EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0595

Kommissionens forordning (EU) nr. 595/2010 af 2. juli 2010 om ændring af bilag VIII, X og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (EØS-relevant tekst)

OJ L 173, 8.7.2010, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; stiltiende ophævelse ved 32009R1069 . Latest consolidated version: 01/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/595/oj

8.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 173/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 595/2010

af 2. juli 2010

om ændring af bilag VIII, X og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 32, stk. 1, første og andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige bestemmelser for animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum. Forordningen foreskriver, at forarbejdet animalsk protein og andre forarbejdede produkter, der kan anvendes som fodermidler, kun må afsættes, hvis de er blevet forarbejdet i overensstemmelse med bilag VII til samme forordning. Det følger desuden af forordning (EF) nr. 1774/2002, at foder til selskabsdyr, tyggepinde, tyggeben og tekniske produkter samt de animalske biprodukter, der henvises til i bilag VIII, kun må afsættes, hvis de opfylder de særlige betingelser, der er fastlagt i samme bilag.

(2)

Der er i kapitel V i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 fastsat harmoniserede krav vedrørende afsætning og import af serum fra dyr af hestefamilien. Visse medlemsstater, handelspartnere og virksomheder har imidlertid givet udtryk for interesse i anvendelse af blod og en bredere vifte af blodprodukter fra dyr af hestefamilien, med oprindelse i både EU og tredjelande, til teknisk brug i EU. For at fremme anvendelsen af de(t) pågældende blod og blodprodukter bør der fastsættes dyresundhedsmæssige krav vedrørende anvendelse heraf til teknisk brug. Formålet med disse krav skulle være at reducere de potentielle risici for overførsel af visse anmeldelsespligtige sygdomme, der er nævnt i direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (2), på grundlag af den tilgængelige videnskabelige dokumentation. Først og fremmest bør blod komme fra slagterier, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3), eller fra faciliteter, der er godkendt og under tilsyn af tredjelandets myndigheder med hensyn til tapning af blod, såsom bedrifter, hvor der holdes dyr på særlige sundhedsmæssige betingelser.

(3)

I kapitel X i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat krav vedrørende indførsel af horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt hove og hovprodukter (bortset fra hovmel) bestemt til andre formål end fodermidler, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler.

(4)

Der er fra virksomhedernes side givet udtryk for interesse i at anvende sådanne animalske biprodukter til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler. Afsætning, herunder indførsel, af de pågældende animalske biprodukter bør dog kun være tilladt, hvis produkterne kommer fra dyr, der er egnede til slagtning med henblik på konsum eller ikke udviste kliniske tegn på nogen overførbar sygdom, og hvis de er blevet underkastet en behandling, der reducerer de potentielle sundhedsrisici.

(5)

For så vidt angår horn bør der træffes passende foranstaltninger til at forhindre overførsel af transmissibel spongiform encephalopati (TSE), når hornene fjernes fra kraniet. Den Videnskabelige Styringskomité har afgivet udtalelse om distribution af TSE-infektivitet i drøvtyggervæv (4). I henhold til samme udtalelse skal hornene fjernes, uden at kraniehulen åbnes, for at forhindre krydskontaminering med TSE-agenser.

(6)

Der bør i overensstemmelse hermed indføjes et nyt kapitel XV i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002, hvori der fastsættes sundhedsmæssige betingelser for afsætning, herunder indførsel, af horn og hornprodukter, bortset fra hornmel, samt hove og hovprodukter, bortset fra hovmel, til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler.

(7)

I bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 437/2008 (5), er der fastlagt et enkelt standardsundhedscertifikat for mælk og mælkeprodukter med oprindelse i tredjelande, der ikke er bestemt til konsum, og som sendes til EU eller i transit gennem EU. Kapitel V i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 indeholder specifikke krav vedrørende afsætning og indførsel af mælk, mælkeprodukter og colostrum. I afsnit A, punkt 3, og afsnit B, punkt 1.5, i samme kapitel er der fastsat krav til valle, der skal anvendes til fodring af dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge. Standardsundhedscertifikatet til brug ved indførsel af mælk og mælkeprodukter, der ikke er bestemt til konsum, er fastlagt i kapitel 2 i bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002. De krav til valle, der er fastsat i standardcertifikatet, er strengere end de tilsvarende krav i kapitel V i bilag VII til samme forordning vedrørende valle, der gøres til genstand for samhandel inden for EU. Det pågældende standardcertifikatet bør derfor ændres, således at betingelserne for indførsel af valle ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for fremstilling og markedsføring af valle i forbindelse med samhandelen inden for EU. Standardsundhedscertifikatet i kapitel 2 i bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør således ændres.

