EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0822

Kommissionens forordning (EU) nr. 822/2010 af 17. september 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 198/2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder for så vidt angår de data, som skal indsamles, og kravene til stikprøver, præcision og kvalitet EØS-relevant tekst

OJ L 246, 18.9.2010, p. 18–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 172 - 186

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/822/oj

18.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 822/2010

af 17. september 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 198/2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder for så vidt angår de data, som skal indsamles, og kravene til stikprøver, præcision og kvalitet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 af 7. september 2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder (1), særlig artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1552/2005 er der fastlagt fælles retningslinjer for udarbejdelse af EF-statistikker om efter- og videreuddannelse i virksomheder.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 198/2006 af 3. februar 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder (2) er det fastlagt, hvilke specifikke data der skal indsamles om henholdsvis virksomheder, der tilbyder uddannelse, og virksomheder, der ikke tilbyder uddannelse, om de forskellige former for efter- og videreuddannelse, kravene til stikprøver og præcision, kvalitetskravene til de oplysninger, som skal indsamles, og kvalitetsrapporternes struktur.

(3)

Efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 (3) bør der fastlægges detaljerede NACE rev. 2-kategorier og størrelseskategorier, som resultaterne kan opdeles i.

(4)

Kommissionen bør fastlægge, hvilke data der skal indsamles om henholdsvis virksomheder, der tilbyder uddannelse, og virksomheder, der ikke tilbyder uddannelse, og om de forskellige former for efter- og videreuddannelse.

(5)

Der bør vedtages gennemførelsesforanstaltninger om kvalitetskravene til de oplysninger, der skal indsamles og indberettes med henblik på opstilling af europæiske statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder, kvalitetsrapporternes udformning og de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at vurdere eller forbedre kvaliteten af oplysningerne.

(6)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring (4) defineres et nyt statistisk instrument vedrørende voksnes deltagelse i livslang læring.

(7)

Som følge af de data, der skal tilvejebringes gennem forordning (EF) nr. 452/2008, og behovet for at forbedre kvaliteten af resultaterne vedrørende efter- og videreuddannelse i virksomheder og reducere den statistikbyrde, der pålægges virksomheder, er det hensigtsmæssigt at ændre kodningen og kravene til stikprøver, præcision og kvalitet.

(8)

Forordning (EF) nr. 198/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II, III og V til forordning (EF) nr. 198/2006 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 1.

(2)  EUT L 32 af 4.2.2006, s. 15.

(3)  EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1

(4)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 227.


BILAG

1.

Bilag I til forordning (EF) nr. 198/2006 affattes således:

»BILAG I

VARIABLER

Note til tabellen:

Angivelsen »kerne« og »nøgle« i kolonnen »gruppe« er forklaret i bilag III. Angivelsen »ID« betyder, at variablen er en »identifikationsvariabel« (skal udfyldes). I kolonnen »type« betegner »QL«»kvalitativ variabel« af typen ja/nej, mens »QM« står for »kvalitativ variabel« med flere kategorier, som det fremgår af tabellen, og »QT« er »kvantitativ variabel«. EVU står for efter- og videreuddannelse. NACE refererer til økonomisk aktivitet i henhold til NACE rev. 2.

1.   Variabler, som skal indsamles for alle virksomheder: stikprøvedata

Variabel

Gruppe

Type

Beskrivelse

COUNTRY

ID

 

Landekode

REGION

ID

 

Regionens id, NUTS - niveau 1

REFYEAR

ID

 

Referenceår

RESPID

ID

 

Virksomhedens id

RESPWEIGHT

ID

 

Vægtningsfaktor To decimaler—- brug ».« som decimaltegn

RESPEXTRA1

ID

 

Ekstra variabel 1 (se bilag III)

RESPEXTRA2

ID

 

Ekstra variabel 2 (se bilag III)

RESPEXTRA3

ID

 

Ekstra variabel 3 (se bilag III)

SP_NACE

ID

 

Stikprøveplan — økonomisk aktivitet efter NACE-kategori

SP_SIZE

ID

 

Stikprøveplan — størrelsesklasse

SP_NSTRA

ID

 

Stikprøveplan — antal virksomheder i stratum defineret ved hjælp af NACE_SP og SIZE_SP, dvs. populationen

SP_N

ID

 

Stikprøveplan — antal virksomheder udtaget fra stikprøvegrundlaget i stratum defineret ved hjælp af NACE_SP og SIZE_SP

