerskabet til sin konto til en anden person. Indehaveren af en driftslederkonto må kun sælge eller afhænde sin driftslederkonto sammen med det til driftslederkontoen knyttede anlæg.

3.   En bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant må ikke overdrage sin status som sådan til en anden person.

4.   En kontohaver kan give meddelelse om tilbagekaldelse af bemyndigede repræsentanter, forudsat der stadig er mindst to bemyndigede repræsentanter tilbage. Senest 10 hverdage efter modtagelsen af en sådan meddelelse, afsætter den ansvarlige administrator den bemyndigede repræsentant.

5.   En kontohaver kan udnævne nye bemyndigede repræsentanter eller yderligere bemyndigede repræsentanter efter fremgangsmåden i artikel 20.

6.   Hvis en luftfartøjsoperatørs administrerende medlemsstat ændres efter fremgangsmåden i artikel 18a i direktiv 2003/87/EF eller på grund af udvidelsen af Den Europæiske Union, ajourfører den centrale administrator den nationale administrator af den tilsvarende luftfartøjsoperatørkonto. Hvis administratoren af en luftfartøjsoperatørkonto ændres, kan den nye administrator anmode luftfartøjsoperatøren om at forelægge de oplysninger, der kræves ved kontoåbning, jf. artikel 16, og de oplysninger, der kræves vedrørende bemyndigede repræsentanter, jf. artikel 20.

7.   Bortset fra undtagelsen i stk. 6 ændres den medlemsstat, der har ansvar for forvaltningen af kontoen, ikke.

AFSNIT 3

Lukning af konti

Artikel 22

Lukning af KP-partskonti, administrationskonti, personkonti og handelsplatformkonti

Senest ti hverdage fra modtagelsen af en anmodning fra kontohaveren om at lukke en KP-partskonto i EU-registret, en administrationskonto, en personkonto eller en handelsplatformkonto, der administreres af administratoren, lukker denne kontoen.

Artikel 23

Lukning af driftslederkonti

1.   Hvis en drivhusgasemissionstilladelse tilbagekaldes eller returneres for et anlæg, der derfor ikke længere har en sådan tilladelse, underretter den kompetente myndighed inden ti hverdage den nationale administrator herom. Den kompetente myndighed underretter ligeledes den nationale administrator inden ti hverdage, når den erfarer, at et anlæg er lukket uden meddelelse til den kompetente myndighed. Senest ti hverdage efter at være blevet underrettet af den kompetente myndighed registrerer den nationale administrator i EU-registret datoen for drivhusgasemissionstilladelsens udløb. Hvis et anlæg lukker, uden at tilladelsen er udløbet, registreres den af den kompetente myndighed meddelte dato for lukning som tilladelsens udløbsdato.

2.   Den nationale administrator kan lukke driftslederkonti den 30. juni året efter det år, hvor tilladelsen udløb, hvis det pågældende anlæg har returneret et antal kvoter og Kyoto-enheder, der mindst svarer til dets verificerede emissioner.

Artikel 24

Lukning af luftfartøjsoperatørers konti

Luftfartøjsoperatørkonti lukkes kun af den nationale administrator, hvis den kompetente myndighed har givet anvisning herom, fordi den gennem underretning fra kontohaveren eller gennem anden dokumentation har fået kendskab til, at luftfartøjsoperatøren har fusioneret med en anden luftfartøjsoperatør, eller at luftfartøjsoperatøren definitivt har indstillet alle sine aktiviteter omfattet af bilag I til direktiv 2003/87/EF.

Artikel 25

Lukning af verifikatorkonti

1.   Senest 10 hverdage efter modtagelsen af en anmodning fra en verifikator om at lukke vedkommendes konto lukker den nationale administrator verifikatorkontoen.

2.   Den kompetente myndighed kan også give den nationale administrator anvisning om at lukke en verifikatorkonto, hvis en af følgende betingelser er til stede:

a)

Verifikatorens akkreditering er udløbet eller blev trukket tilbage

b)

verifikatoren har indstillet sit virke.

Artikel 26

Overskud af kvoter på konti, der lukkes

1.   Er der overskud af kvoter eller Kyoto-enheder på en konto, som administratoren skal lukke, jf. artikel 22 til 25 og artikel 28, anmoder administratoren forinden kontohaveren om at anvise en anden konto, der administreres af den samme administrator, og som de pågældende kvoter eller Kyoto-enheder dernæst overføres til. Besvarer kontohaveren ikke administratorens anmodning inden 40 hverdage, kan administratoren overføre kvoterne til den nationale kvotekonto i EU-registret og Kyoto-enhederne til en KP-partskonto i KP-registret.

2.   Er der overskud af kvoter eller Kyoto-enheder på en konto, hvortil adgangen er suspenderet i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, kan den kompetente myndighed i sin anvisning, jf. artikel 28, stk. 1, kræve, at disse kvoter omgående flyttes til den relevante nationale kvotekonto og Kyoto-enhederne omgående flyttes til den relevante KP-partskonto.

AFSNIT 4

Suspension af adgangsret til konti

Artikel 27

Suspension af adgangsret til konti

1.   En administrator kan suspendere en bemyndiget repræsentants eller en yderligere bemyndiget repræsentants adgangsret til konti i registret eller til processer, som den bemyndigede repræsentant ellers ville have adgangsret til, hvis administratoren ved eller har rimelig grund til at tro, at den bemyndigede repræsentant:

a)

har forsøgt at skaffe sig adgang til konti eller processer, som ikke er omfattet af hans bemyndigelse

b)

gentagne gange har forsøgt at skaffe sig adgang til en konto eller en proces med en forkert kombination af brugernavn og password, eller

c)

har forsøgt eller er i færd med at forsøge at underminere registerets eller registersystemets sikkerhed.

2.   En administrator kan suspendere bemyndigede repræsentanters og yderligere bemyndigede repræsentanters adgangsret til en særlig konto, hvis en af følgende betingelser er til stede:

a)

kontohaveren er afgået ved døden uden retlig efterfølger eller er ikke længere en juridisk person

b)

kontohaveren har ikke betalt sine gebyrer

c)

kontohaveren har overtrådt kontobetingelserne

d)

kontohaveren har ikke indvilliget i ændringerne af de betingelser, som den nationale administrator og den centrale administrator har fastsat

e)

kontohaveren har ikke fremlagt dokumentation for ændringerne i kontooplysningerne eller dokumentation vedrørende nye kontooplysningskrav

f)

kontohaveren har ikke opretholdt det foreskrevne minimum af bemyndigede repræsentanter for kontoen

g)

kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om at have en bemyndiget repræsentant med fast bopæl i kontoadministratorens medlemsstat

h)

kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om, at kontohaveren skal have fast bopæl eller være registreret i kontoadministratorens medlemsstat.

3.   Den nationale administrator kan suspendere adgangen til en personkonto eller en handelsplatformkonto, hvis han finder, at åbningen heraf skulle have været afvist, jf. artikel 13, stk.3, eller artikel 14, stk. 3.

4.   Kontoadministratoren ophæver omgående suspensionen, når det forhold, der var årsag til suspensionen, er bragt i orden.

5.   Kontohaveren kan inden 30 kalenderdage gøre indsigelse mod suspensionen af adgangsretten, jf. stk. 1 og 3, hos den kompetente myndighed eller den relevante myndighed efter national ret, som giver den nationale administrator anvisning om enten at genoprette adgangsretten eller bekræfte suspensionen i en begrundet beslutning.

6.   Den kompetente myndighed eller den centrale administrator, hvis det drejer sig om konti i EU-registret, kan også give administratoren anvisning om at gennemføre en suspension.

7.   Suspenderes adgangsretten til en handelsplatformkonto, suspenderer administratoren også den adgang, der er muliggjort via handelsplatformen til brugerkonti, jf. artikel 19, stk. 3. Når bemyndigede repræsentanters og yderligere bemyndigede repræsentanters adgangsret til en handelsplatformkonto suspenderes, suspenderer administratoren også deres adgang til brugerkonti via handelsplatformen, jf. artikel 19, stk. 3.

8.   Hvis en indehaveren af en driftslederkonto eller en luftfartøjsoperatørkonto er forhindret i returnering i de ti hverdage forud for returneringsfristen, jf. artikel 12, stk. 2a og 3, i direktiv 2003/87/EF, på grund af suspensioner i henhold til stk. 1 og 2, returnerer den nationale administrator, hvis kontohaveren anmoder herom og efter forelæggelse af dokumentation for den bemyndigede repræsentants identitet, det antal kvoter og ERU'er og CER'er, som kontohaveren har specificeret.

Artikel 28

Lukning af konti og afsættelse af bemyndiget repræsentant på administratorens initiativ

1.   Hvis de forhold, der giver anledning til suspension af adgangsret til konti i medfør af artikel 27, ikke afklares inden for et rimeligt tidsrum trods gentagne henvendelser, kan den kompetente myndighed give den nationale administrator anvisning om at lukke de personkonti eller handelsplatformkonti, hvortil adgangen er suspenderet.

2.   Hvis saldoen på en personkonto er nul, og der ikke er registreret transaktioner i en periode på 12 måneder, underretter den nationale administrator kontohaveren om, at personkontoen lukkes inden 40 kalenderdage, medmindre den nationale administrator inden udløbet af denne frist modtager en anmodning fra kontohaveren om, at personkontoen skal opretholdes. Hvis den nationale administrator ikke modtager en sådan anmodning fra kontohaveren, kan den nationale administrator lukke kontoen.

3.   Den nationale administrator lukker en driftslederkonto, når den kompetente myndighed har givet den nationale administrator anvisning om at lukke kontoen, fordi der ikke er nogen rimelig udsigt til, at anlæggets driftsleder returnerer flere kvoter.

4.   Den nationale administrator kan fjerne en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant, hvis han finder, at godkendelse af den bemyndigede repræsentant eller en yderligere bemyndiget repræsentant skulle have været afvist, jf. artikel 20, stk. 3, og ikke mindst, hvis han opdager, at de ved udnævnelsen fremlagte dokumenter og identifikationsoplysninger var falske eller ukorrekte.

5.   Kontohaveren kan gøre indsigelse mod lukningen af kontoen i medfør af stk. 1 eller afsættelsen af den bemyndigede repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant i medfør af stk. 4 hos den kompetente myndighed inden 30 kalenderdage; den kompetente myndighed giver enten anvisning om at genetablere kontoen eller genindsætte den bemyndigede repræsentant eller yderligere bemyndigede repræsentant eller bekræfte lukningen eller afsættelsen i en begrundet beslutning.

KAPITEL V

VERIFICEREDE EMISSIONER OG OVERHOLDELSE

Artikel 29

Verificerede emissionsdata for et anlæg eller en luftfartøjsoperatør

1.   Inden forelæggelsen af de årlige emissionsdata for EU-registret udvælger driftslederen og luftfartøjsoperatøren en verifikator blandt de verifikatorer, der er registreret hos den nationale administrator, der administrerer kontoen. Hvis en driftsleder eller luftfartøjsoperatør også er verifikator, må han ikke vælge sig selv som verifikator.

2.   Den nationale administrator forelægger emissionsdata for et givet år mellem den 1. januar og den 31. marts det følgende år. Emissionsdata for et anlæg kan også forelægges for et givet år i løbet af det pågældende år, hvis anlæggets drivhusgasemissionstilladelse allerede er udløbet. Den kompetente myndighed kan beslutte, at kontohaveren eller verifikatoren (herunder de kompetente myndigheder, der fungerer som verifikatorer) og ikke den nationale administrator er ansvarlig for at forelægge emissionsdata inden ovennævnte frist.

3.   Årlige emissionsdata forelægges i det i bilag X foreskrevne format.

4.   Når rapporten fra en driftsleder om emissioner fra et anlæg i det foregående år eller rapporten fra en luftfartøjsoperatør om emissioner fra alle luftfartsaktiviteter i det foregående år er verificeret som tilfredsstillende i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, godkender verifikatoren de årlige verificerede emissioner.

5.   Emissioner, der er godkendt i henhold til stk. 4, markeres som verificerede i EU-registret af den nationale administrator. Den kompetente myndighed kan beslutte, at verifikatoren og ikke den nationale administrator er ansvarlig for markeringen af emissioner som verificerede i EU-registret.

6.   Den kompetente myndighed kan give den nationale administrator anvisning om at korrigere de årlige verificerede emissioner fra et anlæg eller en luftfartøjsoperatør for at sikre overensstemmelse med de detaljerede krav, som medlemsstaten har opstillet i medfør af bilag V i direktiv 2003/87/EF, ved at indføre det pågældende års korrigerede verificerede emissioner for det pågældende anlæg eller den pågældende luftfartøjsoperatør i EU-registret.

7.   Hvis der den 1. maj hvert år ikke er blevet registreret verificerede emissionstal i EU-registret for et anlæg eller en luftfartøjsoperatør for det foregående år, eller de verificerede emissionstal har vist sig at være ukorrekte, angives der skønsmæssige emissionstal i EU-registret, som beregnes så nøjagtigt som muligt efter de detaljerede krav, som medlemsstaten har fastsat i henhold til bilag V i direktiv 2003/87/EF.

Artikel 30

Spærring af konti som følge af manglende forelæggelse af verificerede emissioner

1.   Hvis der i EU-registret den 1. april hvert år ikke er blevet registreret årlige verificerede emissioner for et anlæg eller en luftfartøjsoperatør for det foregående år, ændrer EU-registret den pågældende driftslederkontos eller luftfartøjsoperatørkontos status til spærret.

2.   Når alle forsinkede verificerede emissioner for et anlæg eller en luftfartøjsoperatør for året er blevet registreret i EU-registret, ændrer EU-registret kontoens status til åben.

Artikel 31

Beregning af overholdelsesstatustal

1.   Den 1. maj hvert år bestemmer EU-registret overholdelsesstatustallet for det foregående år for hvert anlæg og luftfartøjsoperatør med en åben eller spærret driftslederkonto eller luftfartøjsoperatørkonto ved at beregne summen af alle kvoter, CER'er og ERU'er, der er returneret for den indeværende periode, og derfra trække summen af alle verificerede emissioner i den indeværende periode indtil og inklusive det indeværende år og lægge et korrektionstal til.

2.   Korrektionstallet nævnt i stk. 1 er nul, hvis overholdelsesstatustallet for det sidste år i den foregående periode var større end nul, men forbliver som overholdelsesstatustallet for det sidste år i den foregående periode, hvis tallet er mindre end eller lig med nul.

3.   EU-registret registrerer overholdelsesstatustallet for hvert anlæg og hver luftfartøjsoperatør for hvert år.

Artikel 32

Inaktive luftfartøjsoperatørkonti

1.   Hvis der ved fristen i artikel 12, stk. 2a, i direktiv 2003/87/EF for returnering af kvoter registreres en verificeret emissionsværdi på nul i EU-registret for en luftfartøjsoperatør for det foregående år i henhold til artikel 29, ændrer EU-registret den pågældende luftfartøjsoperatørkontos status til inaktiv.