(8)

I bilag XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af visse animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum, under henvisning til Rådets beslutning 79/542/EØF (6), Kommissionens beslutning 97/296/EF (7), Kommissionens beslutning 94/85/EØF (8), Kommissionens beslutning 94/984/EF (9), Kommissionens beslutning 2000/585/EF (10), Kommissionens beslutning 2000/609/EF (11), Kommissionens beslutning 2004/211/EF (12), Kommissionens beslutning 2004/438/EF (13) og Kommissionens beslutning 2006/696/EF (14). Disse retsakter er i vidt omfang blevet ændret eller udskiftet. Bilag XI bør ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er foretaget i de pågældende EU-retsakter.

(9)

Der bør fastsættes en overgangsperiode, som løber fra nærværende forordnings ikrafttrædelse, for at give aktørerne den nødvendige tid til at efterkomme de nye bestemmelser, og for at det fortsat kan være muligt at indføre animalske biprodukter til EU i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002, indtil de ændringer, der gennemføres med nærværende forordning, får virkning.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VIII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I en overgangsperiode, som udløber den 31. august 2010, accepterer medlemsstaterne sendinger af mælk og mælkeprodukter, serum fra dyr af hestefamilien og behandlede blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, til fremstilling af tekniske produkter, der ledsages af et sundhedscertifikat, som er behørigt udfyldt og underskrevet i overensstemmelse med den relevante certifikatmodel i henholdsvis kapitel 2, kapitel 4(A) og kapitel 4(D) i bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002 før nærværende forordnings ikrafttrædelse.

Indtil den 30. oktober 2010 accepterer medlemsstaterne sådanne sendinger, hvis de ledsagende sundhedscertifikater er udfyldt og underskrevet før den 1. september 2010.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på og anvendes fra tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juli 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(4)  Udtalelse fra Den Videnskabelige Styringskomité vedtaget på komitéens møde den 10.-11. januar 2002 og ændret på mødet den 7.-8. november 2002.

(5)  EUT L 132 af 22.5.2008, s. 7.

(6)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15.

(7)  EFT L 122 af 14.5.1997, s. 21.

(8)  EFT L 44 af 17.2.1994, s. 31.

(9)  EFT L 378 af 31.12.1994, s. 11.

(10)  EFT L 251 af 6.10.2000, s. 1.

(11)  EFT L 258 af 12.10.2000, s. 49.

(12)  EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1.

(13)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 70.

(14)  EUT L 295 af 25.10.2006, s. 1.


BILAG

I bilag VIII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

Kapitel V affattes således:

»KAPITEL V

Krav for blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien til teknisk brug

A.   Afsætning

For afsætning af blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien til teknisk brug gælder følgende betingelser:

1.

Afsætning af blod er tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Blodet er indsamlet fra dyr af hestefamilien, der:

i)

ved kontrollen på datoen for indsamlingen af blodet ikke udviste kliniske tegn på nogen af de anmeldelsespligtige sygdomme, der er nævnt i bilag A til direktiv 90/426/EØF, eller på hesteinfluenza, equin piroplasmose, equin rhinopneumonitis eller equin viral arteritis, jf. artikel 1.2.3, punkt 4, i terrestriske dyrs sundhedskodeks fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), 2009-udgaven

ii)

i mindst 30 dage inden datoen for samt under indsamlingen af blodet har været holdt på bedrifter under dyrlægetilsyn, der ikke var omfattet af et forbud i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 90/426/EØF eller af restriktioner i henhold til samme direktivs artikel 5

iii)

i de i artikel 4, stk. 5, i direktiv 90/426/EØF fastsatte perioder ikke har været i kontakt med dyr af hestefamilien fra bedrifter, der af dyresundhedsmæssige årsager var omfattet af et forbud i henhold til samme artikel, og i mindst 40 dage inden datoen for samt under indsamlingen af blodet ikke har været i kontakt med dyr af hestefamilien fra en medlemsstat eller et tredjeland, der ikke betragtes som fri for afrikansk hestepest i henhold til artikel 5, stk. 2, litra a), i samme direktiv.

