EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0756

Kommissionens forordning (EU) nr. 756/2010 af 24. august 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag IV og V EØS-relevant tekst

OJ L 223, 25.8.2010, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 225 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; ophævet ved 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/756/oj

25.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 223/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 756/2010

af 24. august 2010

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag IV og V

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (1), særlig artikel 7, stk. 4, litra a), artikel 7, stk. 5, og artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 850/2004 gennemfører i EU-lovgivningen de forpligtelser, der følger af Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (i det følgende benævnt »konventionen«), som er godkendt ved Rådets afgørelse 2006/507/EF af 14. oktober 2004 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (2), og protokollen til konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande om persistente organiske miljøgifte (POP) (i det følgende benævnt »protokollen«), som er godkendt ved Rådets afgørelse 2004/259/EF af 19. februar 2004 om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (3).

(2)

Komitéen for Vurdering af Persistente Organiske Miljøgifte, der er nedsat ved konventionen, har afsluttet sit arbejde med de ni stoffer, som EU og EU's medlemsstater samt Norge og Mexico har foreslået til opførelse, og som opfylder konventionens kriterier. På det fjerde møde i partskonferencen under konventionen den 4.-8. maj 2009 (i det følgende benævnt »COP4«) blev det besluttet at opføre alle ni stoffer i bilagene til konventionen.

(3)

Bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 bør ændres som en følge af, at der under COP4 er opført nye stoffer.

(4)

COP4 besluttede at opføre chlordecon, hexabrombiphenyl og hexachlorcyclohexan, inkl. lindan, i bilag A (udfasning) til konventionen. Disse stoffer optræder i bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004, da de er opført i protokollen.

(5)

COP4 besluttede at opføre pentachlorbenzen i bilag A (udfasning) til konventionen. Derfor bør pentachlorbenzen optages i bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 med angivelse af nogle maksimale koncentrationsgrænser, der er fastsat ved metoden til fastsættelse af grænseværdier for persistente organiske miljøgifte (i det følgende benævnt »POP«) i Rådets forordning (EF) nr. 1195/2006 af 18. juli 2006 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (4) og Rådets forordning (EF) nr. 172/2007 af 16. februar 2007 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (5). Sådanne foreløbige den maksimale koncentrationsgrænser bør revurderes på baggrund af en undersøgelse af anvendelsen af affaldsbestemmelserne i forordning (EF) nr. 850/2004, som Kommissionen vil lade gennemføre.

(6)

COP4 besluttede at opføre perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (i det følgende benævnt »PFOS«) i konventionens bilag B (begrænsning), idet dog nogle specifikke anvendelser undtages. Det er i dag tilladt at anvende PFOS til nogle bestemte formål. Som følge af levetiden af de artikler, der indeholder PFOS, vil sådanne artikler fortsat forekomme i affaldsstrømmene i en årrække, omend i aftagende mængde. Nogle af de PFOS-holdige materialer kan det i praksis være vanskeligt at identificere i en given affaldsstrøm. I dag foreligger der stadig ikke tilstrækkelige data om mængder og koncentrationer af PFOS i artikler og affald. En udvidelse af pligten i forordning (EF) nr. 850/2004 til at destruere eller irreversibelt omdanne indhold af POP, således at affald, hvori indholdet af PFOS overstiger koncentrationsgrænserne i bilag IV, også bliver omfattet, kan tænkes at indvirke på eksisterende genanvendelsesordninger og dermed blive til skade for den anden miljøprioritet, der går ud på at sikre bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. På denne baggrund optages PFOS i bilag IV og V uden angivelse af koncentrationsgrænser.

(7)