SP_SUB

ID

 

Delstikprøveindikator — viser, om virksomheden tilhører delstikprøven

N_RESPST

ID

 

Antal svarende virksomheder i stratum defineret ved hjælp af NACE_SP og SIZE_SP

N_EMPREG

ID

 

Antal ansatte iht. register

INTRESP

ID

 

Svarindikator (type stikprøveenhed)

INTMETHOD

ID

 

Dataindsamlingsmetode

INTLANG

ID

 

Sprog anvendt ved dataindsamlingen

2.   Variabler, som skal indsamles for alle virksomheder: baggrundsdata

Variabel

Gruppe

Type

Beskrivelse

A1

Kerne

QL

Faktisk NACE-kode

A2tot

Kerne

QT

Antal ansatte i alt pr. 31. december i referenceåret

A2m

 

QT

Antal mandlige ansatte i alt pr. 31. december i referenceåret

A2f

 

QT

Antal kvindelige ansatte i alt pr. 31. december i referenceåret

A3

Nøgle

QT

Antal ansatte i alt pr. 31. december i det foregående år

A4

Nøgle

QT

Antal arbejdstimer i alt udført af de ansatte i referenceåret

A5

Nøgle

QT

Lønudgifter i alt (direkte + indirekte) for alle ansatte i referenceåret

A6

 

QL

Indførelse af nye eller signifikant nye forbedrede produkter eller serviceydelser eller metoder til produktion eller levering af produkter og serviceydelser i referenceåret

3.   Variabler, som skal indsamles for alle virksomheder: EVU-strategier

Variabel

Gruppe

Type

Beskrivelse

A7

 

QL

Eget eller fælles undervisningscenter

A8

 

QL

Person eller afdeling i virksomheden ansvarlig for EVU

A9

 

QL

Vurdering af virksomhedens fremtidige kompetencebehov

A10

 

QM

Reaktion på fremtidige behov:

 

 

 

Efter- og videreuddannelse af nuværende personale

 

 

 

Rekruttering af nyt personale med passende kvalifikationer, færdigheder og kompetencer

 

 

 

Rekruttering af nyt personale kombineret med specifik videreuddannelse

 

 

 

Intern omorganisering med henblik på bedre udnyttelse af færdigheder og kompetencer

A11a

 

QM

Evaluering af de enkelte ansattes fremtidige behov for færdigheder og videreuddannelse

 

 

 

Ja, primært via strukturerede samtaler

 

 

 

Ja, men primært via andre metoder

 

 

 

Nej

A11b

 

QM

Ved evalueringen af de enkelte ansattes fremtidige behov for færdigheder og videreuddannelse fokuseres på:

 

 

 

Erhverv eller erhvervsgrupper

 

 

 

Færdigheder og kompetencer

 

 

 

Arbejdsopgaver og aktiviteter

 

 

 

Formelle kvalifikationer

A12

 

QM

Færdigheder og kompetencer, der bliver behov for inden for de nærmeste år

 

 

 

Generelle it-færdigheder

 

 

 

It-faglige færdigheder

 

 

 

Ledelsesfærdigheder

 

 

 

Teamwork, kundebetjening, sociale færdigheder

 

 

 

Problemløsning

 

 

 

Kontoradministration

 

 

 

Fremmedsprog

 

 

 

Tekniske, praktiske eller jobspecifikke færdigheder

 

 

 

Mundtlige eller skriftlige kommunikationsfærdigheder

 

 

 

Talfærdighed og/eller læse- og skrivefærdigheder

 

 

 

Ingen af ovennævnte

 

 

 

Ved ikke

A13

 

QL

Planlægningen af EVU i virksomheden resulterer i en skriftlig uddannelsesplan

A14

 

QL

Årligt uddannelsesbudget, som inkluderer EVU

A15

 

QL

Nationale, sektorbaserede eller andre aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, som omfatter EVU

A16a

 

QL

Personalerepræsentanter/-udvalg, som deltager i forvaltningen af efter- og videreuddannelse

A16b

 

QM

Områder, hvor personalerepræsentanter/-udvalg deltager

 

 

 

Fastsættelse af målene for videreuddannelse

 

 

 

Fastsættelse af kriterier for udvælgelse af deltagere eller bestemte målgrupper

 

 

 

Videreuddannelsens form/art (f.eks. interne/eksterne kurser; andre former som f.eks. oplæring på jobbet)

 

 

 

