Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0519

Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2010 af 16. juni 2010 om vedtagelse af programmet for de statistiske data og metadata vedrørende folke- og boligtællingen, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 (EØS-relevant tekst)

OJ L 151, 17.6.2010, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 261 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/519/oj

17.6.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 151/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 519/2010

af 16. juni 2010

om vedtagelse af programmet for de statistiske data og metadata vedrørende folke- og boligtællingen, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 af 9. juli 2008 om folke- og boligtællinger (1), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 763/2008 bør Kommissionen vedtage et program for de statistiske data og metadata, som skal indberettes til Kommissionen i forbindelse med folke- og boligtællingerne.

(2)

For at sikre, at folke- og boligtællingsdataene fra medlemsstaterne er sammenlignelige, og for at kunne udarbejde pålidelige oversigter for hele EU bør alle medlemsstater anvende samme program.

(3)

Især er det nødvendigt at fastlægge hyperkubusser, som er ens i alle medlemsstater, de specielle celleværdier og flag/markører, som medlemsstaterne kan anvende i hyperkubusserne, samt metadata vedrørende variablerne.

(4)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2009 af 30. november 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtællinger for så vidt angår variablernes tekniske specifikationer samt deres opdelinger (2) fastlægges de tekniske specifikationer for tællingsvariablerne og opdelingen heraf, som anvendes i forbindelse med de data, som skal indberettes til Kommissionen for referenceåret 2011.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges programmet for de statistiske data og metadata vedrørende folke- og boligtællingerne, som skal indberettes til Kommissionen (Eurostat) for referenceåret 2011.

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på anvendelsen af denne forordning finder definitionerne og specifikationerne i bilaget til forordning (EF) nr. 1201/2009 anvendelse. Herudover forstås ved:

1)   »samlet befolkning«: i et veldefineret geografisk område alle personer, hvis sædvanlige bopæl, jf. definitionen i artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 763/2008, er i dette geografiske område

2)   »hyperkubus«: en flerdimensionel krydstabel med opdelinger, som indeholder en celleværdi til måling af hver kategori af hver opdeling, der krydstabuleres med hver kategori af enhver anden opdeling i hyperkubussen

3)   »hovedmarginalfordeling«: en delmængde af en given hyperkubus, som er resultatet af krydstabuleringen af nogle, men ikke alle opdelinger i hyperkubussen

4)   »primær celle«: enhver celle, som er en del af mindst en hovedmarginalfordeling i en given hyperkubus. I hyperkubusser, for hvilke der ikke er defineret nogen hovedmarginalfordeling, er alle celler primære celler

5)   »sekundær celle«: en hyperkubuscelle, som ikke er en primær celle i en given hyperkubus

6)   »celleværdi«: den information, som er indeholdt i en hyperkubuscelle. En celleværdi kan enten være en »numerisk celleværdi« eller en »speciel celleværdi«

7)   »numerisk celleværdi«: en numerisk værdi, som er indeholdt i en celle, og som er den statistiske information om observationen for denne celle

8)   »fortrolig celleværdi«: en numerisk værdi, som ikke må videregives for at beskytte den statistiske fortrolighed i overensstemmelse med medlemsstaternes kontrol med videregivelse af fortrolige statistiske oplysninger

9)   »ikke-fortrolig celleværdi«: en numerisk celleværdi, som ikke er en fortrolig celleværdi

10)   »upålidelig celleværdi«: en numerisk celleværdi, som er upålidelig i henhold til medlemsstaternes kvalitetskontrol

11)   »speciel celleværdi«: et symbol i en hyperkubuscelle i stedet for en numerisk celleværdi

12)   »flag«: en kode, som kan ledsage en bestemt celleværdi for at beskrive en bestemt egenskab ved denne celleværdi.

Artikel 3

Program for de statistiske data

1.   Programmet for de statistiske data, som skal indberettes til Kommissionen (Eurostat) for referenceåret 2011, skal omfatte hyperkubusserne i bilag I.