COP4 besluttede at opføre tetrabromdiphenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether og heptabromdiphenylether, i det følgende benævnt »polybromdiphenylethere«, i bilag A (udfasning) til konventionen. Markedsføring og anvendelse af pentabromdiphenylether og octabromdiphenylether er i EU begrænset i kraft af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (6) i form af en maksimal koncentrationsgrænse på 0,1 vægtprocent. Pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether, heptabromdiphenylether og tetrabromdiphenylether markedsføres ikke aktuelt i EU, da de er underkastet begrænsninger ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 552/2009 af 22. juni 2009 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (8). Som følge af levetiden af de produkter, der indeholder sådanne polybromdiphenylethere, vil udtjente produkter, der indeholder sådanne stoffer, fortsat forekomme i affaldsstrømmene i en årrække. I betragtning af, at det i praksis er vanskeligt at identificere materialer, der indeholder polybromdiphenylethere, i en blandet affaldsfraktion, og at der i dag mangler fyldestgørende videnskabelige data om mængder og koncentrationer af polybromdiphenylethere i artikler og affald, kan en udvidelse af pligten til at destruere eller irreversibelt omdanne indhold af POP, således at affald, hvori indholdet af disse nye stoffer overstiger koncentrationsgrænserne i bilag IV, også bliver omfattet, tænkes at indvirke på eksisterende genanvendelsesordninger og dermed hindre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Dette problem erkendte COP4, og der blev vedtaget særlige undtagelser for fortsat genanvendelse af affald, der indeholder polybromdiphenyletherne på listen, selv om det kan medføre genanvendelse af POP. De undtagelser bør afspejles i forordning (EF) nr. 850/2004.

(8)

Der er i EU behov for ensartede maksimale koncentrationsgrænser, således at forvridninger af det indre marked undgås. Der er på grundlag af foreliggende data og under anvendelse af forsigtighedsprincippet fastsat foreløbige maksimale koncentrationsgrænser for pentachlorbenzen i bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004.

(9)

På baggrund af manglen på fyldestgørende videnskabelige oplysninger om mængder og koncentrationer i artikler og affald og om eksponeringsscenarier kan der på nuværende tidspunkt ikke fastsættes nogen maksimale koncentrationsgrænser for PFOS og polybrombiphenylethere i bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004. Indtil der fremkommer nye oplysninger og Kommissionen foretager en revurdering, vil der for de ni POP blive forslået maksimale koncentrationsgrænser, hvor der er taget hensyn til POP-forordningens mål.

(10)

Ifølge konventionens artikel 22 træder ændringer til konventionens bilag A, B og C i kraft et år efter, at depositaren har givet underretning om vedtagelsen, hvilket bliver den 26. august 2010. Nærværende forordning bør således af konsekvenshensyn anvendes fra samme dato.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved Rådets direktiv 75/442/EØF (9). Nærværende forordning bør derfor træde i kraft snarest —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1)   Bilag IV til forordning (EF) nr. 850/2004 erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)   Bilag V til forordning (EF) nr. 850/2004 ændres som anført i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 26. august 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. august 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7.

(2)  EUT L 209 af 31.7.2006, s. 1.

(3)  EUT L 81 af 19.3.2004, s. 35.

(4)  EUT L 217 af 8.8.2006, s. 1.

(5)  EUT L 55 af 23.2.2007, s. 1.

(6)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(7)  EUT L 164 af 26.6.2009, s. 7.

(8)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

(9)  EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39.


BILAG I

»BILAG IV

Liste over stoffer, der er omfattet af bestemmelserne om affaldshåndtering i artikel 7

Stof

CAS-nr.

EF-nr.

Koncentrationsgrænse i artikel 7, stk. 4, litra a)

Tetrabromdiphenylether C12H6Br4O

 

 

 

Pentabromdiphenylether C12H5Br5O

 

 

 

Hexabromdiphenylether C12H4Br6O

 

 

 

Heptabromdiphenylether C12H3Br7O

 

 

 

perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer)

 

 

 

polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (1)

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

chlordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

hexachlorcyclohexan, inkl. lindan

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

heptachlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

chlordecon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

polychlorerede biphenyler (PCB)

1336-36-3 og andre

215-648-1

50 mg/kg (2)

mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

toxaphen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

hexabrombiphenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Grænseværdierne er beregnet som PCDD og PCDF ifølge nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  I de relevante tilfælde benyttes beregningsmetoden i europæisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2.«


BILAG II

Tabellen i bilag V, del 2, til forordning (EU) nr. 850/2004 affattes således:

»Affald i henhold til beslutning 2000/532/EF

Maksimale koncentrationsgrænser for stoffer opført i bilag IV (1)

Fremgangsmåde

10

UORGANISK AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER

aldrin: 5 000 mg/kg

chlordan: 5 000 mg/kg

chlordecon:

5 000 mg/kg

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan): 5 000 mg/kg

dieldrin: 5 000 mg/kg

endrin: 5 000 mg/kg

heptabromdiphenylether (C12H3Br7O)

heptachlor: 5 000 mg/kg

hexabrombiphenyl: 5 000 mg/kg

hexabromdiphenylether (C12H4Br6O)

hexachlorbenzen: 5 000 mg/kg

hexachlorcyclohexan, inkl. lindan:

5 000 mg/kg

mirex: 5 000 mg/kg

pentabromdiphenylether (C12H5Br5O)

pentachlorbenzen: 5 000 mg/kg

perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer)

polychlorerede biphenyler (PCB) (5) 50 mg/kg

polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF) (6) 5 mg/kg

tetrabromdiphenylether (C12H6Br4O)

toxaphen: 5 000 mg/kg

Permanent deponering er kun tilladt, når alle de følgende betingelser er opfyldt:

1)

Deponeringen finder sted på en af følgende lokaliteter:

sikre dybtliggende formationer af hårde bjergarter i undergrunden

saltminer

et deponeringsanlæg for farligt affald, hvis affaldet er stabiliseret eller solidificeret, når det er teknisk muligt, som det kræves ved klassificering i underposition 1903 i beslutning 2000/532/EF.

2)

Bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/31/EF (3) og Rådets beslutning 2003/33/EF (4) er overholdt.

3)

Det er godtgjort, at den valgte operation er den miljømæssigt foretrukne.

10 01

Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)

10 01 14 * (2)

Bundaske, slagger og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 01 16 *

Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 02

Affald fra jern- og stålindustrien

10 02 07 *

Fast affald fra rensning af røg indeholdende farlige stoffer

10 03

Affald fra termisk baserede aluminiumsværker

10 03 04 *

Slagger fra primærproduktionen

10 03 08 *

Saltslagge fra sekundærproduktionen

10 03 09 *

Sort slagge fra sekundærproduktionen

10 03 19 *

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 21 *

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer

10 03 29 *

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer

10 04

Affald fra termisk baserede blyværker

10 04 01 *

Slagge fra primær- og sekundærproduktionen

10 04 02 *

Slagge og afskummet materiale fra primær- og sekundærproduktionen

10 04 04 *

Støv fra røggasrensning

10 04 05 *

Andet partikelformet materiale og støv

10 04 06 *

Fast affald fra røggasrensning

10 05

Affald fra termisk baserede zinkværker

10 05 03 *

Støv fra røggasrensning

10 05 05 *

Fast affald fra røggasrensning

10 06

Affald fra termisk baserede kobberværker

10 06 03 *

Støv fra røggasrensning

10 06 06 *

Fast affald fra røggasrensning

10 08

Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker

10 08 08 *

Saltslagge fra primær- og sekundærproduktionen

10 08 15 *

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 09

Affald fra jernstøberier

10 09 09 *

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

16

AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN

16 11

Affald fra foringer og ildfaste materialer

16 11 01 *

Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 03 *

Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

17

BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)

17 01

Beton, mursten, tegl og keramik

17 01 06 *

Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

17 05

Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer

17 05 03 *

Jord og sten indeholdende farlige stoffer

17 09

Andet bygnings- og nedrivningsaffald

17 09 02 *

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB, eksklusive udstyr indeholdende PCB

17 09 03 *

Andet bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende farlige stoffer

19

AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIEL BRUG

19 01

Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald

19 01 07 *

Fast affald fra røggasrensning

19 01 11 *

Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer

19 01 13 *

Flyveaske indeholdende farlige stoffer

19 01 15 *

Kedelstøv indeholdende farlige stoffer

19 04

Forglasset affald og affald fra forglasning

19 04 02 *

Flyveaske og andet affald fra røggasrensning

19 04 03 *

Ikke-forglasset fast fase


(1)  Grænseværdierne finder kun anvendelse for deponeringsanlæg for farligt affald og anvendes ikke for permanente underjordiske oplagringsfaciliteter for farligt affald, herunder saltminer.

(2)  Affald, der er mærket med en asterisk *, er farligt affald i medfør af direktiv 91/689/EØF og omfattet af bestemmelserne deri.

(3)  EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.

(4)  EFT L 11 af 16.1.2003, s. 27.

(5)  I de relevante tilfælde benyttes beregningsmetoden i europæisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2.

(6)  Grænseværdierne er beregnet som PCDD og PCDF ifølge nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003«


Top