EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0715

Kommissionens forordning (EU) nr. 715/2010 af 10. august 2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår tilpasninger i nationalregnskabet som følge af revisionen af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA)

EUT L 210 af 11.8.2010, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/715/oj

11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 210/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 715/2010

af 10. august 2010

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår tilpasninger i nationalregnskabet som følge af revisionen af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (1), særlig artikel 2, stk. 2, og artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens aktuelle bestræbelser på at sikre relevante europæiske statistikker er det af fundamental betydning, at der indføres et opdateret klassifikationssystem, der afspejler den teknologiske udvikling og strukturelle ændringer i økonomien.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (2) blev der indført en revideret statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter, NACE revision 2 (herefter benævnt »NACE rev. 2«).

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 af 23. april 2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (3) indførtes en revideret statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (herefter benævnt »CPA 2008«).

(4)

Forordning (EF) nr. 2223/96 om oprettelse af det europæiske nationalregnskabssystem 1995 (herefter benævnt »ENS 95«) indeholder en metodologi med fælles standarder, definitioner, klassifikationer og regnskabsregler for opstilling af medlemsstaternes nationalregnskaber.

(5)

Revisionen af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter og den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation kræver, at forordning (EF) nr. 2223/96 tilpasses.

(6)

Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik, der er nedsat ved Rådets afgørelse 2006/856/EF (4), er blevet hørt.

(7)

Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2223/96 foretages følgende ændringer:

1)

»NACE rev. 1« ændres til »NACE rev. 2« i hele teksten med undtagelse af punkt 8.153.

2)

I punkt 2.34 ændres »underafdeling 70« til »hovedgruppe 68«.

3)

Fodnote (1) til punkt 2.103 affattes således: »NACE rev. 2: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder«.

4)

I fodnote (2) til punkt 2.106 ændres »ISIC Rev. 3« til »ISIC rev. 4«.

5)

Fodnoten til punkt 2.118 affattes således: »CPA: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 af 23. april 2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93«.

6)

I bilag 7.1 til kapitel 7 affattes definitionen af »Transportmidler (AN.11131)« således: »Udstyr til befordring af mennesker og genstande. Eksempler herpå er produkter (undtagen dele heraf) henhørende under CPA-hovedgruppe 29 og 30 (1), såsom motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne, skibe, jernbane- og sporvognslokomotiver samt rullende materiel, luft- og rumfartøjer; motorcykler, cykler osv.«.

7)

I bilag 7.1 til kapitel 7 affattes definitionen af »Andre maskiner og udstyr (AN.11132)« således: »Maskiner og udstyr ikke andetsteds nævnt. Eksempler herpå er produkter (undtagen dele heraf) samt installations-, reparations- og vedligeholdelsestjenester henhørende under CPA-gruppe 28.1 (maskiner til generelle formål), 28.2 (andre maskiner til generelle formål), 28.3 (landbrugs- og skovbrugsmaskiner), 28.4 (metalforarbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner), 28.9 (andre maskiner til specielle formål), 26.2 (computere og ydre enheder), 26.3 (kommunikationsudstyr), 26.4 (forbrugerelektronik), 26.5 (måle-, afprøvnings-, navigations- og kontroludstyr; ure), 26.6 (bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur), 26.7 (optiske instrumenter og fotografisk udstyr) og CPA-hovedgruppe 27 (elektrisk udstyr). Andre eksempler herpå er produkter (undtagen dele heraf) samt installations-, reparations- og vedligeholdelsestjenester henhørende under CPA-underkategori 20.13.14 (ikke-bestrålede brændselselementer til atomreaktorer), CPA-hovedgruppe 31 (møbler), CPA-gruppe 32.2 (musikinstrumenter), 32.3 (sportsudstyr) og 25.3 (dampkedler undtagen centralvarmekedler)«.

8)

Fodnote (1) til bilag 7.1 til kapitel 7 affattes således: »Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA)«.

9)

I bilag II, punkt 7, ændres »undergruppe 70.20 »Udlejning af egen fast ejendom« « til »undergruppe 68.20 »Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom« «, »hovedgruppe 71 »Udlejning af maskiner og udstyr uden betjeningspersonale samt varer til personlig brug eller husholdningsbrug« « ændres til »hovedgruppe 77 »Udlejning og leasing« « og »undergruppe 60.24« ændres til »undergruppe 49.41«.

10)

I bilag II, punkt 11, ændres »undergruppe 65.21« til »undergruppe 64.91«.

11)

I bilag II, punkt 14, ændres »undergruppe 65.22« til »undergruppe 64.92«.