2.   Den specielle celleværdi »ikke relevant« indberetter medlemsstaterne kun i følgende tilfælde:

a)

når en celle refererer til kategorien »ikke relevant« i mindst en opdeling, eller

b)

når en celle beskriver en observation, som ikke findes i den pågældende medlemsstat.

3.   Medlemsstaterne erstatter en fortrolig celleværdi med den specielle celleværdi »foreligger ikke«.

4.   Medlemsstaterne kan kun erstatte en ikke-fortrolig celleværdi med den specielle celleværdi »foreligger ikke«, hvis celleværdien forekommer i en sekundær celle.

5.   Efter anmodning fra en medlemsstat videregiver Kommissionen (Eurostat) ikke en upålidelig celleværdi, som medlemsstaten har indberettet.

Artikel 4

Metadata om celleværdierne

1.   Efter behov markerer medlemsstaterne en hyperkubuscelle med følgende flag:

a)

»fortrolig«

b)

»upålidelig«

c)

»revideret efter første dataindberetning«

d)

»se vedlagte oplysninger«.

2.   Hver celle, hvis fortrolige celleværdi er blevet erstattet af den specielle værdi »foreligger ikke«, forsynes med flaget »fortrolig«.

3.   Hver celle, hvis numeriske celleværdi er upålidelig, forsynes med flaget »upålidelig«, uanset om den numeriske celleværdi eller den specielle celleværdi »foreligger ikke« er blevet indberettet for denne celle eller ikke.

4.   For hver celle, der er forsynet med mindst et af flagene »upålidelig«, »revideret efter første datatransmission« eller »se vedlagte oplysninger«, anføres en forklarende note.

Artikel 5

Metadata om variablerne

Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) de metadata om variablerne, som er indeholdt i bilag II.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juni 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 14.

(2)  EUT L 329 af 15.12.2009, s. 29.


BILAG I

Program for statistiske data (hyperkubusser) for referenceåret 2011 i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 763/2008

Nr. (1)

I alt (2)

Opdelinger (3)

1.

Samlet befolkning (4), (5)

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LMS.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

1.1.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LMS.

 

 

 

AGE.M.

1.2.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LMS.

CAS.L.

POB.L.

 

 

1.3.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LMS.

CAS.L.

 

COC.L.

 

1.4.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

1.5.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

1.6.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

2.

Samlet befolkning (4), (5)

GEO.L.

SEX.

HST.H.

EDU.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

2.1.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

EDU.

 

 

 

AGE.M.

2.2.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

EDU.

CAS.L.

POB.L.

 

 

2.3.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

EDU.

CAS.L.

 

COC.L.

 

2.4.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

2.5.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

2.6.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

3.

Samlet befolkning (4), (5)

GEO.L.

SEX.

HST.H.

SIE.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

3.1.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

SIE.

 

 

 

AGE.M.

3.2.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

SIE.

CAS.L.

POB.L.

 

 

3.3.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

SIE.

CAS.L.

 

COC.L.

 

3.4.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

CAS.L

 

 

AGE.M.

3.5.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

3.6.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

4.

Samlet befolkning (4), (5)

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LOC.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

4.1.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LOC.

 

 

 

AGE.M.

4.2.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LOC.

CAS.L.

POB.L.

 

 

4.3.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LOC.

CAS.L.

 

COC.L.

 

4.4.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

4.5.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

4.6.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

5.

Samlet antal private husstande (6)

GEO.L.

TPH.H.

SPH.H.

TSH.

 

 

 

 

6.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LMS.

CAS.L.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

6.1.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LMS.

 

 

 

AGE.M.

6.2.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LMS.

CAS.L.

POB.M.

 

 

6.3.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LMS.

CAS.L.

 

COC.M.

 

6.4.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

6.5.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

6.6.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

7.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

FST.H.

EDU.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

7.1.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

EDU.

 

 

 

AGE.M.

7.2.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

EDU.

CAS.L.

POB.L.

 

 

7.3.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

EDU.

CAS.L.

 

COC.L.

 

7.4.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

7.5.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

7.6.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

8.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

FST.H.

SIE.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

8.1.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

SIE.

 

 

 

AGE.M.

