EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0568

Kommissionens forordning (EU) nr. 568/2010 af 29. juni 2010 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 for så vidt angår forbuddet mod, at proteinprodukter, der er fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner, markedsføres eller anvendes som foder (EØS-relevant tekst )

OJ L 163, 30.6.2010, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 144 - 145

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/568/oj

30.6.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 568/2010

af 29. juni 2010

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 for så vidt angår forbuddet mod, at proteinprodukter, der er fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner, markedsføres eller anvendes som foder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (1), særlig artikel 6, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 767/2009 er der fastsat generelle sikkerheds- og markedsføringskrav til foder. Der fastsættes navnlig en liste over materialer, hvis markedsføring eller anvendelse som foder er underlagt begrænsninger eller er forbudt.

(2)

I henhold til Rådets direktiv 82/471/EØF (2) og Kommissionens beslutning 85/382/EØF af 10. juli 1985 om forbud mod at anvende proteinprodukter, der er fremstillet på basis af gærsorterne »Candida« dyrket på n-alkaner (3), må proteinprodukter, der er fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner, ikke markedsføres eller anvendes som foder. Grunden til dette forbud er, at visse stammer af gærsorterne Candida, der er dyrket på n-alkaner, er sygdomsfremkaldende eller under visse omstændigheder kan fremkalde overfølsomhedsreaktioner og derfor kan medføre risiko for menneskers og dyrs sundhed.

(3)

Da der hverken foreligger ny teknisk udvikling eller nye beviser, der godtgør, at anvendelsen af sådanne proteinprodukter som foder er sikker, bør forbuddet mod markedsføring og anvendelse af disse produkter fortsat opretholdes, og forordning (EF) nr. 767/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Med henblik på håndtering af fodersikkerhedsrisici bør listen over stoffer, hvis markedsføring som fodermidler er forbudt, jf. Rådets beslutning 2004/217/EF (4), medtages i kapitel 1 i bilag III til forordning (EF) nr. 767/2009.

(5)

Kapitel 1, punkt 5 og 6, i bilag III til forordning (EF) nr. 767/2009 bør bringes i overensstemmelse med nævnte beslutning.

(6)

Forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor ændres.

(7)

Af hensyn til klarheden bør beslutning 85/382/EF ophæves.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I kapitel 1 i bilag III til forordning (EF) nr. 767/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 5 og 6 affattes således:

»5.

Alt affald fra de forskellige faser af rensningen af by-, hus- og industrispildevand som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand (5), uanset om dette affald videreforarbejdes, og uanset hvor spildevandet stammer fra (6)

6.

Fast byaffald (7), som f.eks. husholdningsaffald

2)

Som punkt 8 indsættes:

»8.

Proteinprodukter, der er fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner.«

Artikel 2

Beslutning 85/382/EØF ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1.

(2)  EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8.

(3)  EFT L 217 af 14.8.1985, s. 27.

(4)  EUT L 67 af 5.3.2004, s. 31.

(5)  EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.

(6)  Udtrykket »spildevand« omfatter ikke »procesvand«, dvs. vand fra uafhængige ledninger i fødevare- eller foderstofvirksomheder. Når disse ledninger forsynes med vand, må vand kun anvendes til foder, hvis det er sundt og rent vand som specificeret i artikel 4 i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32). Ledninger i fiskerivirksomheder kan også forsynes med rent havvand som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1). Procesvand må kun anvendes til foder, hvis det indeholder foderstof- eller fødevaremateriale, og er teknisk frit for rensemidler, desinfektionsmidler og andre stoffer, der ikke er tilladt i retsforskrifterne for foder.

(7)  Udtrykket »fast byaffald« omfatter ikke køkken- og madaffald som defineret i forordning (EF) nr. 1774/2002.«


Top