2.   EU-registret ændrer kontoens status til åben, når den verificerede emissionsværdi for året før det indeværende år ikke er nul.

KAPITEL V

TRANSAKTIONER

AFSNIT 1

Tildeling og udstedelse af kvoter

Artikel 33

Nationale tildelingstabeller

1.   EU-transaktionsjournalen indeholder en national tildelingstabel for hver medlemsstat for perioden 2008-12. De nationale tildelingstabeller indeholder følgende oplysninger:

a)

det samlede antal kvoter, som kan udstedes til anlæg: i en rubrik angives det samlede antal kvoter, der udstedes til anlæg for den periode, der er omfattet af den nationale tildelingsplan

b)

det samlede antal kvoter, der ikke er tildelt deltagende anlæg (reserve): i en rubrik angives det samlede antal kvoter (udstedte eller købte), der er hensat til nytilkomne anlæg og til auktionering for den periode, der er omfattet af den nationale tildelingsplan

c)

år: i separate rubrikker angives hvert af de år, der er omfattet af den nationale tildelingsplan, i stigende orden

d)

anlægsidentifikationskode for hvert anlæg, der har en gyldig tilladelse på det pågældende tidspunkt: angives i separate rubrikker i stigende orden. De anførte anlæg omfatter anlæg, der ensidigt er inddraget i medfør af artikel 24 i direktiv 2003/87/EF, og omfatter ikke anlæg, der midlertidigt er undtaget i medfør af artikel 27 i direktiv 2003/87/EF

e)

tildelte kvoter: de kvoter, der skal tildeles for et givet år til et givet anlæg, anføres i den rubrik, der forbinder det pågældende år med anlæggets identifikationskode.

2.   De nationale tildelingstabeller følger det i bilag XI foreskrevne format.

Artikel 34

EU-tildelingstabel for luftfart

1.   EU-transaktionsjournalen indeholder en enkelt EU-tildelingstabel for luftfart for 2012. Denne tabel indeholder følgende oplysninger:

a)

det samlede antal kapitel II-kvoter, der skal tildeles i EU i 2012

b)

antallet af kapitel II-kvoter, der allerede er tildelt gratis til hver kontohaver i tabellen

c)

antallet af kapitel II-kvoter, der endnu ikke er tildelt af medlemsstaterne, anført særskilt for hver medlemsstat

d)

identiteten af kvotemodtagerne (i tilfælde af kvoter, der tildeles ved auktion, er modtageren auktionsholder)

2.   EU-tildelingstabellen for luftfart følger det i bilag XII foreskrevne format.

Artikel 35

Indførelse af nationale tildelingstabeller i EU-transaktionsjournalen

1.   Senest 12 måneder inden starten på perioden 2008-2012 forelægger hver medlemsstat sin nationale tildelingstabel for Kommissionen i overensstemmelse med tildelingsafgørelsen truffet i henhold til artikel 11, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF.

2.   Hvis den nationale tildelingstabel bygger på en national tildelingsplan, som Kommissionen har fået forelagt og ikke afvist, jf. artikel 9, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, eller hvortil Kommissionen har godkendt foreslåede ændringer, giver Kommissionen den centrale administrator anvisning om at indføre den nationale tildelingstabel i EU-transaktionsjournalen.

Artikel 36

Indførelse af tildelingsafgørelser i EU-tildelingstabellen for luftfart

Hvis de afgørelser om kapitel II-kvotetildeling, som medlemsstaterne træffer i henhold til artikel 3e, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF vedrørende 2012, er i overensstemmelse med direktiv 2003/87/EF, giver Kommissionen den centrale administrator anvisning om at indføre tildelingsafgørelserne i EU-tildelingstabellen for luftfart i EU-transaktionsjournalen.

Artikel 37

Korrektioner af nationale tildelingstabeller

1.   For perioden 2008-2012 foretager den nationale administrator korrektioner i den nationale tildelingstabel i EU-transaktionsjournalen uden på forhånd at informere Kommissionen, hvis:

a)

en nytilkommen tildeles en kvote

b)

medlemsstaten har øget reserven ved køb af kvoter

c)

et anlægs tilladelse er udløbet og en eventuel tildeling, der endnu ikke er indsat på kontoen, overføres til reserven

d)

et anlæg er blevet opdelt i to eller flere anlæg

e)

to eller flere anlæg er fusioneret til et anlæg.

Disse korrektioner ændrer ikke det samlede antal udstedte kvoter, der er fastsat i den nationale tildelingstabel.

2.   En medlemsstat giver på forhånd Kommissionen meddelelse om korrektioner, der ikke omfattes af stk. 1, i den nationale tildelingsplan sammen med hver tilsvarende korrektion i den nationale tildelingstabel. Hvis korrektionen af den nationale tildelingstabel bygger på den nationale tildelingsplan, som Kommissionen har fået forelagt og ikke har afvist, jf. artikel 9, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, eller hvortil Kommissionen har godkendt ændringer, og hvis korrektionen er foretaget efter de metoder, der er fastsat i den nationale tildelingsplan, eller skyldes bedre data, giver Kommissionen den centrale administrator anvisning om at indføre en tilsvarende korrektion af den nationale tildelingstabel i EU-transaktionsjournalen.

3.   Efter en korrektion foretaget i henhold til stk. 2, der finder sted, efter at kvoterne er blevet udstedt eller tildelt, og som mindsker det samlede antal kvoter for perioden 2008-12, overfører den nationale administrator det antal og den type kvoter, der er specificeret i EU-registret, til EU-kvotesletningskontoen for den pågældende periode.

Artikel 38

Korrigering af EU-tildelingstabellen for luftfart

1.   Den nationale administrator kan foretage de tilsvarende korrektioner i EU-tildelingstabellen i EU-transaktionsjournalen uden på forhånd at informere Kommissionen, hvis:

a)

en ny luftfartøjsoperatør er gået i drift

b)

en auktionsholder har fået tildelt kapitel II-kvoter med henblik på auktionering

c)

en luftfartøjsoperatør er blevet opdelt i to eller flere luftfartøjsoperatører

d)

to eller flere luftfartøjsoperatører har fusioneret til en luftfartøjsoperatør.

2.   Sådanne korrektioner ændrer ikke det samlede antal kapitel II-kvoter, der er fastsat i EU-tildelingstabellen for luftfart.

3.   En medlemsstat giver Kommissionen meddelelse om korrektioner, der ikke er omhandlet i stk. 1, og som er nødvendige for at korrigere en overtildeling forårsaget af en fejl fra Kommissionens eller en medlemsstats side i en kapitel II-kvotetildelingsafgørelse truffet i henhold til artikel 3e, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF. Hvis korrektionen er i overensstemmelse med direktiv 2003/87/EF, giver Kommissionen den centrale administrator anvisning om at korrigere EU-tildelingstabellen for luftfart på basis af denne afgørelse og indfører den i EU-transaktionsjournalen.

4.   Efter en korrektion foretaget i henhold til stk. 2, der finder sted, efter at kapitel II-kvoterne er blevet tildelt i henhold til artikel 41, og som mindsker det samlede antal kapitel II-kvoter for perioden 2008-2012, overfører den nationale administrator det antal kapitel II-kvoter, der er specificeret af den centrale administrator, til EU-kvotesletningskontoen for den pågældende periode.

5.   Hvis en fusion mellem luftfartøjsoperatører omfatter luftfartøjsoperatører, der administreres af forskellige medlemsstater, indledes korrektionen omhandlet i stk. 1, litra d), af den nationale administrator, der administrerer den luftfartøjsoperatør, hvis tildeling overføres til en anden luftfartøjsoperatørs tildeling. Før korrektionen foretages, opnås der samtykke fra den nationale administrator, der administrerer den luftfartøjsoperatør, hvis tildeling vil modtage tildelingen fra den fusionerede luftfartøjsoperatør.

Artikel 39

Udstedelse af kapitel III-kvoter

1.   Når den nationale tildelingsplan er blevet indført i EU-transaktionsjournalen, skal den nationale administrator senest den 28. februar det første år i perioden 2008-2012:

a)

til ETS AAU-depotkontoen overføre et antal AAU'er udstedt for perioden 2008-12, der svarer til det antal kapitel III-kvoter, der skal udstedes fra en KP-partskonto

b)

udstede det samlede antal kapitel III-kvoter anført i den nationale tildelingstabel og indsætte dem på den nationale kvotekonto i EU-registret.

2.   Forud for handlingen i stk. 1 meddeler KP-registeradministratorerne kontoidentifikation for den udpegede ETS AAU-depotkonto i deres KP-register til den centrale administrator.

3.   EU-registret tildeler hver kvote en entydig identifikationskode i forbindelse med udstedelsen, jf. stk. 1.

4.   Medlemsstater uden KP-register foretager ikke handlingen under stk. 1, litra a).

Artikel 40

Tildeling af kapitel III-kvoter

1.   Senest den 28. februar hvert år overfører den nationale administrator fra den nationale kvotekonto til den relevante åbne driftslederkonto den andel af det samlede antal udstedte kapitel III-kvoter, der er tildelt det pågældende anlæg for det pågældende år, i overensstemmelse med den relevante afdeling i den nationale tildelingstabel, jf. dog artikel 37 og 47.

2.   Den nationale administrator kan overføre denne andel på et senere tidspunkt af hvert år, hvis medlemsstatens nationale tildelingsplan åbner denne mulighed for et anlæg.

3.   Hvis et anlæg får tildelt kapitel III-kvoter i den nationale tildelingstabel som resultat af korrektioner i overensstemmelse med artikel 37, overfører den nationale administrator på det af den kompetente myndighed anviste tidspunkt de yderligere tildelte kapitel III-kvoter for det indeværende år fra den nationale kvotekonto til den relevante åbne driftslederkonto.

Artikel 41

Tildeling af kapitel II-kvoter

1.   Når EU-tildelingstabellen for luftfart er blevet indført i EU-transaktionsjournalen, opretter den nationale administrator senest den 28. februar 2012 et antal kapitel II-kvoter på hver åben luftfartøjsoperatørkonto, der svarer til den tildeling, der er fastsat i EU-tildelingstabellen for luftfart for den pågældende kontohaver for det pågældende år.

2.   EU-registret tildeler hver kvote en entydig identifikationskode i forbindelse med oprettelsen heraf, jf. stk. 1.

3.   Hvis en kontohaver tildeles yderligere kapitel II-kvoter i EU-tildelingstabellen for luftfart som resultat af korrektioner i overensstemmelse med artikel 38, opretter den nationale administrator på anvisning fra den kompetente myndighed et yderligere antal tildelte kapitel II-kvoter på hver åben luftfartøjsoperatørkonto svarende til den yderligere tildeling, der er fastsat i EU-tildelingstabellen for luftfart for den pågældende kontohaver for det indeværende år.

4.   Hvis en inaktiv luftfartøjsoperatørkonto ikke modtager kvoter i henhold til stk. 1, oprettes de pågældende kvoter ikke på kontoen, selv om den efterfølgende får status af åben.

Artikel 42

Tildeling af kapitel III-kvoter efter en medlemsstats salg af disse

Hvis den kompetente myndighed i perioden 2008-12 efter en medlemsstats salg af kapitel III-kvoter for 2008-2012 giver anvisning derom, overfører den nationale administrator et antal kapitel III-kvoter fra den nationale kvotekonto til den konto, der angives af den kompetente myndighed.

AFSNIT 2

Overførsel af kvoter og Kyoto-enheder

Artikel 43

Kontohaveres overførsler af kvoter

På anmodning af en kontohaver foretager EU-registret overførsler af kvoter på dennes konto i EU-registret til andre konti i EU-registret, medmindre overførslen forhindres af den igangsættende kontos status eller af den type kvoter, der må stå på den modtagende konto i henhold til artikel 8, stk. 3.

Artikel 44

Kontohaveres overførsler af Kyoto-enheder

På anmodning af en kontohaver foretager EU-registret overførsler af Kyoto-enheder på en konto i EU-registret til en anden konto i EU-registret eller i et KP-register, medmindre overførslen forhindres af den igangsættende kontos status eller af de Kyoto-enheder, der må stå på den modtagende konto i henhold til artikel 8, stk. 3.

Artikel 45

Minimumsbeholdning af kapitel III-kvoter i EU-registerkonti, der administreres af den samme medlemsstat

1.   Hvis en af en kontohaver foreslået overførsel af kvoter i henhold til artikel 43 ville resultere i, at det samlede antal kapitel III-kvoter for perioden 2008-12 indestående på alle de konti i EU-registret, der administreres af en given medlemsstats nationale administrator, bliver mindre end det antal Kyoto-enheder, der ifølge beslutning 11/CMP.1 skal stå i den pågældende medlemsstats KP-register som reserve for forpligtelsesperioden, fratrukket det antal Kyoto-enheder, der på det pågældende tidspunkt står på den pågældende medlemsstats KP-register uden for ETS AAU-depotkontoen og annulleringskontoen, afviser EU-transaktionsjournalen den foreslåede overførsel.

2.   Hvis en af en kontohaver foreslået overførsel af kvoter i henhold til artikel 43 ville resultere i, at det samlede antal kapitel III-kvoter for perioden 2008-2012 indestående på alle de konti i EU-registret, der administreres af de nationale administratorer i de femten ældste medlemsstater, bliver mindre end det antal Kyoto-enheder, der ifølge beslutning 11/CMP.1 skal stå i disse medlemsstaters KP-registre som Den Europæiske Unions reserve for forpligtelsesperioden, fratrukket det antal Kyoto-enheder, der på det pågældende tidspunkt står på de pågældende medlemsstaters KP-registre uden for ETS AAU-depotkonto og annulleringskontoen, afviser EU-transaktionsjournalen den foreslåede overførsel.

AFSNIT 3

Returnering af kvoter, ERU'er og CER'er

Artikel 46

Returnering af kvoter

1.   En driftsleder eller luftfartøjsoperatør returnerer kvoter for perioden 2008-2012 ved at foreslå EU-registret at:

a)

flytte et nærmere angivet antal kvoter for perioden 2008-12 fra den pågældende driftslederkonto eller luftfartøjsoperatørkonto til EU's kvotesletningskonto

b)

indføre antallet og typen af overførte kvoter som returnerede kvoter for emissioner fra driftslederens anlæg eller luftfartøjsoperatørens emissioner for den pågældende periode.

2.   Kapitel II-kvoter kan kun returneres af luftfartøjsoperatører.

3.   En kvote, der allerede er blevet returneret, kan ikke returneres igen.

Artikel 47

Returnering af kvoter efter anvisning fra den kompetente myndighed

Hvis den kompetente myndighed giver anvisning derom, returnerer den nationale administrator helt eller delvis den andel af det samlede antal udstedte kvoter, der er tildelt et anlæg eller en luftfartøjsoperatør for et givet år, ved at indføre det antal returnerede kvoter, der vedrører det pågældende anlæg eller den pågældende luftfartøjsoperatør og den pågældende periode.

