EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0774

Kommissionens forordning (EU) nr. 774/2010 af 2. september 2010 om retningslinjer for kompensation mellem transmissionssystemoperatører og en fælles fremgangsmåde for regulering af transmissionsafgifter EØS-relevant tekst

OJ L 233, 3.9.2010, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/774/oj

3.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 233/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 774/2010

af 2. september 2010

om retningslinjer for kompensation mellem transmissionssystemoperatører og en fælles fremgangsmåde for regulering af transmissionsafgifter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.1228/2003 af 26. juni 2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 1228/2003 skal der fastlægges en ordning for kompensation mellem transmissionssystemoperatørerne. I henhold til den nævnte forordning skal Kommissionen opstille retningslinjer, der præciserer de nærmere enkeltheder i den procedure og de metoder, der skal gælde for ordningen for kompensation mellem transmissionssystemoperatørerne, og fastlægge passende regler, der fører til en gradvis harmonisering af fastsættelsen af afgifterne efter de nationale tarifordninger.

(2)

Siden behovet for en ordning for kompensation mellem transmissionssystemoperatørerne først blev anerkendt, er der høstet værdifulde erfaringer, særlig gennem frivillige ordninger, som transmissionssystemoperatørerne har oprettet. Transmissionssystemoperatørerne har dog i stigende grad haft problemer med at nå til enighed om sådanne frivillige ordninger.

(3)

Bindende retningslinjer for en ordning for kompensation mellem transmissionssystemoperatører bør danne et stabilt grundlag for driften af ordningen og for en rimelig kompensation til transmissionssystemoperatører for omkostningerne ved at huse grænseoverskridende elektricitetsstrømme i deres net.

(4)

Transmissionssystemoperatører fra tredjelande eller områder, der har indgået aftaler med EU, hvorved landene/områderne har indført og anvender EU's lovgivning på elområdet, bør have ret til at deltage i kompensationsordningen på lige fod med transmissionssystemoperatører fra medlemsstaterne.

(5)

Transmissionssystemoperatører fra tredjelande, som ikke har indgået aftale med EU om indførelse og anvendelse af EU's lovgivning på elområdet, bør have mulighed for at deltage i flerpartsaftaler med transmissionssystemoperatørerne i medlemsstaterne, således at alle parter kan få kompensation for omkostningerne ved at huse grænseoverskridende elektricitetsstrømme i deres net på et rimeligt og retfærdigt grundlag.

(6)

Transmissionssystemoperatører bør modtage kompensation for det energitab, der er forbundet med at huse grænseoverskridende elektricitetsstrømme i deres net. Kompensationen bør baseres på et skøn over, hvilket tab transmissionssystemoperatørne ville have haft, hvis der ikke havde været nogen transit af elektricitet.

(7)

Der bør oprettes en fond til kompensation af transmissionssystemoperatører for omkostningerne ved at huse grænseoverskridende elektricitetsstrømme. Størrelsen af denne fond bør fastsættes på grundlag af et EU-dækkende skøn over de langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger ved at stille infrastruktur til rådighed til husning af grænseoverskridende elektricitetsstrømme.

(8)

Transmissionssystemoperatører i tredjelande bør betale samme pris for at bruge EU-transmissionssystemet som transmissionssystemoperatører i medlemsstaterne.

(9)

Forskelle i de afgifter, som elproducenterne skal betale for adgang til transmissionssystemet, bør ikke underminere det indre marked. Derfor bør de gennemsnitlige afgifter for adgang til nettet i medlemsstaterne holdes inden for et interval, der sikrer, at fordelene ved harmonisering udnyttes.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 13 i forordning (EF) nr. 1228/2003 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Transmissionssystemoperatører ydes kompensation for de omkostninger, der er forbundet med at huse grænseoverskridende elektricitetsstrømme i deres net, på grundlag af retningslinjerne i bilagets del A.

Artikel 2

De afgifter, som netoperatørerne anvender for adgang til transmissionssystemet, skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i bilagets del B.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den 2. marts 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 1.


BILAG

DEL A

RETNINGSLINJER FOR EN ORDNING FOR KOMPENSATION MELLEM TRANSMISSIONSSYSTEMOPERATØRER

1.   Almindelige bestemmelser

1.1.

Ordningen for kompensation mellem transmissionssystemoperatører (i det følgende benævnt »kompensationsordningen«) fastlægger bestemmelser om kompensation for omkostningerne ved at huse grænseoverskridende elektricitetsstrømme, herunder omkostningerne ved at give adgang på tværs af grænserne til det sammenkoblede system.

1.2.