8.2.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

SIE.

CAS.L.

POB.L.

 

 

8.3.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

SIE.

CAS.L.

 

COC.L.

 

8.4.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

8.5.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

8.6.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

9.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LOC.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

9.1.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LOC.

 

 

 

AGE.M.

9.2.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LOC.

CAS.L.

POB.L.

 

 

9.3.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LOC.

CAS.L.

 

COC.L.

 

9.4.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

9.5.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

9.6.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

10.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

CAS.H.

EDU.

AGE.M.

 

10.1.

GEO.L.

SEX.

OCC.

 

CAS.H.

 

AGE.M.

 

10.2.

GEO.L.

SEX.

OCC.

 

CAS.H.

EDU.

 

 

10.3.

GEO.L.

SEX.

 

IND.H.

CAS.L.

 

AGE.M.

 

10.4.

GEO.L.

SEX.

 

IND.H.

CAS.L.

EDU.

 

 

10.5.

GEO.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

 

 

AGE.L.

 

10.6.

GEO.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

CAS.L.

 

 

 

10.7.

GEO.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

 

EDU.

 

 

11.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

SIE.

OCC.

IND.H.

CAS.L.

COC.L.

AGE.M.

11.1.

GEO.L.

SEX.

SIE.

OCC.

 

 

 

AGE.M.

11.2.

GEO.L.

SEX.

SIE.

OCC.

 

CAS.L.

COC.L.

 

11.3.

GEO.L.

SEX.

SIE.

 

IND.H.

 

 

AGE.M.

11.4.

GEO.L.

SEX.

SIE.

 

IND.H.

CAS.L.

COC.L.

 

12.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

ROY.

CAS.L.

COC.L.

AGE.M.

12.1.

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

 

 

 

AGE.M.

12.2.

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

 

CAS.L.

COC.L.

 

12.3.

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

ROY.

CAS.L.

 

 

12.4.

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

ROY.

 

COC.L.

 

12.5.

GEO.L.

SEX.

LOC.

 

ROY.

 

 

AGE.M.

12.6.

GEO.L.

SEX.

LOC.

 

ROY.

CAS.L.

COC.L.

 

13.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

OCC.

COC.L.

AGE.M.

 

13.1.

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

 

 

AGE.M.

 

13.2.

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

OCC.

COC.L.

 

 

14.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

IND.H.

COC.L.

AGE.M.

 

14.1.

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

 

 

AGE.M.

 

14.2.

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

IND.H.

 

 

 

14.3.

GEO.L.

 

EDU.

CAS.L.

IND.H.

COC.L.

 

 

15.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

POB.M.

OCC.

IND.H.

AGE.M.

 

15.1.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

POB.M.

 

 

AGE.M.

 

15.2.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

POB.M.

OCC.

 

 

 

15.3.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

POB.M.

 

IND.H.

 

 

16.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

COC.M.

OCC.

IND.H.

AGE.M.

 

16.1.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

COC.M.

 

 

AGE.M.

 

16.2.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

COC.M.

OCC.

 

 

 

16.3.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

COC.M.

 

IND.H.

 

 

17.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

ROY.

OCC.

IND.H.

COC.L.

AGE.M.

17.1.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

ROY.

 

 

 

AGE.M.

17.2.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

ROY.

OCC.

 

COC.L.

 

17.3.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

ROY.

 

IND.H.

 

 

18.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

CAS.H.

LMS.

COC.L.

AGE.M.

 

 

18.1.

GEO.L.

SEX.

CAS.H.

LMS.

 

AGE.M.

 

 

18.2.

GEO.L.

SEX.

CAS.H.

LMS.

COC.L.

 

 

 

19.

Samlet befolkning (4)

LPW.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

EDU.

COC.L.

AGE.M.

 

19.1.

LPW.L.

SEX.

OCC.

 

EDU.

 

AGE.M.

 

19.2.

LPW.L.

SEX.

OCC.

 

EDU.

COC.L.

 

 

19.3.

LPW.L.

SEX.

 

IND.H.

 

 

AGE.M.

