EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0558

Kommissionens forordning (EF) nr. 558/2010 af 24. juni 2010 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EØS-relevant tekst )

OJ L 159, 25.6.2010, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 180 - 183

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/558/oj

25.6.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 558/2010

af 24. juni 2010

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. Det fastsættes blandt andet, at ledere af fødevarevirksomheder kun må markedsføre animalske produkter, hvis de udelukkende er tilberedt og håndteret i virksomheder, der opfylder de relevante krav i bilag III til forordningen.

(2)

I henhold til afsnit I, kapitel VII, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 kan kød af tamhovdyr transporteres, inden den i forordningen krævede temperatur er opnået, hvis den kompetente myndighed godkender det for at give mulighed for fremstilling af særlige produkter, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

(3)

Den anerkendte viden vedrørende passende mikrobiologiske kriterier og temperaturkriterier viser, at en lignende bestemmelse ville være gavnlig for produktionen af foie gras for at muliggøre brugen af traditionelle produktionsmetoder.

(4)

Frysning straks efter slagtning og køling minimerer bakterievæksten og dermed den mikrobiologiske belastning efter optøning. I overensstemmelse med de bestemmelser, der allerede er fastsat for kød af tamhovdyr, bør kød af fjerkræ og lagomorfer til frysning straks indfryses efter slagtning og køling. Derfor bør afsnit II, kapitel V, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 ændres i overensstemmelser hermed.

(5)

Bestemmelserne i afsnit VII, kapitel II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 omfatter særlige krav til levende toskallede bløddyr, levende pighuder, levende sækdyr og levende havsnegle med hensyn til mikrobiologisk klassificering af produktionsområder.

(6)

I artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (2) fastsættes det, at medlemsstaterne skal sørge for, at produktionen og markedsføringen af levende toskallede bløddyr, levende pighuder, levende sækdyr og levende havsnegle underkastes offentlig kontrol som beskrevet i bilag II til forordningen.

(7)

I bilag II til nævnte forordning fastsættes det, at produktionsområder skal klassificeres efter det fækale forureningsniveau. Filtrerende dyr, f.eks. toskallede bløddyr, kan akkumulere mikroorganismer og dermed udgøre en risiko for folkesundheden.

(8)

Havsnegle er almindeligvis ikke filtrerende dyr. Derfor kan risikoen for akkumulering af mikroorganismer, der er forbundet med fækal forurening, anses for usandsynlig. Der er heller ikke fremlagt epidemiologiske oplysninger, som kæder bestemmelserne om klassificering af produktionsområder sammen med risikoen for folkesundheden i forbindelse med ikke-filtrerende havsnegle. Derfor bør sådanne havsnegle være undtaget fra bestemmelserne om klassificering af produktionsområder som fastsat i afsnit VII, kapitel II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

(9)

Afsnit VII, kapitel VI, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 foreskriver kun, at detailsalgspakninger af levende toskallede dyr skal lukkes og forblive lukket under transport, fra de forlader ekspeditionscentret, til de frembydes til salg til den endelige forbruger. Andre pakninger af levende toskallede bløddyr er følgelig ikke omfattet af dette krav. Af hensyn til folkesundheden bør dette krav ændres, således at alle pakninger forbliver lukkede, til de frembydes til salg til den endelige forbruger.

(10)

I afsnit VII, kapitel IX, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige bestemmelser for kammuslinger, der er høstet uden for klassificerede produktionsområder. Sådanne krav bør også gælde for levende ikke-filtrerende havsnegle. I punkt 4 i nævnte kapitel er der fastsat særlige regler for emballering af kammuslinger. Kravene til pakninger af levende toskallede muslinger, der transporteres fra ekspeditionscentret til detailsalg, bør også gælde for kammuslinger og ikke-filtrerende havsnegle, som er høstet uden for de klassificerede produktionsområder.

(11)

I afsnit VIII, kapitel III, del A, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat bestemmelser for håndtering af ferske fiskevarer. Definitionen af ferske fiskevarer, jf. punkt 3.5 i bilag I til nævnte forordning, omfatter ikke optøede uforarbejdede fiskevarer og ferske fiskevarer, der er tilsat fødevaretilsætningsstoffer i overensstemmelse med relevant lovgivning for at sikre deres holdbarhed. Af hensyn til sammenhængen i EU-lovgivningen bør der gælde de samme krav for disse produkter som for ferske fiskevarer.