Videreuddannelsens indhold

 

 

 

Videreuddannelsesbudget

 

 

 

Udvælgelse af eksterne uddannelsesleverandører

 

 

 

Evaluering af videreuddannelsesresultater

A17

 

QM

Informationskilder om EVU

 

 

 

Offentlige informationscentre/-tjenester og myndigheder

 

 

 

Private uddannelsesleverandører

 

 

 

Personalerepræsentanter

 

 

 

Andre

 

 

 

Anvender ikke sådanne informationskilder

4.   Variabler, som skal indsamles for alle virksomheder: EVU-data

Variabel

Gruppe

Type

Beskrivelse

B1a

Kerne

QL

Afholdelse af interne EVU-kurser i referenceåret

B1b

Kerne

QL

Afholdelse af eksterne EVU-kurser i referenceåret

B2a

Kerne

QL

Afholdelse af oplæring på jobbet i referenceåret

 

 

QT

Antal deltagere i oplæring på jobbet

B2b

Kerne

QL

Tilbud om jobrotation i referenceåret

 

 

QT

Antal deltagere: jobrotation, udveksling, udstationering eller studieophold

B2c

Kerne

QL

Deltagelse i konferencer/workshopper i referenceåret

 

 

QT

Antal deltagere i konferencer/workshopper

B2d

Kerne

QL

Deltagelse i lærings- og kvalitetscirkler i referenceåret

 

 

QT

Antal deltagere i lærings- eller kvalitetscirkler

B2e

Kerne

QL

Planlagt videreuddannelsesaktivitet ved selvstudium/e-læring i referenceåret

 

 

QT

Antal deltagere i videreuddannelsesaktiviteter baseret på selvstudium /e-læring

B3

 

QL

Afholdelse af EVU-kurser i året forud for referenceåret

B4

 

QL

Afholdelse af andre former for EVU i året forud for referenceåret

B5a

 

QL

Ydelse af EVU-bidrag i referenceåret

 

 

QT

Summen af EVU-bidrag (EUR)

B5b

 

QL

EVU-indtægter i referenceåret

 

 

QT

Summen af EVU-indtægter (EUR)

B6

 

QM

Foranstaltninger, som er fordelagtige for virksomheden

 

 

 

Skattebegunstigelser (skattefradrag, skattefritagelser, skatteudskydelser, skattegodtgørelser, skattelempelser)

 

 

 

Tilskud fra uddannelsesfonde (nationale, regionale, sektorspecifikke)

 

 

 

EU-støtte (f.eks. fra Den Europæiske Socialfond)

 

 

 

Statsstøtte

 

 

 

Andre kilder

 

 

 

Ingen af ovennævnte

Følgende afsnit 5 og 6 henvender sig til virksomheder, som tilbød EVU-kurser i referenceåret [(B1a eller B1b) = JA].

Afsnit 7 henvender sig til alle virksomheder, der tilbød uddannelse i referenceåret:

virksomheder, som tilbyder EVU-kurser i 2010 [(B1a eller B1b) = JA] eller

virksomheder, som tilbyder andre former for EVU [(B2a eller B2b eller B2c eller B2d eller B2e) = JA]

Afsnit 8 henvender sig til virksomheder, som ikke tilbyder uddannelse.

5.   Variabler, hvorom der skal indhentes data fra virksomheder, som tilbød EVU-kurser: EVU-deltagere, -emner og -leverandører

Variabel

Gruppe

Type

Beskrivelse

C1tot

Nøgle

QT

Deltagere i EVU-kurser i alt

C2m

 

QT

Antal deltagere i EVU-kurser — mænd

C2f

 

QT

Antal deltagere i EVU-kurser — kvinder

C3tot

Nøgle

QT

Betalt arbejdstid (timer) til alle EVU-kurser

C3i

 

QT

Betalt arbejdstid (timer) til interne EVU-kurser

C3e

 

QT

Betalt arbejdstid (timer) til eksterne EVU-kurser

C4

 

QT

Andel af uddannelsestimer anvendt til obligatoriske kurser i sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

C5

 

QL

Emneområder

 

 

 

Generelle it-færdigheder

 

 

 

It-faglige færdigheder

 

 

 

Ledelsesfærdigheder

 

 

 

Teamwork, kundebetjening, sociale færdigheder

 

 

 

Problemløsning

 

 

 

Kontoradministration

 

 

 

Fremmedsprog

 

 

 