Artikel 48

Returnering af CER'er og ERU'er

1.   Når en driftsleder på grundlag af artikel 11a i direktiv 2003/87/EF skal returnere ERU'er og CER'er, anmoder han EU-registret om at:

a)

flytte et bestemt antal CER'er eller ERU'er for perioden 2008-12 fra den pågældende driftslederkonto til:

i)

den administrerende medlemsstats KP-partskonto i tilfælde af konti, der administreres af medlemsstater med et KP-register

ii)

EU-registrets annulleringskonto i tilfælde af konti, der administreres af medlemsstater uden KP-register

b)

bogføre antallet af overførte CER'er og ERU'er som returnerede for emissionerne fra driftslederens anlæg i indeværende periode.

2.   Når en luftfartøjsoperatør på grundlag af artikel 11a i direktiv 2003/87/EF skal returnere ERU'er og CER'er, anmoder han EU-registret om at:

a)

flytte et bestemt antal CER'er eller ERU'er for perioden 2008-12 fra den pågældende luftfartøjsoperatørs konto til luftfartens returneringskonto i EU-registret.

b)

bogføre antallet af overførte CER'er og ERU'er som returnerede for luftfartøjsoperatørens emissioner i indeværende periode.

3.   EU-registret tillader kun returnering af CER'er og ERU'er op til:

a)

det maksimale antal fastsat af den nationale administrator af en driftslederkonto, når det drejer sig om driftsledere

b)

for 2012, 15 % af antallet af kvoter, der skal returneres i henhold til artikel 12, stk. 2a, i direktiv 2003/87/EF, når det drejer sig om luftfartøjsoperatører.

4.   EU-registret afviser anmodninger om at returnere CER'er og ERU'er, der ville overskride det maksimale antal CER'er og ERU'er, der kan returneres af en medlemsstats driftsledere i henhold til medlemsstatens nationale tildelingsplan.

5.   EU-registret afviser anmodninger om at returnere CER'er og ERU'er, hvis anvendelse er forbudt i ETS i henhold til artikel 11a i direktiv 2003/87/EF.

6.   En CER eller ERU, der allerede er returneret, kan ikke returneres igen eller overføres til en driftsleder- eller personkonto i EU ETS.

7.   EU-registret sørger for, at automatiske processer sikrer, at kontohavere ikke kan returnere enheder til ukorrekte konti i henhold til artikel 46 og 48.

AFSNIT 4

Sletning af kvoter og annullering af Kyoto-enheder

Artikel 49

Sletning af kvoter

1.   EU-registret sletter efter anmodning fra en kontohaver, jf. artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, kvoter, der står på kontohaverens konti, ved at:

a)

overføre et bestemt antal kvoter fra den relevante konto til EU-kontoen til slettede kvoter, og

b)

registrere antallet af overførte kvoter som slettede for det pågældende år.

2.   Slettede kvoter må ikke registreres som returnerede for emissioner.

3.   EU-registret afviser anmodning om sletning af kvoter, hvis den er igangsat af en konto, som administreres af en medlemsstat uden KP-register, og det ville resultere i, at den minimumsbeholdning, der er beregnet for den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 52, bliver mindre end det gateway-antal, der er beregnet for medlemsstaten i henhold til artikel 53.

Artikel 50

Annullering af Kyoto-enheder

EU-registret annullerer efter anmodning fra en kontohaver, jf. artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, Kyoto-enheder, der står på kontohaverens konti, ved at overføre et bestemt antal Kyoto-enheder fra den relevante konto til annulleringskontoen i kontoadministratorens KP-register.

AFSNIT 5

Transaktionstilbageførsel

Artikel 51

Tilbageførsel af afsluttede processer, der igangsættes fejlagtigt

1.   Hvis en kontohaver eller en registeradministrator, der handler på kontohaverens vegne, utilsigtet eller fejlagtigt igangsætter en transaktion anført i stk. 2, kan kontohaveren i en skriftlig anmodning foreslå, at kontoens administrator udfører en tilbageførsel af den afsluttede transaktion. Anmodningen skal være behørigt underskrevet af en eller flere af de af kontohaveren bemyndigede repræsentanter, der kan igangsætte den type transaktion, der skal tilbageføres, og skal være indsendt inden fem hverdage efter afslutningen af processen. Anmodningen skal indeholde en erklæring om, at transaktionen blev igangsat utilsigtet eller fejlagtigt.

2.   Kontohavere kan foreslå tilbageførsel af følgende transaktioner:

a)

tildeling af kapitel III-kvoter

b)

tildeling af kapitel II-kvoter

c)

returnering af kvoter

d)

returnering af CER'er og ERU'er

e)

sletning af kvoter

f)

annullering af Kyoto-enheder.

3.   Hvis kontoadministratoren fastslår, at anmodningen opfylder betingelserne i stk. 1, og accepterer anmodningen, kan vedkommende foreslå tilbageførsel af transaktionen i EU-registret.

4.   EU-registret accepterer tilbageførselsforslaget, blokerer de enheder, der skal tilbageføres og sender forslaget til den centrale administrator, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

den transaktion, der skal tilbageføres, var ikke blevet afsluttet mere end 30 hverdage inden kontoadministratorens forslag i henhold til stk. 3

b)

tilbageførslen bevirker ikke, at en driftsleder ikke overholder kravene for et tidligere år

c)

modtagerkontoen for den transaktion, der skal tilbageføres, indeholder stadig det antal enheder af den type, den pågældende transaktion vedrørte

d)

den transaktion, der skal tilbageføres, var endnu ikke fulgt op af en fratrækning i henhold til artikel 52 i minimumsbeholdningen efter en bogføringsoverførsel foretaget på grundlag af den transaktion, der skal tilbageføres

e)

tildelingen af kapitel III-kvoter, der skal tilbageføres, blev foretaget efter udløbsdatoen for anlæggets tilladelse.

5.   Den centrale administrator godkender forslaget inden 10 hverdage. Hvis den transaktion, der skal tilbageføres, omfatter overførsel af Kyoto-enheder fra et KP-register til et andet KP-register, gives godkendelsen kun, hvis administratoren af den internationale transaktionsjournal har godkendt at tilbageføre transaktionen i den internationale transaktionsjournal.

6.   EU-registret kan afslutte tilbageførslen med forskellige enheder af samme enhedstype, der står på modtagerkontoen for den transaktion, der skal tilbageføres.

AFSNIT 6

Bogføringsmekanismer

Artikel 52

Minimumsbeholdning på ETS AAU-depotkontoen

1.   EU-transaktionsjournalen registrerer en minimumsbeholdning for hver medlemsstat. Drejer det sig om medlemsstater med KP-registre, vil EU-transaktionsjournalen forhindre overførsler af Kyoto-enheder fra deres ETS AAU-depotkonto, der ville resultere i, at beholdningen af Kyoto-enheder på ETS AAU-depotkontoen bliver mindre end minimumsbeholdningen. Drejer det sig om medlemsstater uden KP-register, er minimumsbeholdningen en værdi, der anvendes i clearingprocessen.

2.   Efter en udstedelse af kapitel III-kvoter i henhold til artikel 39 tilføjer EU-transaktionsjournalen et antal til minimumsbeholdningen svarende til antallet af udstedte kapitel III-kvoter.

3.   EU-transaktionsjournalen fratrækker omgående et antal fra minimumsbeholdningen efter:

a)

en overførsel af kapitel III-kvoter til EU-kontoen til slettede kvoter som resultat af en korrigering i nedadgående retning af kapitel III-kvoter efter tildeling heraf i henhold til artikel 37, stk. 3, hvor fratrækningen svarer til antallet af overførte kapitel III-kvoter

b)

en hensættelse af Kyoto-enheder mod luftfartøjsoperatørers returnering af kapitel III-kvoter i henhold til artikel 54, hvor fratrækningen svarer til hensættelsesantallet

c)

en annullering af Kyoto-enheder mod sletning af kapitel III-kvoter i henhold til artikel 55, stk. 1, hvor fratrækningen svarer til det annullerede antal

d)

en sletning af kvoter i henhold til artikel 55, stk. 2, hvor fratrækningen svarer til det slettede antal.

4.   Den centrale administrator fratrækker antallet fra minimumsbeholdningen registreret i EU-transaktionsjournalen efter clearingtransaktionerne, jf. artikel 56. Fratrækningen er lig med det samlede antal kapitel III-kvoter, der er returneret fra brugerkonti, der administreres af medlemsstaten, for perioden 2008-12 plus clearingværdien beregnet i henhold til artikel 56, stk. 3.

Artikel 53

Gateway-antal og gateway-depotkonto

1.   EU-transaktionsjournalen registrerer et gateway-antal for hver medlemsstat uden KP-register.

2.   EU-transaktionsjournalen tilføjer et antal til gateway-antallet, efter at kapitel III-kvoter er overført fra en brugerkonto administreret af en medlemsstat uden KP-register til en brugerkonto administreret af en anden medlemsstat, hvor tilføjelsen er lig med antallet af overførte kapitel III-kvoter.

3.   EU-transaktionsjournalen fratrækker et antal fra gateway-antallet, efter at kapitel III-kvoter er overført fra en brugerkonto administreret af en medlemsstat til en brugerkonto administreret af en medlemsstat uden KP-register, hvor fratrækningen er lig med antallet af overførte kapitel III-kvoter.

4.   EU-transaktionsjournalen tillader ikke overførsel af kapitel III-kvoter fra konti, der administreres af en medlemsstat uden KP-register, som ville resultere i et gateway-antal, der er højere end det antal Kyoto-enheder, der står på den pågældende medlemsstats gateway-depotkonto.

5.   Indtil den 1. juli 2013 eller indtil afslutningen af clearingen fastsat i artikel 56, idet den seneste dato er gældende, tillader EU-transaktionsjournalen ikke overførsler af Kyoto-enheder fra gateway-depotkontoen for en given medlemsstat uden KP-register, der ville resultere i, at beholdningerne på medlemsstatens gateway-depotkonto bliver mindre end gateway-antallet.

6.   Efter den 1. juli 2013 eller efter afslutningen af clearingen fastsat i artikel 56, idet den seneste dato er gældende, nulstiller den centrale administrator gateway-antallet og tømmer gateway-depotkontoen ved overførsler i følgende prioriterede rækkefølge:

a)

overførsler i henhold til artikel 54, stk. 2

b)

overførsler til ETS AAU-depotkontoen for den medlemsstat, der benytter gatewayen, op til det antal, der er nødvendigt for at sikre opsparing af alle kapitel III-kvoterne i henhold til artikel 57

c)

overførsler til EU's KP-partskonto op til antallet af tidligere overførsler fra den pågældende konto til gateway-depotkontoen

d)

overførsler til den medlemsstats KP-partskonto, der benyttede gateway-depotkontoen.

Artikel 54

Hensættelse af AAU'er mod luftfartøjsoperatørers returnering af kapitel III-kvoter

1.   Senest den 5. maj 2013 og hvert efterfølgende år overfører KP-registeradministratorerne for medlemsstater med KP-registre til luftfartens returneringskonto i EU-registret et antal AAU, der svarer til antallet af kapitel III-kvoter, som luftfartøjsoperatører har returneret for indeværende periode, jf. artikel 46, mellem den 1. maj det foregående år og den 30. april i indeværende år.

2.   Senest den 1. juli 2013, eller når clearingen efter artikel 56 er afsluttet, idet den seneste dato er gældende, overfører den centrale administrator fra gateway-depotkontoen for en medlemsstat uden KP-register til luftfartens returneringskonto i EU-registret et antal Kyoto-enheder, der svarer til det laveste af følgende:

a)

det samlede antal kapitel III-kvoter, der er returneret fra luftfartøjsoperatørkontoen administreret af den pågældende medlemsstat uden KP-register

b)

det samlede antal enheder på gateway-kontoen.

Artikel 55

Annullering af Kyoto-enheder mod sletning af kapitel III-kvoter

1.   Senest den 5. maj 2013 og hvert efterfølgende år overfører KP-registeradministratoren et antal AAU'er, ERU'er eller CER'er, men ikke lCER'er og tCER'er, til annulleringskontoen i EU-registret. Det overførte antal svarer til det antal kapitel III-kvoter, der er slettet i henhold til artikel 49 fra brugerkonti administreret af deres medlemsstat mellem den 1. maj det foregående år og den 30. april det pågældende år.

2.   En registeradministrator er, uanset stk. 1, ikke forpligtet til at overføre AAU'er, ERU'er eller CER'er til annulleringskontoen i EU-registret i samme antal som sletninger, der opfylder en af følgende betingelser:

a)

sletningen er foretaget på en konto administreret af en medlemsstat uden KP-register

b)

sletningen fandt sted efter den 30. april i året efter periodens sidste år.

Artikel 56

Clearing af kvoteoverførsler

1.   Efter udløbet af perioden 2008-12 finder stk. 2-4 anvendelse for at sikre, at overførsler af kapitel III-kvoter mellem konti administreret af forskellige medlemsstaters nationale administratorer følges op af en overførsel af et tilsvarende antal Kyoto-enheder mellem KP-registrene.

2.   Den første hverdag efter den 1. juni 2013, eller dagen efter at alle ændringer i minimumsbeholdningerne som følge af kvotekorrigering i nedadgående retning, jf. artikel 52, stk. 3, litra a), er gennemført, hvis dette er senere, beregner den centrale administrator en clearingværdi for hver medlemsstat og underretter de nationale administratorer herom.

3.   For medlemsstater med KP-register er clearingværdien lig med:

a)

minimumsbeholdningen pr. 1. juni, minus

b)

det samlede antal kapitel III-kvoter, der er returneret af driftsledere administreret af medlemsstatens nationale administrator for perioden 2008-12.

4.   For medlemsstater uden KP-register er clearingværdien lig med gateway-antallet beregnet i henhold til artikel 53 den 1. juni 2013.

5.   Inden fem hverdage efter underretningen i stk. 2 overfører hver KP-registeradministrator, hvis medlemsstat har en positiv clearingværdi, et antal AAU'er svarende til clearingværdien til den centrale ETS-clearingkonto i EU-registret. For medlemsstater uden KP-register foretages denne overførsel af den centrale administrator fra gateway-depotkontoen for den pågældende medlemsstat.

6.   Inden fem hverdage efter afslutningen af overførslerne i stk. 5 overfører den centrale administrator et antal AAU'er fra den centrale ETS-clearingkonto i EU-registret til en KP-partskonto i KP-registret for medlemsstater med en negativ clearingværdi, der svarer til clearingværdiens tilsvarende positive antal. For medlemsstater uden KP-register overføres dette antal til gateway-depotkontoen.

Artikel 57

Opsparing mellem perioder

Inden ti hverdage efter afslutningen af clearingtransaktionerne, jf. artikel 56, sletter EU-registret kapitel III-kvoter og kapitel II-kvoter, der er gyldige i perioden 2008-12, og som står på brugerkonti i EU-registret, og udsteder et tilsvarende antal kapitel III-kvoter gældende for perioden 2013-20 til de samme konti.