(12)

Afsnit VIII, kapitel VII, punkt 2, og kapitel VIII, punkt 1, litra b), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 omhandler en undtagelse for hel, frossen fisk i saltlage til konservesfremstilling, som kan fritages fra det generelle temperaturkrav for frosne fiskevarer på – 18 °C eller derunder. For frossen fisk i saltlage skal varen bringes ned på en temperatur på – 9 °C eller derunder.

(13)

Når en hel, frossen fisk i saltlage til konservesfremstilling tages ud af saltlagen, der anvendes til frysningen, er det ikke nødvendigt på andre måder at sænke temperaturen yderligere til – 18 °C eller derunder ifølge den almindelige praksis for anvendelse af saltlagemetoden til frysning af hel fisk til konservesfremstilling.

(14)

I afsnit XIV, kapitel I, punkt 1, og afsnit XV, kapitel I, punkt 1, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat krav til råvarer, der anvendes til fremstilling af gelatine og kollagen til anvendelse i fødevarer.

(15)

I januar 2005 offentliggjorde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet en videnskabelig udtalelse om sikkerheden ved kollagen og en forarbejdningsmetode til fremstilling af kollagen (3). Ifølge denne udtalelse bør anvendelse af knogler til fremstilling af kollagen ikke anses for at udgøre en risiko for folkesundheden. Der bør derfor fastsættes krav til forarbejdningen i overensstemmelse med udtalelsen fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og det bør specificeres, at knogler, der anvendes som råvarer, ikke må være specificeret risikomateriale som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (4). Afsnit XV, kapitel I, punkt 1, i bilag III bør ændres i overensstemmelse hermed.

(16)

Af hensyn til sammenhængen i EU-lovgivningen bør afsnit XIV, kapitel I, punkt 1, og kapitel III, punkt 1, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 vedrørende råmaterialer til fremstilling af gelatine ændres i overensstemmelse hermed.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(3)  Udtalelse om sikkerheden ved kollagen og en forarbejdningsmetode til fremstilling af kollagen vedtaget af Ekspertpanelet for Biologiske Farer (BIOHAZ) den 26. januar 2005.

(4)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.


BILAG

I bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Afsnit II, kapitel V, punkt 3 og 4, affattes således:

»3.

Kødet skal straks efter opskæring og eventuel emballering nedkøles til en temperatur på højst 4 °C.

4.

Kød skal opnå en temperatur på højst 4 °C inden transport og skal bevare denne temperatur under transport. Hvis den kompetente myndighed giver tilladelse hertil, kan lever til fremstilling af foie gras imidlertid transporteres ved en temperatur på over 4 °C, forudsat at:

a)

denne transport foretages i overensstemmelse med de krav, som myndighederne fastsætter for transport fra en bestemt virksomhed til en anden, og

b)

kødet forlader slagteriet eller et opskæringslokale med det samme, og transporten ikke varer over to timer.

5.

Kød af fjerkræ og lagomorfer til frysning skal straks indfryses.

6.

Uindpakket kød og emballeret kød må ikke oplagres og transporteres sammen, medmindre oplagringen eller transporten finder sted på forskellige tidspunkter eller på en sådan måde, at emballagematerialet og oplagrings- eller transportmåden ikke kan give anledning til kontaminering af kødet.«

2)

I afsnit VII foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1 i indledningen affattes således:

»1.

Dette afsnit finder anvendelse på levende toskallede bløddyr. Bortset fra bestemmelserne om rensning finder det også anvendelse på levende pighuder, levende sækdyr og levende havsnegle. Bestemmelserne om klassificering af produktionsområder, jf. kapitel II, del A, i samme afsnit, finder ikke anvendelse på ikke-filtrerende havsnegle.«

b)

Kapitel VI, punkt 2, affattes således:

»2.

Alle pakninger af levende toskallede bløddyr, der forlader ekspeditionscentre, eller som er bestemt for et andet ekspeditionscenter, skal være lukkede. Pakninger af levende toskallede bløddyr, der er bestemt til direkte detailsalg, skal forblive lukkede, indtil de frembydes til salg til den endelige forbruger.«

c)

Kapitel IX affattes således:

»KAPITEL IX:   SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KAMMUSLINGER OG IKKE-FILTRERENDE HAVSNEGLE, DER ER HØSTET UDEN FOR KLASSIFICEREDE PRODUKTIONSOMRÅDER

Lederen af en fødevarevirksomhed, der høster kammuslinger og ikke-filtrerende havsnegle uden for de klassificerede produktionsområder eller håndterer sådanne kammuslinger og/eller sådanne havsnegle, skal opfylde følgende krav:

1.