Tekniske, praktiske eller jobspecifikke færdigheder

 

 

 

Mundtlige eller skriftlige kommunikationsfærdigheder

 

 

 

Talfærdighed og/eller læse- og skrivefærdigheder

 

 

 

Ingen af ovennævnte

C5Main

 

QL

Hovedemne (målt i antal uddannelsestimer)

C6

 

QL

Leverandører (eksterne kurser)

 

 

 

Skoler, universiteter og andre højere læreanstalter

 

 

 

Offentlige undervisningsinstitutioner (finansieret eller reguleret af staten f.eks. voksenundervisningscentre)

 

 

 

Private uddannelsesvirksomheder

 

 

 

Private virksomheder, hvis hovedaktivitet ikke er undervisning

 

 

 

Arbejdsgiverforeninger, handelskamre, brancheorganisationer

 

 

 

Fagforeninger

 

 

 

Andre uddannelsesleverandører

C6Main

 

QL

Hovedleverandør (målt i antal uddannelsestimer)

6.   Variabler, hvorom der skal indhentes data fra virksomheder, som tilbød EVU-kurser: EVU-udgifter

Variabel

Gruppe

Type

Beskrivelse

C7a

 

QL

Gebyrer

 

 

QT

Udgifter til EVU-kurser — gebyrer og betalinger ifm. kurser for ansatte (EUR)

C7b

 

QL

Rejseudgifter

 

 

QT

Udgifter til EVU-kurser — rejse- og opholdsudgifter (EUR)

C7c

 

QL

Lønudgifter til interne undervisere

 

 

QT

Udgifter til EVU-kurser — lønudgifter til interne undervisere (EUR)

C7d

 

QL

Udgifter til undervisningscenter og undervisningsmateriale mv.

 

 

QT

Udgifter til EVU-kurser — undervisningscenter eller -lokaler og undervisningsmaterialer til EVU-kurser (EUR)

C7sub

 

QL

Kun subtotal (ingen underkategorier)

 

Nøgle

QT

EVU-udgifter — subtotal (EUR)

PAC

Nøgle

QT

Udgifter til fravær — beregnes (PAC=C3tot*A5/A4 (EUR))

C7tot

Nøgle

QT

EVU-udgifter i alt — beregnes (C7sub + B5a – B5b (EUR))

7.   Variabler, hvorom der skal indhentes data fra virksomheder, som tilbød EVU-kurser eller andre former for EVU: kvalitet af EVU, resultater og vanskeligheder

Variabel

Gruppe

Type

Beskrivelse

D1

 

QM

Faktorer, som skal sikre en god kvalitet af EVU

 

 

 

Certificering af eksterne leverandører (f.eks. anvendelse af nationale registre)

 

 

 

Videreuddannelse af interne undervisere

 

 

 

Efter- og videreuddannelse og certificering er baseret på nationale/sektoranerkendte standarder eller rammer

 

 

 

Andre

 

 

 

Ikke fokuseret på bestemte faktorer

D2a

 

QM

Vurdering af resultaterne af EVU-aktiviteter

 

 

 

Ja, alle aktiviteter

 

 

 

Ja, nogle aktiviteter

 

 

 

Nej, bevis for deltagelse er tilstrækkeligt

D2b

 

QM

Vurderingsmetoder

 

 

 

Certificering efter skriftlig og praktisk prøve

 

 

 

Tilfredshedsundersøgelse blandt deltagerne

 

 

 

Vurdering af deltagernes adfærd eller resultater i forhold til videreuddannelsesmålene

 

 

 

Vurdering/måling af videreuddannelsens betydning for de relevante afdelingers eller hele virksomhedens produktionsresultater

 

 

 

Andet

D3

 

QM

Faktorer, der begrænsede mulighederne for EVU i referenceåret

 

 

 

Ingen begrænsende faktor: omfanget af de tilbudte videreuddannelsesaktiviteter svarede til virksomhedens behov

 

 

 

Rekruttering af personer med de krævede kvalifikationer, færdigheder og kompetencer

 

 

 

Vanskeligt at vurdere videreuddannelsesbehovene i virksomheden

 

 

 

Mangel på passende EVU-kurser på markedet

 

 

 

Store udgifter til EVU-kurser

 

 

 

Større fokus på erhvervsfaglig grunduddannelse end på EVU

 

 

 

Der er gjort en stor EVU-indsats inden for de senere år

 

 

 

Personalet havde ikke tilstrækkelig tid til at deltage i EVU

 