 

19.4.

LPW.L.

SEX.

 

IND.H.

EDU.

COC.L.

 

 

19.5.

LPW.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

 

 

AGE.L.

 

19.6.

LPW.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

EDU

 

 

 

19.7.

LPW.L.

SEX.

 

 

EDU

COC.L.

AGE.M.

 

20.

Samlet befolkning (4)

LPW.L.

SEX.

SIE.

OCC.

IND.H.

EDU.

COC.L.

AGE.M.

20.1.

LPW.L.

SEX.

SIE.

 

 

 

 

AGE.M.

20.2.

LPW.L.

SEX.

SIE.

OCC.

 

 

COC.L.

 

20.3.

LPW.L.

SEX.

SIE.

 

IND.H.

 

COC.L.

 

20.4.

LPW.L.

SEX.

SIE.

 

 

EDU.

COC.L.

 

21.

Samlet befolkning (4)

LPW.L.

SEX.

POB.M.

OCC.

IND.H.

AGE.M.

 

 

21.1.

LPW.L.

SEX.

POB.M.

 

 

AGE.M.

 

 

21.2.

LPW.L.

SEX.

POB.M.

OCC.

 

 

 

 

21.3.

LPW.L.

SEX.

POB.M.

 

IND.H.

 

 

 

22.

Samlet befolkning (4)

LPW.L.

SEX.

COC.M.

OCC.

IND.H.

AGE.M.

 

 

22.1.

LPW.L.

SEX.

COC.M.

 

 

AGE.M.

 

 

22.2.

LPW.L.

SEX.

COC.M.

OCC.

 

 

 

 

22.3.

LPW.L.

SEX.

COC.M.

 

IND.H.

 

 

 

23.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

OCC.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

23.1.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

OCC.

 

 

AGE.L.

23.2.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

 

POB.M.

 

AGE.L.

23.3.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

 

 

COC.M.

AGE.L.

24.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

IND.H.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

24.1.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

IND.H.

 

 

AGE.L.

24.2.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

 

POB.M.

 

AGE.L.

24.3.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

 

 

COC.M.

AGE.L.

25.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.H.

POB.M.

COC.M.

CAS.L.

AGE.M.

 

25.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

POB.M.

 

 

AGE.M.

 

25.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.H.

POB.M.

 

CAS.L.

 

 

25.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

COC.M.

 

AGE.M.

 

25.4.

GEO.L.

SEX.

YAE.H.

 

COC.M.

CAS.L.

 

 

25.5.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

POB.L.

COC.L.

 

AGE.L.

 

25.6.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

POB.L.

COC.L.

CAS.L.

 

 

25.7.

GEO.L.

SEX.

 

POB.M.

COC.M.

 

AGE.M.

 

25.8.

GEO.L.

SEX.

 

POB.M.

COC.M.

CAS.L.

 

 

25.9.

GEO.L.

SEX.

YAE.H.

 

 

 

AGE.M.

 

26.

Samlet befolkning (4)

GEO.N.

SEX.

POB.H.

CAS.L.

YAT.

AGE.M.

 

 

26.1.

GEO.N.

SEX.

POB.H.

 

 

AGE.M.

 

 

26.2.

GEO.N.

SEX.

POB.H.

CAS.L.

YAT.

 

 

 

27.

Samlet befolkning (4)

GEO.N.

SEX.

COC.H.

CAS.L.

YAT.

AGE.M.

 

 

27.1.

GEO.N.

SEX.

COC.H.

 

 

AGE.M.

 

 

27.2.

GEO.N.

SEX.

COC.H.

CAS.L.

YAT.

 

 

 

28.

Samlet befolkning (4)

GEO.N.

SEX.

POB.H.

COC.L.

CAS.L.

AGE.M.

 

 

28.1.

GEO.N.

SEX.

POB.H.

COC.L.

 

AGE.M.

 

 

28.2.

GEO.N.

SEX.

POB.H.

COC.L.

CAS.L.

 

 

 

29.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

CAS.L.

POB.M.

AGE.M.

 

29.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

 

 

AGE.M.