Transmissionssystemoperatørerne opretter en kompensationsfond med det formål at yde kompensation til transmissionssystemoperatører for omkostningerne ved at huse grænseoverskridende elektricitetsstrømme.

Kompensationsfonden yder kompensation for:

1)

tab i nationale transmissionssystemer, der skyldes husning af grænseoverskridende elektricitetsstrømme, og

2)

omkostninger ved at stille infrastruktur til rådighed til husning af grænseoverskridende elektricitetsstrømme.

1.3.

Bidrag til kompensationsfonden beregnes i overensstemmelse med punkt 6.

Udbetalinger fra kompensationsfonden beregnes i overensstemmelse med punkt 4 og 5.

Transmissionssystemoperatørerne er ansvarlige for at tilrettelægge opkrævning og udbetaling af kompensationsfondens midler og for at afgøre, hvornår udbetalingerne skal ske. Alle bidrag og udbetalinger foretages hurtigst muligt og senest 6 måneder efter udgangen af den periode, som de vedrører.

1.4.

Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG), der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2003/796/EF (1), aflægger hvert år rapport til Kommissionen om gennemførelsen af kompensationsordningen og forvaltningen af kompensationsfonden.

Transmissionssystemoperatørerne bistår ERGEG i denne opgave og stiller alle nødvendige oplysninger til rådighed for ERGEG og Kommissionen til dette formål.

1.5.

Transit af elektricitet beregnes normalt på timebasis ved at tage den laveste af de absolutte værdier for henholdsvis mængden af import af elektricitet og mængden af eksport af elektricitet på samkøringslinjerne mellem de nationale transmissionssystemer.

Ved beregningen af transit af elektricitet reduceres importmængden og eksportmængden på hver samkøringslinje mellem nationale transmissionssystemer i forhold til den andel af kapaciteten, der fordeles på en måde, der ikke er i overensstemmelse med punkt 2 i retningslinjerne for håndtering af kapacitetsbegrænsninger som fastlagt i bilaget til forordning (EF) nr. 1228/2003.

Uanset bestemmelsen i andet afsnit af dette punkt medtages import og eksport af elektricitet på samkøringslinjer med tredjelande, for hvilke bestemmelserne i punkt 7.1 finder anvendelse, i beregningen af transit af elektricitet.

1.6.

I denne del af bilaget forstås ved nettostrømmen af elektricitet: den absolutte værdi af forskellen mellem den samlede eksport af elektricitet fra et givet nationalt transmissionssystem til lande, hvor transmissionssystemoperatørerne deltager i kompensationsordningen, og den samlede import af elektricitet fra lande, hvor transmissionssystemoperatørerne deltager i kompensationsordningen, til samme transmissionssystem.

For parter i kompensationsordningen, der har fælles grænse med mindst ét tredjeland, for hvilket bestemmelserne i punkt 7.1 finder anvendelse, foretages følgende justering i beregningen af nettostrømmen:

1)

hvis den samlede eksport af elektricitet til lande, hvor transmissionssystemoperatørerne deltager i kompensationsordningen, er større end den samlede import af elektricitet fra lande, hvor transmissionssystemoperatørerne deltager i kompensationsordningen, reduceres nettostrømmen med den laveste af følgende værdier:

a)

nettoimportstrømmene fra de pågældende tredjelande, eller

b)

nettoeksportstrømmene til lande, hvor transmissionssystemoperatøren deltager i kompensationsordningen

2)

hvis den samlede import af elektricitet fra lande, hvor transmissionssystemoperatørerne deltager i kompensationsordningen, er større end den samlede eksport af elektricitet til lande, hvor transmissionssystemoperatørerne deltager i kompensationsordningen, reduceres nettostrømmen med den laveste af følgende værdier:

a)

nettoeksportstrømmene til de pågældende tredjelande, eller

b)

nettoimportstrømmene fra lande, hvor transmissionssystemoperatøren deltager i kompensationsordningen.

1.7.

I dette bilag forstås ved »belastning«: den samlede mængde elektricitet, der udgår fra det nationale transmissionssystem til tilsluttede distributionssystemer, til slutforbrugere, der er tilsluttet transmissionssystemet, og til elektricitetsproducenter til forbrug i forbindelse med produktion af elektricitet.

2.   Deltagelse i kompensationsordningen

2.1.

Hver regulerende myndighed sikrer, at transmissionssystemoperatørerne inden for dens ansvarsområde deltager i kompensationsordningen, og at der ikke indgår yderligere afgifter for husning af grænseoverskridende elektricitetsstrømme i de afgifter, transmissionssystemoperatørerne opkræver for netadgang.

2.2.

