Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0790

Kommissionens forordning (EU) nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum EØS-relevant tekst

OJ L 237, 8.9.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; stiltiende ophævelse ved 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/790/oj

8.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 237/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010

af 7. september 2010

om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 32, stk. 1, første og andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige bestemmelser for animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum.

(2)

Forordningen foreskriver ved artikel 19, at forarbejdet animalsk protein og andre forarbejdede produkter, der kan anvendes som fodermidler, kun må afsættes, hvis de opfylder visse krav. Bilag VII til samme forordning indeholder i overensstemmelse hermed en række specifikke hygiejnekrav til forarbejdning og afsætning af sådanne produkter.

(3)

I artikel 29 i forordning (EF) nr. 1774/2002 er det ydermere fastsat, at de i bilag VII omhandlede produkter kun må importeres til eller føres i transit gennem Unionen, hvis de pågældende produkter opfylder bestemte krav. Blandt andet skal produkterne hidrøre fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste udarbejdet og ajourført efter den i samme artikel nævnte procedure, medmindre andet er anført i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

(4)

Colostrum er et fodermiddel af animalsk oprindelse i henhold til definitionen i punkt 23 i bilag I til forordning (EF) nr. 1774/2002.

(5)

Kapitel V, del A, i bilag VII til nævnte forordning indeholder ikke nogen specifikke krav vedrørende fremstilling af colostrum eller colostrumprodukter. Af del A følger det blot som et generelt princip, at colostrum skal være fremstillet under betingelser, der giver tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til dyresundhed.

(6)

Dertil kommer, at kapitel V, del B, i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 ikke indeholder specifikke krav vedrørende import af colostrum og colostrumprodukter, og Kommissionen har ikke fastlagt en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import af colostrum kan godkendes. Det er derfor i dag ikke tilladt at importere colostrum eller colostrumprodukter til Den Europæiske Union.

(7)

Der er interesse for at importere colostrum og colostrumprodukter til Unionen som fodermiddel til opdrættede dyr og til teknisk brug. Der er fra virksomhedernes side givet udtryk for interesse for at anvende colostrum og colostrumprodukter til fremstilling af fodermidler og til teknisk brug.

(8)

Virksomhedernes efterspørgsel efter sådanne produkter bør imødekommes, og der bør derfor fastsættes regler for import af sådanne animalske biprodukter. Colostrum er imidlertid et animalsk biprodukt, der kan udgøre en risiko for overførsel af visse sygdomme, såsom mund- og klovesyge, tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose, til modtagelige dyr. For at sikre dyresundheden bør import af colostrum og colostrumprodukter derfor gøres betinget af, at visse betingelser er opfyldt.

(9)

I henhold til artikel 28, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1774/2002 må bestemmelserne om import fra tredjelande af produkter som omhandlet i bilag VII til samme forordning ikke være gunstigere eller mere ugunstige end dem, der gælder for fremstilling og afsætning af tilsvarende EU-produkter. De fastsatte specifikke krav vedrørende import af valle og colostrum eller colostrumprodukter bør derfor også gælde for fremstilling og afsætning af disse animalske biprodukter i Unionen.

(10)

I den udtalelse vedrørende de dyresundhedsmæssige risici ved at fodre dyr med brugsklare mejeriprodukter uden yderligere behandling (2), som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet vedtog den 29. marts 2006, bekræftedes det, at der må fastsættes specifikke hygiejnekrav og regler vedrørende behandling af mælk og mælkebaserede produkter for at begrænse risikoen for overførsel af smitsomme sygdomme, navnlig i forbindelse med fodring af dyr, der er modtagelige for mund- og klovesyge, med mælk eller mælkeprodukter. På grund af manglen på tilstrækkelige videnskabelige data anbefales der i nævnte udtalelse ikke nogen bestemt behandling, der kunne give de nødvendige garantier for, at de relevante patogener på effektiv vis inaktiveres i colostrum, samtidig med at de antistoffer, der findes heri, bevares.

(11)

I lyset af at der ikke foreligger godkendte behandlingsmetoder, og for at forhindre overførsel af eventuelle dyresygdomme via colostrum og colostrumprodukter bør der fastsættes sundhedsmæssige krav til disse animalske biprodukter baseret på garantier på oprindelsesstedet.

(12)

Først og fremmest bør det, som led i forebyggelsen af mund- og klovesyge, være et krav, at colostrum og colostrumprodukter hidrører fra dyr, der er frie for mund- og klovesyge og ikke er udsat for risiko for at blive smittet med denne sygdom. Import af colostrum og colostrumprodukter bør derfor begrænses til colostrum fra kvæg og kvægcolostrumprodukter fra lande, der er godkendt med hensyn til import af rå mælk. Import af colostrum og colostrumprodukter bør begrænses til colostrum fra kvæg og produkter heraf fra lande, hvor risikoen for mund- og klovesyge er begrænset.