Artikel 58

Tilbagetrækning af AAU'er, ERU'er eller CER'er til modregning for luftfartøjsoperatørers emissioner fra intern luftfart

1.   Senest den 30. september året efter nærværende forordnings ikrafttrædelsesår overfører den centrale administrator et antal Kyoto-enheder fra luftfartens returneringskonto i EU-registret til hver medlemsstats partskonto svarende til de verificerede emissioner fra luftfartsoperatører, der er medtaget i den nationale opgørelse i UNFCCC for den pågældende medlemsstat for det pågældende år. De således overførte antal udgøres så vidt muligt af AAU'er. Hvis AAU'erne i luftfartens returneringskonto ikke er tilstrækkelige til at afslutte alle overførsler, overfører den centrale administrator fortrinsvis AAU'er til de medlemsstater, hvis emissioner fra intern luftfart er lavere end det antal AAU'er, som de overførte til luftfartens returneringskonto i henhold til artikel 54, stk. 1.

2.   Hvis beholdningerne på luftfartens returneringskonto ikke er tilstrækkelige til at gennemføre overførslen i stk. 1, reduceres de antal, der skal overføres, med en faktor, der er lig med det samlede antal enheder, der skal overføres, divideret med det samlede antal enheder på luftfartens returneringskonto.

KAPITEL VII

TEKNISKE KRAV TIL REGISTERSYSTEMET

AFSNIT I

Tilgængelighed

Artikel 59

EU-registrets og EU-transaktionsjournalens tilgængelighed og pålidelighed

1.   EU-transaktionsjournalen reagerer på meddelelser fra registre senest 24 timer efter modtagelsen.

2.   Den centrale administrator tager alle rimelige skridt til at sikre:

a)

at EU-registret er tilgængeligt for kontohaverne 24 timer i døgnet alle ugens dage

b)

at kommunikationsforbindelserne, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, mellem EU-registret og EU-transaktionsjournalen holdes åbne 24 timer i døgnet alle ugens dage

c)

backup-hardware og -software, hvis den primære hardware og software svigter

d)

at EU-registret og EU-transaktionsjournalen reagerer hurtigt på anmodninger fra kontohaverne.

3.   Den centrale administrator sørger for, at EU-registret og EU-transaktionsjournalen indeholder robuste systemer og procedurer til databeskyttelse og til hurtig retablering af alle data og operationer i katastrofetilfælde.

4.   Den centrale administrator sørger for, at driftsafbrydelser i EU-registret og i EU-transaktionsjournalen begrænses til et minimum.

Artikel 60

Helpdeske

1.   De nationale administratorer yder bistand og støtte til indehavere af konti i EU-registret, som administratorerne forvalter via nationale helpdeske.

2.   Den centrale administrator hjælper via en central helpdesk de nationale administratorer med at yde bistand efter stk. 1.

AFSNIT 2

Sikkerhed og autentificering

Artikel 61

Autentificering af registre og EU-transaktionsjournalen

1.   EU-registrets identitet autentificeres mod EU-transaktionsjournalen med digitale certifikater og brugernavne og passwords som anført i dataudvekslings-specifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 71.

2.   Med henblik på oprettelse af kommunikationsforbindelsen, jf. artikel 5, anvender medlemsstaterne og Unionen de digitale certifikater, der er udstedt af klimakonventionens sekretariat eller et af dette udpeget organ, til at autentificere deres registre mod klimakonventionens internationale transaktionsjournal.

Artikel 62

Adgang til konti i EU-registret

1.   Kontohaverne skal kunne tilgå deres konti i EU-registret via EU-registrets sikre område. Den centrale administrator sørger for, at der er adgang til EU-registrets sikre område via internettet. EU-registrets websted er tilgængeligt på samtlige EU-sprog.

2.   Den centrale administrator sørger for, at konti i EU-registret, hvortil der er adgang via handelsplatforme, jf. artikel 19, stk. 3, og for hvilke en bemyndiget repræsentant også er den bemyndigede repræsentant for en handelsplatformkonto, er tilgængelige for den handelsplatform, der drives af indehaveren af den pågældende handelsplatformkonto.

3.   Kommunikation mellem bemyndigede repræsentanter eller handelsplatforme og EU-registrets sikre område krypteres i overensstemmelse med dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 71.

4.   Den centrale administrator tager de nødvendige skridt til, at ubehørig adgang til EU-registrets sikre område ikke finder sted.

5.   Hvis en bemyndiget repræsentants eller en yderligere bemyndiget repræsentants autentificeringsdata ikke længere er sikre, oplyser den bemyndigede repræsentant eller den yderligere bemyndigede repræsentant straks kontoens administrator herom og anmoder om udskiftning heraf.

Artikel 63

Autentificering og bemyndigelse af bemyndigede repræsentanter i EU-registret

1.   EU-registret tildeler hver bemyndiget repræsentant og yderligere bemyndigede repræsentant et brugernavn og password, som giver dem adgang til registret.

2.   En bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant har kun adgang til de konti i EU-registret, som bemyndigelsen omfatter, og kan kun anmode om igangsætning af processer, som bemyndigelsen omfatter, jf. artikel 19. Adgangen gives, eller anmodningerne fremsættes, via et sikkert område på EU-registrets websted.

3.   Ud over brugernavn og password, jf. stk. 1, leverer de nationale administratorer to-faktor-autentificering for alle konti, som de administrerer. De typer to-faktor-autentificering, som kan anvendes til at få adgang til EU-registret, anføres i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 71.

4.   Administratoren af en konto kan gå ud fra, at en bruger, der er behørigt autentificeret af EU-registret, er den bemyndigede repræsentant eller yderligere bemyndigede repræsentant registreret under de udleverede autentificeringsdata, medmindre den bemyndigede repræsentant eller yderligere bemyndigede repræsentant meddeler kontoens administrator, at vedkommendes autentificeringsdata ikke længere er sikre, og anmoder om udskiftning heraf.

Artikel 64

Suspension af adgangsret for bemyndigede repræsentanter som følge af sikkerhedsbrud

1.   Den centrale administrator kan suspendere adgangen til EU-registret eller EU-transaktionsjournalen i tilfælde af et sikkerhedsbrud i EU-registret eller EU-transaktionsjournalen, som truer registersystemets integritet, herunder de i artikel 59 nævnte backup-faciliteter.

2.   Administratoren af et KP-register kan suspendere adgangen for alle brugere til registret i tilfælde af et sikkerhedsbrud i KP-registret, som truer registersystemets integritet, herunder de i artikel 59 nævnte backup-faciliteter.

3.   I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan føre til suspension af adgangsret, underretter den administrator, som opdager bruddet, omgående den centrale administrator om, hvilke risici dette vil kunne indebære for registersystemet. Den centrale administrator underretter derefter alle de andre administratorer herom.

4.   Bliver en administrator opmærksom på en situation, der kræver, at al adgang til hans system suspenderes, underretter han så vidt muligt forud herfor den centrale administrator og kontohaverne herom. Den centrale administrator underretter dernæst hurtigst muligt alle de andre administratorer herom.

5.   I underretningerne, jf. stk. 3 og 4, oplyses den sandsynlige varighed af suspensionen, og de fremlægges klart på det offentligt tilgængelige område af det pågældende KP-registers websted eller EU-transaktionsjournalens websted.

Artikel 65

Midlertidig afbrydelse af processer

1.   Kommissionen kan give den centrale administrator anvisning om midlertidigt at afbryde EU-transaktionsjournalens modtagelse af nogle eller alle processer hidrørende fra et KP-register, hvis dette register ikke føres i overensstemmelse med denne forordning, og underretter omgående KP-registeradministratoren herom.

2.   Kommissionen kan give den centrale administrator anvisning om midlertidigt at afbryde EU-transaktionsjournalens modtagelse af nogle eller alle processer hidrørende fra EU-registret, hvis dette register ikke føres i overensstemmelse med denne forordning, og underretter omgående de nationale administratorer herom.

3.   Administratoren af et KP-register kan med henblik på vedligeholdelse af dette anmode den centrale administrator om midlertidigt at afbryde transmissionen af alle eller nogle af processerne til registret.

4.   Den centrale administrator kan med henblik på planlagt vedligeholdelse af EU-registret midlertidigt afbryde igangsætning eller modtagelse af nogle eller alle processer i dette register.

5.   En KP-registeradministrator kan anmode den centrale administrator om at genoptage processer, der er afbrudt i overensstemmelse med stk. 1, hvis han vurderer, at de problemer, der forårsagede den midlertidige afbrydelse, er blevet løst. Den centrale administrator meddeler registeradministratoren sin beslutning så hurtigt som muligt.

AFSNIT 3

Automatisk kontrol, registrering og gennemførelse af processer

Artikel 66

Automatisk kontrol af processer

1.   Alle processer skal være i overensstemmelse med de generelle it-krav til elektroniske meddelelser, som sikrer, at en proces kan læses, kontrolleres og registreres i EU-registret. Alle processer skal opfylde de specifikke procesrelaterede krav i kapitel IV-VI i denne forordning.

2.   EU-transaktionsjournalen gennemfører automatisk kontrol med alle processer for at påvise uregelmæssigheder, herefter benævnt »afvigelser«, hvorved den foreslåede proces ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2003/87/EF og i denne forordning.

Artikel 67

Påvisning af afvigelser

1.   For processer, der gennemføres via den direkte kommunikationsforbindelse mellem EU-registret og EU-transaktionsjournalen, jf. artikel 5, stk. 2, bringer EU-transaktionsjournalen eventuelle processer til ophør, hvis den påviser afvigelser ved den automatiske kontrol, jf. artikel 66, stk. 2, og underretter EU-registret og administratoren for de i den pågældende transaktion involverede konti herom ved at sende dem en automatisk svarkode. EU-registret meddeler omgående de berørte kontohavere, at processen er bragt til ophør.

2.   For transaktioner, der gennemføres via den internationale transaktionsjournal, jf. artikel 5, stk. 1, bringer den internationale transaktionsjournal eventuelle processer til ophør, hvis den eller EU-transaktionsjournalen påviser afvigelser ved gennemførelsen af den automatiske kontrol, jf. artikel 66, stk. 2. Efter at den internationale transaktionsjournal har bragt en proces til ophør, bringer også EU-transaktionsjournalen transaktionen til ophør. Den internationale transaktionsjournal underretter administratorerne for de involverede registre om indstillingen af transaktionen ved at sende en automatisk svarkode. Er EU-registret et af de involverede registre, underretter dette også administratoren for de i den indstillede transaktion involverede EU-registerkonti herom ved at sende ham en automatisk svarkode. EU-registret meddeler omgående de berørte kontohavere, at processen er bragt til ophør.

Artikel 68

Påvisning af afvigelser gennem registrene

1.   EU-registret og alle andre KP-registre indeholder kontrolinputkoder og kontrolsvarkoder til sikring af korrekt fortolkning af de oplysninger, der udveksles under hver proces. Kontrolkoderne skal stemme overens med koderne i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 71.

2.   Forud for og under gennemførelsen af en proces foretager EU-registret passende automatisk kontrol til sikring af, at afvigelser påvises og ukorrekte processer bringes til ophør, før EU-transaktionsjournalen foretager den automatiske kontrol.

Artikel 69

Afstemning — Påvisning af uoverensstemmelser gennem EU-transaktionsjournalen

1.   EU-transaktionsjournalen igangsætter regelmæssigt dataafstemning til sikring af, at dens registreringer af konti, beholdninger af Kyoto-enheder og kvoter stemmer overens med registreringerne af disse beholdninger i EU-registret. Til dette formål registrerer EU-transaktionsjournalen alle processer.

2.   Den internationale transaktionsjournal igangsætter regelmæssigt dataafstemning til sikring af, at dens registreringer af beholdningerne af Kyoto-enheder stemmer overens med registreringerne af disse beholdninger i EU-registret og alle andre KP-registre.

3.   Påviser EU-transaktionsjournalen en uregelmæssighed, herefter benævnt »uoverensstemmelse«, under dataafstemningsprocessen, jf. stk. 1, hvorved de oplysninger om konti, beholdninger af Kyoto-enheder og kvoter, der leveres af EU-registret som en del af den periodiske afstemningsproces, adskiller sig fra oplysningerne i EU-transaktionsjournalen, sikrer denne, at der ikke gennemføres yderligere processer med nogen af de konti, kvoter eller Kyoto-enheder, som berøres af uoverensstemmelsen. EU-transaktionsjournalen underretter omgående den centrale administrator og administratorerne for de pågældende konti om eventuelle uoverensstemmelser.

Artikel 70

Afslutning af processer

1.   Alle transaktioner, der kommunikeres til den internationale transaktionsjournal i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, anses for afsluttet, når den internationale transaktionsjournal meddeler EU-transaktionsjournalen, at den har gennemført processen.

2.   Alle transaktioner og andre processer, der kommunikeres til EU-transaktionsjournalen i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, anses for afsluttet, når EU-transaktionsjournalen meddeler EU-registret, at den har gennemført processen.

3.   Dataafstemningsprocessen, jf. artikel 69, stk. 1, anses for afsluttet, når alle uoverensstemmelser mellem oplysningerne i EU-registret og oplysningerne i EU-transaktionsjournalen for et givet tidspunkt og en given dato er elimineret og dataafstemningsprocessen er igangsat på ny og fuldført med tilfredsstillende resultat.

AFSNIT 4

Specifikationer og forandringsstyring

Artikel 71

Dataudvekslings- og tekniske specifikationer

Efter at have indhentet udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer i medfør af artikel 3 i Rådets beslutning 1999/468/EF (14) vedtager Kommissionen de dataudvekslingsspecifikationer og tekniske specifikationer, der skal bruges til udveksling af data mellem registre og transaktionsjournaler, herunder identifikationskoder, automatiske kontroller og svarkoder samt de testprocedurer og sikkerhedskrav, der er nødvendige for iværksættelse af dataudveksling. Dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer stemmer overens med de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, udarbejdet i medfør af beslutning 12/CMP.1.

Artikel 72

Forandringsstyring

Er der brug for en ny version eller udgave af et KP-register, herunder EU-registret, gennemfører det pågældende register testprocedurerne i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 71, inden en kommunikationsforbindelse oprettes og aktiveres mellem den nye version eller udgave af det pågældende register og EU-transaktionsjournalen eller den internationale transaktionsjournal.

KAPITEL VIII

REGISTEROPLYSNINGER, RAPPORTER, FORTROLIGHED OG GEBYRER

Artikel 73

Registeroplysninger

1.   EU-registret og alle de andre KP-registre opbevarer registeroplysninger for alle processer og kontohavere i 15 år, eller indtil eventuelle implementeringsspørgsmål i tilknytning til disse processer og kontohavere er opklaret, hvis dette er senere.

2.   De nationale administratorer skal kunne tilgå, søge i og eksportere alle registeroplysninger i EU-registret, der vedrører konti, som administreres af dem.

