EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0573

Kommissionens forordning (EU) nr. 573/2010 af 30. juni 2010 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (EØS-relevant tekst )

OJ L 166, 1.7.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 21 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; stiltiende ophævelse ved 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/573/oj

1.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 166/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 573/2010

af 30. juni 2010

om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008 bør Kommissionen vedtage detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, og de generelle foranstaltninger til supplering af de fælles grundlæggende normer, der er omhandlet i forordningens artikel 4, stk. 2.

(2)

Hvis disse foranstaltninger indeholder følsomme sikkerhedsoplysninger, bør de betragtes som »EU-klassificerede oplysninger« som omhandlet i Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. november 2001 om ændring af dens forretningsorden (2), jf. artikel 18, litra a), i forordning (EF) nr. 300/2008, og de bør derfor ikke offentliggøres. Sådanne foranstaltninger bør vedtages særskilt ved en afgørelse rettet til medlemsstaterne.

(3)

Forordning (EF) nr. 300/2008 anvendes fuldt ud fra den dato, der fastsættes i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages efter procedurerne i samme forordnings artikel 4, stk. 2 og 3, dog ikke senere end den 29. april 2010. Denne forordning bør derfor anvendes fra den 29. april 2010 med henblik på at harmonisere anvendelsen af forordning (EF) nr. 300/2008 og dennes gennemførelsesretsakter.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1217/2003 af 4. juli 2003 om specifikationer for nationale kvalitetskontrolprogrammer vedrørende sikkerhed inden for civil luftfart (3), (EF) nr. 1486/2003 af 22. august 2003 om fastlæggelse af procedurer for Kommissionens inspektioner af sikkerheden inden for civil luftfart (4), (EF) nr. 1138/2004 af 21. juni 2004 om en fælles definition af kritiske zoner i security-beskyttede områder i lufthavne (5) og (EF) nr. 820/2008 af 8. august 2008 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (6), som alle gennemførte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (7), bør derfor ophæves.

(5)

Uanset, at Kommissionen som hovedregel bør offentliggøre foranstaltninger, der har direkte indvirkning på passagerer, åbnes der i artikel 18 i forordning (EF) nr. 300/2008 mulighed for, at visse foranstaltninger, som indeholder følsomme luftfartssikkerhedsoplysninger kan klassificeres i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. november 2001 om ændring af dens forretningsorden og derfor ikke offentliggøres. Sådanne foranstaltninger bør vedtages særskilt ved en afgørelse rettet til medlemsstaterne. Den del af afgørelsen, som indeholder sikkerhedsfølsomme oplysninger og procedurer, bør ikke offentliggøres og bør alene stilles til rådighed for operatører og enheder med en legitim interesse heri. Sådanne foranstaltninger omfatter bl.a. visse detaljerede procedurer og undtagelser herfra om, hvorledes luftfartøjer, køretøjer, personer, bagage, post og fragt kontrolleres ved passage ind i eller inden for security-beskyttede områder, og tekniske specifikationer for udstyr til screening.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i forordning nr. 300/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ved denne forordning fastsættes detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af fælles grundlæggende normer for beskyttelse af civil luftfart mod ulovlige handlinger, som bringer den civile luftfarts sikkerhed i fare, og generelle foranstaltninger til supplering af de fælles grundlæggende normer.

Artikel 2

Gennemførelsesbestemmelser

1.   De i artikel 1 omtalte foranstaltninger findes i bilaget.

2.   I henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 300/2008 skal der tages behørigt hensyn til denne forordning i de nationale sikkerhedsprogrammer for civil luftfart.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft og anvendes fra tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.

(3)  EUT L 169 af 8.7.2003, s. 44.

(4)  EUT L 213 af 23.8.2003, s. 3.

(5)  EUT L 221 af 22.6.2004, s. 6.

(6)  EUT L 221 af 19.8.2008, s. 8.

(7)  EFT L 355 af 30.12.2002, s. 1.


