EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0823

Kommissionens forordning (EU) nr. 823/2010 af 17. september 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring EØS-relevant tekst

OJ L 246, 18.9.2010, p. 33–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 187 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; ophævet ved 32014R1175 . Latest consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/823/oj

18.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 823/2010

af 17. september 2010

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 452/2008 er der fastlagt fælles retningslinjer for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker inden for uddannelse og livslang læring.

(2)

I henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 452/2008 skal Kommissionen vedtage gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at sikre fremsendelse af data af høj kvalitet.

(3)

Det er nødvendigt at vedtage foranstaltninger til gennemførelse af individuelle statistiske aktioner med henblik på udarbejdelse af statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring, som er omfattet af område 2 i forordning (EF) nr. 452/2008.

(4)

Ved udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker inden for uddannelse og livslang læring bør medlemsstaternes og EU's statistiske myndigheder overholde de principper, der er fastsat i adfærdskodeksen for europæiske statistikker, som blev godkendt ved Kommissionens henstilling af 25. maj 2005 om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed (2).

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Indsamlingen af data i forbindelse med den første undersøgelse af voksnes deltagelse eller ikke-deltagelse i livslang læring (voksenundervisningsundersøgelse) finder sted mellem den 1. juli 2011 og den 30. juni 2012. Den referenceperiode, for hvilken der skal indsamles data om deltagelse i læringsaktiviteter, er de 12 måneder, der går forud for dataindsamlingsperioden.

Der indsamles data hvert femte år.

Artikel 2

Undersøgelsen skal dække aldersgruppen 25-64 år. Aldersgrupperne 18-24 og 65-69 år dækkes på frivillig basis.

Artikel 3

Variablerne for de emner, der er omfattet af undersøgelsen som anført under område 2 i forordning (EF) nr. 452/2008, og opdelingen heraf fremgår af bilag I til nærværende forordning.

Artikel 4

Datakilderne og omfanget af stikprøverne for område 2 er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 452/2008. Stikprøvemetoden og præcisionskravene til opfyldelse af disse krav er beskrevet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 5

Medlemsstaterne indsender en kvalitetsrapport til Kommissionen (Eurostat) om undersøgelsen af voksnes deltagelse og ikke-deltagelse i livslang læring i henhold til de kvalitetskriterier, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 452/2008, og de yderligere krav, der er fastsat i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 6

Med henblik på at harmonisere de forskellige landes undersøgelsesresultater bedst muligt foreslår Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med medlemsstaterne metodologiske og praktiske anbefalinger og retningslinjer til gennemførelse af undersøgelsen i form af en »Adult Education Survey Manual« (manual til brug for voksenundervisningsundersøgelsen), hvori skal indgå et standardiseret spørgeskema.

Artikel 7

Medlemsstaterne indberetter »rene« mikrodatafiler til Kommissionen (Eurostat) senest 6 måneder efter udløbet af den nationale dataindsamlingsperiode.

Medlemsstaterne indsender kvalitetsrapporten til Kommissionen (Eurostat) senest 3 måneder efter indberetningen af mikrodatafilerne.

Artikel 8

Kravene i denne forordning er minimumskrav. Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere krav på nationalt plan, forudsat at kvalitetskravene i denne forordning ikke tilsidesættes.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 227.

(2)  KOM(2005) 217 endelig.


BILAG I

Variabler

Note til tabellen:

Alle variabler indberettes, medmindre der under betegnelsen for variablen står »fakultativ«. De i artikel 7 omhandlede data og metadata stilles til rådighed for Eurostat elektronisk via den centrale dataportal eller andre egnede it-værktøjer. De i nedenstående tabel anførte koder og kodelister er kun vejledende. Kommissionen (Eurostat) angiver indberetningsformaterne i den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«.


Variabel – betegnelse og status

Kode

Beskrivelse

Filter

COUNTRY

 

BOPÆLSLAND

Alle

 

2 cifre

Baseret på ISO-landekoderne, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

REGION

 

BOPÆLSREGION

Alle

 

2 cifre

2-cifret kode i NUTS

 

DEG_URB

 

URBANISERINGSGRAD FOR DET OMRÅDE, HVOR HUSSTANDEN BOR

Alle

 

1

Tætbefolket område

 

 

2

Område med gennemsnitlig befolkningstæthed

 

 

3

Tyndtbefolket område

 

REFYEAR

 

REFERENCEÅR FOR UNDERSØGELSEN

Alle

 

4 cifre

 

 

REFMONTH

 

UNDERSØGELSESMÅNED

Alle

 

1-12

 

 

RESPID

 

Identifikation af respondenten

Alle

 

numerisk

Identifikationskode for hver besvarelse

 

RESPWEIGHT

 

VÆGTNINGSFAKTOR FOR ENKELTPERSONER

Alle

 

numerisk

Vægtningsfaktor for enkeltpersoner (angives med 3 decimaler efter punktum)

 

NFEACTWEIGHT

 

VÆGTNINGSFAKTOR FOR IKKE-FORMELLE AKTIVITETER

NFENUM ≥ 1

 

numerisk

Vægtningsfaktor for ikke-formelle aktiviteter udvalgt under NFERAND1 og NFERAND2 (angives med 3 decimaler efter punktum)

 

eller

numerisk

(fakultativ)

Vægtningsfaktor for ikke-formelle aktiviteter udvalgt under NFERAND1, NFERAND2 og NFERAND3 (angives med 3 decimaler efter punktum)

 

 

0

NFENUM = 0

 

INTMETHOD

 

Anvendt dataindsamlingsmetode

Alle

 

 

Koder angivet i den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

INTLANG

 

Sprog anvendt til interviewet

Alle

 

2 cifre

Koder baseret på ISO-landekoderne, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

(HHNBPERS)

 

ANTAL PERSONER, DER BOR I SAMME HUSSTAND (INKLUSIVE RESPONDENTEN)

Alle

HHNBPERS_0_4

0-98

0-4 år

 

HHNBPERS_5_13

0-98

5-13 år

 

HHNBPERS_14_15

0-98

14-15 år

 

HHNBPERS_16_24

0-98

16-24 år

 

HHNBPERS_25_64

1-98

25-64 år

 

HHNBPERS_65plus

0-98

65 år og derover

 

 

– 1

Intet svar

 

HHTYPE

 

HUSSTANDENS ART

Alle

 

10

Enpersonshusstand

 

 

21

Enlig forælder med barn/børn under 25 år

 

 

22

Par uden barn/børn under 25 år

 

 

23

Par med barn/børn under 25 år

 

 

24

Par eller enlig forælder med barn/børn under 25 år og andre personer, der bor i husstanden

 

 

30

Andet

 

 

– 1

Intet svar

 

HHLABOUR

 

HUSSTANDENS SAMMENSÆTNING EFTER ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Alle

HHLABOUR_EMP

0-98

Antal personer i husstanden på 16-64 år, der arbejder

 

HHLABOUR_NEMP

0-98

Antal personer i husstanden på 16-64 år, der er arbejdsløse eller ikke i arbejde

 

 

– 1

Intet svar

 

HHINCOME

 

HUSSTANDENS MÅNEDLIGE NETTOINDKOMST

Alle

 

1

Under 1. decil

 

 

2

Mellem 1. og 2. decil

 

 

3

Mellem 2. og 3. decil

 

 

4

Mellem 3. og 4. decil

 

 

5

Mellem 4. og 5. decil

 

 

6

Mellem 5. og 6. decil

 

 

7

Mellem 6. og 7. decil

 

 

8

Mellem 7. og 8. decil

 

 

9

Mellem 8. og 9. decil

 

 

10

Over 9. decil

 

 

0

Ønsker ikke at svare (fakultativ)

 

 

– 1

Intet svar

 

SEX

 

KØN

Alle

 

1

Mand

 

 

2

Kvinde

 

 

 

FØDSELSÅR OG -MÅNED

 

BIRTHYEAR

4 cifre

Årstallet angives med 4 cifre

Alle

BIRTHMONTH

1-12

Måneden angives med 2 cifre

Alle

CITIZEN

 

STATSBORGERSKAB

Alle

 

0

Svarer til bopælslandet

 

 

2 cifre

Baseret på ISO-landekoderne, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

 

– 1

Intet svar

 

BIRTHPLACE

 

FØDELAND

Alle

 

0

Født i dette land

 

 

2 cifre

Baseret på ISO-landekoderne, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

 

– 1

Intet svar

 

RESTIME

 