12)

I bilag III, punkt 14, ændres »undergruppe 75.30« til »undergruppe 84.30«.

13)

I bilag III, punkt 17, ændres »undergruppe 66.02« til »undergruppe 65.30«.

14)

I bilag III, punkt 32, ændres »undergruppe 66.01« til »undergruppe 65.11«.

15)

I bilag III, punkt 37, ændres »undergruppe 66.03« til »undergruppe 65.12«.

16)

I bilag III, punkt 41, ændres »undergruppe 67.20« til »gruppe 66.2«.

17)

I tabel 8.22 ændres »ERHVERV (efter NACE-hovedafd.)« til »ERHVERV (efter NACE rev. 1-hovedafdeling)«.

18)

I bilag IV ændres overskriften til afsnittet »GRUPPERING OG KODNING AF ERHVERV (A), PRODUKTER (P) OG INVESTERINGER (INVESTERINGER I FAST REALKAPITAL (PI)« til: »GRUPPERING OG KODNING AF ERHVERV (A*), PRODUKTER (P*) OG FASTE AKTIVER (INVESTERINGER I FAST REALKAPITAL) (AN)«.

19)

I bilag IV erstattes teksten efter overskriften: »GRUPPERING OG KODNING AF ERHVERV (A), PRODUKTER (P) OG INVESTERINGER (INVESTERINGER I FAST REALKAPITAL (PI)« af teksten i bilaget til denne forordning.

20)

I bilag B ændres »A3« til »A*3«, »A6« ændres til »A*10«, »A6†« ændres til »A*10«, »A17« ændres til »A*21«, »A31« ændres til »A*38« og »A60« ændres til »A*64« i hele teksten.

21)

I bilag B i tabellen »Oversigt over tabeller«:

udgår de afsnit, der henviser til tabel 15 og 16:

15

Tilgangstabel i basispriser inkl. omregning til køberpriser, A60 x P60

36

2007

fra 2000

16

Anvendelsestabel i køberpriser, A60*P60

36

2007

fra 2000

og erstattes af:

15

Tilgangstabel i basispriser inkl. omregning til køberpriser

36

2007

fra 2000

16

Anvendelsestabel i køberpriser

36

2007

fra 2000

udgår de afsnit, der henviser til tabel 17, 18 og 19:

17

Symmetrisk input-output tabel i basispriser, P60*P60, på femårsbasis

36

2008

fra 2000

18

Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion i basispriser, P60*P60, på femårsbasis

36

2008

fra 2000

19

Symmetrisk input-output tabel for importen i basispriser, P60*P60, på femårsbasis

36

2008

fra 2000

og erstattes af:

17

Symmetrisk input-output tabel i basispriser, på femårsbasis

36

2008

fra 2000

18

Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion i basispriser, på femårsbasis

36

2008

fra 2000

19

Symmetrisk input-output tabel for importen i basispriser, på femårsbasis

36

2008

fra 2000

22)

I bilag B ændres »n = 60« til »n = 64« og »m = 60« ændres til »m = 64« i hele teksten.

23)

I bilag B affattes tabel 10 således:

»Tabel 10 —   Tabeller fordelt på erhverv og regioner (NUTS II)

Kode

Variabler

Opdeling

B1.g

1.

Bruttoværditilvækst i basispriser (løbende priser)

A*10

D.1

2.

Aflønning af ansatte (løbende priser)

A*10

P.51

3.

Faste bruttoinvesteringer (løbende priser)

A*10

4.

Beskæftigelse (1 000 personer og 1 000 udførte arbejdstimer)

ETO

I alt

A*10

EEM

Ansatte

A*10«

24)

I bilag B affattes tabel 12 således:

»Tabel 12 —   Tabeller fordelt på erhverv og regioner (NUTS III)

Kode

Variabler

Opdeling

B1.g

1.

Bruttoværditilvækst i basispriser (løbende priser)

A*10

2.

Beskæftigelse (1 000 personer)

ETO

I alt

A*10

EEM

Ansatte

A*10«

25)

I bilag B, tabel 15 og 16, ændres »Produkter (CPA)« til »Produkter (P*64)«, og »Erhverv (NACE A60)« ændres til »Erhverv (A*64)«.

26)

I bilag B, tabel 17, 18 og 19, ændres »Produkter« til »Produkter (P*64)«.