 

 

Andre grunde

8.   Variabler, som skal indsamles for virksomheder, som ikke tilbyder efter- og videreuddannelse: begrundelse for ikke at tilbyde EVU-aktiviteter

Variabel

Gruppe

Type

Beskrivelse

E1

 

QM

Begrundelse for ikke at tilbyde EVU i referenceåret

 

 

 

De aktuelle kvalifikationer, færdigheder og kompetencer svarede til virksomhedens aktuelle behov

 

 

 

Foretrak rekruttering af personer med de krævede kvalifikationer, færdigheder og kompetencer

 

 

 

Vanskeligt at vurdere videreuddannelsesbehovene i virksomheden

 

 

 

Mangel på passende EVU-kurser på markedet

 

 

 

Store udgifter til EVU-kurser

 

 

 

Større fokus på erhvervsfaglig grunduddannelse end på EVU

 

 

 

Der er gjort en stor EVU-indsats inden for de senere år

 

 

 

Personalet havde ikke tid til at deltage i EVU

 

 

 

Andre grunde

9.   Variabler, som skal indsamles for alle virksomheder: erhvervsfaglig grunduddannelse (IVT)

Variabel

Gruppe

Type

Beskrivelse

F1tot

Kerne

QT

Samlet antal IVT-deltagere i virksomheden i referenceåret

F2

 

QM

Begrundelse for at tilbyde IVT (hvis F1Tot > 0)

 

 

 

At kvalificere kommende ansatte efter virksomhedens behov

 

 

 

At vælge de bedste lærlinge til fremtidig beskæftigelse efter afslutning af erhvervsfaglig grunduddannelse

 

 

 

For at undgå eventuel uoverensstemmelse med virksomhedens behov i tilfælde af ekstern rekruttering

 

 

 

For at udnytte IVT-deltagernes produktive indsats allerede under deres erhvervsfaglige uddannelse

 

 

 

Anden begrundelse (f.eks. for at gøre virksomheden mere attraktive for potentielt personale)

Fakultative variabler

Medlemsstaterne kan sende supplerende variabler til Kommissionen (Eurostat) på frivillig basis i et harmoniseret format som beskrevet i »EU-manualen«, jf. artikel 8.«

2.

Bilag II til forordning (EF) nr. 198/2006 affattes således:

»BILAG II

STIKPRØVE

1.

Virksomhedsregistrene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål (1) anvendes som hovedkilde for stikprøvegrundlaget. Heraf udtages en stratificeret tilfældig stikprøve af virksomheder, der er repræsentativ for hele landet.

2.

Stikprøven stratificeres efter NACE rev. 2 og størrelsesklasser i følgende kategorier/klasser som minimum:

20 NACE rev.2-kategorier [B, C10-C12 ,C13-C15 ,C17-C18 ,C19-C23, C24-C25, C26-C28 og C33, C29-C30, C16+C31-32, D-E, F, G(45), G(46), G(47), I, H, J, K(64,65), K(66), L+M+N+R+S]

Medlemsstaterne kan medtage andre sektorer og anvende yderligere kategorier til stratificeringen på frivillig basis (f.eks. O, P og Q)

3 størrelsesklasser efter antallet af ansatte i virksomhederne: (10-49) (50-249) (250 og derover) for lande med færre end 50 mio. indbyggere

6 størrelsesklasser efter antallet af ansatte i virksomhederne: (10-19) (20-49) (50-249) (250-499) (500-999) (1 000 og derover) for medlemsstater med mindst 50 mio. indbyggere.

3.

En stikprøves størrelse beregnes på en sådan måde, at den halve længde af et 95 % konfidensinterval maksimalt udgør 0,2 for de estimerede parametre, som er en andel af »virksomheder, der tilbyder uddannelse« (efter korrektion for bortfaldet i stikprøven), i hvert af de 60 ovennævnte strata (120 strata for medlemsstater med mindst 50 mio. indbyggere).

4.

Følgende formel kan anvendes til beregning af stikprøvens størrelse:

nh = 1/[c2 × teh + 1/Nh] / rh

hvor:

rh

=

den forventede svarprocent i stratummet, h

c

=

den maksimale halve længde af konfidensintervallet

teh

=

den forventede andel af virksomheder, der tilbyder uddannelse, i stratummet, h

Nh

=

det samlede antal virksomheder (der tilbyder og ikke tilbyder uddannelse) i stratummet, h

3.