ANTAL ÅR MED BOPÆL I DETTE LAND

BIRTHPLACE ≠ 0

 

1

Har opholdt sig i landet i 1 år eller derunder

 

 

2-10

Har opholdt sig i landet i 2 til 10 år (antal år angives)

 

 

11

Har opholdt sig i landet i over 10 år

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (BIRTHPLACE = 0)

 

MARSTALEGAL

 

CIVILSTAND

Alle

 

1

Har aldrig været gift

 

 

2

Gift (herunder registreret partnerskab)

 

 

3

Enke/enkemand og har ikke indgået nyt ægteskab

 

 

4

Separeret og har ikke indgået nyt ægteskab

 

 

5

Fraskilt

 

 

– 1

Intet svar

 

MARSTADEFACTO

 

DE FACTO ÆGTESKABELIG STILLING (samlivsforhold)

Alle

 

1

Person, der lever i et samlivsforhold

 

 

2

Person, der ikke lever i et samlivsforhold

 

 

– 1

Intet svar

 

HATLEVEL

 

HØJESTE FULDFØRTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE

Alle

 

01

Ingen formel uddannelse eller uddannelse under ISCED 1-niveau

 

 

11

ISCED 1

 

 

21

ISCED 2

 

 

22

ISCED 3c (under to år)

 

 

31

ISCED 3c (to år og derover)

 

 

32

ISCED 3 a, b

 

 

30

ISCED 3 (ikke muligt at sondre mellem a, b og c)

 

 

40

ISCED 4

 

 

51

ISCED 5b

 

 

52

ISCED 5a

 

 

60

ISCED 6

 

 

– 1

Intet svar

 

HATFIELD

 

FAGOMRÅDE FOR HØJESTE FULDFØRTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE

HATLEVEL = 22-60

 

000

Ikke-erhvervsrettede uddannelser

 

 

100

Læreruddannelse og pædagogik

 

 

200

Humaniora, sprog og kunst

 

 

222

Fremmedsprog

 

 

300

Samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og jura

 

 

400

Videnskab, matematik og datalogi (sondring ikke mulig)

 

 

420

Biovidenskab (herunder biologi og miljøvidenskab)

 

 

440

Naturvidenskab (herunder fysik, kemi og geovidenskab)

 

 

460

Matematik og statistik

 

 

481

Datalogi

 

 

482

Computerbrug

 

 

500

Ingeniør-, fremstillings- og byggevirksomhed

 

 

600

Jordbrugs- og veterinærvidenskab

 

 

700

Sundhed og velfærd

 

 

800

Tjenesteydelser

 

 

999

Ukendt

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 22 til 60)

 

 

eller

010-863

(fakultativ)

Fagområder angives med 3 cifre på frivillig basis, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

HATYEAR

 

ÅR, I HVILKET DET HØJESTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE BLEV FULDFØRT

HATLEVEL ≠ 01, -1

 

4 cifre

Årstallet angives med 4 cifre

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (HATLEVEL = 01, -1)

 

HATVOC

(fakultativ)

 

HØJESTE FULDFØRTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE EFTER UDDANNELSESRETNING

HATLEVEL = 22 til 40 og (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

Almen uddannelse

 

 

2

Erhvervsuddannelse

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 22 til 40 eller (REFYEAR- HATYEAR) > 20

 

HATOTHER

(fakultativ)

 

HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR FULDFØRT EN ANDEN FORMEL TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE PÅ ET ANDET OMRÅDE END DET UNDER »HATLEVEL« NÆVNTE

HATLEVEL = 22 til 60 og (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 22 til 60 eller (REFYEAR- HATYEAR) > 20

 

HATOTHER_LEVEL

(fakultativ)

 

Niveau for den formelle uddannelse

HATOTHER = 1

 

22-60

Angives som HATLEVEL

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (HATOTHER ≠ 1)

 

HATOTHER_VOC

(fakultativ)

 

Uddannelsesretning for den formelle uddannelse

HATOTHER = 1 og HATOTHER_ LEVEL = 22 til 40

 

1-2

Angives som HATVOC

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (HATOTHER ≠ 1 eller HATOTHER_LEVEL ≠ 22 til 40)

 

HATOTHER_FIELD

(fakultativ)

 

Fagområde for den formelle uddannelse

HATOTHER = 1 og HATOTHER_ LEVEL = 22 til 60

 

000-800

Angives som HATFIELD

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (HATOTHER ≠ 1 eller HATOTHER_LEVEL ≠ 22 til 60)

 

HATCOMP

(fakultativ)

 

HVORVIDT DER ER IVÆRKSAT EN PROCEDURE FOR ANERKENDELSE AF FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER

Alle

 

1

Ja, anerkendelse opnået

 

 

2

Ja, procedure i gang

 

 

3

Nej

 

 

– 1

Intet svar

 

HATCOMPHIGH

(fakultativ)

 

HVORVIDT ANERKENDELSE AF FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER GIVER ADGANG TIL EN FORMEL UDDANNELSE PÅ ET HØJERE NIVEAU END DET UNDER »HATLEVEL« NÆVNTE

HATCOMP = 1, 2 og HATLEVEL ≠ 01, -1

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (HATCOMP ≠ 1, 2 eller HATLEVEL = 01, -1)

 

DROPHIGH

 

HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR OPGIVET EN PÅBEGYNDT FORMEL UDDANNELSE PÅ ET HØJERE NIVEAU END DET UNDER »HATLEVEL« NÆVNTE

HATLEVEL ≠ 01, -1 og (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (HATLEVEL = 01, -1 eller (REFYEAR- HATYEAR) > 20)

 

DROPLEVEL

 

NIVEAU FOR DEN IKKE FULDFØRTE FORMELLE UDDANNELSE

DROPHIGH = 1

 

21

ISCED 2

 

 

22

ISCED 3c (under to år)

 

 

31

ISCED 3c (to år og derover)

 

 

32

ISCED 3 a, b

 

 

30

ISCED 3 (ikke muligt at sondre mellem a, b og c)

 

 

40

ISCED 4

 

 

51

ISCED 5b

 

 

52

ISCED 5a

 

 

60

ISCED 6

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (DROPHIGH ≠ 1)

 

DROPVOC

(fakultativ)

 

UDDANNELSESRETNING FOR DEN IKKE FULDFØRTE FORMELLE UDDANNELSE

DROPLEVEL = 22 til 40 og (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

Almen uddannelse

 

 

2

Erhvervsuddannelse

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (DROPLEVEL ≠ 22 til 40 eller (REFYEAR- HATYEAR) > 20

 

MAINSTAT

 

VÆSENTLIGSTE NUVÆRENDE ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Alle

 

 

Udøver et arbejde eller erhverv, herunder ubetalt arbejde i et familieforetagende eller på en familiebedrift, beskæftigelse som lærling eller lønnet praktikant osv.

 

 

11

På fuld tid

 

 

12

På deltid

 

 

20

Arbejdsløs

 

 

31

Elev, studerende, under efter- eller videreuddannelse, ulønnet praktikant

 

 

32

Pensioneret eller førtidig pensioneret eller ophørt med at drive virksomhed

 

 

33

Permanent uarbejdsdygtig

 

 

34

I obligatorisk militærtjeneste

 

 

35

Hjemmegående

 

 

36

Anden person, som ikke er i arbejde

 

 

– 1

Intet svar

 

JOBSTAT

 

ERHVERVSMÆSSIG STATUS

MAINSTAT = 11,12

 

11

Selvstændig erhvervsdrivende med ansatte

 

 

12

Selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte

 

 

21

Lønmodtager med fast arbejde eller arbejdskontrakt af ubestemt varighed

 

 

22

Lønmodtager med midlertidigt arbejde eller arbejdskontrakt af bestemt varighed

 

 

30

Medarbejdende familiemedlem

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

JOBISCO

 

STILLING/FAG

MAINSTAT = 11, 12

 

2 cifre

2-cifret kode i ISCO-08

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCNACE

 

DEN LOKALE ENHEDS ØKONOMISKE AKTIVITET

MAINSTAT = 11, 12

 

2 cifre

2-cifret kode i NACE rev. 2

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCSIZEFIRM

 

ANTAL PERSONER, DER ARBEJDER I DEN LOKALE ENHED

JOBSTAT = 11, 21, 22, 30

 

1

1-10 personer

 

 

2

11-19 personer

 

 

3

20-49 personer

 

 

4

50-249 personer

 

 

5

250 personer eller derover

 

 

7

Ved ikke, men under 10 personer

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30)

 

JOBTIME

 