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 (1) foretages følgende ændringer:

A.

I kapitel 4 tilføjes punkt 4.1.1.2, litra c):

»c)

bombehunde kombineret med litra a).«

B.

I kapitel 4 tilføjes punkt 4.1.1.9:

»4.1.1.9.

Bombehunde må alene benyttes som en supplerende undersøgelsesmetode.«

C.

I kapitel 4 tilføjes punkt 4.1.2.3, litra d):

»d)

bombehunde kombineret med litra a).«

D.

I kapitel 5 tilføjes punkt 5.1.1, litra e):

»e)

bombehunde.«

E.

I kapitel 12 tilføjes punkt 9:

»12.9   BOMBEHUNDE

12.9.1   Generelle principper

2.9.1.1

En bombehund (explosive detection dog — EDD) skal kunne spore og afsløre en specificeret enkeltmængde eksplosivt materiale samt større mængder.

2.9.1.2

Sporingen skal kunne foretages, uanset hvilken form de eksplosive materialer har, hvor i tasken de er placeret, og hvordan de vender.

2.9.1.3

EDD skal slå alarm med en passiv markering, når den afslører eksplosive materialer som angivet i tillæg 12-D i en særskilt kommissionsafgørelse.

2.9.1.4

EDD og dens fører kan benyttes til screening, hvis de begge er godkendt hver for sig og som et team.

2.9.1.5

EDD og dens fører skal uddannes og efteruddannes for at sikre, at de fornødne kompetencer indlæres og opretholdes, og at nye kompetencer om nødvendigt indlæres.

2.9.1.6

For at blive godkendt skal et EDD-team bestående af en EDD og dennes fører(e) have bestået et uddannelsesforløb.

2.9.1.7

Et EDD-team skal godkendes af eller på vegne af den kompetente myndighed i overensstemmelse med tillæg 12-E og 12-F i en særskilt kommissionsafgørelse.

2.9.1.8

Efter den kompetente myndigheds godkendelse må et EDD-team anvendes til securityscreening af eksplosive materialer ved anvendelse af metoderne »fri søg« eller »søg på fjerntransporteret duft«.

12.9.2   Normer for EDD

12.9.2.1

Ydelseskrav for en EDD er fastsat i tillæg 12-D i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.9.2.2

Et EDD-team, der benyttes til at screene personer, håndbagage, genstande, der medbringes af andre personer end passagerer, køretøjer, luftfartøjer, forsyninger til flyvningen og lufthavnsleverancer samt security-beskyttede områder i en lufthavn, skal opfylde norm 1.

12.9.2.3

Et EDD-team, der benyttes til at screene indskrevet bagage, luftfartsselskabers post og materialer, fragt og post, skal opfylde norm 2.

12.9.2.4

Et EDD-team, der er godkendt til at afsløre eksplosive materialer ved anvendelse af metoden »søg på fjerntransporteret duft«, må alene benyttes til screening af fragt, men ikke på andre områder, der er omfattet af norm 2.

12.9.2.5

En EDD, der benyttes til at screene eksplosive materialer, skal forsynes med passende midler til, at den kan identificeres entydigt.

12.9.2.6

Når en EDD er i færd med at spore eksplosive materialer, ledsages den altid af sin fører, som er godkendt til at arbejde med den.

12.9.2.7

En EDD, der er godkendt til metoden »fri søg«, må kun have én fører. En fører kan højst godkendes til at føre to EDD’er.

12.9.2.8

En EDD, der er godkendt til metoden »søg på fjerntransporteret duft«, må højst have to førere.

12.9.3   Uddannelseskrav

Generelle forpligtelser vedrørende uddannelse

12.9.3.1

Uddannelse af et EDD-team skal omfatte teoretisk og praktisk uddannelse samt oplæring på jobbet.

12.9.3.2

Kursusindholdet skal specificeres eller godkendes af den kompetente myndighed.