27)

I bilag B, afsnittet »Undtagelsesbestemmelser efter medlemsstat«:

Bulgarien: I tabel 2.1 »Undtagelser vedrørende tabeller« udgår følgende henvisning til tabel 22:

22

Alle variabler

2005: indberettes første gang i 2008

2005

2008

2000-2004: indberettes første gang i 2010

2000-2004

2010

1998-1999: indberettes første gang i 2011

1998-1999

2011

1995-1997: indberettes ikke

1995-1997

indberettes ikke

og erstattes af:

22

Alle variabler

2005: indberettes første gang i 2008

2005

2008

2000-2004: indberettes første gang i 2010

2000-2004

2010

1995-1999: indberettes ikke

1995-1999

indberettes ikke

Bulgarien: I tabel 2.2 »Undtagelser for enkelte variabler/positioner i tabellerne« udgår følgende henvisning til tabel 10:

10

Faste bruttoinvesteringer (P.51)

2005-2006: indberettes første gang i 2009

2005-2006

2009

2000-2004: indberettes første gang i 2011

2000-2004

2011

1998-1999: indberettes første gang i 2012

1998-1999

2012

1995-1997: indberettes ikke

1995-1997

indberettes ikke

og erstattes af:

10

Faste bruttoinvesteringer (P.51)

2005-2006: indberettes første gang i 2009

2005-2006

2009

2000-2004: indberettes første gang i 2011

2000-2004

2011

1999: indberettes første gang i 2012

1999

2012

1995-1998: indberettes ikke

1995-1998

indberettes ikke

Grækenland: I tabel 7.2 »Undtagelser for enkelte variabler/positioner i tabellerne« udgår følgende henvisning til tabel 1:

1

Beskæftigelse — på kvartalsbasis

1990-1994: indberettes første gang i 2011

1990-1994

2011

og erstattes af:

1

Beskæftigelse — på kvartalsbasis — totaler

1990-1994: indberettes første gang i 2011

1990-1994

2011

Beskæftigelse — på kvartalsbasis — opdelt efter erhverv

1990-1994: indberettes ikke

1990-1994

indberettes ikke

Frankrig: I tabel 9.1 »Undtagelser vedrørende tabeller« udgår følgende henvisning til tabel 3:

3

Alle variabler: opdeling efter erhverv A31, A60

1980-1998: indberettes første gang i 2011

1980-1998

2011

og erstattes af:

3

Alle variabler undtagen befolkning, beskæftigelse, aflønning af ansatte: opdeling efter erhverv, A*38, A*64

1995-1998: indberettes første gang i 2012

1995-1998

2012

1980-1994: indberettes ikke

1980-1994

indberettes ikke

Nederlandene: I tabel 18.2 »Undtagelser for enkelte variabler/positioner i tabellerne« udgår følgende henvisning til tabel 1:

1

Ansatte og selvstændige i residente produktionsenheder: erhverv J-K og L-P, personer — på årsbasis

1980-1986: indberettes ikke

1980-1986

indberettes ikke

og erstattes af:

1

Ansatte og selvstændige i residente produktionsenheder: erhverv K-L og O-T, personer — på årsbasis

1980-1986: indberettes ikke

1980-1986

indberettes ikke

Nederlandene: I tabel 18.2 »Undtagelser for enkelte variabler/positioner i tabellerne« udgår følgende henvisning til tabel 3:

3

Løbende priser:

 

 

 

 

Variabler P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39, D.1, D.11 for erhverv B, DC_DD, DI, DN

1980-1986: indberettes ikke

1980-1986

indberettes ikke

 

Variabler B.2N+B.3N for erhverv B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

1980-1986: indberettes ikke

1980-1986

indberettes ikke

3

Foregående års priser og kædeindekserede mængder:

 

 

 

 

Variabel B.1G for erhverv B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

1980-1987: indberettes ikke

1980-1987

indberettes ikke

 

Variabel K.1 for erhverv B, CA_ CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

1980-1995: indberettes ikke

1980-1995

indberettes ikke

3

Løbende priser:

 

 

 

 

Variabler P.5, P.52, P.53 opdeling efter erhverv

1980-1994: indberettes ikke

1980-1994

indberettes ikke

 

Variabler P.51 for erhverv B, CA_CB, DC_DD, DI

1980-1986: indberettes ikke

1980-1986

indberettes ikke

3

Foregående års priser og kædeindekserede mængder:

 

 

 

 

Variabler P.5, P.52, P.53

1980-1987: indberettes ikke

1980-1987

indberettes ikke

 

Variabler P.5, P.52, P.53 opdeling efter erhverv

1988-1995: indberettes ikke

1988-1995

indberettes ikke

 

Variabler P.51 for erhverv B, CA_CB, DC_DD, DI

1980-1987: indberettes ikke

1980-1987

indberettes ikke

og erstattes af:

3

Løbende priser:

 

 

 

 