ÅR, I HVILKET DEN PÅGÆLDENDE BEGYNDTE AT ARBEJDE I SIN NUVÆRENDE HOVEDBESKÆFTIGELSE

MAINSTAT = 11, 12

 

4 cifre

Årstallet angives med 4 cifre

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

 

 

FORÆLDRENES (VÆRGENS) HØJESTE FULDFØRTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE

Alle

HATFATHER

 

FADEREN (DEN MANDLIGE VÆRGE)

 

 

1

Første sekundærtrin eller derunder

 

 

2

Andet sekundærtrin

 

 

3

Videregående uddannelse

 

 

– 1

Intet svar

 

HATMOTHER

 

MODEREN (DEN KVINDELIGE VÆRGE)

Alle

 

1

Første sekundærtrin eller derunder

 

 

2

Andet sekundærtrin

 

 

3

Videregående uddannelse

 

 

– 1

Intet svar

 

 

 

FORÆLDRENES (VÆRGENS) STILLING/FAG

Alle

ISCOFATHER

 

FADERENS HOVEDBESKÆFTIGELSE

 

(fakultativ)

0-9

1-cifret kode i ISCO-08

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (faderen har aldrig haft job/ingen fader)

 

ISCOMOTHER

 

MODERENS HOVEDBESKÆFTIGELSE

Alle

(fakultativ)

0-9

1-cifret kode i ISCO-08

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (moderen har aldrig haft job/ingen moder)

 

SEEKINFO

 

HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR SØGT OPLYSNINGER OM LÆRINGSMULIGHEDER I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

– 1

Intet svar

 

SEEKFOUND

 

HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR FUNDET OPLYSNINGER

SEEKINFO = 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (SEEKINFO ≠ 1)

 

SEEKSOURCE

 

KILDE TIL OPLYSNINGER

SEEKINFO = 1

 

0

Ingen af nedennævnte kilder

 

 

1-7

Antal angivne kilder ud af de 7 på nedenstående liste

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (SEEKINFO ≠ 1)

 

 

 

Liste over kilder (flere mulige svar)

 

SEEKSOURCE_1

 

Internettet

 

SEEKSOURCE_2

 

Familiemedlem, nabo, kollega

 

SEEKSOURCE_3

 

Arbejdsgiver

 

SEEKSOURCE_4

 

Vejledningstjenester (f.eks. karrierevejleder på arbejdsformidlingskontor)

 

SEEKSOURCE_5

 

En uddannelsesinstitution (skole, gymnasium, undervisningscenter, universitet)

 

SEEKSOURCE_6

 

Massemedier (tv, radio, aviser, opslag)

 

SEEKSOURCE_7

 

Bøger

 

 

 

Hver SEEKSOURCE_x-variabel angives med:

1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (SEEKINFO ≠ 1)

 

FED

 

HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR DELTAGET I FORMEL UDDANNELSE I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

FEDNUM

 

ANTAL FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITETER, HVORI DEN PÅGÆLDENDE HAR DELTAGET I DE SENESTE 12 MÅNEDER

FED = 1

 

0

Ingen (FED = 2)

 

 

1-3

Antal aktiviteter

 

FEDLEVEL

 

NIVEAU FOR SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

11

ISCED 1

 

 

21

ISCED 2

 

 

22

ISCED 3c (under to år)

 

 

31

ISCED 3c (to år og derover)

 

 

32

ISCED 3 a, b

 

 

40

ISCED 4 (ikke muligt at sondre mellem a, b og c)

 

 

51

ISCED 5b

 

 

52

ISCED 5a

 

 

60

ISCED 6

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDFIELD

 

FAGOMRÅDE FOR SENESTE FORMELLE UNDERVISNINGSAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1 og FEDLEVEL = 22 til 60

 

 

Baseret på ISCED 1997 — fagområde:

 

 

010

Grundforløb

 

 

080

Læse- og skrivefærdighed samt talfærdighed

 

 

090

Personlig udvikling

 

 

140

Læreruddannelse og pædagogik

 

 

210

Kunst

 

 

220

Humaniora

 

 

222

Fremmedsprog

 

 

310

Samfunds- og adfærdsvidenskab

 

 

320

Journalistik og information

 

 

340

Handel og administration

 

 

380

Jura

 

 

420

Biovidenskab

 

 

440

Naturvidenskab

 

 

460

Matematik og statistik

 

 

481

Datalogi

 

 

482

Computerbrug

 

 

520

Ingeniørvidenskab og teknik

 

 

540

Fremstillingsvirksomhed

 

 

580

Arkitektur og bygningskunst

 

 

620

Landbrug, skovbrug og fiskeri

 

 

640

Veterinærvidenskab

 

 

720

Sundhed

 

 

760

Sociale tjenesteydelser

 

 

810

Personlige tjenesteydelser

 

 

840

Transporttjenester

 

 

850

Miljøbeskyttelse

 

 

860

Sikkerhedstjenester

 

 

999

Ukendt eller uoplyst

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0 eller FEDLEVEL ≠ 22 til 60

 

 

eller

010-863

(fakultativ)

Fagområder angives med 3 cifre på frivillig basis, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

FEDVOC

 

SENESTE TEORETISKE ELLER PRAKTISKE UDDANNELSE EFTER UDDANNELSESRETNING

FEDLEVEL = 22 til 40

 

1

Almen uddannelse

 

 

2

Erhvervsuddannelse

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDLEV ≠ 22 til 40)

 

FEDMETHOD

 

VIGTIGSTE LÆREMETODE I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

1

Traditionel undervisning (f.eks. klasseundervisning)

 

 

2

Fjernundervisning ved hjælp af online eller offline computer

 

 

3

Fjernundervisning ved hjælp af traditionelle undervisningsmaterialer

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

 

– 1

Intet svar

 

FEDREASON

 

BEVÆGGRUNDE FOR DELTAGELSE I SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

0

Ingen af nedennævnte bevæggrunde

 

 

1-9

Antal angivne bevæggrunde ud af de 9 på nedenstående liste

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

 

 

Liste over bevæggrunde (flere mulige svar)

 

FEDREASON_01

 

At udføre mit arbejde bedre og/eller at få bedre karrieremuligheder

 

FEDREASON_02

 

At være mindre udsat for at miste mit arbejde

 

FEDREASON_03

 

At forbedre mine muligheder for at få job eller for at skifte til andet job/erhverv

 

FEDREASON_04

 

At starte egen virksomhed

 

FEDREASON_05

 

Jeg blev tvunget til at deltage

 

FEDREASON_06

 

At opnå viden/færdigheder til brug i hverdagen

 

FEDREASON_07

 

At øge min viden/mine færdigheder inden for et emne, der interesserer mig

 

FEDREASON_08

 

At opnå et eksamensbevis

 

FEDREASON_09

 

At møde nye mennesker/at få adspredelse

 

 

 

Hver FEDREASON_x-variabel angives med:

1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant ((FEDNUM = 0)

 

FEDWORKTIME

 

HVORVIDT SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET ER FOREGÅET INDEN FOR BETALT ARBEJDSTID (HERUNDER FERIE OG AFSPADSERING)

FEDNUM ≥ 1

 

1

Kun inden for betalt arbejdstid

 

 

2

Hovedsagelig inden for betalt arbejdstid

 

 

3

Hovedsagelig uden for betalt arbejdstid

 

 

4

Kun uden for betalt arbejdstid

 

 

5

Ikke i arbejde på det tidspunkt

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

(FEDVOLUME)

 

VARIGHED AF SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

FEDNBHOURS

3 cifre

Antal undervisningstimer i alt

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDNBWEEKS

(fakultativ)

1-52

Antal uger

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDDURPERWEEK

(fakultativ)

1-98

Gennemsnitligt antal undervisningstimer om ugen

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDPAIDBY

 

ALLE ELLER EN DEL AF UDGIFTERNE TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER ELLER TEKNISKE REDSKABER I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET ER BETALT AF:

FEDNUM ≥ 1

 

0

Ingen af nedennævnte betalere

 

 

1-5

Antal angivne betalere ud af de 5 på nedenstående liste

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

 

 

Liste over betalere (flere mulige svar)

 

FEDPAIDBY_1

 

Arbejdsgiver eller kommende arbejdsgiver

 

FEDPAIDBY_2

 

Den offentlige arbejdsformidling

 

FEDPAIDBY_3

 

Andre offentlige institutioner

 

FEDPAIDBY_4

 

Et medlem af husstanden eller en slægtning

 

FEDPAIDBY_5

 