Bilag III til forordning (EF) nr. 198/2006 affattes således:

»BILAG III

Imputeringsprincipper og vægtning af datasæt

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at reducere omfanget af ikke-besvarede spørgsmål og ikke-svarende enheder. Før medlemsstaterne foretager imputering, skal de i rimeligt omfang forsøge at finde andre datakilder.

Kernevariabler, for hvilke der ikke kan accepteres manglende værdier eller imputerede værdier:

A1, A2tot, B1a, B1b, B2a(QL), B2b(QL) B2c(QL), B2d(QL) B2e(QL), F1tot.

Nøglevariabler, for hvilke der skal træffes alle foranstaltninger for at undgå manglende værdier, og for hvilke imputering anbefales:

A3, A4, A5, C1tot, C3tot, C7sub, C7tot, PAC.

Imputering for ikke-besvarede spørgsmål anbefales inden for følgende generelle grænser

1.

Hvis et datasæt indeholder mindre end 50 % af undersøgelsesvariablerne, sidestilles dette normalt med en ikke-svarende enhed.

2.

Imputering er ikke tilladt for et enkelt NACE rev. 2-felt/størrelsesfelt, hvis mere end 50 % af respondenterne har manglende data vedrørende mere end 25 % af de kvantitative variabler.

3.

Imputering af en kvantitativ variabel er ikke tilladt for et enkelt NACE rev. 2-felt/størrelsesfelt, hvis andelen af respondenter vedrørende denne variabel er mindre end 50 %.

4.

Imputering af en kvalitativ variabel er ikke tilladt for et enkelt NACE rev. 2-felt/størrelsesfelt, hvis andelen af respondenter vedrørende denne variabel er mindre end 80 %.

De kvantitative variabler og de kvalitative variablerne fremgår af bilag I.

Medlemsstaterne beregner og indberetter en vægt for hvert datasæt sammen med eventuelle hjælpevariabler, som har været anvendt ved beregningen af denne vægt. Disse hjælpevariabler registreres efter behov som RESPEXTRA1, RESPEXTRA2, RESPEXTRA3. Den metodologi, der er anvendt til beregning af vægtene, beskrives indgående i kvalitetsrapporten.«

4.

Bilag V til forordning (EF) nr. 198/2006 affattes således:

»BILAG V

KVALITETSRAPPORTENS FORMAT

Medlemsstaterne fremsender kvalitetsrapporter, som affattes i et af Kommissionen (Eurostat) fastlagt standardformat. En kopi af det nationale spørgeskema vedlægges kvalitetsrapporten.

1.   RELEVANS

Gennemførelse af undersøgelsen, og i hvor høj grad statistikkerne opfylder nuværende og potentielle brugeres behov. Heri indgår en beskrivelse af brugerne og deres individuelle behov samt en vurdering af, i hvilket omfang disse behov er blevet opfyldt.

2.   PRÆCISION

2.1.   Stikprøvefejl

Omfatter:

en beskrivelse af stikprøveplanen og den udtagne stikprøve

en beskrivelse af beregningen af de endelige vægte, herunder bortfaldsmodel og de anvendte hjælpevariabler, anvendt estimator, f.eks. Horvitz-Thompson-estimator, variansen af estimaterne efter stikprøvens strata, software til estimation af variansen, især gives en beskrivelse af de anvendte hjælpevariabler eller oplysninger for at gøre det muligt for Eurostat at foretage en ny beregning af de endelige vægte, da disse data skal anvendes til estimering af variansen

i tilfælde af en bortfaldsanalyse en beskrivelse af skævhederne (bias) i stikprøven og resultaterne.

Tabeller, som skal indberettes (opdelt i NACE rev. 2-kategorier og størrelsesklasser efter den nationale stikprøveplan):

antal virksomheder i stikprøvegrundlaget

antal virksomheder i stikprøven.