Kammuslinger og ikke-filtrerende havsnegle må ikke markedsføres, medmindre de er høstet og behandlet i overensstemmelse med kapitel II, del B, og opfylder normerne i kapitel V som godtgjort ved et egenkontrolsystem.

2.

Hvis oplysninger fra offentlige overvågningsprogrammer sætter myndighederne i stand til at klassificere høstområderne, eventuelt i samarbejde med fødevarevirksomheder, finder bestemmelserne i kapitel II, del A, tilsvarende anvendelse på kammuslinger.

3.

Kammuslinger og ikke-filtrerende havsnegle må kun markedsføres til konsum gennem en fiskeauktion, et ekspeditionscenter eller en forarbejdningsvirksomhed. Når fødevarevirksomheder håndterer kammuslinger og/eller havsnegle, skal de underrette myndighederne herom, og ekspeditionscentre skal opfylde de relevante krav i kapitel III og IV.

4.

Lederen af en fødevarevirksomhed, der håndterer kammuslinger og levende ikke-filtrerende havsnegle, skal opfylde:

a)

dokumentationskravene i kapitel I, punkt 3-7, hvor dette er relevant. I så fald skal det i registreringsdokumentet klart anføres, i hvilket område kammuslingerne og/eller de levende havsnegle er blevet høstet, eller

b)

kravene i kapitel VI, punkt 2, om lukning af alle pakninger af levende kammuslinger og levende havsnegle, som afsendes til detailsalg, og i kapitel VII om identifikationsmærkning og etikettering.«

3)

I afsnit VIII foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1 i indledningen affattes således:

»1.

Dette afsnit gælder ikke for toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, der afsættes levende. Med undtagelse af kapitel I og II gælder det for disse dyr, når de ikke afsættes levende, og de skal da være erhvervet i overensstemmelse med afsnit VII.

Det gælder for optøede uforarbejdede fiskevarer og ferske fiskevarer, der er tilsat fødevaretilsætningsstoffer i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning.«

b)

Kapitel VII, punkt 2, affattes således:

»2.

Frosne fiskevarer skal oplagres ved en temperatur på – 18 °C eller derunder i alle dele af varen. Hel fisk til konservesfremstilling, som først er blevet frosset i saltlage, kan dog opbevares ved en temperatur på – 9 °C eller derunder.«

c)

Kapitel VIII, punkt 1, litra b), affattes således:

»b)

frosne fiskevarer, med undtagelse af hel fisk til konservesfremstilling, som først er blevet frosset i saltlage, skal under transport opbevares ved en permanent temperatur på – 18 °C eller derunder i alle dele af varen, eventuelt med kortvarige stigninger på højst 3 °C.«

4)

Afsnit XIV, kapitel I, punkt 1, litra a), affattes således:

»a)

knogler, som ikke er specificeret risikomateriale som defineret i artikel 3, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (1)

5)

I afsnit XV foretages følgende ændringer:

a)

Kapitel I, punkt 1, affattes således:

»1.

Følgende råvarer må anvendes til fremstilling af kollagen til anvendelse i fødevarer:

a)

knogler, som ikke er specificeret risikomateriale som defineret i artikel 3, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 999/2001

b)

huder og skind fra opdrættede drøvtyggere

c)

svinehuder og -skind

d)

fjerkræskind

e)

sener

f)

huder og skind fra vildtlevende vildt og

g)

fiskeskind og -ben.«

b)

Kapitel III, punkt 1, affattes således:

»1.

Fremstillingsprocessen for kollagen skal sikre, at:

a)

alt knoglemateriale fra drøvtyggere, der er født, opdrættet eller slagtet i lande eller områder, som har en kontrolleret eller ikke-fastsat BSE-risiko, som fastlagt i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 999/2001, knuses fint og affedtes med hedt vand og behandles med fortyndet saltsyre (med en minimumskoncentration på 4 % og en pH-værdi < 1,5) i mindst to dage. Efter denne behandling skal følge justering af ph med syre eller base efterfulgt af en eller flere skylninger, filtrering og ekstrudering eller ved en ligestillet godkendt proces

b)

andre råvarer end de i litra a) nævnte skal undergå en behandling, der omfatter vask, justering af pH med syre eller base efterfulgt af en eller flere skylninger, filtrering og ekstrudering, eller ved en ligestillet godkendt proces. Ekstruderingsfasen kan udelades, hvis der er tale om lavmolekylært kollagen, der fremstilles af råvarer fra andre dyr end drøvtyggere.«


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1


Top