Dig selv

 

 

 

Hver FEDPAIDBY_x-variabel angives med:

1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant ((FEDNUM = 0)

 

FEDPAIDFULL

(fakultativ)

 

HVORVIDT DE UNDER »FEDPAIDBY« ANGIVNE PERSONER/INSITUTIONER HAR BETALT ALLE UDGIFTER TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER ELLER TEKNISKE REDSKABER I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDPAIDBY ≥ = 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej (kun en del af udgifterne)

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDPAIDBY = 0, -1, -2)

 

 

– 1

Intet svar (samlede udgifter ukendt)

 

FEDPAIDVAL

 

HVORVIDT DU SELV, ET MEDLEM AF HUSSTANDEN ELLER EN SLÆGTNING HAR BETALT UDGIFTERNE TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER OG/ELLER TEKNISKE REDSKABER I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDPAIDBY_4 = 1 eller

FEDPAIDBY_5 = 1

 

 

I euro

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDPAIDBY_4 ≠ 1 og FEDPAIDBY_5 ≠ 1)

 

FEDUSE

 

HVORVIDT VIDEN ELLER FÆRDIGHEDER ERHVERVET I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET ER BLEVET ANVENDT

FEDNUM ≥ 1

 

1

Meget

 

 

2

Forholdsvis meget

 

 

3

Meget lidt

 

 

4

Slet ikke

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

 

– 1

Intet svar

 

FEDSAT

(fakultativ)

 

HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE ER TILFREDS MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

 

– 1

Intet svar

 

FEDUNSATREASON

(fakultativ)

 

ÅRSAGER TIL, AT DEN PÅGÆLDENDE IKKE ER TILFREDS MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDSAT = 2

 

0

Ingen af nedennævnte årsager

 

 

1-5

Antal angivne årsager ud af de 5 på nedenstående liste

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDSAT ≠ 2)

 

 

 

Liste over årsager (flere mulige svar)

 

FEDUNSATREASON_1

 

Relevans/anvendelighed

 

FEDUNSATREASON _2

 

Niveau for lavt

 

FEDUNSATREASON _3

 

Niveau for højt

 

FEDUNSATREASON _4

 

Undervisningens kvalitet

 

FEDUNSATREASON _5

 

Undervisningens tilrettelæggelse (sted, materialer, lokaler osv.)

 

 

 

Hver FEDUNSATREASON_x-variabel angives med:

1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (FEDSAT ≠ 2)

 

FEDOUTCOME

 

RESULTATER AF DE NYE FÆRDIGHEDER/DEN NYE VIDEN ERHVERVET I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

0

Ingen af nedennævnte resultater

 

 

1-8

Antal angivne resultater ud af de 8 på nedenstående liste

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

 

 

Liste over resultater (flere mulige svar)

 

FEDOUTCOME_1

 

Har fået (nyt) job

 

FEDOUTCOME_2

 

Forfremmelse

(FEDWORKTIME = 1, 2, 3, 4)

 

FEDOUTCOME_3

 

Lønforhøjelse

(FEDWORKTIME = 1, 2, 3, 4)

 

FEDOUTCOME_4

 

Nye arbejdsopgaver

(FEDWORKTIME = 1, 2, 3, 4)

 

FEDOUTCOME_5

 

Bedre præstationer på arbejdet

(FEDWORKTIME = 1, 2, 3, 4)

 

FEDOUTCOME_6

 

Personlige resultater (har mødt andre mennesker, genopfrisket færdigheder på generelle områder mv.)

 

FEDOUTCOME_7

 

Endnu ingen resultater

 

FEDOUTCOME_8

 

Forventer ingen resultater

 

 

 

Hver FEDOUTCOME _x-variabel angives med:

1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant ((FEDNUM = 0)

 

(NFE)

 

HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR DELTAGET I EN ELLER FLERE AF FØLGENDE AKTIVITETER FOR AT FORBEDRE SIN VIDEN ELLER SINE FÆRDIGHEDER PÅ ET HVILKET SOM HELST OMRÅDE (HERUNDER HOBBYER) I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

NFECOURSE

 

a.

KURSER

Alle

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

NFEWORKSHOP

 

b.

WORKSHOPPER OG SEMINARER

Alle

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

NFEGUIDEDJT

 

c.

OPLÆRING PÅ JOBBET

Alle

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

NFELESSON

 

d.

PRIVATUNDERVISNING

Alle

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

NFENUM

 

ANTAL IKKE-FORMELLE TEORETISKE OG PRAKTISKE UDDANNELSESAKTIVITETER I DE SENESTE 12 MÅNEDER

NFECOURSE = 1 eller

NFEWORK SHOP = 1 eller

NFEGUIDED JT = eller

NFELESSON = 1

 

0

Ingen (NFECOURSE=NFEWORKSHOP=NFEGUI DEDJT=NFELESSON=2)

 

 

1-98

Antal aktiviteter

 

 

 

IDENTIFIKATION AF AKTIVITETER (OP TIL 10)

 

(NFEACT01)

 

01 —

Identifikation af 1. aktivitet

 

NFEACT01_TYPE

 

Aktivitetstype

NFENUM ≥ 1

 

1

Kurser

 

 

2

Workshopper og seminarer

 

 

3

Oplæring på jobbet

 

 

4

Privatundervisning

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFENUM = 0)

 

(NFEACT02)

 

02 —

Identifikation af 2. aktivitet

NFENUM ≥ 2

NFEACT02_TYPE

 

Angives som NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT03)

 

03 —

Identifikation af 3. aktivitet

NFENUM ≥ 3

NFEACT03_TYPE

 

Angives som NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT04)

 

04 —

Identifikation af 4. aktivitet

NFENUM ≥ 4

NFEACT04_TYPE

 

Angives som NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT05)

 

05 —

Identifikation af 5. aktivitet

NFENUM ≥ 5

NFEACT05_TYPE

 

Angives som NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT06)

 

06 —

Identifikation af 6. aktivitet

NFENUM ≥ 6

NFEACT06_TYPE

 

Angives som NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT07)

 

07 —

Identifikation af 7. aktivitet

NFENUM ≥ 7

NFEACT07_TYPE

 

Angives som NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT08)

 

08 —

Identifikation af 8. aktivitet

NFENUM ≥ 8

NFEACT08_TYPE

 

Angives som NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT09)

 

09 —

Identifikation af 9. aktivitet

NFENUM ≥ 9

NFEACT09_TYPE

 

Angives som NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT10)

 

10 —

Identifikation af 10. aktivitet

NFENUM ≥ 10

NFEACT10_TYPE

 

Angives som NFEACT01_TYPE

 

NFEPURP10

 

HVORVIDT DER HAR VÆRET MINDST EN JOBRELATERET AKTIVITET BLANDT AKTIVITET 1 TIL 10

NFENUM ≥ 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

– 2

Ikke relevant (NFENUM = 0)

 

NFEWORKTIME10

 

HVORVIDT MINDST EN AKTIVITET BLANDT AKTIVITET 1 TIL 10 ER FOREGÅET INDEN FOR BETALT ARBEJDSTID (HERUNDER FERIE OG AFSPADSERING)

NFENUM ≥ 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej (herunder ikke i arbejde på det tidspunkt)

 

 

– 2

Ikke relevant (NFENUM = 0)

 

NFEPAIDBY10

 

HVORVIDT ARBEJDSGIVEREN HELT ELLER DELVIST HAR BETALT MINDST EN AKTIVITET BLANDT AKTIVITET 1 TIL 10

NFENUM ≥ 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej (herunder ikke i arbejde på det tidspunkt)

 

 

– 2

Ikke relevant (NFENUM = 0)

 

NFERAND1

 

KODE FOR 1. TILFÆLDIGT UDVALGTE AKTIVITET

NFENUM ≥ 1

 

1-10

Identifikationskode for 1. tilfældigt udvalgte aktivitet (samme aktivitetskode som for NFEACTxx-variablerne)

 

 

– 2

Ikke relevant (NFENUM = 0)

 

NFERAND1_TYPE

 

Som angivet under NFEACT01_TYPE til NFEACT10_TYPE for 1. tilfældigt udvalgte aktivitet

 

NFEPURP1

 

FORMÅL MED AKTIVITETEN

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Hovedsagelig jobrelateret

 

 

2

Hovedsagelig personligt/ikke jobrelateret formål

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFEFIELD1

 

FAGOMRÅDE FOR 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

 

 

Angives som FEDFIELD

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

 

eller

010-863

(fakultativ)