(13)

I henhold til Kommissionens beslutning 2004/438/EF af 29. april 2004 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikat for varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter og rå mælk til konsum, der føres ind i Fællesskabet (3), skal medlemsstaterne kun tillade import af rå mælk og produkter baseret på rå mælk fra de tredjelande, der er markeret i kolonne A i listen i bilag I til samme beslutning. Listen over tredjelande, hvorfra import til Unionen af colostrum og colostrumprodukter skal være tilladt, bør derfor være identisk med listen over tredjelande i kolonne A i bilag I til beslutning 2004/438/EF. I kapitel V i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør der således henvises til nævnte liste.

(14)

Der bør også tages hensyn til sundhedsstatussen med hensyn til kvægtuberkulose, kvægbrucellose og enzootisk kvægleukose for de besætninger, colostrum og colostrumprodukter hidrører fra, især når disse animalske biprodukter er bestemt til fodring af dyr eller til fremstilling af visse tekniske produkter. De besætninger, som colostrum og colostrumprodukter hidrører fra, bør være frie for de pågældende sygdomme.

(15)

Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (4) finder anvendelse på handel inden for EU med kvæg og indeholder bestemmelser om anerkendelse af besætninger som værende sygdomsfrie. I direktivet defineres officielt tuberkulosefrie kvægbesætninger, officielt brucellosefrie kvægbesætninger og kvægbesætninger, der officielt er frie for enzootisk kvægleukose. I kravene vedrørende afsætning og import af colostrum og colostrumprodukter bør der derfor tages hensyn til disse definitioner.

(16)

Colostrum og colostrumprodukter bør være blevet underkastet en kortvarig primær behandling ved høj temperatur, der sikrer deres holdbarhed. Dertil kommer, at afsætning — herunder import — af de pågældende animalske biprodukter kun bør være tilladt, hvis de hidrører fra dyr, der ikke udviser kliniske tegn på nogen sygdom, der via colostrum kan overføres til mennesker eller dyr. Til fremstilling af colostrum og colostrumprodukter bør derfor anvendes kvæg, der holdes i områder, for hvilke der kan gives garantier for, at der ikke har været forekomst af mund- og klovesyge i mindst én inkubationsperiode på 21 dage efter indsamlingen, og inden de(t) pågældende colostrum/colostrumprodukter afsættes i medlemsstaterne.

(17)

Kapitel V, del A, i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 foreskriver, at valle, der skal anvendes til fodring af dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, og som er fremstillet af mælk, der er behandlet i henhold til de sammesteds fastsatte regler, tidligst må indsamles 16 timer efter koagulering af mælken, og at dens pH-værdi skal registreres som < 6,0, inden den transporteres til husdyrbedrifterne.

(18)

I kapitel 2 i bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastlagt et enkelt standardsundhedscertifikat for mælk og mælkeprodukter med oprindelse i tredjelande, der ikke er bestemt til konsum, og som sendes til EU eller i transit gennem EU. Dette standardcertifikat bør ændres, så det også omfatter colostrum og colostrumprodukter, og så det er i overensstemmelse med de nye bestemmelser om valle.

(19)

I bilag XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af visse animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum. Del I i nævnte bilag bør ændres i overensstemmelse med reglerne for import af colostrum og colostrumprodukter.

(20)

Cameroun har ansøgt om at blive godkendt med hensyn til import af animalske biprodukter fra biavl. Cameroun er allerede godkendt med hensyn til import af honning til konsum. De fornødne ændringer bør foretages i bilag XI, del XII, og Cameroun bør godkendes med hensyn til import af animalske biprodukter fra biavl.

(21)

Bilag VII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(22)

Der bør fastsættes en overgangsperiode, som løber fra nærværende forordnings ikrafttræden, for at give aktørerne den nødvendige tid til at efterkomme de nye bestemmelser, og for at det fortsat kan være muligt at importere de pågældende animalske biprodukter til EU i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002, indtil de ændringer, der gennemføres med nærværende forordning, får virkning.

(23)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Sendinger af mælk og mælkeprodukter, der ikke er bestemt til konsum, som ledsages af et sundhedscertifikat udfyldt og underskrevet i overensstemmelse med det relevante standardcertifikat i bilag X, kapitel 2, til forordning (EF) nr. 1774/2002 inden datoen for nærværende forordnings ikrafttræden, godkendes indtil den 30. september 2010 fortsat til import til Unionen, såfremt de pågældende certifikater er udfyldt og underskrevet inden den 31. august 2010.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

(2)  EFSA Journal (2006) 347, s. 1.

(3)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 72.

(4)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.


BILAG

I bilag VII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag VII, kapitel V, foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

b)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Valle, der skal anvendes til fodring af dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, og som er fremstillet af mælk, der er behandlet i henhold til punkt 1, skal:

a)

enten tidligst indsamles 16 timer efter koagulering af mælken, og dens pH-værdi skal registreres som < 6,0, inden den transporteres til husdyrbedrifterne, eller

b)

være blevet fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, og der må i det tidsrum ikke være konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten.«

ii)

Som punkt 6 indsættes:

»6.