Transmissionssystemoperatører fra tredjelande, der har indgået aftaler med EU, hvorved landene har indført og anvender EU's lovgivning på elområdet, har ret til at deltage i kompensationsordningen.

Navnlig har transmissionssystemoperatører, der driver virksomhed i de områder, der henvises til i artikel 9 i energifællesskabs-traktaten (2), ret til at deltage i kompensationsordningen.

Transmissionssystemoperatører fra tredjelande, der deltager i kompensationsordningen, behandles på lige fod med transmissionssystemoperatører fra medlemsstaterne.

3.   Flerpartsaftaler

3.1.

Der kan indgås flerpartsaftaler om kompensation for omkostningerne ved at huse grænseoverskridende elektricitetsstrømme mellem transmissionssystemoperatører, der deltager i kompensationsordningen, og transmissionssystemoperatører i tredjelande, der ikke har indgået aftaler med EU om indførelse og anvendelse af EU's lovgivning på elområdet, forudsat at sidstnævnte transmissionssystemoperatører har underskrevet den frivillige aftale af 16. december 2009 om kompensation mellem transmissionssystemoperatører.

3.2.

Sådanne flerpartsaftaler skal sigte mod at sikre, at transmissionssystemoperatører i tredjelande behandles på lige fod med transmissionssystemoperatører i lande, der deltager i kompensationsordningen.

3.3.

Hvor det er nødvendigt, kan sådanne flerpartsaftaler henstille, at den samlede kompensation justeres under hensyntagen til den kompensation, der ydes for at stille infrastruktur til rådighed til husning af grænseoverskridende elektricitetsstrømme i overensstemmelse med punkt 5. En sådan justering skal godkendes af Kommissionen.

3.4.

Vilkårene for transmissionssystemoperatører fra tredjelande må ikke være gunstigere end dem, der gælder for transmissionssystemoperatører, der deltager i kompensationsordningen.

3.5.

Alle sådanne flerpartsaftaler forelægges for Kommissionen, som udtaler sig om, hvorvidt videreførelse af en given flerpartsaftale fremmer gennemførelsen af et velfungerende indre marked for elektricitet og handelen på tværs af grænserne. Kommissionens udtaler sig navnlig om:

1)

hvorvidt aftalen udelukkende vedrører kompensation mellem transmissionssystemoperatører for omkostningerne ved at huse grænseoverskridende elektricitetsstrømme i deres net

2)

hvorvidt kravene i punkt 3.2 og 3.4 er overholdt.

3.6.

Under udarbejdelsen af den udtalelse, der er omhandlet i punkt 3.5, rådfører Kommissionen sig med samtlige medlemsstater, idet den tager særligt hensyn til synspunkterne i de medlemsstater, der deler grænse med det pågældende tredjeland.

4.   Kompensation for tab

4.1.

Kompensation for tab i nationale transmissionssystemer, der skyldes husning af grænseoverskridende elektricitetsstrømme, beregnes særskilt fra den kompensation, der ydes for omkostninger, der er forbundet med at stille infrastruktur til rådighed til husning af grænseoverskridende elektricitetsstrømme.

4.2.

Størrelsen af tabene i et nationalt transmissionssystem fastslås ved at beregne forskellen mellem:

1)

størrelsen af de faktiske tab i transmissionssystemet i den pågældende periode, og

2)

den anslåede størrelse af de tab i transmissionssystemet, der ville være opstået i den pågældende periode, hvis der ikke havde været nogen transit af elektricitet.

4.3.

Transmissionssystemoperatørerne har ansvaret for at udføre den beregning, der beskrives i punkt 4.2, og skal offentliggøre denne beregning og beregningsmetoden på passende vis. Beregningen kan foretages på grundlag af skøn for en række tidspunkter i den pågældende periode.

4.4.

Værdien af de tab i et nationalt transmissionssystem, der skyldes grænseoverskridende elektricitetsstrømme, beregnes på samme grundlag som det, den regulerende myndighed har godkendt for beregning af alle tab i de nationale transmissionssystemer. ERGEG kontrollerer kriterierne for værdiansættelsen af tab på nationalt plan og navnlig, at tabene værdiansættes retfærdigt og uden forskelsbehandling.

Hvis den regulerende myndighed ikke har godkendt noget grundlag for beregning af tab for en periode, der er omfattet af kompensationsordningen, baseres værdien af de tab, der er relevante i forbindelse med kompensationsordningen, på skøn, der kontrolleres af samtlige transmissionssystemoperatører.

5.   Kompensation for tilrådighedsstillelse af infrastruktur til husning af grænseoverskridende elektricitetsstrømme

5.1.