Fagområder angives med 3 cifre på frivillig basis, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

NFEMETHOD1

 

VIGTIGSTE LÆREMETODE I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2 og NFERAND1_TYPE ≠ 2,3

 

1

Traditionel undervisning (f.eks. klasseundervisning)

 

 

2

Fjernundervisning ved hjælp af online eller offline computer

 

 

3

Fjernundervisning ved hjælp af traditionelle undervisningsmaterialer

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2 eller NFERAND1_TYPE = 2, 3)

 

NFEREASON1

 

BEVÆGGRUNDE FOR DELTAGELSE I 1. AKTIVITET

(koderne for NFERAND1_TYPE = 3 er fastlagt i »Adult Education Survey Manual«)

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Ingen af nedennævnte bevæggrunde

 

 

1-9

Antal angivne bevæggrunde ud af de 9 på nedenstående liste

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Liste over bevæggrunde (flere mulige svar)

 

NFEREASON1_01

 

At udføre mit arbejde bedre og/eller at få bedre karrieremuligheder

 

NFEREASON1_02

 

At være mindre udsat for at miste mit arbejde

 

NFEREASON1_03

 

At forbedre mine muligheder for at få job eller for at skifte til andet job/erhverv

 

NFEREASON1_04

 

At starte egen virksomhed

 

NFEREASON1_05

 

Jeg blev tvunget til at deltage

 

NFEREASON1_06

 

At opnå viden/færdigheder til brug i hverdagen

 

NFEREASON1_07

 

At øge min viden/mine færdigheder inden for et emne, der interesserer mig

 

NFEREASON1_08

 

At opnå et eksamensbevis

 

NFEREASON1_09

 

At møde nye mennesker/at få adspredelse

 

 

 

Hver NFEREASON1_x-variabel angives med:

1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFEWORKTIME1

 

HVORVIDT 1. AKTIVITET ER FOREGÅET INDEN FOR BETALT ARBEJDSTID (HERUNDER FERIE OG AFSPADSERING)

NFERAND1 ≠ -2 og NFERAND1_TYPE ≠ 3

 

1

Kun inden for betalt arbejdstid

 

 

2

Hovedsagelig inden for betalt arbejdstid

 

 

3

Hovedsagelig uden for betalt arbejdstid

 

 

4

Kun uden for betalt arbejdstid

 

 

5

Ikke i arbejde på det tidspunkt

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2 eller NFERAND1_TYPE = 3)

 

(NFEVOLUME1)

 

VARIGHED AF 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

NFENBHOURS

3 cifre

Antal undervisningstimer i alt

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFENBWEEKS1

(fakultativ)

1-52

Antal uger

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFEDURPERWEEK1

(fakultativ)

1-98

Gennemsnitligt antal undervisningstimer om ugen

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFEPROVIDER1

 

UDBYDER AF 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Formel uddannelsesinstitution

 

 

2

Ikke-formelle uddannelsesinstitutioner

 

 

3

Kommerciel institution, hvis hovedaktivitet ikke er uddannelse (f.eks. redskabsleverandører)

 

 

4

Arbejdsgiver

 

 

5

Arbejdsgiverorganisationer, handelskamre

 

 

6

Fagforeninger

 

 

7

Nonprofitorganisationer, f.eks. kulturelt selskab, politisk parti

 

 

8

Enkeltpersoner (f.eks. studerende, der giver privatundervisning)

 

 

9

Ikke-kommerciel institution, hvis hovedaktivitet ikke er uddannelse (f.eks. biblioteker, museer og ministerier)

 

 

10

Andet

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFECERT1

 

HVORVIDT DER ER OPNÅET ET EKSAMENSBEVIS EFTER 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Ja, krævet af arbejdsgiveren eller en faglig organisation eller ved lov

 

 

2

Nej, ikke krævet af arbejdsgiveren eller en faglig organisation eller ved lov

 

 

3

Nej (tilstedeværelsesattest)

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAIDBY1

 

ALLE ELLER EN DEL AF UDGIFTERNE TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER ELLER TEKNISKE REDSKABER I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET ER BETALT AF:

NFERAND1 ≠ -2 og NFERAND1_TYPE ≠ 3

 

0

Ingen af nedennævnte betalere

 

 

1-5

Antal angivne betalere ud af de 5 på nedenstående liste

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2 eller NFERAND1_TYPE = 3)

 

 

 

Liste over betalere (flere mulige svar)

 

NFEPAIDBY1_1

 

Arbejdsgiver eller kommende arbejdsgiver

 

NFEPAIDBY1_2

 

Den offentlige arbejdsformidling

 

NFEPAIDBY1_3

 

Andre offentlige institutioner

 

NFEPAIDBY1_4

 

Et medlem af husstanden eller en slægtning

 

NFEPAIDBY1_5

 

Dig selv

 

 

 

Hver NFEPAIDBY1_x-variabel angives med:

1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (NFERAND1 = -2 eller NFERAND1_TYPE = 3)

 

NFEPAIDFULL1

(fakultativ)

 

HVORVIDT DE UNDER »NFEPAIDBY« ANGIVNE PERSONER/INSITUTIONER HAR BETALT ALLE UDGIFTERNE TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER ELLER TEKNISKE REDSKABER I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET

NFEPAIDBY1 ≥ 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej (kun en del af udgifterne)

 

 

– 1

Intet svar (samlede udgifter ukendt)

 

 

– 2

Ikke relevant (NFEPAIDBY1 = 0, -1, -2)

 

NFEPAIDVAL1

 

HVORVIDT DU SELV, ET MEDLEM AF HUSSTANDEN ELLER EN SLÆGTNING HAR BETALT UDGIFTERNE TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER OG/ELLER TEKNISKE REDSKABER I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET

NFEPAIDBY1_4 = 1 eller NFEPAIDBY1_5 = 1

 

 

I euro

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFEPAIDBY1_4 ≠ 1 og NFEPAIDBY1_5 ≠ 1)

 

NFEUSE1

 

HVORVIDT VIDEN ELLER FÆRDIGHEDER ERHVERVET I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET ER BLEVET ANVENDT

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Meget

 

 

2

Forholdsvis meget

 

 

3

Meget lidt

 

 

4

Slet ikke

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

 

– 1

Intet svar

 

NFESAT1

(fakultativ)

 

HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE ER TILFREDS MED 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFEUNSATREASON1

(fakultativ)

 

ÅRSAGER TIL, AT DEN PÅGÆLDENDE IKKE ER TILFREDS MED 1. AKTIVITET

NFESAT1 = 2

 

0

Ingen af nedennævnte årsager

 

 

1-5

Antal angivne årsager ud af de 5 på nedenstående liste

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFESAT1 ≠ 2)

 

 

 

Liste over årsager (flere mulige svar)

 

NFEUNSATREASON1_1

1

Relevans/anvendelighed

 

NFEUNSATREASON1_2

2

Niveau for lavt

 

NFEUNSATREASON1_3

3

Niveau for højt

 

NFEUNSATREASON1_4

4

Undervisningens kvalitet

 

NFEUNSATREASON1_5

5

Undervisningens tilrettelæggelse (sted, materialer, lokaler osv.)

 

 

 

Hver NFEUNSATREASON1_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (NFESAT ≠ 2)

 

NFEOUTCOME1

 

RESULTATER AF DE NYE FÆRDIGHEDER/DEN NYE VIDEN ERHVERVET I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Ingen af nedennævnte resultater

 

 

1-8

Antal angivne resultater ud af de 8 på nedenstående liste

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Liste over resultater (flere mulige svar)

 

NFEOUTCOME1_1

 

Har fået (nyt) job

 

NFEOUTCOME1_2

 

Forfremmelse

(NFEWORKTIME1 = 1, 2, 3, 4)

 

NFEOUTCOME1_3

 

Lønforhøjelse

(NFEWORKTIME1 = 1, 2, 3, 4)

 

NFEOUTCOME1_4

 

Nye arbejdsopgaver

(NFEWORKTIME1 = 1, 2, 3, 4)

 

NFEOUTCOME1_5

 

Bedre præstationer på arbejdet

(NFEWORKTIME1 = 1, 2, 3, 4)

 

NFEOUTCOME1_6

 

Personlige resultater (har mødt andre mennesker, genopfrisket færdigheder på generelle områder mv.)