Colostrum og colostrumprodukter skal

6.1.

hidrøre fra kvæg holdt på en bedrift, hvor alle kvægbesætninger er anerkendt som officielt tuberkulosefrie, officielt brucellosefrie og officielt frie for enzootisk kvægleukose efter betydningen i artikel 2, stk. 2, litra d), f) og j), i direktiv 64/432/EØF

6.2.

være blevet fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, og der må i det tidsrum ikke være konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten

6.3.

være blevet underkastet én HTST-behandling (1);

6.4.

opfylde kravene i punkt 4.

c)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 1.1 affattes således:

»1.1.

Den/De kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del I, punkt A.«

ii)

Punkt 2 affattes således:

»2.

Uanset punkt 1.4 tillader medlemsstaterne indførsel af mælk og mælkeprodukter fra tredjelande, der er opført som godkendt hertil i kolonne A i bilag I til Kommissionens beslutning 2004/438/EF (2), forudsat at mælken og mælkeprodukterne er blevet underkastet én HTST-behandling, og:

a)

tidligst er blevet afsendt 21 efter fremstillingen, og der må i det tidsrum ikke være konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i eksporttredjelandet, eller

b)

er blevet forevist ved et EU-grænsekontrolsted mindst 21 dage efter fremstillingen, og der må i det tidsrum ikke være konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i eksporttredjelandet.

iii)

Som punkt 2a indsættes:

»2a.

Medlemsstaterne tillader indførsel af colostrum eller colostrumprodukter fra kvæg, forudsat at:

2a.1.

det/de kommer fra et tredjeland, der er anført på listen i bilag XI, del I, punkt B

2a.2.

det/de opfylder betingelserne i punkt 1.2 og 1.3

2a.3.

det/de er blevet underkastet én HTST-behandling (3), og:

a)

tidligst er blevet afsendt 21 dage efter fremstillingen, og der må i det tidsrum ikke være konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i eksporttredjelandet, eller

b)

er blevet forevist ved et EU-grænsekontrolsted mindst 21 dage efter fremstillingen, og der må i det tidsrum ikke være konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i eksporttredjelandet.

2a.4.

det/de hidrører fra kvæg, der regelmæssigt bliver dyrlægekontrolleret, så der er sikkerhed for, at dyrene kommer fra bedrifter, hvor alle kvægbesætninger:

a)

enten er anerkendt som officielt tuberkulosefrie og officielt brucellosefrie efter betydningen i artikel 2, stk. 2, litra d) og f), i direktiv 64/432/EØF eller ikke er omfattet af restriktioner i henhold til den nationale lovgivning i oprindelsestredjelandet for det pågældende colostrum vedrørende udryddelse af tuberkulose og brucellose, og

b)

enten er anerkendt som officielt frie for enzootisk kvægleukose efter betydningen i artikel 2, stk. 2, litra j), i direktiv 64/432/EØF eller er omfattet af en officiel ordning til bekæmpelse af enzootisk kvægleukose, og der er ikke konstateret tegn på denne sygdom i besætningen i de sidste to år, hverken i kliniske undersøgelser eller i laboratorieundersøgelser

2a.5.

der efter forarbejdningen er truffet alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering af de(t) pågældende colostrum/colostrumprodukter

2a.6.

det færdige produkt er mærket, så det fremgår, at det indeholder kategori 3-materiale, og at det ikke er bestemt til konsum, og det er:

a)

emballeret i nye containere, eller

b)

blevet transporteret i løs vægt i containere eller andre transportmidler, som inden brugen er grundigt rengjort og desinficeret med et desinfektionsmiddel, der er godkendt til formålet af den kompetente myndighed.

2)

Bilag X, kapitel 2, affattes således:

»KAPITEL 2

Sundhedscertifikat

for mælk, mælkeprodukter, colostrum og colostrumprodukter, der ikke er bestemt til konsum, og som sendes til EU eller i transit gennem EU  (4)

Image Image Image Image

3)

I bilag XI foretages følgende ændringer:

a)

Del I affattes således:

» DEL 1

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af mælk, mælkeprodukter, colostrum og colostrumprodukter (sundhedscertifikat jf. kapitel 2)

A.

Mælk og mælkeprodukter:

De tredjelande, der er opført som godkendt i en af kolonnerne i bilag I til beslutning 2004/438/EF.

B.

Colostrum og colostrumprodukter:

De tredjelande, der er opført som godkendt i kolonne A i bilag I til beslutning 2004/438/EF.«

b)

Del XII affattes således:

» DEL XII

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af biavlsprodukter (sundhedscertifikat jf. kapitel 13)

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 206/2010, samt følgende land:

»(CM) Cameroon«.«


(1)  

HTST= Pasteurisering i kort tid ved høj temperatur (72 °C i min. 15 sek.) eller tilsvarende pasteuriseringseffekt, der giver en negativ reaktion på en fosfataseprøve i komælk.«

(2)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 72

(3)  

HTST= Pasteurisering i kort tid ved høj temperatur (72 °C i min. 15 sek.) eller tilsvarende pasteuriseringseffekt, der giver en negativ reaktion på en fosfataseprøve i komælk.«

(4)  Det ikke relevante overstreges.


Top