Variabel P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39 for erhverv 03, 13-16, 23, 28

1980-1986: indberettes ikke

1980-1986

indberettes ikke

 

Variabel B.2N+B.3N for erhverv 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32

1980-1986: indberettes ikke

1980-1986

indberettes ikke

3

Foregående års priser og kædeindekserede mængder:

 

 

 

 

Variabel B.1G for erhverv 03, 05-09, 13-17, 22-33, 64-68, 96-98

1980-1987: indberettes ikke

1980-1987

indberettes ikke

 

Variabel K.1 for erhverv 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32, 55-96

1980-1995: indberettes ikke

1980-1995

indberettes ikke

3

Løbende priser:

 

 

 

 

Variabel P.5, P.52, P.53 opdeling efter erhverv

1980-1994: indberettes ikke

1980-1994

indberettes ikke

 

Variabel P.51 for erhverv 03, 05-09, 13-16, 23

1980-1986: indberettes ikke

1980-1986

indberettes ikke

3

Foregående års priser og kædeindekserede mængder:

 

 

 

 

Variabel P.5, P.52, P.53

1980-1987: indberettes ikke

1980-1987

indberettes ikke

 

Variabel P.5, P.52, P.53 opdeling efter erhverv

1988-1995: indberettes ikke

1988-1995

indberettes ikke

 

Variabel P.51 for erhverv 03, 05-09, 13-16, 23

1980-1987: indberettes ikke

1980-1987

indberettes ikke

Sverige: I tabel 26.2 »Undtagelser for enkelte variabler/positioner i tabellerne« ændres »Opdeling af erhverv 50-52« til »Opdeling af erhverv 45-47«.

28)

I bilag B indsættes følgende efter tabel 26:

»INDBERETNING AF DATA

1.

Opdeling A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, der er afledt af NACE rev. 2, og P*3, P*10, P*21, P*38 og P*64, der er afledt af CPA 2008, anvendes til alle data, der skal indberettes efter den 31. august 2011, med de undtagelser, som er nævnt i andet afsnit.

De medlemsstater, som har fået bevilget en undtagelse vedrørende indberetningen af data til tabel 15-19 i forordning (EF) nr. 2223/96 frem til 2011 eller senere, anvender opdeling A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 og P60 for referenceperioder frem til 2007 og opdeling A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 og P*64 for referenceperioder fra 2008, uanset hvornår dataene indberettes.

2.

Indtil den 31. december 2014 skal der ved indberetning af data til tabel 10 anvendes opdeling A*10 på grundlag af NACE rev. 2 eller følgende aggregerede positioner i opdeling A*10 på grundlag af NACE rev. 2:

(G, H, I og J) i stedet for (G, H og I) og (J)

(K, L, M og N) i stedet for (K), (L) og (M og N)

(O, P, Q, R, S, T og U) i stedet for (O, P og Q) og (R, S, T og U).

Fra den 1. januar 2015 anvendes opdeling A*10 på grundlag af NACE rev. 2 til indberetning af data til tabel 10.

3.

Ved indberetning af data til tabel 12 anvendes opdeling A*10 på grundlag af NACE rev. 2 eller følgende aggregerede positioner i opdeling A*10 på grundlag af NACE rev. 2:

(G, H, I og J) i stedet for (G, H og I) og (J)

(K, L, M og N) i stedet for (K), (L) og (M og N)

(O, P, Q, R, S, T og U) i stedet for (O, P og Q) og (R, S, T og U).

4.

Indberetningen af data i henhold til opdeling A*38 og A*64 vedrørende hovedgruppe 26a og 44a »herunder: beregnet lejeværdi af ejerboliger«, der er anført i afsnittet GRUPPERING OG KODNING AF ERHVERV (A*), PRODUKTER (P*) OG FASTE AKTIVER (INVESTERINGER I FAST REALKAPITAL) (AN) i bilag IV, er kun obligatorisk for variabel P.1, P.2, B.1g i tabel 3 i bilag B til forordning (EF) nr. 2223/96.

5.

De data, som første gang skal indberettes efter den 31. august 2011 i henhold til ENS 95-indberetningsprogrammet for nationalregnskabsdata, opdeles på grundlag af NACE rev. 2 eller CPA 2008 efter aktivitet eller produkt og skal dække følgende observationsperioder:

a)

:

Tabel 1

:

fra 2000 (2000Q1 for kvartalsdata)

b)

:

Tabel 3

:

fra 2000

c)

:

Tabel 10

:

2009

d)

:

Tabel 12

:

2009

e)

:

Tabel 20

:

fra 2000

f)

:

Tabel 22

:

fra 2000.