 

NFEOUTCOME1_7

 

Endnu ingen resultater

 

NFEOUTCOME1_8

 

Forventer ingen resultater

 

 

 

Hver NFEOUTCOME1_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFERAND2

 

KODE FOR 2. TILFÆLDIGT UDVALGTE AKTIVITET

NFENUM ≥ 2

 

1-10

Identifikationskode for 2. tilfældigt udvalgte aktivitet (samme aktivitetskode som for NFEACTxx-variablerne)

 

 

– 2

Ikke relevant (NFENUM = 0, 1)

 

NFERAND2_TYPE

 

Som angivet under NFEACT01_TYPE til NFEACT10_TYPE for 2. tilfældigt udvalgte aktivitet

 

NFEPURP2

 

Angives som NFEPURP1

NFERAND2 ≠ -2

NFEFIELD2

 

Angives som NFEFIELD1

NFERAND2 ≠ -2

NFEMETHOD2

 

Angives som NFEMETHOD1

NFERAND2 ≠ -2 og NFERAND2_TYPE ≠ 2,3

NFEREASON2

 

Angives som NFEREASON1 og dennes underkomponenter

NFERAND2 ≠ -2

NFEWORKTIME2

 

Angives som NFEWORKTIME1

NFERAND2 ≠ -2 og NFERAND2_TYPE ≠ 3

NFENBWEEKS2

 

Angives som NFENBWEEKS1

NFERAND2 ≠ -2

NFEDURPERWEEK2

 

Angives som NFEDURPERWEEK1

NFERAND2 ≠ -2

NFEPROVIDER2

 

Angives som NFEPROVIDER1

NFERAND2 ≠ -2

NFECERT2

 

Angives som NFECERT1

NFERAND2 ≠ -2

NFEPAIDBY2

 

Angives som NFEPAIDBY1 og dennes underkomponenter

NFERAND2 ≠ -2 og NFERAND2_TYPE ≠ 3

NFEPAIDFULL2

(fakultativ)

 

Angives som NFEPAIDFULL1

NFEPAIDBY2 ≥ = 1

NFEPAIDVAL2

 

Angives som NFEPAIDVAL1

NFEPAIDBY2_4 = 1 eller NFEPAIDBY2_5 = 1

NFEUSE2

 

Angives som NFEUSE1

NFERAND2 ≠ -2

NFESAT2

(fakultativ)

 

Angives som NFESAT1

NFERAND2 ≠ -2

NFEUNSATREASON2

(fakultativ)

 

Angives som NFEUNSATREASON1 og dennes underkomponenter

NFESAT2 = 2

NFEOUTCOME2

 

Angives som NFEOUTCOME1 og dennes underkomponenter

NFERAND2 ≠ -2

NFERAND3

(fakultativ)

 

KODE FOR 3. TILFÆLDIGT UDVALGTE AKTIVITET

NFENUM ≥ 3

 

1-10

Identifikationskode for 3. tilfældigt udvalgte aktivitet (samme aktivitetskode som for NFEACTxx-variablerne)

 

 

– 2

Ikke relevant (NFENUM = 0, 1, 2)

 

NFERAND3_TYPE

(fakultativ)

 

Angives som NFERAND1_TYPE

NFERAND3 ≠ -2

NFEPURP3

(fakultativ)

 

Angives som NFEPURP1

NFERAND3 ≠ -2

NFEFIELD3

(fakultativ)

 

Angives som NFEFIELD1

NFERAND3 ≠ -2

NFEMETHOD3

(fakultativ)

 

Angives som NFEMETHOD1

NFERAND3 ≠ -2 og NFERAND3_TYPE ≠ 2,3

NFEREASON3

(fakultativ)

 

Angives som NFEREASON1 og dennes underkomponenter

NFERAND3 ≠ -2

NFEWORKTIME3

(fakultativ)

 

Angives som NFEWORKTIME1

NFERAND3 ≠ -2 og NFERAND3_TYPE ≠ 3

NFENBWEEKS3

(fakultativ)

 

Angives som NFENBWEEKS1

NFERAND3 ≠ -2

NFEDURPERWEEK3

(fakultativ)

 

Angives som NFEDURPERWEEK1

NFERAND3 ≠ -2

NFEPROVIDER3

(fakultativ)

 

Angives som NFEPROVIDER1

NFERAND3 ≠ -2

NFECERT3

(fakultativ)

 

Angives som NFECERT1

NFERAND3 ≠ -2

NFEPAIDBY3

(fakultativ)

 

Angives som NFEPAIDBY1 og dennes underkomponenter

NFERAND3 ≠ -2 og NFERAND3_TYPE ≠ 3

NFEPAIDFULL3

(fakultativ)

 

Angives som NFEPAIDFULL1

NFEPAIDBY3 ≥ = 1

NFEPAIDVAL3

(fakultativ)

 

Angives som NFEPAIDVAL1

NFEPAIDBY3_4 = 1 eller NFEPAIDBY3_5 = 1

NFEUSE3

(fakultativ)

 

Angives som NFEUSE1

NFERAND3 ≠ -2

NFESAT3

(fakultativ)

 

Angives som NFESAT1

NFERAND3 ≠ -2

NFEUNSATREASON3

(fakultativ)

 

Angives som NFEUNSATREASON1 og dennes underkomponenter

NFESAT3 = 2

NFEOUTCOME3

(fakultativ)

 

Angives som NFEOUTCOME1 og dennes underkomponenter

NFERAND3 ≠ -2

DIFFICULTY

 

VANSKELIGHEDER I FORBINDELSE MED DELTAGELSE (ELLER FORTSAT DELTAGELSE) I TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

1

Har deltaget i formel eller ikke-formel uddannelse og ønskede ikke at fortsætte

 

 

2

Har deltaget i formel eller ikke-formel uddannelse, men ønskede at fortsætte

 

 

3

Har ikke deltaget i formel eller ikke-formel uddannelse og ønskede ikke at deltage

 

 

4

Har ikke deltaget i formel eller ikke-formel uddannelse, men ønskede at deltage

 

 

– 1

Intet svar

 

DIFFTYPE

 

VANSKELIGHEDERNES ART

DIFFICULTY = 1 til 4

 

0

Ingen af nedennævnte vanskeligheder

 

 

1-11

Antal angivne vanskeligheder ud af de 11 på nedenstående liste

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (DIFFICULTY ≠ 1 til 4)

 

 

 

Liste over vanskeligheder (flere mulige svar)

 

DIFFTYPE_01

 

Vanskelighed 01 —

Forudsætninger

 

DIFFTYPE_02

 

Vanskelighed 02 —

Omkostninger

 

DIFFTYPE_03

 

Vanskelighed 03 —

Manglende støtte fra arbejdsgiver eller offentlige myndigheder

 

DIFFTYPE_04

 

Vanskelighed 04 —

Tidspunkt

 

DIFFTYPE_05

 

Vanskelighed 05 —

Afstand

 

DIFFTYPE_06

 

Vanskelighed 06 —

Ikke adgang til computer eller internettet (i forbindelse med fjernundervisning )

 

DIFFTYPE_07

 

Vanskelighed 07 —

Familieforpligtelser

 

DIFFTYPE_08

 

Vanskelighed 08 —

Helbred eller alder

 

DIFFTYPE_09

 

Vanskelighed 09 —

Andre personlige forhold

 

DIFFTYPE_10

 

Vanskelighed 10 —

Ingen passende uddannelsesaktivitet

 

DIFFTYPE_11

 

Vanskelighed 11 —

Intet behov for (yderligere) uddannelse (kun hvis DIFFICULTY = 1 eller 3)

 

 

 

Hver DIFFTYPE_xx-variabel angives med:

1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (DIFFICULTY ≠ 1 til 4)

 

DIFFMAIN

 

VIGTIGSTE VANSKELIGHED

DIFFTYPE = 1-11

 

1-11

Kode for vanskelighed fra 01 til 11 (samme kode som for DIFFTYPE-variablerne)

 

 

– 2

Ikke relevant (DIFFTYPE ≠ 1-11)

 

 

– 1

Intet svar

 

INF

 

HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR DELTAGET I ANDRE AKTIVITETER I DE SENESTE 12 MÅNEDER (MÅLRETTET SELVLÆRING MED HENBLIK PÅ FORBEDRING AF VIDEN ELLER FÆRDIGHEDER)

Alle

 

1

Ja, en aktivitet

 

 

2

Ja, mindst to aktiviteter

 

 

3

Nej

 

(INFACT1)

 

IDENTIFIKATION AF 1. SENESTE AKTIVITET

 

INFFIELD1

 

Fagområde for denne aktivitet

INF = 1, 2

 

 

Angives som FEDFIELD

 

 

– 2

Ikke relevant (INF ≠ 1, 2)

 

 

eller

010-863

(fakultativ)

Fagområder angives med 3 cifre på frivillig basis, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

INFPURP1

 

Formål med denne aktivitet

INF = 1, 2

 

1

Hovedsagelig jobrelateret

 

 

2

Hovedsagelig personligt/ikke jobrelateret formål

 

 

– 2

Ikke relevant (INF ≠ 1, 2)

 

INFMETHOD1

 

Uformel læremetode anvendt i forbindelse med denne aktivitet

INF = 1, 2

 

1

Læring gennem et familiemedlem, en ven eller en kollega

 

 

2

Ved hjælp af trykt materiale (bøger, fagtidsskrifter osv.)