 

29.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

CAS.L.

POB.M.

 

 

29.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

AGE.M.

 

30.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

CAS.L.

COC.M.

AGE.M.

 

30.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

 

 

AGE.M.

 

30.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

CAS.L.

COC.M.

 

 

30.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

AGE.M.

 

31.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

CAS.L.

POB.M.

AGE.M.

 

31.1.

GEO.L.

 

YAE.L.

IND.H.

 

 

AGE.M.

 

31.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

 

 

AGE.L.

 

31.3.

GEO.L.

 

YAE.L.

IND.H.

CAS.L.

POB.M.

 

 

31.4.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

 

POB.M.

 

 

32.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

CAS.L.

COC.M.

AGE.M.

 

32.1.

GEO.L.

 

YAE.L.

IND.H.

 

 

AGE.M.

 

32.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

 

 

AGE.L.

 

32.3.

GEO.L.

 

YAE.L.

IND.H.

CAS.L.

COC.M.

 

 

32.4.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

 

COC.M.

 

 

33.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

SIE.

CAS.L.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

33.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

SIE.

 

 

 

AGE.M.

33.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

SIE.

CAS.L.

POB.M.

 

 

33.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

SIE.

CAS.L.

 

COC.M.

 

33.4.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

34.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

CAS.L.

POB.M.

AGE.M.

 

34.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

 

 

AGE.M.

 

34.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

CAS.L.

POB.M.

 

 

34.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

AGE.M.

 

35.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

CAS.L.

COC.M.

AGE.M.

 

35.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

 

 

AGE.M.

 

35.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

CAS.L.

COC.M.

 

 

35.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

AGE.M.

 

36.

Samlet befolkning (4)

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

CAS.L.

POB.M.

AGE.M.

36.1.

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

 

 

AGE.M.

36.2.

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

CAS.L.

POB.M.

 

37.

Samlet befolkning (4)

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

CAS.L.

COC.M.

AGE.M.

37.1.

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

 

 

AGE.M.

37.2.

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

CAS.L.

COC.M.

 

38.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

ROY.

AGE.M.

38.1.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

POB.L.

 

 

AGE.M.

38.2.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

 

COC.L.

 

AGE.M.

38.3.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

POB.L.

 

ROY.

 

38.4.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

 

COC.L.

ROY.

 

39.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

LOC.

ROY.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

39.1.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

LOC.

 

 

 

AGE.M.

39.2.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

LOC.

ROY.

POB.M.

 

 

39.3.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

LOC.

ROY.

 

COC.M.

 

40.

Samlet befolkning (4)

(fakultativ)

GEO.L.

SEX.

HAR.H.

LOC.

AGE.M.

 

 

 

40.1.

GEO.L.

SEX.

HAR.H.

 

AGE.M.

 

 

 

40.2.

GEO.L.

SEX.

HAR.H.

LOC.

 

 

 

 

41.

Samlet antal beboede konventionelle boliger (7)

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

(UFS. eller NOR.)

(DFS. eller DRM.)

WSS.

TOI.

BAT.

TOH.

41.1.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

(UFS. eller NOR.)

 

 

 

 

 

41.2.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

(DFS. eller DRM.)

 

 

 

 

41.3.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

 

WSS.

 

 

 

41.4.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

 

 

TOI.

 

 

41.5.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

 

 

 

BAT.

 

41.6.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

 

 

 

 

TOH.

42.

Samlet befolkning (4), (5)

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

HST.M.

FST.H.

 

 

 

42.1.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

HST.M.

 

 

 

 

42.2.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

FST.H.

 

 

 

43.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

OCC.

IND.H.

 

 

43.1.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

 

 

 

 

43.2.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

OCC.

 

 

 

43.3.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

 

IND.H.

 

 

44.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.L.

SIE.

EDU.

LOC.

 

44.1.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.L.

SIE.

 

 

 

44.2.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.L.

 

EDU.

 

 

44.3.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

 

 

LOC.

 

45.

Samlet befolkning (4)

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

POB.M.

COC.M.

 

 

 

45.1.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

POB.M.