3.   Registeroplysningerne opbevares i overensstemmelse med de dataloggingkrav, der er anført i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 71.

Artikel 74

Rapportering

1.   Den centrale administrator stiller på gennemsigtig og organiseret vis oplysningerne i bilag XIII til rådighed på EU-transaktionsjournalens websted med den hyppighed og for de modtagere, der er anført i bilag XIII. Den centrale administrator frigiver ikke yderligere oplysninger fra EU-transaktionsjournalen eller EU-registret, medmindre dette er tilladt ifølge artikel 75.

2.   De nationale administratorer kan også på gennemsigtig og organiseret vis stille den del af oplysningerne i bilag XIII, som de har adgang til i overensstemmelse med artikel 73, til rådighed på et offentligt tilgængeligt sted på internettet med den hyppighed og for de modtagere, der er anført i bilag XIII. De nationale administratorer frigiver ikke yderligere oplysninger fra EU-registret, medmindre dette er tilladt ifølge artikel 75.

3.   EU-transaktionsjournalens websted giver modtagerne af de i bilag XIII nævnte rapporter adgang til at søge i rapporterne ved hjælp af søgefunktioner.

4.   KP-registeradministratorerne opfylder kravet om at offentliggøre oplysningerne om udstedelse af ERU'er, jf. punkt 46 i bilaget til beslutning 13/CMP.1, senest en uge efter udstedelsen.

5.   EU-registret og alle KP-registrene opfylder kravet om at offentliggøre oplysningerne nævnt i litra a), d), f) og l) i punkt 47 i bilaget til beslutning 13/CMP.1, den 1. januar i det femte år efter registreringen af oplysningerne.

6.   EU-registret og hvert KP-register opfylder kravet om at offentliggøre oplysningerne nævnt i litra b), c), e) og g)-k) i punkt 47 i bilaget til beslutning 13/CMP.1, den 1. januar i det første år efter registreringen af oplysningerne.

Artikel 75

Fortrolighed

1.   Alle oplysninger i EU-transaktionsjournalen og i EU-registret og alle andre KP-registre, herunder oplysninger om beholdningen på alle konti og om alle transaktioner, betragtes som fortrolige, dog ikke med henblik på gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning, i direktiv 2003/87/EF eller i national lovgivning.

2.   Følgende organer kan indhente data, der opbevares i EU-registret og EU-transaktionsjournalen:

a)

en medlemsstats retshåndhævende myndigheder og skattemyndigheder

b)

Europa-Kommissionens Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

c)

Europol

d)

medlemsstaternes nationale administratorer.

3.   Data kan udleveres til de i stk. 2 nævnte organer på disses anmodning til den centrale administrator eller til en national administrator, forudsat at anmodningen er begrundet og dataene tjener til efterforskning, afsløring og retsforfølgelse af svig, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller alvorlig kriminalitet eller til skatteforvaltning og -inddrivelse.

4.   Et organ, der modtager data i overensstemmelse med stk. 3, sørger for, at de pågældende data kun anvendes til de i anmodningen anførte formål, jf. stk. 3, og ikke forsætligt eller uforsætligt gøres tilgængelige for personer, der ikke berøres af det påtænkte formål med anvendelsen af dataene. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at de pågældende organer gør dataene tilgængelige for andre organer nævnt i stk. 2, hvis dette er påkrævet af hensyn til de i anmodningen anførte formål, jf. stk. 3.

5.   Den centrale administrator kan efter anmodning fra organerne nævnt i stk. 2 give disse adgang til anonymiserede transaktionsdata med henblik på efterforskning efter mistænkelige transaktionsmønstre. Organer med denne adgangsret kan anmelde mistænkelige transaktionsmønstre til andre organer nævnt i stk. 2.

6.   De nationale administratorer giver på sikker måde alle andre nationale administratorer adgang til navn og identitet på personer, som de har afvist at åbne en konto for, jf. artikel 13, stk. 3, eller artikel 14, stk. 3, eller som de har afvist at udnævne som bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant, jf. artikel 20, stk. 3.

7.   De nationale administratorer kan beslutte at anmelde alle transaktioner, der involverer et større antal enheder end det af den nationale administrator beregnede, til de nationale retshåndhævende myndigheder og at anmelde konti, der inden for et tidsrum på 24 timer er involveret i et antal transaktioner, der overstiger den af den nationale administrator fastsatte mængde.

8.   Kontohaverne kan skriftligt anmode den nationale administrator om, at EU-registrets offentligt tilgængelige websted ikke bør vise en del af eller nogen af dataene i række 2 til 12 i tabel VII-II i bilag VII.

9.   Kontohaverne kan skriftligt anmode den nationale administrator om, at EU-registrets offentligt tilgængelige websted bør vise nogle eller alle dataene i række 3 til 15 i tabel IX-I i bilag IX.

10.   Hverken EU-transaktionsjournalen eller KP-registrene kan afkræve kontohavere oplysninger om prisen på kvoter eller Kyoto-enheder.

Artikel 76

Gebyrer

1.   Den centrale administrator afkræver ikke indehavere af konti i EU-registret gebyrer.

2.   De nationale administratorer kan afkræve indehavere af konti, som de administrerer, rimelige gebyrer.

3.   Der afkræves ikke gebyr for de i kapitel VI beskrevne transaktioner.

4.   De nationale administratorer underretter den centrale administrator om de opkrævede gebyrer og underretter dem om eventuelle ændringer af gebyrerne inden 10 hverdage. Den centrale administrator fremlægger gebyrer, den har fået underretning om, på sit offentligt tilgængelige websted.

KAPITEL IX

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 77

Migration og frakobling

1.   Ved gennemførelsen af denne forordning anvendes følgende migrationsproces:

a)

KP-registeradministratorerne konverterer kvoter, der står på en konto, og som af den internationale transaktionsjournal anerkendes som AAU'er, til AAU'er ved for hver af disse AAU'er at fjerne kvoteelementet fra den entydige identifikationskode og overfører dem til EU-emissionshandelsordningens AAU-depotkonto i deres KP-register

b)

Den centrale administrator

i)

opretter et antal kvoter i EU-registret, der ikke anerkendes som AAU'er af den internationale transaktionsjournal, og som svarer til den i overensstemmelse med litra a) overførte mængde

ii)

stiller i EU-registret en række konti til rådighed svarende til den række konti, hvorfra der er overført kvoter i overensstemmelse med litra a)

iii)

overfører en mængde kvoter oprettet i overensstemmelse med nr. i) til de i nr. ii) nævnte konti. Den mængde kvoter, der overføres til hver sådan konto, svarer til den mængde, der er overført fra den tilsvarende konto i overensstemmelse med litra a).

2.   KP-registeradministratorerne og den centrale administrator sørger for, at relevante historiske data vedrørende kontoen overføres fra medlemsstaternes registre til EU-registret.

3.   Migrationsprocessen gennemføres efter procedurerne i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 71. Under migrationsprocessen kan den centrale administrator afbryde driften af registersystemet i op til 14 kalenderdage.

Artikel 78

Ændring af forordning (EF) nr. 2216/2004

I forordning (EF) nr. 2216/2004 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6 tilføjes følgende stykke:

»4.   Den centrale administrator kan oprette en begrænset kommunikationsforbindelse mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og registret i et tiltrædelsesland for at give sådanne registre mulighed for at kommunikere med klimakonventionens internationale transaktionsjournal via Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og registrere operatørernes verificerede emissionsdata i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal. Disse registre skal gennemføre alle de krævede test- og initialiseringsprocedurer for registre.«

2)

Artikel 10, stk. 2, affattes således:

»2.   Følgende organer kan indhente data, der opbevares i registrene og i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal:

a)

en medlemsstats retshåndhævende myndigheder og skattemyndigheder

b)

Europa-Kommissionens Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

c)

Europol

d)

medlemsstaternes registeradministratorer.

2a.   Transaktionsdata kan udleveres til de i stk. 2 nævnte organer på disses anmodning til den centrale administrator eller til en registeradministrator, forudsat at anmodningen er begrundet og dataene tjener til efterforskning, afsløring og retsforfølgelse af svig, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller alvorlig kriminalitet eller til skatteforvaltning og -inddrivelse.

2b.   Et organ, der modtager data i overensstemmelse med stk. 2a, sørger for, at de pågældende data kun anvendes til de i anmodningen anførte formål, jf. stk. 2a, og ikke forsætligt eller uforsætligt gøres tilgængelige for personer, der ikke berøres af det påtænkte formål med anvendelsen af dataene. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at de pågældende organer gør dataene tilgængelige for andre organer nævnt i stk. 2, hvis dette er påkrævet af hensyn til de i anmodningen anførte formål, jf. stk. 2a.

2c.   Den centrale administrator kan efter anmodning fra organerne nævnt i stk. 2 give disse adgang til anonymiserede transaktionsdata med henblik på efterforskning efter mistænkelige transaktionsmønstre. Organer med denne adgangsret kan anmelde mistænkelige transaktionsmønstre til andre organer nævnt i stk. 2.

2d.   Registeradministratorerne giver på sikker måde alle andre registeradministratorer adgang til navn og identitet på personer, som de har afvist at åbne en konto for, jf. artikel 13, stk. 3, eller artikel 14, stk. 3, eller som de har afvist at udnævne som bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant.

2e.   Registeradministratorerne kan beslutte at anmelde alle transaktioner, der involverer et større antal enheder end det af registeradministratoren fastsatte, til de nationale retshåndhævende myndigheder og at anmelde konti, der inden for et tidsrum på 24 timer er involveret i et antal transaktioner, der overstiger en af den nationale administrator fastsat mængde.«

3)

I artikel 11 tilføjes følgende som stk. 6:

»6.   Indehaveren af en personkonto, en verifikatorkonto eller en luftfartøjsoperatørkonto må ikke sælge eller afhænde ejerskabet til sin konto til en anden person. Indehaveren af en driftslederkonto må kun sælge eller afhænde sin driftslederkonto sammen med det til kontoen knyttede anlæg.«

4)

Artikel 19, stk. 2, affattes således:

»2.   Senest 10 dage efter modtagelsen af en ansøgning ifølge stk. 1 opretter registeradministratoren en personkonto i sit register efter processen for kontooprettelse i bilag VIII eller meddeler ansøgeren, at han afviser at åbne kontoen.«

5)

Artikel 19, stk. 3, affattes således:

»3.   Ændres de oplysninger, ansøgeren har meddelt registeradministratoren i medfør af stk. 1, underretter ansøgeren inden ti dage registeradministratoren herom. Senest ti dage efter modtagelsen af en sådan underretning ajourfører registeradministratoren personoplysningerne efter processen for kontoajourføring i bilag VIII eller afviser at ajourføre oplysningerne og underretter kontohaveren herom.«

6)

I artikel 19 tilføjes følgende som stk. 5 og 6:

»5.   Har registeradministratoren afvist at åbne kontoen eller ajourføre oplysningerne i tilknytning til kontoen, kan den person, der ansøger om åbning af kontoen, gøre indsigelse herimod hos den kompetente myndighed, som giver registeradministratoren anvisning om enten at åbne kontoen eller bekræfte afvisningen i en begrundet beslutning. Grunde til at afvise at åbne en konto kan være, at ansøgeren er genstand for efterforskning for mistanke om svig med kvoter eller Kyoto-enheder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig kriminalitet, hvortil kontoen kan anvendes, eller andre grunde fastsat i national ret.

6.   Registeradministratoren kan kræve, at EU-statsborgere, der ansøger om åbning af konto, har fast bopæl eller er registreret i registermedlemsstaten.«

7)

Følgende indsættes som artikel 21a:

»Artikel 21a

Lukning af konti og afsættelse af bemyndigede repræsentanter på administratorens initiativ

1.   Hvis de forhold, der giver anledning til suspension af adgangsret til konti i medfør af artikel 67, ikke afklares inden for et rimeligt tidsrum trods gentagne henvendelser, kan den kompetente myndighed give registeradministratoren anvisning om at lukke de personkonti, hvortil adgangen er suspenderet.

2.   Kontohaveren kan inden for 30 kalenderdage gøre indsigelse mod lukningen af sin konto, jf. stk. 1, hos den kompetente myndighed, som giver registeradministratoren anvisning om enten at genoprette kontoen eller opretholde lukningen i en begrundet beslutning.

3.   Er der overskydende kvoter eller Kyoto-enheder på en konto, som registeradministratoren skal lukke efter suspension, jf. artikel 67, stk. 1, anmoder registeradministratoren forinden kontohaveren om at anvise en anden konto, der administreres af den samme administrator, og som de pågældende kvoter eller Kyoto-enheder dernæst overføres til. Besvarer kontoholderen ikke administratorens anmodning inden 40 hverdage, kan administratoren overføre kvoterne eller Kyoto-enhederne til sin nationale kvotekonto.

4.   Er der overskydende kvoter eller Kyoto-enheder på en konto, som er suspenderet i overensstemmelse med artikel 67, stk. 1b, kan den kompetente myndighed i sin anvisning, jf. stk. 1, kræve, at disse kvoter eller Kyoto-enheder omgående flyttes til den relevante nationale kvotekonto og KP-partskonto.«

8)

I artikel 23 tilføjes som stk. 5 til 10:

»5.   Bemyndigede repræsentanter skal være fysiske personer over 18 år. Alle bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter for en given konto skal være forskellige personer, men den samme person kan være bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant for mere end én konto. Registeradministratoren kan kræve, at mindst én af de bemyndigede repræsentanter for driftslederkonti eller personkonti skal have fast bopæl i registermedlemsstaten.

6.   Ved udnævnelsen af en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant forelægger kontohaverne de oplysninger, registeradministratoren anmoder om. Oplysningerne skal mindst omfatte de i bilag IVa anførte dokumenter og identifikationsoplysninger om repræsentanten.

7.   Registeradministratoren vurderer de modtagne oplysninger og godkender repræsentanten inden 20 hverdage fra modtagelsen af oplysningerne, hvis den finder dem fyldestgørende, eller meddeler den ansøgeren om kontoåbning, at den afviser at godkende kandidaten. Kræves der længere tid til vurdering af repræsentanten, kan registeradministratoren forlænge vurderingsprocessen en gang med op til 20 hverdage og underretter kontohaverne om forlængelsen.

8.   Har registeradministratoren afvist at godkende en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant, kan ansøgeren om kontoåbning gøre indsigelse hos den kompetente myndighed, som giver registeradministratoren anvisning om enten at foretage godkendelsen eller opretholde afvisningen i en begrundet beslutning. Grunde til at nægte godkendelse kan være, at den person, der udnævnes til bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant, er genstand for efterforskning for mistanke om svig med kvoter eller Kyoto-enheder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig kriminalitet, hvortil kontoen kan anvendes, eller andre grunde fastsat i national ret.

9.   En bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant må ikke overdrage sin status som repræsentant til en anden person.