Tabeller, som skal indberettes (opdelt i NACE rev. 2-kategorier og størrelsesklasser efter den nationale stikprøveplan, men allokeret efter de observerede virksomhedskarakteristika):

Variationskoefficienten (2) for følgende nøglestatistikker: Variationskoefficienten er forholdet mellem kvadratroden af estimatorens varians og den forventede værdi. Den beregnes som forholdet mellem kvadratroden af estimatet af stikprøvevariansen og den beregnede værdi. Ved beregningen af stikprøvevariansen tages der hensyn til stikprøvedesign og ændringer i strata

samlet antal ansatte, samlet antal virksomheder, som tilbød efter- og videreuddannelse, forholdet mellem det samlede antal virksomheder, som tilbød efter- og videreuddannelse, og det samlede antal virksomheder

samlet antal virksomheder, som tilbød efter- og videreuddannelse, forholdet mellem det samlede antal virksomheder, som tilbød efter- og videreuddannelse, og det samlede antal virksomheder

samlet antal ansatte i virksomheder, som tilbød efter- og videreuddannelse, samlet antal deltagere i efter- og videreuddannelseskurser, forholdet mellem det samlede antal deltagere i efter- og videreuddannelseskurser og det samlede antal ansatte, forholdet mellem det samlede antal deltagere i efter- og videreuddannelseskurser og det samlede antal ansatte i virksomheder, der tilbød efter- og videreuddannelse

samlede udgifter til efter- og videreuddannelseskurser

samlet antal virksomheder, som tilbød erhvervsfaglig grunduddannelse, det samlede antal deltagere i erhvervsfaglig grunduddannelse, forholdet mellem det samlede antal virksomheder, der tilbød erhvervsfaglig grunduddannelse, og det samlede antal virksomheder.

2.2.   Andre fejl end stikprøvefejl

2.2.1.   Dækningsfejl

Omfatter:

beskrivelse af det register, der er anvendt ved stikprøveudtagningen, og dets generelle kvalitet, de data, registeret indeholder, og dets opdateringshyppighed

fejl, som skyldes uoverensstemmelse mellem stikprøvegrundlaget og målpopulationen og delpopulationerne (overrepræsentation, underrepræsentation, fejlklassificering)

metoder til indhentning af disse oplysninger og noter om behandlingen af fejlklassificeringer.

Tabeller, som skal indberettes (opdelt i NACE rev. 2-kategorier og størrelsesklasser efter den nationale stikprøveplan, men allokeret efter de observerede virksomhedskarakteristika):

antal virksomheder

forholdet mellem antallet af virksomheder, for hvilke de observerede strata svarer til strata i stikprøven.

2.2.2.   Målefejl

Hvis det er relevant, en vurdering af fejl, der opstod i forbindelse med indsamlingen af data, f.eks. på grund af:

spørgeskemaets udformning (resultater af forudgående test eller laboratoriemetoder; spørgestrategi)

den indberettende enhed/respondenten i forhold til den anvendte dataindsamlingsmetode (f.eks. problemer og strategier med hensyn til at finde de(n) passende respondent(er) i virksomheden, huskefejl, fejl ved udfyldelsen af skemaerne, hjælp til respondenten); beskrivelse og vurdering af de foranstaltninger, der blev truffet for at sikre, at deltagerdata er af høj kvalitet, og at der ikke blev indsamlet data om kurserne

eksistensen/anvendelsen af relevante informationssystemer og administrative data (overensstemmelse mellem administrative oplysninger og undersøgelsesdata, f.eks. referenceperiode, tilgængelighed af individuelle data)

metoder til at begrænse den slags fejl, problemer med spørgeskemaer generelt eller med enkelte spørgsmål.

2.2.3.   Bearbejdningsfejl

Omfatter en beskrivelse af dataediteringsprocessen som f.eks. bearbejdningssystemet og de anvendte værktøjer, fejl på grund af kodning, editering, vægtning eller tabulering, kvalitetskontrol på makro-/mikroniveau og korrektioner/fejlbehæftede editeringer.

2.2.4.   Bortfaldsfejl

Omfatter vurdering af bortfald, der skyldes ikke-svarende enheder og ikke-besvarede spørgsmål, beskrivelse af initiativer til »fornyet henvendelse« samt:

udførlig redegørelse for imputeringsteknik, herunder metoder til imputering og/eller ny vægtning

metodologiske noter og resultaterne af en bortfaldsanalyse eller andre metoder til vurdering af bortfaldsvirkninger.

