EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0801

Kommissionens forordning (EU) nr. 801/2010 af 13. september 2010 om gennemførelse af artikel 10, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF for så vidt angår flagstatskriterierne EØS-relevant tekst

OJ L 241, 14.9.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 018 P. 296 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/801/oj

14.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 801/2010

af 13. september 2010

om gennemførelse af artikel 10, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF for så vidt angår flagstatskriterierne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Flagstatens præstationer er et af de generiske parametre, der fastlægger et skibs risikoprofil.

(2)

Ved vurderingen af et skibs risikoprofil bør der tages hensyn til tilbageholdelsesprocenterne i EU og i den region, der er omfattet af Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol (Paris MoU).

(3)

Det er nødvendigt at bygge på ekspertisen, som er erhvervet gennem anvendelsen af Paris MoU, hvad angår metoden for vurdering af flagstatens præstationer.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe —

UDSTEDT DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Klassificering af flagstater på grundlag af tilbageholdelsesprocenter

1.   For at fastlægge flagstatens præstationer, i overensstemmelse med direktiv 2009/16/EF, opføres flagstaterne på en sort, grå eller hvid liste, som vedtages i overensstemmelse med Paris MoU på grundlag af det samlede antal inspektioner og tilbageholdelser over en periode på tre år. Herudover inddeles flagstater på den sorte liste i grupper med meget høj, høj, mellemhøj til høj eller mellemhøj risiko afhængigt af deres tilbageholdelsesprocent. Klassificeringen ajourføres årligt.

2.   Klassificering af en flagstat på den sorte, grå eller hvide liste forudsætter minimum 30 havnestatskontrolinspektioner.

3.   Metoden og de formler, der skal anvendes ved klassificeringen af flagstater, er beskrevet i bilaget.

Artikel 2

Flagstatens præstationer på grundlag af en IMO-audit

Overholdelsen, der henvises til i bilag I, del I, punkt 1, litra c), nr. iii), i direktiv 2009/16/EF, hvorefter skibe skal regnes for at frembyde en lavere risiko, betragtes som påvist, når Kommissionen fra flagstaten modtager en skriftlig bekræftelse af, at en endelig auditrapport er udarbejdet, og at der er forelagt en plan for korrigerende foranstaltninger, hvis dette er relevant. Audit, som er gennemført før 17. juni 2009, skal have tilsvarende gyldighed.

Artikel 3

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57.


BILAG

Flagstatskriterier

(jf. artikel 10, stk. 3, litra a), i direktiv 2009/16/EF)

1.

Flagstatens præstationer beregnes ved hjælp af en standardformel for statistiske beregninger, hvor bestemte værdier er fastlagt på forhånd. Grænseværdien fra sort til grå og fra grå til hvid er bestemt ved følgende formler:

Formula Formula

hvor:

N er antallet af inspektioner

p er den tilladte tilbageholdsprocent

z er normalfordelingens kritiske værdi (1,645 for en sikkerhedsgrad på 95 %).

2.

Formlerne i punkt 1 giver det tilladte antal tilbageholdelser for hhv. den sorte og den hvide liste. Et antal tilbageholdelser, der ligger over grænseværdien fra sort til grå, er dårligere end gennemsnittet og udløser en plads på den sorte liste, medens et antal tilbageholdelser under grænseværdien fra hvid til grå er bedre end gennemsnittet og giver en plads på den hvide liste. Hvis antallet af tilbageholdelser for en bestemt flagstat ligger mellem disse to grænseværdier, opføres flagstaten på den grå liste.

3.

For at kunne sammenligne præstationerne af flagstaterne, der er opført på de sorte, grå eller hvide lister, gentages beregningen og p tilpasses i formlerne i punkt 1.

4.

For at kunne sammenligne flagstaternes præstationer er det nødvendigt at anvende en overskridelseskoefficient (EF). EF angiver antallet af gange, det er nødvendigt at ændre værdien af p og udføre en ny beregning, før antallet af tilbageholdelser for en flagstat er lig med grænseværdierne. 3 % stigning eller fald i p-værdien svarer til et helt EF-point. For flagstater, som er opført på den grå liste, beregnes EF i henhold til nedenstående formel:

Formula

5.

Der anvendes følgende EF-værdier ved inddelingen af de sortlistede flagstater i grupper med meget høj, høj, mellemhøj til høj eller mellemhøj risiko:

 

EF = 4,01 eller mere er lig med meget høj risiko

 

EF = 3,01 til 4,00 er lig med høj risiko

 

EF = 2,01 til 3,00 er lig med mellemhøj til høj risiko

 

EF = 1,01 til 2,00 er lig med mellemhøj risiko.


Top