10.   Registeradministratoren kan afsætte en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant, hvis han finder, at godkendelse af den bemyndigede repræsentant eller en yderligere bemyndiget repræsentant burde være afvist, jf. stk. 7, og ikke mindst, hvis han opdager, at de ved udnævnelsen fremlagte dokumenter og identifikationsoplysninger var falske eller urigtige. Kontohaveren kan gøre indsigelse mod afsættelsen hos den kompetente myndighed, som giver registeradministratoren anvisning om enten godkende den bemyndigede repræsentant eller yderligere bemyndigede repræsentant på ny eller at opretholde afsættelsen i en begrundet beslutning. Grunde til at afsætte en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant kan være, at vedkommende er dømt for svig med kvoter eller Kyoto-enheder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig kriminalitet, hvortil kontoen kan anvendes, eller andre grunde fastsat i national ret.«

9)

I artikel 34a indsættes følgende som stk. 2a:

»2a.   Hvis en registeradministrator utilsigtet eller fejlagtigt igangsætter en tildeling, jf. artikel 46, som har medført tildeling af kvoter til et anlæg, som ikke længere var i drift på tidspunktet for tildelingstransaktionen, kan den kompetente myndighed anmode den centrale administrator om at gennemføre en manuel tilbageførsel inden for fristerne i stk. 2.«

10)

Afsnit 1 i kapitel V udgår.

11)

Artikel 49, stk. 1, litra b), udgår.

12)

Artikel 53 ændres som følger:

a)

Stk. 2 affattes således:

»Registeradministratoren godkender kun anmodninger om at returnere CER'er og ERU'er op til en procentsats af tildelingen til hvert anlæg som fastsat af lovgivningen i medlemsstaten. Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal afviser alle anmodninger om at returnere CER'er og ERU'er, der overstiger det tilladte maksimumsantal CER'er og ERU'er, der må returneres i medlemsstaten, eller som medfører returnering af CER'er eller ERU'er, som ikke kan returneres ifølge artikel 11a i direktiv 2003/87/EF.«

b)

Følgende afsnit tilføjes:

»En CER eller ERU, der allerede er returneret, kan ikke returneres igen eller overføres til en driftsleder- eller personkonto i EU's emissionshandelsordning.

Returnerede CER'er og ERU'er kan kun overføres til en tilbagetrækningskonto«.

13)

Artikel 54 udgår.

14)

Artikel 58 udgår.

15)

Afsnit 7 i kapitel V udgår.

16)

Artikel 62, stk. 2, udgår.

17)

I artikel 67 indsættes følgende stk. 1a, 1b og 1c:

»1a.   En administrator kan suspendere bemyndigede repræsentanters og yderligere bemyndigede repræsentanters adgangsret til en given konto, hvis en af følgende betingelser er til stede:

a)

kontohaveren er afgået ved døden uden retlig efterfølger eller er ikke længere en juridisk person

b)

kontohaveren har ikke betalt sine gebyrer, eller

c)

kontohaveren har overtrådt kontobetingelserne, eller

d)

kontohaveren har ikke indvilliget i ændringerne af kontobetingelserne

e)

kontohaveren har ikke fremlagt dokumentation for ændringerne i kontooplysningerne

f)

kontohaveren har ikke opretholdt det foreskrevne mindsteantal af bemyndigede repræsentanter for kontoen

g)

kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om, at vedkommende skal have en bemyndiget repræsentant med fast bopæl i kontoadministratorens medlemsstat

h)

kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om, at kontohaveren skal have fast bopæl eller være registreret i kontoadministratorens medlemsstat.

1b.   Registeradministratoren kan suspendere adgangen til en personkonto, hvis han finder, at åbningen heraf burde være afvist på grundlag af artikel 19, stk. 2. Kontohaveren kan inden 30 kalenderdage gøre indsigelse mod suspensionen hos den kompetente myndighed eller den relevante myndighed efter national ret, som giver registeradministratoren anvisning om enten at genoprette adgangsretten eller opretholde suspensionen i en begrundet beslutning.

1c.   Den kompetente myndighed eller den centrale administrator kan, hvis det drejer sig om konti i EU-registret, også give administratoren anvisning om at gennemføre en suspension i overensstemmelse med stk. 1a.«

18)

Bilag IV affattes således:

»BILAG IV

Oplysninger, der skal forelægges administratoren vedrørende personkonti

1.

Oplysninger omhandlet i bilag IV-I (Kontoidentifikationen og den alfanumeriske identifikator skal være entydig i registret).

Tabel IV-I

1

Kontoidentifikation (givet af registret)

2

Kontotype

3

Forpligtelsesperiode

4

Kontohavers identifikation (givet af registret)

5

Kontohavers navn:

6

Kontoidentifikator (givet af kontohaver)

7

Kontohavers adresse — land

8

Kontohavers adresse — region eller stat

9

Kontohavers adresse — by

10

Kontohavers adresse — postnummer

11

Kontohavers adresse — gade

12

Kontohavers adresse — gadenummer

13

Kontohavers adresse — firmaregistreringsnummer eller -identifikationsnummer

14

Kontohavers adresse — telefon 1

15

Kontohavers adresse — telefon 2

16

Kontohavers adresse — e-mail-adresse

17

Fødselsdato (for fysiske personer)

18

Fødested (for fysiske personer)

19

Momsregistreringsnummer med landekode

2.

Dokumentation for ansøgeren om kontoåbning har en åben bankkonto i en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

3.

Dokumentation til identifikation af den person, der ansøger om kontoåbning. Det kan være en bekræftet kopi af et af følgende dokumenter:

a)

pas eller identitetskort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

b)

andet pas bekræftet som gyldigt af en EU-ambassade.

4.

Dokumentation til bekræftelse af kontohavers (fysisk person) faste bopælsadresse. Det kan være en bekræftet kopi af et af følgende dokumenter:

a)

det forelagte identitetsdokument, jf. punkt 3, hvis det indeholder den faste bopælsadresse

b)

et andet officielt identitetsdokument, som indeholder den faste bopælsadresse

c)

hvis bopælslandet ikke udsteder identitetsdokumenter, som indeholder den faste bopælsadresse: en erklæring fra de lokale myndigheder med bekræftelse af kontohaverens faste bopæl

d)

andet dokument, der i kontoadministratorens medlemsstat normalt godkendes som dokumentation for kontohaverens faste bopæl.

5.

Dokumentation til bekræftelse af kontohavers (juridisk person) registrerede adresse. Det kan være en bekræftet kopi af et af følgende dokumenter:

a)

oprettelsesdokument for den juridiske enhed

b)

bevis for registrering af den juridiske enhed.

6.

Alle dokumenter forelagt som dokumentation, jf. punkt 4 eller 5, og udstedt af en regering uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, skal bekræftes som ægte af en notar.

7.

Registeradministratoren kan kræve, at de forelagte dokumenter ledsages af en bekræftet oversættelse til et sprog angivet af denne.«

19)

Som bilag IVa indsættes:

»BILAG IVa

Oplysninger, der skal forelægges registeradministratoren vedrørende bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter

Tabel IVa-I:   Oplysninger om bemyndiget repræsentant

1

Personidentifikation

2

Type bemyndiget repræsentant

3

Fornavn

4

Efternavn

5

Titel

6

Stilling

7

Adresse — land

8

Adresse — region eller stat

9

Adresse — by

10

Adresse — postnummer

11

Adresse — gade

12

Adresse — gadenummer

13

Telefon 1

14

Telefon 2

15

E-mail-adresse

16

Fødselsdato

17

Fødested

18

Foretrukket sprog

19

Fortrolighedsniveau

20

Yderligere bemyndigede repræsentanters rettigheder

1.

Oplysningerne omhandlet i tabel IVa-I.

2.

En underskrevet erklæring fra kontohaver om, at vedkommende ønsker at udnævne en given person som bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant.

3.

Dokumentation for, at kandidaten har en åben bankkonto i en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

4.

Dokumentation til identifikation af kandidaten. Det kan være en bekræftet kopi af et af følgende dokumenter:

a)

pas eller identitetskort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

b)

andet pas bekræftet som gyldigt af en EU-ambassade.

5.

Dokumentation til bekræftelse af kandidatens faste bopælsadresse. Det kan være en bekræftet kopi af et af følgende dokumenter:

a)

det forelagte identitetsdokument, jf. punkt 4, hvis det indeholder den faste bopælsadresse

b)

et andet officielt identitetsdokument, som indeholder den faste bopælsadresse

c)

hvis bopælslandet ikke udsteder identitetsdokumenter, som indeholder den faste bopælsadresse: en erklæring fra de lokale myndigheder med bekræftelse af kandidatens faste bopæl

d)

andet dokument, der i kontoadministratorens medlemsstat normalt godkendes som dokumentation for kandidatens faste bopæl.

6.

Alle dokumenter forelagt som dokumentation, jf. punkt 5, og udstedt af en regering uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, skal bekræftes som ægte af en notar.

7.

Registeradministratoren kan kræve, at de forelagte dokumenter ledsages af en bekræftet oversættelse til et sprog angivet af denne.«

20)

I bilag XIa foretages følgende ændringer:

a)

I tabel XIa-3 udgår sætningen »De kvoter, der tildeles for årene før det indeværende år, har en værdi på nul.«

b)

I tabel XIa-4 udgår sætningen »De kvoter, der tildeles for årene før det indeværende år, ændres ikke.«

c)

I tabel XIa-7 udgår kode »7215«.

21)

I bilag XII affattes beskrivelsen ud for svarkode 7701 i tabel XII-I således:

»Der skal ske tildeling for alle årene.«

22)

I bilag XVI foretages følgende ændringer:

1)

Afsnit 1 affattes således:

»1.

På det offentligt tilgængelige område af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournals websted fremlægger og ajourfører den centrale administrator de oplysninger i registersystemet, der er omhandlet i afsnit 2 til 4c, i overensstemmelse med de foreskrevne tidsangivelser. På det offentligt tilgængelige område af hvert registers websted fremlægger og ajourfører registeradministratoren de oplysninger i sit register, der er omhandlet i afsnit 2 til 4b, i overensstemmelse med de foreskrevne tidsangivelser.«

2)

Afsnit 2, litra a), affattes således:

»a)

Kontohavers navn, adresse, by, postnummer, land, telefonnummer og e-mail-adresse.«

3)

Afsnit 2, litra c), affattes således:

»c)

Navn, adresse, by, postnummer, land, telefonnummer, faxnummer og e-mail-adresse på den primære og den sekundære bemyndigede repræsentant for kontoen, som den pågældende kontohaver har udpeget, forudsat at kontohaver skriftligt har anmodet registeradministratoren om at fremlægge alle eller nogle af disse oplysninger.«

4)

Afsnit 4, litra a) og b), affattes således:

»a)

Tal for de verificerede emissioner i år X og korrektioner til disse fra det anlæg, der er knyttet til driftslederkontoen, fremlægges fra og med den 1. april år (X+1) eller, hvis den 1. april falder på en weekend eller fridag, fra og med den første hverdag efter den 1. april

b)

enheder, der er returneret i henhold til artikel 52 og 53 for år X, fremlægges, ordnet efter enhedsidentifikationskode (for ERU'er og CER'er), fra og med den 1. maj i år (X+1).«

5)

Som afsnit 4c tilføjes:

»4c.

En liste med enhedsidentifikationskoderne for alle kvoter, CER'er og ERU'er, der er returneret, fremlægges og ajourføres hvert døgn. For CER'er og ERU'er fremlægges også projektnavn, oprindelsesland og projektidentifikation.«

6)

Afsnit 12a affattes således:

»12a.

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal fremlægger den 30. april hvert år følgende generelle oplysninger på sit offentligt tilgængelige websted:

den procentdel af returnerede kvoter i hver medlemsstat i det foregående kalenderår, som var returneret fra den konto, de var tildelt til

summen af verificerede emissioner i hver medlemsstat i det foregående kalenderår som en procentdel af summen af verificerede emissioner i året forud for nævnte år

procentdelen hørende til konti, som administreres af en given medlemsstat, af antallet og mængden af alle overførselstransaktioner vedrørende kvoter og Kyoto-enheder i det foregående kalenderår

procentdelen hørende til konti, som administreres af en given medlemsstat, af antallet og mængden af alle overførselstransaktioner vedrørende kvoter og Kyoto-enheder i det foregående kalenderår mellem konti, der administreres af forskellige medlemsstater.«

Artikel 79

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2216/95 og (EF) nr. 994/2004 ophæves med virkning fra 1. januar 2012.

Artikel 80

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2 til 76 og bilagene gælder fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1.

(3)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63.

(4)  EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3.

(5)  EUT L 271 af 11.10.2008, s. 3.

(6)  EUT L 386 af 29.12.2004, s. 1.

(7)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

(8)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(9)  EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

(10)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(11)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(12)  EUT L 229 af 31.8.2007, s. 1.

(13)  EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

(14)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG I

Tabel I-I:   Kontotyper og enhedstyper, som de enkelte kontotyper kan omfatte

Navn på kontotype

Kontohaver

Kontoadministrator

Antal konti af denne type

Kvoter (ikke-Kyoto-enheder)

Kyoto-enheder

Kapitel III-kvoter

Kapitel II-kvoter

AAU

CER

ERU

lCER/tCER/RMU

I.   KP-partskonti i KP-registre (herunder EU-registret)

Partskonto

KP-part

KP-registeradministrator (i EU-registret: den centrale administrator)

mindst 1

nej

nej

ja

ja

ja

ja

Annulleringskonto

1

nej

nej

ja

ja

ja

ja

Tilbagetrækningskonto

1

nej

nej

ja

ja

ja

ja

ETS AAU-depotkonto

1

nej

nej

ja

nej

nej

nej

II.   Administrationskonti i EU-registret

National kvotekonto

Medlemsstat

Den nationale administrator for medlemsstats konto

1 for hver medlemsstat

ja

ja

nej

nej

nej

nej

Central ETS-clearingkonto

EU

Central administrator

1

nej

nej

ja

nej

nej

nej

Gateway-depotkonto

1 for hver medlemsstat uden KP-register

nej

nej

ja

nej

nej

nej

EU-konto til slettede kvoter

1

ja

ja

nej

nej

nej

nej

Returneringskonto for luftfarten

1

nej

nej

ja

ja

ja

nej

III.   Brugerkonti i EU-registret

Driftslederkonti

Driftsleder

Den nationale administrator i den medlemsstat, hvor anlægget ligger

1 for hvert anlæg/ hver luftfartøjsoperatør/person/handelsplatform i medlemsstaten

ja

nej

Afhænger af medlemsstat (1)

ja

ja

Afhænger af medlemsstat (1)

Luftfartøjsoperatørkonto

Luftfartøjsoperatør

Den nationale administrator i den medlemsstat, der administrerer luftfartøjsoperatøren

ja

ja

Afhænger af medlemsstat (1)

ja

ja

Afhænger af medlemsstat (1)

Personkonto

Person

National administration, der har åbnet kontoen

ja

ja

Afhænger af medlemsstat (1)

ja

ja

Afhænger af medlemsstat (1)

Handelsplatformkonto

Handelsplatform

ja

ja

Afhænger af medlemsstat (1)

ja

ja

Afhænger af medlemsstat (1)

Verifikatorkonto

Verifikator

En for hver verifikator

nej

nej

nej

nej

nej

nej


(1)  Medlemsstatens nationale administrator kan afgøre, om kontoen (eller kontotypen) kan omfatte den type enhed.