b)

Blodet er indsamlet under dyrlægetilsyn enten:

i)

på slagterier, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004, eller

ii)

i faciliteter, der er godkendt, tildelt et veterinært autorisationsnummer og under tilsyn af myndighederne med hensyn til indsamling af blod fra dyr af hestefamilien til fremstilling af blodprodukter til teknisk brug.

2.

Afsætning af blodprodukter er tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Alle fornødne forholdsregler er truffet for at undgå, at blodprodukterne kontamineres med patogener under produktion, håndtering og emballering.

b)

Blodprodukterne er fremstillet af blod, der:

i)

enten opfylder betingelserne i punkt 1, litra a), eller

ii)

som minimum er blevet underkastet en af følgende behandlinger, efterfulgt af en effektivitetstest, til inaktivering af eventuelle patogener, der forårsager afrikansk hestepest, hesteencephalitis i alle former, herunder også venezuelansk hesteencephalitis, equin infektiøs anæmi, vesikulær stomatitis og snive (Burkholderia mallei):

varmebehandling ved 65 °C i mindst tre timer

bestråling med 25 kGy med gammastråler

justering til en pH-værdi på 5 i to timer

varmebehandling ved mindst 80 °C overalt i produktet.

3.

Blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien pakkes i forseglede, tætte beholdere, som:

a)

tydeligt er mærket »BLOD OG BLODPRODUKTER FRA DYR AF HESTEFAMILIEN - IKKE TIL KONSUM ELLER FODERBRUG«

b)

er forsynet med den i punkt 1, litra b), omhandlede indsamlingsvirksomheds godkendelsesnummer.

B.   Indførsel

Medlemsstaterne tillader indførsel af blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien til teknisk brug, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1.

Blodet opfylder betingelserne i afsnit A, punkt 1, litra a), og er indsamlet under dyrlægetilsyn enten:

a)

på slagterier, der

i)

er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 eller

ii)

er godkendt og under tilsyn af tredjelandets myndigheder, eller

b)

i faciliteter, der er godkendt, tildelt et veterinært autorisationsnummer og under tilsyn af tredjelandets myndigheder med hensyn til indsamling af blod fra dyr af hestefamilien til fremstilling af blodprodukter til teknisk brug.

2.

Blodprodukterne opfylder betingelserne i afsnit A, punkt 2.

Blodprodukter som omhandlet i punkt 2, litra b), nr. i), i afsnit A er desuden fremstillet af blod indsamlet fra dyr af hestefamilien, der i mindst tre måneder inden indsamlingsdatoen eller siden fødslen, hvis de er under tre måneder gamle, har været holdt på bedrifter under dyrlægetilsyn i indsamlingstredjelandet, som i dette tidsrum og under indsamlingen af blodet har været fri for:

a)

afrikansk hestepest, jf. artikel 5, stk. 2, litra a), i direktiv 90/426/EØF

b)

venezuelansk hesteencephalitis i mindst to år

c)

snive:

i)

i tre år eller

ii)

i seks måneder, hvor dyrene ikke har udvist kliniske tegn på snive (Burkholderia mallei) ved undersøgelse efter slagtning på slagteriet som omhandlet i punkt 1, litra a), herunder en omhyggelig undersøgelse af slimhinderne i luftrøret, svælget, næsehulen og bihulerne samt deres forgreninger efter spaltning af hovedet i midtlinjen og udtagelse af næseskillevæggen

d)

vesikulær stomatitis i seks måneder.

3.

Blodprodukterne kommer fra et teknisk anlæg, som er godkendt af tredjelandets myndigheder, og som opfylder de særlige betingelser i artikel 18 i forordning (EF) nr. 1774/2002.