 

 

3

Ved hjælp af computer (online eller offline)

 

 

4

Gennem tv/radio/videoer

 

 

– 2

Ikke relevant (INF ≠ 1, 2)

 

(INFACT2)

 

IDENTIFIKATION AF 2. SENESTE AKTIVITET

INF = 2

INFFIELD2

INFPURP2

INFMETHOD2

 

Angives som INFACT1 og dennes underkomponenter INFFIELD1, INFPURP1 og INFMETHOD1

 

 

 

Ikke relevant (INF ≠ 2)

 

ICTCOMPUTER

 

ALLEREDE FULDFØRTE COMPUTERRELATEREDE AKTIVITETER

Alle

 

0

Har aldrig anvendt en computer eller ingen af nedennævnte aktiviteter

 

 

1-6

Antal angivne aktiviteter ud af de 6 på nedenstående liste

 

 

– 1

Intet svar

 

 

 

Liste over eksempler på aktiviteter, hvor færdighedsniveauet kan vurderes (fra lavt til højt, flere mulige svar)

 

ICTCOMPUTER_1

 

Aktivitet 1

 

ICTCOMPUTER_2

 

Aktivitet 2

 

ICTCOMPUTER_3

 

Aktivitet 3

 

ICTCOMPUTER_4

 

Aktivitet 4

 

ICTCOMPUTER_5

 

Aktivitet 5

 

ICTCOMPUTER_6

 

Aktivitet 6

 

 

 

Hver ICTCOMPUTER_x-variabel angives med:

1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt

 

ICTINTERNET

(fakultativ)

 

ALLEREDE FULDFØRTE INTERNETRELATEREDE AKTIVITETER

ICTCOMPU TER = 1-6, -1

 

0

Har aldrig anvendt internettet eller ingen af nedennævnte aktiviteter

 

 

1-6

Antal angivne aktiviteter ud af de 6 på nedenstående liste

 

 

– 1

Intet svar

 

 

 

Liste over eksempler på aktiviteter, hvor færdighedsniveauet kan vurderes (fra lavt til højt, flere mulige svar)

 

ICTINTERNET_1

 

Aktivitet 1

 

ICTINTERNET_2

 

Aktivitet 2

 

ICTINTERNET_3

 

Aktivitet 3

 

ICTINTERNET_4

 

Aktivitet 4

 

ICTINTERNET_5

 

Aktivitet 5

 

ICTINTERNET_6

 

Aktivitet 6

 

 

 

Hver ICTINTERNET_x-variabel angives med:

1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt

 

LANGMOTHER

 

MODERSMÅL (ET ELLER TO)

Alle

 

 

Koder baseret på ISO-landekoderne, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

 

2 cifre

1. sprog

 

 

2 cifre

2. sprog (00, hvis ikke relevant)

 

LANGUSED

 

ANDRE SPROG UD OVER MODERMÅLET/MODERSMÅLENE

Alle

 

0-98

Antal andre sprog

 

 

– 1

Intet svar

 

LANGUSED_1

2 cifre

1 — Kode for første sprog eller 00 (ikke relevant)

 

LANGUSED_2

2 cifre

2 — Kode for andet sprog eller 00 (ikke relevant)

 

LANGUSED_3

2 cifre

3 — Kode for tredje sprog eller 00 (ikke relevant)

 

LANGUSED_4

2 cifre

4 — Kode for fjerde sprog eller 00 (ikke relevant)

 

LANGUSED_5

2 cifre

5 — Kode for femte sprog eller 00 (ikke relevant)

 

LANGUSED_6

2 cifre

6 — Kode for sjette sprog eller 00 (ikke relevant)

 

LANGUSED_7

2 cifre

7 — Kode for syvende sprog eller 00 (ikke relevant)

 

 

 

Hver LANGUSED_x-variabel angives med ISO-landekoderne, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

LANGBEST1

 

FØRSTE, BEDST BEHERSKEDE FREMMEDSPROG

LANGUSED ≠ 0, -1

 

 

Baseret på ISO-landekoderne, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

 

2 cifre

1. sprog (2-cifret kode)

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (LANGUSED = 0, -1)

 

LANGLEVEL1

 

FØRSTE, BEDST BEHERSKEDE FREMMEDSPROG - NIVEAU

LANGBEST1 ≠ -1, -2

 

1

Jeg er i stand til at forstå og anvende de mest almindelige dagligdags udtryk. Jeg anvender sproget i forbindelse med velkendte ting og situationer.

 

 

2

Jeg er i stand til at forstå det vigtigste af et klart udtrykt budskab og skrive en enkel tekst. Jeg kan beskrive oplevelser og begivenheder og kommunikere forholdsvis flydende.

 

 

3

Jeg er i stand til at forstå en bred vifte af vanskelige tekster og anvende sproget fleksibelt og nuanceret. Jeg behersker sproget næsten fuldstændigt.

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (LANGBEST1 = -1, -2)

 

LANGBEST2

 

ANDET, BEDST BEHERSKEDE FREMMEDSPROG

LANGUSED ≠ 0, 1, -1

 

 

Baseret på ISO-landekoderne, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

 

2 cifre

2. sprog (2-cifret kode)

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (LANGUSED = 0, 1, -1)

 

LANGLEVEL2

 

ANDET, BEDST BEHERSKEDE FREMMEDSPROG - NIVEAU

LANGBEST2 ≠ -1, -2

 

 

Angives som LANGLEVEL1

 

CULTPAR1

(fakultativ)

 

OVERVÆRELSE AF LIVE-ARRANGEMENTER I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

1

1 til 6 gange i de seneste 12 måneder

 

 

2

Mere end 6 gange i de seneste 12 måneder

 

 

3

Ingen gange

 

 

– 1

Intet svar

 

CULTPAR2

(fakultativ)

 

BIOGRAFBESØG I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

1

1 til 6 gange i de seneste 12 måneder

 

 

2

Mere end 6 gange i de seneste 12 måneder

 

 

3

Ingen gange

 

 

– 1

Intet svar

 

CULTPAR3

(fakultativ)

 

BESØG PÅ KULTURSTEDER I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

1

1 til 6 gange i de seneste 12 måneder

 

 

2

Mere end 6 gange i de seneste 12 måneder

 

 

3

Ingen gange

 

 

– 1

Intet svar

 

CULTPAR4

(fakultativ)

 

OVERVÆRELSE AF LIVE-SPORTSBEGIVENHEDER I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

1

1 til 6 gange i de seneste 12 måneder

 

 

2

Mere end 6 gange i de seneste 12 måneder

 

 

3

Ingen gange

 

 

– 1

Intet svar

 

CULTNEWS

(fakultativ)

 

AVISLÆSNING (PAPIR ELLER INTERNET) I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

1

Hver dag eller næsten hver dag

 

 

2

Mindst én gang om ugen (men ikke hver dag)

 

 

3

Mindst én gang om måneden (men ikke hver uge)

 

 

4

Mindre end én gang om måneden

 

 

5

Ingen gange

 

 

– 1

Intet svar

 

CULTBOOK

(fakultativ)

 

HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR LÆST EN BOG I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

– 1

Intet svar

 

CULTBOOKNUM

(fakultativ)

 

OMTRENTLIGT ANTAL BØGER LÆST I DE SENESTE 12 MÅNEDER

CULTBOOK = 1

 

1

Under 5

 

 

2

5 til 9

 

 

3

Over 10

 

 

– 1

Intet svar

 

 

– 2

Ikke relevant (CULTBOOK ≠ 1)

 

SOCIALPAR

(fakultativ)

 

DELTAGELSE I EN ELLER FLERE AF FØLGENDE AKTIVITETER I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

0

Ingen af nedennævnte aktiviteter

 

 

1-6

Antal angivne aktiviteter ud af de 6 på nedenstående liste

 

 

– 1

Intet svar

 

 

 

Liste over aktiviteter (flere mulige svar)

 

SOCIALPAR _1

 

Politiske partiers eller fagforeningers aktiviteter

 

SOCIALPAR _2

 

Faglige sammenslutningers aktiviteter

 

SOCIALPAR _3

 

Fritidsgruppers eller -organisationers aktiviteter

 

SOCIALPAR _4

 

Velgørende organisationers aktiviteter

 

SOCIALPAR _5

 

Uformelle frivillige aktiviteter

 

SOCIALPAR _6

 

Religiøse organisationers aktiviteter

 

 

 

Hver SOCIALPAR_x-variabel angives med:

1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt

 


BILAG II

Stikprøvemetode og præcisionskrav

1.