Medlemsstaterne indsender årlige data til tabel 1 sammen med første indberetning af kvartalsdata til tabel 1 for 2011Q2 og senest den 30. september 2011.

6.

De data, som første gang skal indberettes efter den 31. august 2012 i henhold til ENS 95-indberetningsprogrammet for nationalregnskabsdata, opdeles på grundlag af NACE rev. 2 eller CPA 2008 efter aktivitet eller produkt og skal dække mindst følgende observationsperioder:

a)   Tabel 1 (undtagen variablerne under »Befolkning, beskæftigelse, aflønning af ansatte«):

Fra 1990 (1990Q1 for kvartalsdata) for Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige

Fra 1995 (1995Q for kvartalsdata) Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet.

b)   Tabel 3 (undtagen variablerne under »Beskæftigelse, aflønning af ansatte«): Fra 1995 for A*10 og A*38.

c)   Tabel 10: fra 2000

d)   Tabel 12: fra 2000.

7)

For tabel 15, 16, 17 18 og 19 er det ikke nødvendigt at omkode data til NACE rev. 2 eller CPA 2008.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1.

(2)  EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 65.

(4)  EUT L 332 af 30.11.2006, s. 21.


BILAG

»A*3

Løbenr.

Hovedafd. i NACE rev. 2

Beskrivelse

1

A

Landbrug, skovbrug og fiskeri

2

B, C, D, E og F

Råstofindvinding; fremstillingsvirksomhed; el-, gas- og fjernvarmeforsyning; vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand; bygge- og anlægsvirksomhed

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T og U

Tjenesteydelser


A*10

Løbenr.

Hovedafd. i NACE rev. 2

Beskrivelse

1

A

Landbrug, skovbrug og fiskeri

2

B, C, D og E

Råstofindvinding; fremstillingsvirksomhed; el-, gas- og fjernvarmeforsyning; vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

2a

C

Heraf: fremstillingsvirksomhed

3

F

Bygge- og anlægsvirksomhed

4

G, H og I

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler; transport og godshåndtering; overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

5

J

Information og kommunikation

6

K

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

7

L

Fast ejendom

8

M og N

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser; administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

9

O, P og Q

Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring; undervisning; sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

10

R, S, T og U

Kultur, forlystelser og sport, reparation af varer til husholdningsbrug og andre serviceydelser


A*21

Løbenr.

Hovedafd. i NACE rev. 2

Hovedgr. i NACE rev. 2

Beskrivelse

1

A

01-03

Landbrug, skovbrug og fiskeri

2

B

05-09

Råstofindvinding

3

C

10-33

Fremstillingsvirksomhed

4

D

35

El-, gas- og fjernvarmeforsyning

5

E

36-39

Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

6

F

41-43

Bygge- og anlægsvirksomhed

7

G

45-47

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

8

H

49-53

Transport og godshåndtering

9

I

55-56

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

10

J

58-63

Information og kommunikation

11

K

64-66

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

12

L

68

Fast ejendom

13

M

69-75

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

14

N

77-82

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

15

O

84

Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring

16

P

85

Undervisning

17

Q

86-88

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

18

R

90-93

Kultur, forlystelser og sport

19

S

94-96

Andre serviceydelser

20

T

97-98

Private husholdninger med ansat medhjælp; private husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n

21

U

99

Ekstraterritoriale organisationer og organer


A*38

Løbenr.

Hovedgr. i NACE rev. 2

Beskrivelse

1

01-03

Landbrug, skovbrug og fiskeri

2

05-09

Råstofindvinding

3

10-12

Fremstilling af fødevarer, drikkevarer og tobaksprodukter

4

13-15

Fremstilling af tekstiler, beklædningsartikler og lædervarer

5

16-18

Fremstilling af træ og papirvarer, trykning

6

19

Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter

7

20

Fremstilling af kemiske produkter

8

21

Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

9

22-23

Fremstilling af gummi- og plastprodukter og andre ikke-metalholdige mineralske produkter

10

24-25

Fremstilling af metal, jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr

11

26

Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter

12

27

Fremstilling af elektrisk udstyr

13

28

Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.