BILAG II

Transaktionstyper, som kan igangsættes (»initiated«) og modtages (»received«) af de enkelte kontotyper (med angivelse af den type enheder, transaktionen kan vedrøre)

Navn på kontotype

Navn på transaktion og aktionstype (I = initiate, R = receive)

Overførsel af enheder

Returnering af enheder

Sletning af kvoter

Annullering af Kyoto-enheder

Fra EU-registerkonto

Til EU-registerkonto (fra ikke-EU-registerkonto)

Mellem to ikke-EU-registerkonti (i EØS)

I

R

I

R

I

R

I

R

I

R

I

R

I.   KP-partskonti i EU-registret og alle andre KP-registre

KP-partskonto

ja

ja

ja

ja

nej

ja

nej

nej

ja

nej

Annulleringskonto

ja

nej

nej

ja

nej

nej

nej

nej

nej

ja

Tilbagetrækningskonto

ja

nej

nej

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

ETS AAU-depotkonto

ja

ja

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

II.   Administrationskonti i EU-registret

Central ETS-clearingkonto

ja

ja

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

Gateway-depotkonto (for medlemsstater uden KP-register)

ja

ja

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

National kvotekonto (kun for medlemsstater med KP-registre)

ja

ja

ja

nej

nej

ja

nej

nej

nej

EU-konto til slettede kvoter

nej

nej

nej

nej

ja

nej

ja

nej

nej

Returneringskonto for luftfarten

ja

ja

ja

nej

ja

nej

nej

ja

nej

III.   Brugerkonti i EU-registret

Driftslederkonti

ja

ja

ja

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Luftfartøjsoperatørkonto

ja

ja

ja

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Personkonto

ja

ja

ja

nej

nej

ja

nej

ja

nej

Handelsplatformkonto

ja

ja

ja

nej

nej

ja

nej

ja

nej

Verifikatorkonto

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej


BILAG III

Oplysninger, der skal forelægges ved ansøgning om åbning af KP-partskonti og administrationskonti

1.

Oplysningerne i tabel III-I

Tabel III-I:   Kontooplysninger for alle konti

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Kontooplysning

Obligatorisk eller frivillig?

Type

Kan ajourføres?

Kræves der godkendelse fra national administrator til ajourføring?

Fremlagt på EU-registrets offentlige websted?

1

Kontoidentifikation (givet af EU-registret)

O

Forud fastsat

nej

nej

2

Kontotype

O

Valg

nej

ja

3

Forpligtelsesperiode

O

Valg

nej

ja

4

Kontohavers identifikation (givet af registret)

O

Fri

ja

ja

ja

5

Kontohavers navn

O

Fri

ja

ja

ja

6

Kontoidentifikator (givet af kontohaver)

O

Fri

ja

nej

nej

7

Kontohavers adresse — land

O

Valg

ja

ja

ja

8

Kontohavers adresse — region eller stat

F

Fri

ja

ja

ja

9

Kontohavers adresse — by

O

Fri

ja

ja

ja

10

Kontohavers adresse — postnummer

O

Fri

ja

ja

ja

11

Kontohavers adresse — gade

O

Fri

ja

ja

ja

12

Kontohavers adresse — gadenummer

O

Fri

ja

ja

ja

13

Kontohavers firmaregistreringsnummer eller identifikationsnummer

O

Fri

ja

ja

ja

14

Kontohavers telefon 1

O

Fri

ja

nej

ja

15

Kontohavers telefon 2

O

Fri

ja

nej

ja

16

Kontohavers e-mail-adresse

O

Fri

ja

nej

ja

17

Fødselsdato (for fysiske personer)

F

Fri

nej

nej

18

Fødested (for fysiske personer)

F

Fri

nej

nej

19

Momsregistreringsnummer med landekode

F

Fri

ja

ja

nej

20

Kontoåbningsdato

O

Forud fastsat

nej

ja

21

Kontolukningsdato

F

Forud fastsat

ja

ja

ja

2.

Kontoidentifikatoren skal være entydig i registersystemet.


BILAG IV

Oplysninger, der skal forelægges den nationale administrator vedrørende partskonti, handelsplatformkonti og verifikatorkonti

1.

Oplysningerne i tabel III-I (Kontoidentifikationen og den alfanumeriske identifikator skal være entydig i registret).

2.

Dokumentation for, at den person, der ønsker at åbne en konto, har en åben bankkonto i en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

3.

Dokumentation til identifikation af den fysiske person, der ønsker at åbne en konto. Det kan være en bekræftet kopi af et af følgende dokumenter:

a)

pas eller identitetskort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

b)

andet pas bekræftet som gyldigt af en EU-ambassade.

4.

Dokumentation til identifikation af den juridiske person, der ønsker at åbne en konto. Det kan være en bekræftet kopi af et af følgende dokumenter:

a)

oprettelsesdokument for den juridiske enhed

b)

dokument til bevis for registrering af den juridiske enhed.

5.

Dokumentation til bekræftelse af kontohavers (fysisk person) faste bopælsadresse. Det kan være en bekræftet kopi af et af følgende dokumenter:

a)

det forelagte identitetsdokument, jf. punkt 3, hvis det indeholder den faste bopælsadresse

b)

et andet af officielt identitetsdokument, som indeholder den faste bopælsadresse

c)

hvis bopælslandet ikke udsteder identitetsdokumenter, som indeholder den faste bopælsadresse: en erklæring fra de lokale myndigheder med bekræftelse af ansøgerens faste bopæl

d)

andet dokument, der i kontoadministratorens medlemsstat normalt godkendes som dokumentation for ansøgerens faste bopæl.

6.

Dokumentation til bekræftelse af kontohavers (juridisk person) registrerede adresse, såfremt dette ikke fremgår klart af det fremlagte dokument, jf. punkt 4.

7.

Alle dokumenter forelagt som dokumentation, jf. punkt 3, 4 eller 5, og udstedt af en regering uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, skal bekræftes som ægte af en notar.

8.

Kontoadministratoren kan kræve, at de forelagte dokumenter ledsages af en bekræftet oversættelse til et sprog angivet af denne.

9.

Til kontrol af forelagt dokumentation, jf. punkt 3, 4 og 5, kan kontoadministratoren anvende elektroniske mekanismer i stedet for papirdokumenter.


BILAG V

Yderligere oplysninger, der skal forelægges den nationale administrator vedrørende handelsplatformkonti

1.

En underskrevet erklæring fra de kompetente finansielle myndigheder i medlemsstaten for den administrator, der åbner kontoen, til bekræftelse af, at den person, der ansøger om kontoåbning, er bemyndiget af den pågældende medlemsstat som:

a)

et reguleret marked som defineret i artikel 4, stk. 1, 14. afsnit, i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, som ændret.

b)

en multilateral handelsfacilitet som defineret i artikel 4, stk. 1, 15. afsnit, i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, som ændret.

c)

enhver anden handelsplatform, som er et multilateralt system, der drives og/eller forvaltes af en markedsoperatør, som sætter forskellige tredjeparters interesse i køb og salg af kvoter eller Kyoto-enheder i forbindelse med hinanden eller befordrer dette, herunder clearing- eller afstemningssystemer, der varetager betaling for og levering af kvoter og for forvaltning af sikkerhedsstillelse for det relevante regulerede marked eller den relevante multilaterale handelsfacilitet eller andre handelsplatforme.

Yderligere oplysninger, der skal forelægges den nationale administrator vedrørende verifikatorkonti

2.

Et dokument til bevis for, at den person, der ansøger om åbning af en konto, er akkrediteret som verifikator i medlemsstaten for den administrator, som anmodes om åbning af en konto.


BILAG VI

Grundbetingelser

Grundbetingelsernes struktur og virkning

1.

Relationen mellem kontohavere og registeradministratorer.

Kontohaverens og den bemyndigede repræsentants pligter

2.

Kontohaveren og den bemyndigede repræsentant har pligter med hensyn til sikkerhed, brugernavne og passwords og adgang til registerwebstedet.

3.

Kontohaveren og den bemyndigede repræsentant har pligt til at lægge data ind på registerwebstedet og sørge for, at de er korrekte.

4.

Kontohaveren og den bemyndigede repræsentant har pligt til at overholde betingelserne for brug af registerwebstedet.

Registeradministratorens pligter

5.

Registeradministratoren har pligt til at følge kontohaverens anvisninger.

6.

Registeradministratoren har pligt til at registrere oplysninger om kontohaveren.

7.

Registeradministratoren har pligt til at åbne, ajourføre eller lukke kontoen i overensstemmelse med forordningens bestemmelser.

Procesprocedurer

8.

Bestemmelser om procesafslutning og -bekræftelse.

Betaling

9.

Betingelser for gebyrer for oprettelse og forvaltning af konti.

Forvaltning af registerwebstedet

10.

Bestemmelser om registeradministrators ret til at foretage ændringer på registerwebstedet.

11.

Betingelser for brug af registerwebstedet.

Garantier og erstatninger

12.

Oplysningernes rigtighed.

13.

Bemyndigelse til at igangsætte processer.

Ændring af disse grundbetingelser som følge af ændringer af denne forordning eller ændringer af national lovgivning

Sikkerhed og forholdsregler ved brud på sikkerheden

14.

Angivelse af, at de nationale administratorer kan videregive alle mistænkelige meddelelser i tilknytning til transaktioner til de nationale retshåndhævende myndigheder.

Bilæggelse af tvister

15.

Bestemmelser om tvister mellem kontohavere.

Erstatningsansvar

16.

Ansvarsbegrænsning for registeradministratoren.

17.

Ansvarsbegrænsning for kontohaveren.

Tredjemandsrettigheder

Repræsentation, meddelelser og lovvalg


BILAG VII

Oplysninger, som skal gives til den nationale administrator vedrørende hver enkelt driftslederkonto

1.

Oplysningerne i tabel III-I

2.

I de data, der forelægges i overensstemmelse med tabel III-I, anføres anlæggets driftsleder som kontohaver. Det navn, der angives for kontohaveren, skal være identisk med navnet på den fysiske eller juridiske person, der er indehaver af den pågældende drivhusgasemissionstilladelse.

3.

Oplysningerne i tabel VII-I og VII-II

Tabel VII-I:   Kontooplysninger for driftslederkonti

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Kontooplysning

Obligatorisk eller frivillig?

Type

Kan ajourføres?

Kræves der godkendelse fra national administrator til ajourføring?

Fremlagt på EU-registrets offentlige websted?

1

Anlægsidentifikation

O

Forud fastsat

nej

ja

2

Tilladelsesidentifikation

O

Fri

ja

ja

ja

3

Ikrafttrædelsesdato for tilladelse

O

Fri

nej

ja

4

Udløbsdato for tilladelse

F

Fri

ja

ja

ja

5

Anlæggets navn

O

Fri

ja

ja

ja

6

Anlæggets aktivitetskategori

O

Valg

ja

ja

ja

7

Anlæggets adresse — land

O

Forud fastsat

ja

ja

ja

8

Anlæggets adresse — region eller stat

F

Fri

ja

ja

ja

9

Anlæggets adresse — by

O

Fri

ja

ja

ja

10

Anlæggets adresse — postnummer

O

Fri

ja

ja

ja

11

Anlæggets adresse — gade

O

Fri

ja

ja

ja

12

Anlæggets adresse — gadenummer

O

Fri

ja

ja

ja

13

Anlæggets telefon 1

O

Fri

ja

nej

ja

14

Anlæggets telefon 2

O

Fri

ja

nej

ja

15

Anlæggets e-mail-adresse

O

Fri

ja

nej

ja

16

Moderselskab

F

Fri

ja

nej

ja

17

Datterselskab

F

Fri

ja

nej

ja

18

EPRTR-identifikationsnummer

O

Fri

ja

nej

ja

19

Latitude

F

Fri

ja

nej

ja

20

Longitude

F

Fri

ja

nej

ja

Tabel VII-II:   Oplysninger om kontoverifikator og kontaktpersoner

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Kontooplysning

Obligatorisk eller frivillig?

Type

Kan ajourføres?

Kræves der godkendelse fra national administrator til ajourføring?

Fremlagt på EU-registrets offentlige websted?

1

Verifikator

F

Valg

ja

nej

ja

 

Virksomhedens navn

F

Fri

ja

nej

Ja (1)

 

Virksomhedsafdeling

F

Fri

ja

nej

Ja (1)

2

Kontaktperson i medlemsstat: fornavn

F

Fri

ja

nej

Ja (1)

3

Kontaktperson i medlemsstat: efternavn

F

Fri

ja

nej

Ja (1)

4

Kontaktpersons adresse — land

F

Forud fastsat

ja

nej

Ja (1)

5

Kontaktpersons adresse — region eller stat

F

Fri

ja

nej

Ja (1)

6

Kontaktpersons adresse — by

F

Fri

ja

nej

Ja (1)

7

Kontaktpersons adresse — postnummer

F

Fri

ja

nej

Ja (1)

8

Kontaktpersons adresse — gade

F

Fri

ja

nej

Ja (1)

9

Kontaktpersons adresse — gadenummer

F

Fri

ja

nej

Ja (1)

10

Kontaktperson — telefon 1

F

Fri

ja

nej

Ja (1)

11

Kontaktperson — telefon 2

F

Fri

ja

nej

Ja (1)

12

Kontaktpersons e-mail-adresse

F

Fri

ja

nej

Ja (1)

4.

Anlæggets navn er identisk med det navn, der er anført i den pågældende drivhusgasemissionstilladelse.


(1)  Disse oplysninger fremlægges ikke, hvis kontohaver anmoder om, at de skal være fortrolige, jf. artikel 75.


BILAG VIII

Oplysninger, som skal gives til registeradministratoren vedrørende hver enkelt luftfartøjsoperatørkonto

1.

Oplysningerne i tabel III-I og VII-II

2.

I de data, der forelægges i overensstemmelse med tabel III-I, anføres luftfartøjsoperatøren som kontohaver. Det navn, som registreres for kontohaver, skal være identisk med navnet i overvågningsplanen. Er navnet i overvågningsplanen ikke længere aktuelt, anvendes navnet i handelsregistret eller det af Eurocontrol anvendte navn.

3.

Oplysningerne i tabel VIII-I

Tabel VIII-I:   Oplysninger for luftfartøjsoperatørkonti

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Kontooplysning

Obligatorisk eller frivillig?

Type

Kan ajourføres?

Kræves der godkendelse fra national administrator til ajourføring?

Fremlagt på EU-registrets offentlige websted?