12.9.3.3

Uddannelsen gennemføres af eller på vegne af den kompetente myndighed af instruktører, der har kvalificeret sig i henhold til punkt 11.5 i bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010.

12.9.3.4

Hunde, der uddannes til at spore eksplosive materialer, må ikke benyttes til andre opgaver.

12.9.3.5

I forbindelse med uddannelsen skal der anvendes uddannelseshjælpemidler, som repræsenterer eksplosive materialer.

12.9.3.6

Enhver person, der håndterer sådanne uddannelseshjælpemidler, skal uddannes for at forebygge kontaminering.

Grunduddannelse for EDD-teams

12.9.3.7

Et EDD-team skal have en grunduddannelse, som bygger på kriterierne i punkt 12.9.3 i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.9.3.8

Grunduddannelsen for EDD-team skal omfatte praktisk uddannelse i det påtænkte arbejdsmiljø.

Efteruddannelse for EDD-teams

12.9.3.9

En EDD og dens fører skal efteruddannes — både hver for sig og i kombination som et team.

12.9.3.10

Formålet med efteruddannelsen er at opretholde de eksisterende kompetencer, som er opnået i grunduddannelsen, og kompetencer, der er erhvervet i forbindelse med udviklingen på sikkerhedsområdet.

12.9.3.11

Et EDD-team efteruddannes mindst hver sjette uge. Varigheden af efteruddannelsen må ikke være kortere end 4 timer inden for enhver 6-ugersperiode.

12.9.3.12

Punkt 11 anvendes ikke i det tilfælde, hvor en EDD uddannes i at genkende alle materialer, der er opført i tillæg 12-D i en særskilt kommissionsafgørelse, mindst én gang om ugen.

Registre over EDD-teams uddannelse

12.9.3.13

Et register over såvel grund- som efteruddannelse opbevares for både EDD og dens fører mindst i varigheden af deres ansættelseskontrakt, og det stilles til rådighed for den kompetente myndighed efter anmodning.

Operativ uddannelse for EDD-teams

12.9.3.14

Når en EDD indsættes i screeningopgaver, skal den have operativ uddannelse for at sikre, at den opfylder ydelseskravene i tillæg 12-D i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.9.3.15

Den operative uddannelse udføres kontinuerligt og stikprøvevist i indsættelsesperioden, og EDD's detekteringsevne måles ved hjælp af godkendte uddannelseshjælpemidler.

12.9.4.   Godkendelsesprocedurer

12.9.4.1

Godkendelsesproceduren skal sikre, at følgende kompetencer måles:

a)

EDD's evne til at opfylde ydelseskravene til detektering i tillæg 12-D i en særskilt kommissionsafgørelse

b)

EDD's evne til at markere passivt, når den finder eksplosive materialer

c)

EDD's og dens fører(er)s evne til at samarbejde effektivt, og

d)

førerens evne til at føre EDD korrekt, fortolke og reagere hensigtsmæssigt på EDD's reaktion på tilstedeværelsen af eksplosive materialer.

12.9.4.2

I forbindelse med godkendelsesproceduren simuleres hvert af de arbejdsområder, som EDD-teamet skal arbejde i.

12.9.4.3

EDD-teamet skal have gennemgået og bestået uddannelse på hvert område, for hvilket der ansøges om godkendelse.

12.9.4.4

Godkendelsesprocedurerne udføres i overensstemmelse med tillæg 12-E og 12-F i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.9.4.5

Hver godkendelsesperiode må ikke være gyldig i mere end 12 måneder.

12.9.5   Kvalitetskontrol

12.9.5.1

EDD-teamet skal underkastes de kvalitetskontrolforanstaltninger, der er fastsat i tillæg 12-G i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.9.6   Screeningmetode

Der findes yderligere detaljerede krav i en særskilt kommissionsafgørelse.«


(1)  EUT L 55 af 5.3.2010, s. 1.


Top