14

29-30

Fremstilling af transportmidler

15

31-33

Fremstilling af møbler; anden fremstillingsvirksomhed; reparation og installation af maskiner og udstyr

16

35

El-, gas- og fjernvarmeforsyning

17

36-39

Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

18

41-43

Bygge- og anlægsvirksomhed

19

45-47

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

20

49-53

Transport og godshåndtering

21

55-56

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

22

58-60

Udgivervirksomhed, audiovisuelle aktiviteter og radio- og tv-virksomhed

23

61

Telekommunikation

24

62-63

Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter; informationstjenester

25

64-66

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

26

68

Fast ejendom

26a

 

Heraf: beregnet lejeværdi af ejerboliger

27

69-71

Juridisk bistand, bogføring og revision; hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning; arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse

28

72

Videnskabelig forskning og udvikling

29

73-75

Reklame og markedsanalyse; andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser; dyrlæger

30

77-82

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

31

84

Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring

32

85

Undervisning

33

86

Sundhedsvæsen

34

87-88

Sociale foranstaltninger

35

90-93

Kultur, forlystelser og sport

36

94-96

Andre serviceydelser

37

97-98

Private husholdninger med ansat medhjælp; private husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug i.a.n.

38

99

Ekstraterritoriale organisationer og organer


A*64

Løbenr.

Hovedgr. i NACE rev. 2

Beskrivelse

1

01

Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

2

02

Skovbrug og skovning

3

03

Fiskeri og akvakultur

4

05-09

Råstofindvinding

5

10-12

Fremstilling af fødevarer, drikkevarer og tobaksprodukter

6

13-15

Fremstilling af tekstiler, beklædningsartikler og lædervarer

7

16

Fremstilling af træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer

8

17

Fremstilling af papir og papirvarer

9

18

Trykning og reproduktion af indspillede media

10

19

Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter

11

20

Fremstilling af kemiske produkter

12

21

Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

13

22

Fremstilling af gummi- og plastprodukter

14

23

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter

15

24

Fremstilling af metal

16

25

Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr

17

26

Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter

18

27

Fremstilling af elektrisk udstyr

19

28

Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.

20

29

Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

21

30

Fremstilling af andre transportmidler

22

31-32

Fremstilling af møbler; anden fremstillingsvirksomhed

23

33

Reparation og installation af maskiner og udstyr

24

35

El-, gas- og fjernvarmeforsyning

25

36

Vandforsyning

26

37-39

Kloakvæsen; indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug; rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

27

41-43

Bygge- og anlægsvirksomhed

28

45

Handel med biler og motorcykler og reparation heraf

29

46

Engroshandel, undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

30

47

Detailhandel, undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

31

49

Landtransport; rørtransport

32

50

Skibsfart

33

51

Luftfart

34

52

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

35

53

Post- og kurertjenester

36

55-56

Overnatningsfaciliteter; restaurationsvirksomhed

37

58

Udgivervirksomhed

38

59-60

Produktion af film, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser; radio- og tv-virksomhed

39

61

Telekommunikation

40

62-63

Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter; informationstjenester

41

64

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, undtagen forsikring og pensionsforsikring

42

65

Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring, undtagen lovpligtig socialforsikring

43

66

Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring

44

68

Fast ejendom

44a

 

Heraf: beregnet lejeværdi af ejerboliger

45

69-70

Juridisk bistand, bogføring og revision; hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning

46

71

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse

47

72

Videnskabelig forskning og udvikling

48

73

Reklame og markedsanalyse

49

74-75

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser; dyrlæger

50

77

Udlejning og leasing

51

78

Arbejdsformidling

52

79

Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed, reservationstjensteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed

53

80-82

Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning; serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje; administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice

54

84

Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring

55

85

Undervisning

56

86

Sundhedsvæsen

57

87-88

Sociale foranstaltninger

58

90-92

Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser; biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed; lotteri- og anden spillevirksomhed

59

93

Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter

60

94

Organisationer og foreninger

61

95

Reparation af computere og varer til personlig brug og husholdningsbrug

62

96

Andre personlige serviceydelser

63

97-98

Private husholdninger med ansat medhjælp; private husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug i.a.n.

64

99

Ekstraterritoriale organisationer og organer


P*3

Løbenr.

Hovedafd. i CPA 2008

Beskrivelse

1

A

Produkter fra landbrug, skovbrug og fiskeri

2

B, C, D, E og F

Råstofudvinding; færdigvarer; levering af elektricitet, gas, damp og airconditioneret luft; vandforsyning; kloakering, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand; bygge- og anlægsvirksomhed

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T og U

Tjenesteydelser


P*10

Løbenr.