1

Luftfartøjsoperatør-identifikation (tildelt af EU-registret)

O

Fri

nej

ja

2

Kode efter Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2009

O

Fri

ja

ja

ja

3

Kaldesignal (ICAO-designatorkode)

F

Fri

ja

ja

ja

4

Identifikation for overvågningsplan

O

Fri

ja

ja

ja

5

Overvågningsplan — første anvendelsesår

O

Fri

nej

ja

6

Overvågningsplan — udløbsår

O

Fri

ja

ja

ja

4.

Kaldesignalet er ICAO-designatorkoden i flyveplanens rubrik 7 eller i mangel heraf luftfartøjets registreringsmærke.


BILAG IX

Oplysninger, der skal gives til kontoadministratoren vedrørende bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter

Tabel IX-I:   Oplysninger om bemyndiget repræsentant

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Kontooplysning

Obligatorisk eller frivillig?

Type

Kan ajourføres?

Kræves der godkendelse fra national administrator til ajourføring?

Fremlagt på EU-registrets offentlige websted?

1

Personidentifikation

O

Fri

nej

nej

2

Type bemyndiget repræsentant

O

Valg

ja

nej

ja

3

Fornavn

O

Fri

ja

ja

nej (1)

4

Efternavn

O

Fri

ja

ja

nej (1)

5

Titel

O

Fri

ja

nej

nej (1)

6

Stilling

O

Fri

ja

nej

nej (1)

 

Virksomhedens navn

O

Fri

ja

nej

nej (1)

 

Virksomhedsafdeling

O

Fri

ja

nej

nej (1)

7

Adresse — land

O

Forud fastsat

nej

nej (1)

8

Adresse — region eller stat

O

Fri

ja

ja

nej (1)

9

Adresse — by

O

Fri

ja

ja

nej (1)

10

Adresse — postnummer

O

Fri

ja

ja

nej (1)

11

Adresse — gade

O

Fri

ja

ja

nej (1)

12

Adresse — gadenummer

O

Fri

ja

ja

nej (1)

13

Telefon 1

O

Fri

ja

nej

nej (1)

14

Telefon 2

O

Fri

ja

nej

nej (1)

15

E-mail-adresse

O

Fri

ja

nej

nej

16

Fødselsdato

O

Fri

nej

nej

17

Fødested

O

Fri

nej

nej

18

Foretrukket sprog

O

Valg

ja

nej

nej

19

Fortrolighedsniveau

O

Valg

ja

nej

nej

20

Yderligere bemyndigede repræsentanters rettigheder

O

Flere valg

ja

nej

nej

1.

Oplysningerne i tabel IX-I.

2.

En underskrevet erklæring fra kontohaver om, at vedkommende ønsker at udnævne en given person som bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant, med en bekræftelse af, at den bemyndigede repræsentant eller yderligere bemyndigede repræsentant har ret til at igangsætte transaktioner på kontohavers vegne, med angivelse af eventuelle begrænsninger af denne ret.

3.

Dokumentation til identifikation af kandidaten. Det kan være en bekræftet kopi af et af følgende dokumenter:

a)

pas eller identitetskort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

b)

andet pas bekræftet som gyldigt af en EU-ambassade.

4.

Dokumentation til bekræftelse af kandidatens faste bopælsadresse. Det kan være en bekræftet kopi af et af følgende dokumenter:

a)

det forelagte identitetsdokument, jf. punkt 4, hvis det indeholder den faste bopælsadresse

b)

et andet af regeringen udstedt identitetsdokument, som indeholder den faste bopælsadresse

c)

hvis bopælslandet ikke udsteder identitetsdokumenter, som indeholder den faste bopælsadresse: en erklæring fra de lokale myndigheder med bekræftelse af kandidatens faste bopæl

d)

andet dokument, der i kontoadministratorens medlemsstat normalt godkendes som dokumentation for kandidatens faste bopæl.

5.

Alle dokumenter forelagt som dokumentation, jf. punkt 5, og udstedt af en regering uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, skal bekræftes som ægte af en notar.

6.

Kontoadministratoren kan kræve, at de forelagte dokumenter ledsages af en bekræftet oversættelse til et sprog angivet af registeradministratoren.

7.

Til kontrol af forelagt dokumentation, jf. punkt 3 og 4, kan kontoadministratoren anvende elektroniske mekanismer i stedet for papirdokumenter.


(1)  Disse oplysninger fremlægges kun, hvis kontohaver anmoder om, at de skal offentliggøres, jf. artikel 75.


BILAG X

Formater til forelæggelse af årlige emissionsdata

1.

Emissionsdata for driftsledere skal indeholde oplysningerne i tabel X-I.

Tabel X-I:   Emissionsdata for driftsledere

 

A

B

C

1

Anlægsidentifikation

 

2

Rapporteringsår

 

Drivhusgasemissioner

 

i tons

i tons CO2-ækv.

3

CO2-emissioner

 

 

4

N2O-emissioner

 

 

5

PFC-emissioner

 

 

6

Samlede emissioner

Σ (C2 + C3 + C4)

2.

Emissionsdataene for luftfartøjsoperatører skal indeholde dataene omhandlet i punkt 8 og 9 i afsnit 8 i bilag XIV til beslutning 2007/589/EF.

3.

Det elektroniske format til forelæggelse af emissionsdata beskrives i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 71.


BILAG XI

Nationale tildelingstabeller for perioden 2008-12

Række

Navn

Antal kapitel III-kvoter

Input (»r« står for »række«)

 

Medlemsstatens landekode

 

Manuelt input

1

Samlet antal kvoter, som kan udstedes til anlæg

 

Σ (r5 til r9, r12 til r16)

2

Samlet antal kvoter i reserve

 

Manuelt input

3

 

Kontoidentifikation for anlæg A

 

Manuelt input

4

 

Mængde, som kan udstedes til anlæg A:

 

 

5

 

 

i 2008

 

Manuelt input

6

 

 

i 2009

 

Manuelt input

7

 

 

i 2010

 

Manuelt input

8

 

 

i 2011

 

Manuelt input

9

 

 

i 2012

 

Manuelt input

10

 

Kontoidentifikation for anlæg B

 

Manuelt input

11

 

Mængde, som kan udstedes til anlæg B:

 

 

12

 

 

i 2008

 

Manuelt input

13

 

 

i 2009

 

Manuelt input

14

 

 

i 2010

 

Manuelt input

15

 

 

i 2011

 

Manuelt input

16

 

 

i 2012

 

Manuelt input


BILAG XII

EU-tildelingstabel (luftfart) for perioden 2008-12

Række

Navn

Antal kapitel II-kvoter

Input (»r« står for »række«)

1

EU-dækkende mængde kapitel II-kvoter i 2012:

 

Manuelt input

2

 

Mængde, der resterer at blive tildelt i 2012

 

(r1 × 0,15) = Σ (r3, r4, r5)

3

 

 

af medlemsstat 1:

 

Manuelt input

4

 

 

af medlemsstat 2:

 

Manuelt input

5

 

 

af medlemsstat n:

 

Manuelt input

6

 

Mængde, der allerede er tildelt for 2012

 

(r1 – r2) = Σ (r7, r8, r9)

7

 

 

til luftfartøjsoperatør 1:

 

Manuelt input

8

 

 

til luftfartøjsoperatør 2:

 

Manuelt input

9

 

 

til kontohaver n:

 

Manuelt input


BILAG XIII

Rapporteringskrav til den centrale administrator

Offentligt tilgængelige oplysninger

1.

På EU-transaktionsjournalens offentligt tilgængelige websted fremlægger EU-transaktionsjournalen følgende oplysninger for hver konto:

a)

Alle oplysninger, der anføres som «fremlagt på EU-registrets offentlige websted» i tabel III-I, VII-I, VII-II, VIII-I, IX-I. Disse oplysninger ajourføres hvert døgn

b)

Kvoter tildelt individuelle kontohavere i medfør af artikel 40 og 41. Disse oplysninger ajourføres hvert døgn

c)

Kontoens status i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1. Disse oplysninger ajourføres hvert døgn

d)

Antallet af returnerede kvoter og ERU'er og CER'er, jf. artikel 46, og enhedsidentifikation for de returnerede ERU'er og CER'er. Antallet af kvoter og ERU'er og CER'er, der er returneret i perioden 1. januar til 15. maj, fremlægges først efter den 15. maj. I perioden 15. maj til 31. december ajourføres disse oplysninger hvert døgn

e)

Tal for de verificerede emissioner i år X og korrektioner til disse fra det anlæg, der er knyttet til driftslederkontoen, fremlægges fra og med den 1. april år (X + 1)

f)

Et symbol og en erklæring med angivelse af, om det anlæg eller den luftfartøjsoperatør, der er knyttet til driftsleder/luftfartøjsoperatørkontoen, inden den 30. april returnerede et antal Kyoto-enheder eller kvoter svarende mindst til alle anlæggets/luftfartøjsoperatørens emissioner i alle de tidligere år. De symboler og erklæringer, der skal fremlægges, er anført i tabel XIII-I. Symbolet ajourføres den 1. maj og ændres ikke før næste 1. maj, bortset fra tilføjelsen af * i de i række 5 i tabel XIII-I anførte tilfælde.

Tabel XIII-I: overholdelseserklæringer

Række

Overholdelsesstatustal, jf. artikel 30

Er de verificerede emissioner bogført for hele sidste år?

Symbol

Erklæring

Fremlægges på EU-transaktionsjournalens offentlige websted

1

0 eller et positivt tal

ja

A

«Det antal kvoter og Kyoto-enheder, der blev returneret i perioden op til den 30. april, er større end eller lig med de verificerede emissioner»

2

et negativt tal

ja

B

«Det antal kvoter og ERU'er/CER'er, der blev returneret i perioden op til den 30. april, er mindre end de verificerede emissioner»

3

hvilket som helst tal

nej

C

«Verificerede emissioner det foregående år blev ikke indgivet inden den 30. april»

4

hvilket som helst tal

nej (processen for kvotereturnering og/eller opdateringsprocessen for verificerede emissioner er suspenderet for medlemsstatens register)

X

«Indførslen af verificerede emissioner og/eller returnering var ikke mulig før den 30. april, da processen for kvotereturnering og/eller opdateringsprocessen for verificerede emissioner blev suspenderet for medlemsstatens register.»

5

hvilket som helst tal

ja eller nej (men senere opdateret af den kompetente myndighed)

* [føjet til det oprindelige symbol]

«De verificerede emissioner er beregnet eller korrigeret af den kompetente myndighed.»

2.

EU-transaktionsjournalen fremlægger følgende generelle oplysninger på sit offentligt tilgængelige websted og ajourfører dem hvert døgn:

a)

Den nationale tildelingstabel for hver medlemsstat, herunder angivelse af eventuelle korrektioner til tabellen, jf. artikel 37

b)

EU's tildelingstabel for luftfart, herunder angivelse af eventuelle korrektioner til tabellen, jf. artikel 38

c)

eventuelle reservetabeller udarbejdet i henhold til Kommissionens beslutning 2006/780/EF (1)

d)

Det samlede antal kvoter, ERU'er og CER'er indestående på alle brugerkonti i EU-registret den foregående dag

e)

En liste med enhedsidentifikationskoder for alle kvoter, CER'er og ERU'er, der er returneret, med markering af de enheder, som er flyttet fra den konto, de var returneret til, og som nu står på personkonti eller driftslederkonti. For CER'er og ERU'er fremlægges også projektnavn, oprindelsesland og projektidentifikation.

f)

En fortegnelse over den type Kyoto-enheder, bortset fra CER'er og ERU'er, der kan stå på brugerkonti, som administreres af en given national administrator, jf. punkt 1 i bilag I

g)

Det samlede antal ERU’er og CER’er, som driftslederne i hver medlemsstat har tilladelse til at returnere for hver periode, jf. artikel 11a, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF

h)

Gebyrer afkrævet af nationale administratorer, jf. artikel 76.

3.

EU-transaktionsjournalen fremlægger den 30. april hvert år følgende generelle oplysninger på sit offentligt tilgængelige websted:

a)

procentdel returnerede kvoter i hver medlemsstat i det foregående kalenderår, som var returneret fra den konto, de var tildelt til

b)

summen af verificerede emissioner i hver medlemsstat i det foregående kalenderår som procentdel af summen af verificerede emissioner i året forud for nævnte år

c)

procentdel hørende til konti, som administreres af en given medlemsstat, af antallet og mængden af alle overførselstransaktioner vedrørende kvoter og Kyoto-enheder i det foregående kalenderår

d)

procentdel hørende til konti, som administreres af en given medlemsstat, af antallet og mængden af alle overførselstransaktioner vedrørende kvoter og Kyoto-enheder i det foregående kalenderår mellem konti, der administreres af forskellige medlemsstater.

4.

EU-transaktionsjournalen fremlægger på sit offentligt tilgængelige websted følgende oplysninger om hver afsluttet transaktion registreret af EU-transaktionsjournalen, den 1. januar i det femte år efter året for registrering af oplysningerne.

a)

kontohavers navn og kontohaveridentifikation for den overførende konto

b)

kontohavers navn og kontohaveridentifikation for den erhvervende konto

c)

kvoter eller Kyoto-enheder, der indgår i transaktionen, opført efter enhedsidentifikationskoden

d)

transaktionsidentifikationskode

e)

dato og tidspunkt for transaktionens afslutning (mellemeuropæisk tid)

f)

type transaktion.

Oplysninger, der er tilgængelige for kontohaverne

5.

EU-registret fremlægger på den del af sit websted, der kun er tilgængelig for kontohaveren, følgende oplysninger og ajourfører dem i realtid:

a)

de aktuelle beholdninger af kvoter og Kyoto-enheder, med enhedsidentifikationskoder

b)

liste over transaktionsforslag, som den pågældende kontohaver har stillet, med følgende oplysninger for hver foreslået transaktion

i)

oplysningerne i punkt 4

ii)

dato og tidspunkt for transaktionsforslaget (mellemeuropæisk tid)

iii)

transaktionsforslagets nuværende status

iv)

eventuelle svarkoder, der er returneret efter kontrol foretaget af registret og EU-transaktionsjournalen

c)

en liste over kvoter eller Kyoto-enheder, der er erhvervet til den pågældende konto som følge af afsluttede transaktioner, med angivelse for hver transaktion af elementerne i punkt 4

d)

en liste over kvoter eller Kyoto-enheder, der er overført fra den pågældende konto som følge af afsluttede transaktioner, med angivelse for hver transaktion af elementerne i punkt 4.

Oplysninger, der er tilgængelige for de nationale administratorer

6.

EU-registret fremlægger på den del af sit websted, der kun er tilgængelig for de nationale administratorer:

a)

Saldo og transaktionshistorik for den centrale ETS-clearingkonto, gateway-depotkontoen, EU-kontoen til slettede kvoter og returneringskontoen for luftfarten

b)

Kontohavere og bemyndigede repræsentanter, for hvem adgang til konti i EU-registret er suspenderet af en national administrator, jf. artikel 27.


(1)  EUT L 316 af 16.11.2006, s. 12.


Top