Tabeller, som skal indberettes (opdelt i NACE rev. 2-kategorier og størrelsesklasser efter den nationale stikprøveplan, men allokeret efter de observerede virksomhedskarakteristika):

enhedssvarprocent (3) Enhedssvarprocenten er forholdet mellem antallet af respondenter, som indsendte gyldige spørgeskemaer, og antallet af spørgeskemaer sendt til den udvalgte population.

variabelsvarprocenter (4) for følgende angivelser for alle respondenter: samlet antal arbejdstimer som funktion af alle respondenter og samlede lønudgifter som funktion af alle respondenter(3) Variabelsvarprocenten for en variabel er forholdet mellem antallet af modtagne data og antallet af modtagne og manglende data (svarende til antallet af respondenter, der indsendte gyldige spørgeskemaer).

variabelsvarprocent for følgende angivelser for virksomheder, der tilbyder efter- og videreuddannelseskurser:

samlet antal kursusdeltagere (mænd og kvinder) som funktion af virksomheder, der tilbyder efter- og videreuddannelseskurser

samlet antal timer anvendt til efter- og videreuddannelseskurser som funktion af virksomheder, der tilbyder efter- og videreuddannelseskurser, antal timer anvendt til interne og eksterne efter- og videreuddannelseskurser som funktion af virksomheder, der tilbyder efter- og videreuddannelseskurser

samlede udgifter til efter- og videreuddannelseskurser som funktion af virksomheder, der tilbyder efter- og videreuddannelseskurser.

variabelsvarprocent for følgende angivelser for virksomheder, der tilbyder erhvervsfaglig grunduddannelse: samlet antal deltagere i erhvervsfaglig grunduddannelse som funktion af virksomheder, der tilbyder erhvervsfaglig grunduddannelse.

3.   AKTUALITET OG PUNKTLIGHED

Omfatter tabeloversigt over datoer for påbegyndelse og afslutning af følgende undersøgelsesfaser, f.eks. feltarbejde (forskellige dataindsamlingsmetoder), påmindelser og opfølgning, datakontrol og -editering, yderligere validering og imputering, bortfaldsundersøgelse (efter behov) og estimationer samt dataindberetning til Eurostat og formidling af nationale resultater.

4.   TILGÆNGELIGHED OG KLARHED

Omfatter, hvilke resultater der blev sendt til virksomhederne, en plan for formidling af resultaterne og en kopi af alle metodedokumenter vedrørende de leverede statistikker.

5.   SAMMENLIGNELIGHED

Omfatter afvigelser fra det europæiske standardspørgeskema og definitionerne i den i artikel 8 omtalte manual og en beskrivelse af relationer til andre statistiske kilder (anvendelse af visse registerdata, undersøgelse, som har relation til en anden national undersøgelse).

6.   KOHÆRENS

Omfatter en sammenligning med statistikker om samme fænomen eller kendetegn fra andre undersøgelser eller kilder og en vurdering af kohærensen med erhvervsstrukturstatistikken for så vidt angår antallet af ansatte som funktion af NACE rev.-2 kategori og størrelsesklasse.

Tabeller, som skal indberettes (opdelt i NACE rev. 2-kategorier og størrelsesklasser efter den nationale stikprøveplan, men allokeret efter de observerede virksomhedskarakteristika):

antal ansatte i henhold til erhvervsstrukturstatistikken og antal ansatte i henhold til efter- og videreuddannelsesundersøgelsen

procentuelle afvigelser (erhvervsstrukturstatistikken — efter- og videreuddannelsesundersøgelsen)/erhvervsstrukturstatistikken.

7.   OKOSTNINGER OG BYRDE

Omfatter en analyse af byrden og nytteværdien på nationalt niveau, f.eks. i forhold til gennemsnitstid for besvarelse af hvert spørgeskema, problematiske spørgsmål og variabler, hvilke variabler der var mest/mindst relevante til beskrivelse af efter- og videreuddannelse på nationalt niveau, skønnet eller faktisk tilfredshed blandt databrugere på nationalt niveau, forskellig byrde for små og store virksomheder og bestræbelserne for at reducere byrden.


(1)  EUT L 61 af 5.3.2008, s. 6

(2)  Variationskoefficienten er forholdet mellem kvadratroden af estimatorens varians og den forventede værdi. Den beregnes som forholdet mellem kvadratroden af estimatet af stikprøvevariansen og den beregnede værdi. Ved beregningen af stikprøvevariansen tages der hensyn til stikprøvedesign og ændringer i strata

(3)  Enhedssvarprocenten er forholdet mellem antallet af respondenter, som indsendte gyldige spørgeskemaer, og antallet af spørgeskemaer sendt til den udvalgte population.

(4)  Variabelsvarprocenten for en variabel er forholdet mellem antallet af modtagne data og antallet af modtagne og manglende data (svarende til antallet af respondenter, der indsendte gyldige spørgeskemaer).«


Top