Hovedafd. i CPA 2008

Beskrivelse

1

A

Produkter fra landbrug, skovbrug og fiskeri

2

B, C, D og E

Råstofudvinding; færdigvarer; levering af elektricitet, gas, damp og airconditioneret luft; vandforsyning; kloakering, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

2a

C

Heraf: færdigvarer

3

F

Bygge- og anlægsvirksomhed

4

G, H og I

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler; transport og oplagring; overnatningsfaciliteter og restaurationstjenester

5

J

Information og kommunikation

6

K

Bank- og finanstjenester, forsikring

7

L

Fast ejendom

8

M og N

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenester; administrative tjenester og hjælpetjenester

9

O, P og Q

Offentlig forvaltning og forsvar; lovpligtig socialsikring; undervisning; sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

10

R, S, T og U

Kultur, forlystelser og sport; reparation af varer til husholdningsbrug og andre tjenester


P*21

Løbenr.

Hovedafd. i CPA 2008

Hovedgr. i CPA 2008

Beskrivelse

1

A

01-03

Produkter fra landbrug, skovbrug og fiskeri

2

B

05-09

Råstofudvinding

3

C

10-33

Færdigvarer

4

D

35

Levering af elektricitet, gas, damp og airconditioneret luft

5

E

36-39

Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

6

F

41-43

Bygge- og anlægsvirksomhed

7

G

45-47

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

8

H

49-53

Transport og oplagring

9

I

55-56

Overnatningsfaciliteter og restaurationstjenester

10

J

58-63

Information og kommunikation

11

K

64-66

Bank- og finanstjenester, forsikring

12

L

68

Fast ejendom

13

M

69-75

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenester

14

N

77-82

Administrative tjenester og hjælpetjenester

15

O

84

Offentlig forvaltning og forsvar; lovpligtig socialsikring

16

P

85

Undervisning

17

Q

86-88

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

18

R

90-93

Kultur, forlystelser og sport

19

S

94-96

Andre tjenester

20

T

97-98

Tjenester ydet af private husholdninger med ansat medhjælp; ikke nærmere angivne varer og tjenester produceret af private husholdninger til eget brug

21

U

99

Tjenester ydet af eksterritoriale organer


P*38

Løbenr.

Hovedgr. i CPA 2008

Beskrivelse

1

01-03

Produkter fra landbrug, skovbrug og fiskeri

2

05-09

Råstofudvinding

3

10-12

Fødevarer, drikkevarer og tobaksprodukter

4

13-15

Tekstilvarer, beklædningsgenstande og lædervarer

5

16-18

Træ og papirvarer samt trykning

6

19

Koks og raffinerede jordolieprodukter

7

20

Kemiske produkter

8

21

Farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

9

22-23

Gummi- og plastprodukter og andre ikke-metalholdige mineralske produkter

10

24-25

Metal, jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr

11

26

Computere, elektronisk og optisk udstyr

12

27

Elektrisk udstyr

13

28

Maskiner og udstyr i.a.n.

14

29-30

Transportmidler

15

31-33

Møbler; andre færdigvarer; reparation og installation af maskiner og udstyr

16

35

Levering af elektricitet, gas, damp og airconditioneret luft

17

36-39

Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

18

41-43

Bygge- og anlægsvirksomhed

19

45-47

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

20

49-53

Transport og oplagring

21

55-56

Overnatningsfaciliteter og restaurationstjenester

22

58-60

Udgivervirksomhed, audiovisuelle tjenester og transmission af radio- og fjernsynsprogrammer

23

61

Telekommunikation

24

62-63

Computerprogrammering, konsulentbistand og lignende tjenester; informationstjenester

25

64-66

Bank- og finanstjenester, forsikring

26

68

Fast ejendom

26a

 

Heraf: beregnet lejeværdi af ejerboliger

27

69-71

Juridisk bistand, bogføring og revision; tjenester ydet af hovedsæder; virksomhedsrådgivning; arkitekt- og ingeniørtjenester; teknisk afprøvning og analyse

28

72

Videnskabelig forskning og udvikling

29

73-75

Reklametjenester og markedsanalyse; andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenester; veterinære tjenester

30

77-82

Administrative tjenester og hjælpetjenester

31

84

Offentlig forvaltning og forsvar; lovpligtig socialsikring

32

85

Undervisning

33

86

Sundhedsvæsen

34

87-88

Sociale foranstaltninger

35

90-93

Kultur, forlystelser og sport

36

94-96

Andre tjenester

37

97-98

Tjenester ydet af private husholdninger med ansat medhjælp; ikke nærmere angivne varer og tjenester produceret af private husholdninger til eget brug

38

99

Tjenester ydet af eksterritoriale organer


P*64

Løbenr.