I bilaget til forordning (EF) nr. 452/2008 hedder det: »Stikprøvens omfang fastlægges på grundlag af de krav, der stilles til dataenes nøjagtighed, idet den effektive nationale stikprøve ikke må være større end 5 000 enkeltpersoner, beregnet med udgangspunkt i en formodning om, at stikprøven er simpelt og tilfældigt udvalgt. Inden for disse grænser er det i forbindelse med specielle befolkningsgrupper nødvendigt med særlige overvejelser vedrørende stikprøvegrundlaget«.

2.

Nettostikprøven (ekskl. ikke-svarende enheder) skal levere skøn med et 95 %-konfidensinterval for de i punkt 3 anførte indikatorer. Den halve længde af konfidensintervallet for hver indikator må ikke overskride den i punkt 3 anførte tærskel, medmindre der på nationalt plan kræves en effektiv stikprøve på over 5 000 enkeltpersoner.

3.

De pågældende indikatorer og den maksimale halve længde af 95 %-konfidensintervallet er:

Indikator

Den maksimale halve længde af 95 %-konfidensintervallet

Deltagelse i ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse (i %)

1,4 %

Deltagelse i ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse (i %) - mænd

2,0 %

Deltagelse i ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse (i %) -kvinder

2,0 %

Deltagelse i ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse (i %) - personer mellem 25 og 34 år)

3,0 %

Deltagelse i ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse (i %) - personer mellem 35 og 54 år)

2,0 %

Deltagelse i ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse (i %) -personer mellem 55 og 64 år)

3,2 %

Deltagelse i ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse (i %) - højtuddannede personer (ISCED-niveau 5-6)

4,0 %

Deltagelse i ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse (i %) - arbejdsløses

11,5 %

Jobrelaterede aktiviteter i % af ikke-formelle uddannelsesaktiviteter

4,0 %

For lande med en population af 25-64-årige på mellem 1 og 3,5 millioner forhøjes tærsklerne i kolonnen »Den maksimale halve længde af 95 %-konfidensintervallet« med 20 %.

For lande med en population af 25-64-årige på under 1 million forhøjes tærsklerne i kolonnen »Den maksimale halve længde af 95 %-konfidensintervallet« med 40 %.

4.

Disse krav gælder for en stikprøve af residente enheder på 25-64 år. I forbindelse med bredere nationale stikprøver skal der kunne foretages skøn for den residente population på 25-64 år i overensstemmelse med præcisionskravene i punkt 2 og 3.


BILAG III

Kvalitetskrav og kvalitetsrapportering

Kvalitetskravene til de data, der skal indsamles i forbindelse med voksenundervisningsundersøgelsen (Adult Education Survey), vedrører relevans, nøjagtighed, aktualitet og punktualitet, tilgængelighed og klarhed, sammenlignelighed og sammenhæng, jf. artikel 4, litra d), i forordning (EF) nr. 452/2008.

Medlemsstaterne skal indsende kvalitetsrapporter som omhandlet i nærværende forordnings artikel 7. Rapporterne skal udarbejdes efter et standardiseret kvalitetsrapporteringsformat leveret af Kommissionen (Eurostat). Kvalitetsrapporten skal ledsages af en kopi af det nationale spørgeskema.

1.   RELEVANS

gennemførelse af undersøgelsen, og i hvor høj grad statistikkerne opfylder nuværende og potentielle brugeres behov

beskrivelse og klassifikation af brugere

hver brugergruppes individuelle behov

vurdering af, om og i hvilket omfang disse behov er blevet opfyldt.

2.   NØJAGTIGHED

2.1.   Stikprøvefejl

beskrivelse af stikprøveplanen og den udtagne stikprøve

beskrivelse af beregningen af de endelige vægte, herunder bortfaldsmodel og de anvendte hjælpevariabler

variationskoefficienten af estimaterne efter stikprøvens strata for så vidt angår de relevante indikatorer, der er opført i bilag II, punkt 3

software til estimation af variansen

der skal navnlig gives en beskrivelse af hjælpevariabler eller anvendte oplysninger

i tilfælde af en bortfaldsanalyse en beskrivelse af skævhederne i stikprøven og resultaterne.

2.2.   Ikketilfældige fejl

2.2.1.   Dækningsfejl

beskrivelse af det register, der er anvendt ved stikprøveudtagningen, og dets generelle kvalitet

de data, registeret indeholder, og dets opdateringshyppighed

fejl, som skyldes uoverensstemmelse mellem stikprøvegrundlaget og målpopulationen og delpopulationerne (overrepræsentation, underrepræsentation, fejlklassificering)

metoder til indhentning af disse oplysninger

noter om behandlingen af fejlklassificeringer.

2.2.2.   Målefejl

En vurdering af fejl, der opstod i forbindelse med indsamlingen af data, f.eks. på grund af:

spørgeskemaets udformning (resultater af forudgående test eller laboratoriemetoder; spørgestrategi)

indberettende enhed/respondent (respondenternes reaktioner)

respondentens informationssystem og anvendelsen af administrative registre (overensstemmelse mellem registeroplysninger og aspekter af undersøgelsen, f.eks. referenceperiode, forekomsten af individuelle data)

dataindsamlingsmetoder.

2.2.3.   Bearbejdningsfejl

Beskrivelse af dataediteringsprocessen:

databehandlingssystem og -værktøj

fejl på grund af kodning, editering, vægtning og tabulering mv.

kvalitetskontrol på makro/mikroniveau

opdeling af korrektioner og fejlbehæftede editeringer i manglende værdier, fejl og anomalier.

2.2.4.   Fejl på grund af bortfald

beskrivelse af initiativer til »fornyet henvendelse«

respondent- og variabelsvarprocent

vurdering af bortfald, der skyldes ikke-svarende enheder og ikke-besvarede spørgsmål

udførlig redegørelse for imputeringsteknik, herunder metoder til imputering og/eller ny vægtning

metodologiske noter og resultaterne af en bortfaldsanalyse eller andre metoder til vurdering af bortfaldsvirkninger.

3.   AKTUALITET OG PUNKTLIGHED

tabeloversigt over datoer for påbegyndelse og afslutning af følgende undersøgelsesfaser: dataindsamling,rykkere og opfølgning, datakontrol og -editering, yderligere validering og imputering, bortfaldsundersøgelse (efter behov), skøn og indberetning af data til Eurostat samt udbredelse af nationale resultater.

4.   TILGÆNGELIGHED OG KLARHED

betingelser for adgang til data

plan for udbredelse af resultater

kopi af alle metodologidokumenter vedrørende de leverede statistikker.

5.   SAMMENLIGNELIGHED

Om nødvendigt kommenterer landene følgende:

afvigelser fra det europæiske spørgeskema og definitioner

hvorvidt undersøgelsen havde relation til en anden national undersøgelse

i hvilket omfang undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af eksisterende registerdata

en beskrivelse af, hvordan kravene i denne forordning er opfyldt, således at datasammenligneligheden kan vurderes.

6.   SAMMENHÆNG

sammenligning med statistikker om samme fænomen eller kendetegn fra andre undersøgelser eller kilder

en beskrivelse af, hvordan kravene i denne forordning er opfyldt, således at datasammenligneligheden kan vurderes.

7.   OMKOSTNINGER OG BYRDE

Analyse af byrde og nytteværdi på nationalt niveau f.eks. set i forhold til:

gennemsnitstid for besvarelse af spørgeskemaet

problematiske spørgsmål, moduler fra undersøgelsen

problemer med klassificeringen og definitionen af læringsaktiviteter, problemer med klassificeringer

hvilke variabler har været mest/mindst relevante til indsamling af data om voksnes deltagelse i læring

skønnet eller faktisk tilfredshed blandt databrugere på nationalt niveau

byrden for respondenterne

bestræbelserne for at reducere byrden.


Top