 

 

 

 

45.2.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

COC.M.

 

 

 

46.

Samlet befolkning (4)

GEO.M.

SEX.

LMS.

ROY.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

 

46.1.

GEO.M.

SEX.

 

 

POB.M.

 

AGE.M.

 

46.2.

GEO.M.

SEX.

 

 

 

COC.M.

AGE.M.

 

46.3.

GEO.M.

SEX.

LMS.

 

 

 

AGE.M.

 

46.4.

GEO.M.

SEX.

LMS.

 

POB.L.

 

 

 

46.5.

GEO.M.

SEX.

LMS.

 

 

COC.L.

 

 

46.6.

GEO.M.

SEX.

 

ROY.

 

 

AGE.M.

 

46.7.

GEO.M.

SEX.

 

ROY.

POB.M.

 

 

 

46.8.

GEO.M.

SEX.

 

ROY.

 

COC.M.

 

 

46.9.

GEO.M.

SEX.

LMS.

ROY.

 

 

 

 

47.

Samlet befolkning (4), (5)

GEO.M.

SEX.

HST.M.

LMS.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

 

47.1.

GEO.M.

SEX.

HST.M.

 

 

 

AGE.M.

 

47.2.

GEO.M.

SEX.

HST.M.

LMS.

 

 

 

 

47.3.

GEO.M.

SEX.

HST.M.

 

POB.L.

 

 

 

47.4.

GEO.M.

SEX.

HST.M.

 

 

COC.L.

 

 

48.

Samlet befolkning (4), (5)

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

 

 

 

 

49.

Samlet antal private husstande (6)

GEO.M.

TPH.H.

SPH.H.

 

 

 

 

 

50.

Samlet befolkning (4)

GEO.M.

SEX.

FST.L.

LMS.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

 

50.1.

GEO.M.

SEX.

FST.L.

 

 

 

AGE.M.

 

50.2.

GEO.M.

SEX.

FST.L.

LMS.

 

 

 

 

50.3.

GEO.M.

SEX.

FST.L.

 

POB.L.

 

 

 

50.4.

GEO.M.

SEX.

FST.L.

 

 

COC.L.

 

 

51.

Samlet befolkning (4)

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

FST.H.

 

 

 

 

52.

Samlet antal familier (8)

GEO.M.

TFN.H.

SFN.H.

 

 

 

 

 

53.

Samlet antal beboede konventionelle boliger (9)

GEO.M.

TOB.

OCS.

POC.

 

 

 

 

54.

Samlet antal beboede konventionelle boliger (7)

GEO.M.

TOB.

(DFS. eller DRM.)

(UFS. eller NOR.)

NOC.H.

 

54.1.

GEO.M.

TOB.

(DFS. eller DRM.)

(UFS. eller NOR.)

 

 

54.2.

GEO.M.

TOB.

(DFS. eller DRM.)

 

NOC.H.

 

55.

Samlet befolkning (4)

GEO.M.

SEX.

AGE.H.

 

 

 

 

 

56.

Samlet befolkning (4)

GEO.H.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

 

 

57.

Samlet antal private husstande (6)

GEO.H.

TPH.L.

SPH.L.

 

 

 

 

 

58.

Samlet antal familier (8)

GEO.H.

TFN.L.

SFN.L.

 

 

 

 

 

59.

Samlet antal boliger (10)

GEO.H.

TLQ.

 

 

 

 

 

 

60.

Samlet antal konventionelle boliger (9)

GEO.H.

OCS.

TOB.

 

 

 

 

 


(1)  I en tabelpost for en bestemt hyperkubus angiver det etcifrede tal i første række fra toppen (med fede typer) hyperkubussen, jf. artikel 2, nr. 2), i nærværende forordning. Et tocifret tal derunder (med almindelige typer) angiver en »hovedmarginalfordeling«, jf. artikel 2, nr. 3), i nærværende forordning.

(2)  Den samlede total for hver hyperkubus refererer til hele det indberettende land.