Hovedgr. i CPA 2008

Beskrivelse

1

01

Produkter fra landbrug og jagt samt tjenester i forbindelse hermed

2

02

Produkter fra skovbrug, skovning og tjenester i forbindelse hermed

3

03

Fisk og andre fiskeprodukter; akvakulturprodukter; tjenester til fiskeri

4

05-09

Råstofudvinding

5

10-12

Fødevarer; drikkevarer; tobaksprodukter

6

13-15

Tekstilvarer; beklædningsgenstande; læder og lædervarer

7

16

Træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; varer af strå og flettematerialer

8

17

Papir og papirvarer

9

18

Trykning og reproduktion

10

19

Koks og raffinerede jordolieprodukter

11

20

Kemiske produkter

12

21

Farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

13

22

Gummi- og plastprodukter

14

23

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

15

24

Metal

16

25

Produkter af metal, bortset fra maskiner og udstyr

17

26

Computere, elektronisk og optisk udstyr

18

27

Elektrisk udstyr

19

28

Maskiner og udstyr i.a.n.

20

29

Motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

21

30

Andre transportmidler

22

31-32

Møbler; andre færdigvarer

23

33

Reparation og installation af maskiner og udstyr

24

35

Levering af elektricitet, gas, damp og airconditioneret luft

25

36

Naturligt vand; behandling og levering vand

26

37-39

Kloakvæsen; slamsugning; indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; materialegenvinding; rensning af jord og grundvand mv. og anden form for forureningsbekæmpelse

27

41-43

Bygge- og anlægsvirksomhed

28

45

Engroshandel og detailhandel med motorkøretøjer og motorcykler og reparation deraf

29

46

Engroshandel, undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

30

47

Detailhandel, undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

31

49

Landtransport og rørtransport

32

50

Skibsfart

33

51

Lufttransport

34

52

Oplagrings- og pakhusvirksomhed og hjælpetjenester i forbindelse med transport

35

53

Post- og kurertjenester

36

55-56

Overnatningsfaciliteter og restaurationstjenester

37

58

Udgivervirksomhed

38

59-60

Produktion af film, videofilm og fjernsynsprogrammer, lydoptagelser og musikudgivelser; udbydelse og transmission af radio- og fjernsynsprogrammer

39

61

Telekommunikation

40

62-63

Computerprogrammering, konsulentbistand og lignende tjenester; informationstjenester

41

64

Bank- og finanstjenester, undtagen forsikring og pensionsforsikring

42

65

Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring, undtagen lovpligtig socialforsikring

43

66

Hjælpetjenester i forbindelse med finansielle tjenester og forsikring

44

68

Fast ejendom

44a

 

Heraf: beregnet lejeværdi af ejerboliger

45

69-70

Juridisk bistand, bogføring og revision; tjenester ydet af hovedsæder; virksomhedsrådgivning

46

71

Arkitekt- og ingeniørtjenester; teknisk afprøvning og analyse

47

72

Videnskabelig forskning og udvikling

48

73

Reklametjenester og markedsanalyse

49

74-75

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenester; veterinære tjenester

50

77

Udlejning og leasing

51

78

Arbejdsformidling

52

79

Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed og andre reservationstjenester og lignende tjenester

53

80-82

Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning; tjenester i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje; administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice

54

84

Offentlig forvaltning og forsvar; lovpligtig socialsikring

55

85

Undervisning

56

86

Sundhedsvæsen

57

87-88

Institutionsophold; sociale foranstaltninger uden institutionsophold

58

90-92

Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser; biblioteker, arkiver, museer og andre kulturelle tjenester; lotteri og andre spil

59

93

Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter

60

94

Tjenester ydet af organisationer og foreninger

61

95

Reparation af computere og varer til personlig brug og husholdningsbrug

62

96

Andre personlige tjenester

63

97-98

Tjenester ydet af private husholdninger med ansat medhjælp; ikke nærmere angivne varer og tjenester produceret af private husholdninger til eget brug

64

99

Tjenester ydet af eksterritoriale organer


AN_F6: Opdeling af faste aktiver:

Kategori af aktiver

Beskrivelse

AN.1111

Boliger

AN.1112

Andre bygninger og anlæg

AN.11131

Transportmidler

AN.11132

Andre maskiner og andet udstyr

AN.1114

Avlede/dyrkede aktiver

AN.112

Immaterielle faste aktiver


AN_F6†: Opdeling af faste aktiver

Kategori af aktiver

Beskrivelse

AN.1111

Boliger

AN.1112

Andre bygninger og anlæg

AN.11131

Transportmidler

AN.11132

Andre maskiner og andet udstyr

heraf: AN.111321

Kontormaskiner og edb-udstyr

heraf AN.111322

Telemateriel

AN.1114

Avlede/dyrkede aktiver

AN.112

Immaterielle aktiver

heraf: AN.1122

Edb-software«


Top