4.

Blodet eller blodprodukterne kommer fra et tredjeland, der er opført i følgende dele af bilag XI:

a)

del XIII, punkt A, hvis blodet er indsamlet i overensstemmelse med afsnit A, punkt 1, eller hvis blodprodukterne er fremstillet i overensstemmelse med afsnit A, punkt 2, litra b), nr. i), eller

b)

del XIII, punkt B, hvis de er blevet behandlet i overensstemmelse med afsnit A, punkt 2, litra b), nr. ii).

5.

Blod og blodprodukter pakkes og mærkes i overensstemmelse med afsnit A, punkt 3, litra a), og skal ledsages af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i kapitel 4(A) i bilag X, behørigt udfyldt og underskrevet af embedsdyrlægen.«

b)

Følgende indsættes som kapitel XV:

»KAPITEL XV

Krav for horn og hornprodukter, bortset fra hornmel, samt hove og hovprodukter, bortset fra hovmel, til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler

A.   Afsætning

Afsætning af horn og hornprodukter, bortset fra hornmel, samt hove og hovprodukter, bortset fra hovmel, til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler er tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1.

Produkterne stammer fra dyr, som:

a)

enten er blevet slagtet på et slagteri efter at være blevet underkastet levende syn og ved denne undersøgelse blev fundet egnede til slagtning med henblik på konsum i overensstemmelse med EU-forskrifterne eller

b)

ikke udviste kliniske tegn på nogen sygdom, der via dette produkt kan overføres til mennesker eller dyr.

2.

Produkterne er blevet varmebehandlet i en time ved en kernetemperatur på mindst 80 °C.

3.

Hornene er fjernet fra kraniet, uden at kraniehulen er blevet åbnet.

4.

Der er på et hvilket som helst stadium af forarbejdningen, oplagringen og transporten truffet alle fornødne forholdsregler for at undgå krydskontaminering.

5.

De er pakket i ny emballage eller beholdere eller transporteres i køretøjer eller bulkcontainere, der forud for pålæsning er blevet desinficeret med et middel, der er godkendt af myndighederne.

6.

Emballagen eller beholderne er:

a)

forsynet med en angivelse af produkttype (horn, hornprodukter, hove eller hovprodukter)

b)

tydeligt mærket »IKKE TIL KONSUM ELLER FODERBRUG«

c)

påført navn og adresse på det godkendte tekniske anlæg eller lageranlæg, der er bestemmelsessted.

B.   Indførsel

Medlemsstaterne tillader indførsel af horn og hornprodukter, bortset fra hornmel, samt hove og hovprodukter, bortset fra hovmel, til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, hvis de:

1.

indføres fra et tredjeland, der er opført på listen i bilag XI, del XVIII

2.

er fremstillet i overensstemmelse med afsnit A i dette kapitel

3.

ledsages af et sundhedscertifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 18, behørigt udfyldt og underskrevet af embedsdyrlægen

4.

efter veterinærkontrollen på grænsekontrolstedet på EU-indgangsstedet i henhold til direktiv 97/78/EF og i overensstemmelse med betingelserne i artikel 8, stk. 4, i samme direktiv transporteres direkte til et godkendt teknisk anlæg eller et godkendt lageranlæg.«

2)

Bilag X ændres således:

a)

Kapitel 2 affattes således:

»KAPITEL 2

Sundhedscertifikat

for mælk og mælkeprodukter, der ikke er bestemt til konsum, og som sendes til EU eller i transit gennem EU (2)

Image

Image

Image

b)

Kapitel 4(A) affattes således:

»KAPITEL 4(A)

Sundhedscertifikat

for blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien til teknisk brug, som sendes til EU eller i transit gennem EU (2)

Image

Image

Image

Image

c)

Kapitel 4(D) affattes således:

»KAPITEL 4(D)

Sundhedscertifikat

for behandlede blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, som sendes til EU eller i transit gennem EU (2) med henblik på fremstilling af tekniske produkter

Image

Image

Image

d)

Følgende indsættes som kapitel 18:

»KAPITEL 18

Sundhedscertifikat

for horn og hornprodukter, bortset fra hornmel, samt hove og hovprodukter, bortset fra hovmel, til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, som sendes til EU eller i transit gennem EU (2)

Image

Image

«

3)

Bilag XI affattes således:

»BILAG XI

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum

Det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for indførsel af de relevante produkter fra et tredjeland, at dette tredjeland er opført på en af nedenstående lister. Indførslen skal ligeledes opfylde de relevante krav vedrørende folkesundhed og dyresundhed. I det følgende angives det, fra hvilke områder eller dele heraf det er tilladt at indføre visse animalske biprodukter, jf. det relevante dyresundhedscertifikat eller den relevante erklæring som fastlagt i bilag X.

DEL I

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af mælk og mælkeprodukter (sundhedscertifikat jf. kapitel 2)

Godkendte tredjelande, som er opført i bilag I til beslutning 2004/438/EF (1).

DEL II

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af forarbejdet animalsk protein (undtagen fiskemel) (sundhedscertifikat jf. kapitel 1)

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (2).

DEL III

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af fiskemel og fiskeolie (sundhedscertifikat jf. kapitel 1 og 9)

De tredjelande, der er opført i bilag II til Kommissionens beslutning 2006/766/EF (3).

DEL IV

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af afsmeltet fedt (bortset fra fiskeolie) (sundhedscertifikat jf. kapitel 10(A) og 10(B))

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

DEL V

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af blodprodukter til fodermidler (sundhedscertifikat jf. kapitel 4(B))

A.   Blodprodukter fra hovdyr

De tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra indførsel af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt.

B.   Blodprodukter fra andre dyrearter

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

DEL VI

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af animalske biprodukter og blodprodukter (undtagen fra dyr af hestefamilien) bestemt til teknisk brug, herunder lægemidler (sundhedscertifikat jf. kapitel 4(C) og 8)

A.

Blodprodukter:

1.

Ubehandlede blodprodukter fra hovdyr:

De tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra indførsel af fersk kød af alle arter af tamhovdyr er tilladt, men kun i det tidsrum, der er angivet i kolonne 7 og 8 i nævnte del

(JP) Japan.

2.

Ubehandlede blodprodukter fra fjerkræ og andre fuglearter:

De tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (4)

(JP) Japan.

3.

Ubehandlede blodprodukter fra andre dyr:

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 eller i del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 (5)

(JP) Japan.

4.

Behandlede blodprodukter uanset dyreart:

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 eller i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009

(JP) Japan.

B.

Animalske biprodukter til farmaceutiske formål:

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 eller i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009, samt følgende lande:

(JP) Japan

(PH) Filippinerne

(TW) Taiwan.

C.

Animalske biprodukter til anden teknisk brug end farmaceutiske formål: De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra indførsel af den pågældende kategori af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt, i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 eller i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009.

DEL VII A

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr (sundhedscertifikat jf. kapitel 3(F))

A.

Animalske biprodukter fra dyr af hestefamilien og fra kvæg, får, geder og svin, såvel opdrættede som vildtlevende dyr:

De tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra indførsel af fersk kød til konsum af de pågældende dyrearter er tilladt.

B.

Råvarer fra fjerkræ, herunder strudsefugle og vildtlevende fjervildt:

De tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød, og som er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

C.

Råvarer fra fisk:

De tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

D.

Råvarer fra andre vildtlevende landpattedyr og dyr af harefamilien:

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009, og hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk kød af de samme arter.

DEL VII B

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af råt foder til selskabsdyr, som sendes til EU, til direkte salg eller animalske biprodukter til fodring af opdrættede pelsdyr (sundhedscertifikat jf. kapitel 3(D))

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

For så vidt angår fiskemateriale, de tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

DEL VII C

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af animalske smagsforstærkere, som sendes til EU med henblik på fremstilling af foder til selskabsdyr (sundhedscertifikat jf. kapitel 3(E))

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af fiskemateriale, de tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

DEL VIII

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af svinebørster (sundhedscertifikat jf. kapitel 7(A) og 7(B))

A.