(3)  I en tabelpost for en bestemt hyperkubus angiver den første række fra toppen (med fede typer) alle de opdelinger, der anvendes i denne hyperkubus, jf. artikel 2, nr. 2), i nærværende forordning. Enhver yderligere linje derunder (med almindelige typer) angiver en »hovedmarginalfordeling«, jf. artikel 2, nr. 3), i nærværende forordning. Koden angiver den opdeling, som er specificeret under denne kode i bilaget til forordning (EF) nr. 1201/2009.

(4)  Hjemløshed: Almindeligvis omfatter dataene om den samlede befolkning antallet af alle primært hjemløse (personer, der bor på gaden uden at have tag over hovedet) og sekundært hjemløse (personer, som ofte flytter mellem midlertidige indkvarteringer). Det står dog medlemsstaterne frit for ikke at inkludere antallet af hjemløse i den samlede befolkning eller inkludere antallet af hjemløse uden at henføre dem til en bestemt opdeling eller kategori (tallet medregnes kun i den samlede total og/eller opføres i kategorien »ikke oplyst«). Hvis medlemsstaterne ikke inkluderer antallet af hjemløse i den samlede befolkning, indberetter de det bedst mulige estimat af antallet af alle primært hjemløse og antallet af alle sekundært hjemløse i hele medlemsstaten.

(5)  For »personer, der bor i en privat husstand, hvor kategorien ikke er angivet« (kategori HST.M.1.3. eller HST.H.1.3.), »primært hjemløse personer« (HST.M.2.2. eller HST.H.2.2.) og »personer, der bor i en privat husstand, hvor kategorien ikke er angivet« (HST.M.2.3. eller HST.H.2.3.) kræves ikke nogen hovedmarginalfordeling (anbefales: GEO.L. x SEX. x AGE.L. x HST.M. eller GEO.L. x SEX. x AGE.L. x HST.H.).

(6)  Som angivet under variablen »husstandsstatus« i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2009.

(7)  Som angivet under variablen »beboede/ikke-beboede konventionelle boliger« og »boligforhold« i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2009.

(8)  Angivet som »kernefamilie« under variablen »familiestatus« i bilag til Kommissionen forordning (EF) nr. 1201/2009.

(9)  Som angivet under variablen »boligforhold« i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2009.

(10)  Som angivet under variablen »boligtype« i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2009.


BILAG II

METADATA OM VARIABLERNE

Medlemsstaterne indberetter definitionerne vedrørende tællingsvariablerne til Kommissionen (Eurostat).

For hver variabel skal metadataene indeholde oplysninger om

den/de anvendte datakilde(r) til indberetning af de statistiske data om den pågældende variabel

den anvendte metodologi til estimering af data vedrørende variablen

grundene til eventuelle upålidelige data om variablen.

Derudover skal medlemsstaterne levere følgende metadata:

Sædvanlig bopæl

I metadataene gøres der rede for, på hvilken måde definitionen af »sædvanlig bopæl«, jf. artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 763/2008, har været anvendt, navnlig i hvilket omfang den lovlige eller registrerede bopæl er blevet anført i stedet for den sædvanlige bopæl i henhold til 12 månederskriteriet samt en klar definition af begrebet befolkning med fast bopæl.

Det skal i metadataene oplyses, om studerende på videregående uddannelser, som opholder sig uden for hjemmet i studieåret, anses for at have deres sædvanlige bopæl i familiens hjem.

Det skal i metadataene oplyses, om dataene om den samlede befolkning omfatter/ikke omfatter primært hjemløse (personer, som bor på gaden uden tag over hovedet) og/eller sekundært hjemløse (personer, som hyppigt flytter mellem midlertidige indkvarteringer).

Det skal i metadataene oplyses, om der forekommer en eventuel anden landespecifik anvendelse af reglerne for »særlige tilfælde«, der er opført i de tekniske specifikationer vedrørende variablen »sædvanlig bopæl« i bilaget til forordning (EF) nr. 1201/2009.