Den samlede årlige kompensation for tilrådighedsstillelse af infrastruktur fordeles mellem de transmissionssystemoperatører, der er ansvarlige for de nationale transmissionssystemer, til kompensation for de omkostninger, der er forbundet med at stille infrastruktur til rådighed til husning af grænseoverskridende elektricitetsstrømme.

5.2.

Den samlede årlige kompensation for tilrådighedsstillelse af infrastruktur til husning af grænseoverskridende elektricitetsstrømme fordeles mellem de transmissionssystemoperatører, der er ansvarlige for de nationale transmissionssystemer, i forhold til:

1)

transitfaktoren, der er et udtryk for den andel, som transitten i det pågældende nationale transmissionssystem udgør af den samlede transit i samtlige nationale transmissionssystemer

2)

belastningsfaktoren, der er et udtryk for kvadratet af eltransitten som andel af belastningen plus transitten i det pågældende nationale transmissionssystem, i forhold til kvadratet af eltransitten som andel af belastningen plus transitten i alle nationale transmissionssystemer.

Transitfaktoren vægtes med 75 % og belastningsfaktoren med 25 %.

5.3.

Den samlede årlige kompensation for tilrådighedsstillelse af intrastruktur fastsættes til 100 000 000 EUR.

6.   Bidrag til kompensationsfonden

6.1.

Transmissionssystemoperatørerne bidrager til kompensationsfonden med samme andel, som den absolutte værdi af nettostrømmen til og fra deres nationale transmissionssystem udgør af summen af den absolutte værdi af nettostrømmene til og fra alle nationale transmissionssystemer.

7.   Transmissionssystembrugsafgift for import af elektricitet fra og eksport af elektricitet til tredjelande

7.1.

Der betales en transmissionssystembrugsafgift for enhver planlagt import af elektricitet fra og enhver planlagt eksport af elektricitet til tredjelande, hvor:

1)

det pågældende land ikke har indgået en aftale med EU om indførelse og anvendelse af EU's lovgivning på elområdet, eller

2)

transmissionssystemoperatøren, der er ansvarlig for det system, hvorfra der importeres elektricitet, eller hvortil der eksporteres elektricitet, ikke har indgået en flerpartsaftale, jf. punkt 3.

Afgiften udtrykkes i euro pr. megawatt-time.

7.2.

Hver deltager i kompensationsordningen opkræver transmissionssystembrugsafgift ved planlagt import eller eksport mellem det nationale transmissionssystem og tredjelandets transmissionssystem.

7.3.

Transmissionssystembrugsafgiften for hvert år beregnes forud af transmissionssystemoperatørerne. Den fastsættes til det bidrag pr. megawatt-time, som transmissionssystemoperatørerne fra et deltagende land forventes at yde til kompensationsfonden på grundlag af de forventede grænseoverskridende elektricitetsstrømme for det pågældende år.

DEL B

RETNINGSLINJER FOR EN FÆLLES FREMGANGSMÅDE FOR REGULERING AF TRANSMISSIONSAFGIFTER

1.

De gennemsnitlige årlige transmissionsafgifter, som producenterne i en medlemsstat betaler, skal ligge inden for de intervaller, der er fastsat i punkt 3.

2.

De gennemsnitlige årlige transmissionsafgifter, som producenterne betaler, er de samlede årlige transmissionsafgifter, der betales af producenterne, divideret med den samlede målte energi, som producenterne årligt tilfører en medlemsstats transmissionssystem.

Transmissionsafgifterne i punkt 3 omfatter ikke:

1)

de afgifter, som producenterne betaler for fysiske aktiver, der er nødvendige for tilslutning til systemet eller opgradering af forbindelsen

2)

de afgifter, producenterne betaler i forbindelse med hjælpefunktioner

3)

særlige afgifter for systemtab, som producenterne betaler.

3.

De gennemsnitlige årlige transmissionsafgifter, som producenterne betaler, skal ligge inden for intervallet 0 – 0,5 EUR/MWh, undtagen i Danmark, Sverige, Finland, Rumænien, Irland, Storbritannien og Nordirland.

De gennemsnitlige årlige transmissionsafgifter, som producenterne betaler i Danmark, Sverige og Finland, skal ligge inden for intervallet 0 – 1,2 EUR/MWh.

De gennemsnitlige årlige transmissionsafgifter, som producenterne betaler i Irland, Storbritannien og Nordirland, skal ligge inden for intervallet 0 – 2,5 EUR/MWh, og i Rumænien inden for intervallet 0 – 2,0 EUR/MWh.


(1)  EUT L 296 af 14.11.2003, s. 34.

(2)  EUT L 198 af 20.7.2006, s. 18.


Top