For så vidt angår ubehandlede svinebørster, de tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og som har været fri for afrikansk svinepest i 12 måneder inden indførselsdatoen.

B.

For så vidt angår behandlede svinebørster, de tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, uanset om de har været fri for afrikansk svinepest i 12 måneder inden indførselsdatoen.

DEL IX

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter til jordbehandling (sundhedscertifikat jf. kapitel 17)

For så vidt angår forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter, de tredjelande, der er opført i:

a)

del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010

b)

bilag I til Kommissionens beslutning 2004/211/EF (6) eller

c)

del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

DEL X

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben (sundhedscertifikat jf. kapitel 3(A), 3(B) og 3(C))

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende tredjelande:

(JP) Japan

(EC) Ecuador (7)

(LK) Sri Lanka (8)

(TW) Taiwan (9).

DEL XI

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af gelatine, hydrolyseret protein, kollagen, dicalciumphosphat og tricalciumphosphat (sundhedscertifikat jf. kapitel 11 og 12)

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende tredjelande:

(KR) Sydkorea (10)

(MY) Malaysia (10)

(PK) Pakistan (10)

(TW) Taiwan (10).

DEL XII

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af biavlsprodukter (sundhedscertifikat jf. kapitel 13)

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

DEL XIII

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien (sundhedscertifikat jf. kapitel 4(A))

A.

Ubehandlet blod og ubehandlede blodprodukter: Tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i bilag I til beslutning 2004/211/EF, og hvorfra indførsel af dyr af hestefamilien til opdræt og som brugsdyr er tilladt.

B.

Behandlede blodprodukter: tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra indførsel af fersk kød af tamdyr af hestefamilien er tilladt.

DEL XIV

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af huder og skind af hovdyr (sundhedscertifikat jf. kapitel 5(A), 5(B) og 5(C))

A.

For så vidt angår friske eller kølede huder og skind af hovdyr, de tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk kød af de samme dyrearter.

B.

For så vidt angår behandlede huder og skind af hovdyr, de tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

C.

For så vidt angår behandlede huder og skind af drøvtyggere, som sendes til EU, og som er blevet opbevaret separat i 21 dage eller skal være under uafbrudt transport i 21 dage inden indførslen, alle tredjelande.

DEL XV

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af jagttrofæer (sundhedscertifikat jf. kapitel 6(A) og 6(B))

A.

For så vidt angår behandlede jagttrofæer af fugle og hovdyr, som alene består af ben, horn, hove, kløer, gevirer, tænder, huder eller skind, alle tredjelande.

B.

For så vidt angår jagttrofæer af fugle, som består af hele ubehandlede dele, de tredjelande, der er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød, samt følgende lande:

(GL) Grønland

(TN) Tunesien.

C.

For så vidt angår jagttrofæer af hovdyr, som består af hele ubehandlede dele, de tredjelande, der er opført i kolonnerne vedrørende fersk hovdyrkød i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, herunder eventuelle restriktioner, der er fastsat i kolonnen med særlige bemærkninger vedrørende fersk kød.

DEL XVI

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af ægprodukter, der ikke er bestemt til konsum, og som kan anvendes som fodermiddel (sundhedscertifikat jf. kapitel 15)

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød, og som er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

DEL XVII

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af ben og benprodukter (bortset fra benmel), horn og hornprodukter (bortset fra hornmel), hove og hovprodukter (bortset fra hovmel) bestemt til andre formål end fodermidler, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler (erklæring jf. kapitel 16)

Alle tredjelande.

DEL XVIII

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt hove og hovprodukter (bortset fra hovmel) til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler (sundhedscertifikat jf. kapitel 18)

Alle tredjelande.


(1)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 72.

(2)  EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1.

(3)  EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53.

(4)  EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.

(5)  EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12.

(6)  EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1.

(7)  Udelukkende foder til selskabsdyr fremstillet af fiskemateriale.

(8)  Udelukkende tyggepinde og tyggeben fremstillet af huder og skind af hovdyr.

(9)  Udelukkende forarbejdet foder til prydfisk.

(10)  Udelukkende gelatine.«


Top