Civilstand/partnerskaber

Metadataene skal indeholde oplysninger om det i medlemsstaten gældende retsgrundlag for ægteskaber mellem personer af modsatte køn og samme køn, mindstealderen for indgåelse af ægteskab, registrerede partnerskaber mellem personer af modsatte køn og samme køn og muligheden for skilsmisse eller registreret separation.

Økonomiske variabler

Metadataene skal indeholde oplysninger om en eventuel anden landespecifik anvendelse af reglerne i de tekniske specifikationer vedrørende variablen »nuværende erhvervssituation« i bilaget til forordning (EF) nr. 1201/2009. Det oplyses, om dataene vedrørende den nuværende erhvervssituation er registerbaserede, og i bekræftende fald anføres det, hvilke definitioner der er anvendt i dette register.

Metadataene skal indeholde oplysninger om mindstealderen for udøvelse af erhvervsaktivitet i det pågældende land og om retsgrundlaget herfor.

Afdækker tællingen i medlemsstaten personer, som har mere end ét job, skal det i metadataene oplyses, hvilken metode der lægges til grund for henførelsen til deres hovedjob (f.eks. på grundlag af den tid, der anvendes på jobbet, eller indkomstens størrelse).

Metadataene skal indeholde oplysninger om en eventuel landespecifik anvendelse af reglerne i de tekniske specifikationer for variablen »jobniveau« i bilaget til forordning (EF) nr. 1201/2009. Afdækker tællingen i medlemsstaten personer, som både er arbejdsgivere og arbejdstagere, skal det i metadataene oplyses, hvilken metode der lægges til grund for henførelsen til en af de to kategorier.

Fødeland/fødested

Såfremt der kun foreligger mangelfulde eller slet ingen oplysninger om fødeland i henhold til de internationale grænser, der var gældende ved tællingens gennemførelse, skal det i metadataene oplyses, hvilken metode der er lagt til grund for klassificeringen af personer inden for opdelingen af variablen »fødeland/fødested«.

Det skal i metadataene oplyses, om moderens sædvanlige bopæl blev erstattet af det sted, hvor fødslen fandt sted.

Statsborgerskabsland

I lande, hvor en del af befolkningen er »anerkendte ikke-statsborgere« (personer, som hverken er statsborgere i et land eller statsløse, og som har nogle, men ikke alle de rettigheder og forpligtelser, som er forbundet med statsborgerskab), skal metadataene indeholde de relevante oplysninger.

Sædvanlig bopæl et år før tællingen

Såfremt en medlemsstat indsamler oplysninger om variablen »tidligere sædvanlig bopæl og dato for ankomst til nuværende bopæl«, skal det af metadataene fremgå, hvilken metode der er anvendt til oplysningerne om sædvanlig bopæl et år før tællingen.

Variabler om husstand og familie

I metadataene skal det angives, om medlemsstaten anvender »husholdningsbegrebet« eller »husstandsbopælsbegrebet« til identificering af private husstande. I metadaene skal det oplyses, hvilken metode der anvendes til generering af husstande og familier.

Endvidere oplyses det, hvordan relationerne mellem husstandsmedlemmerne fastslås (f.eks. relationsmatrice, relation til referencepersonen).

Endelig skal det oplyses, hvilken metodologi der anvendes vedrørende data om primært hjemløse.

Beboede/ikke-beboede konventionelle boliger

Såfremt en medlemsstat indsamler oplysninger om variablen »boliger forbeholdt årstidsbestemt eller sekundær anvendelse« og »tomme boliger«, skal metadataene indeholde oplysninger om den metodologi, der anvendes vedrørende data om disse kategorier.

Ejerform

Metadataene skal indeholde oplysninger om, hvilken definition af »andelsboliger« der anvendes ved tællingen i den pågældende medlemsstat, og om det relevante retsgrundlag.

Metadataene skal indeholde data om boliger, som typisk er blevet klassificeret under »boliger med andre ejerformer«.

Udnyttet areal og/eller antal rum i boligenheder, beboelsestæthed

Metadataene skal indeholde oplysninger om anvendelsen af begrebet »udnyttet areal« eller »antal rum« og den anvendte definition af den tilsvarende måling af beboelsestætheden.


Top