EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0515

Kommissionens forordning (EU) nr. 515/2010 af 15. juni 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1137/2007 for så vidt angår anvendelsen af fodertilsætningsstoffet Bacillus subtilis (O35) i foder, der indeholder lasalocidnatrium, maduramycinammonium, monensinnatrium, narasin, salinomycinnatrium og semduramycinnatrium (EØS-relevant tekst)

OJ L 150, 16.6.2010, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 164 - 165

No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2020; stiltiende ophævelse ved 32020R0161

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/515/oj

16.6.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/44


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 515/2010

af 15. juni 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1137/2007 for så vidt angår anvendelsen af fodertilsætningsstoffet Bacillus subtilis (O35) i foder, der indeholder lasalocidnatrium, maduramycinammonium, monensinnatrium, narasin, salinomycinnatrium og semduramycinnatrium

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan godkendelsen af et fodertilsætningsstof ændres efter anmodning fra indehaveren af godkendelsen og efter udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

(3)

Mikroorganismepræparatet af Bacillus subtilis DSM 17299 blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1137/2007 af 1. oktober 2007 om godkendelse af Bacillus subtilis (O35) som fodertilsætningsstof (2) tilladt anvendt i ti år til slagtekyllinger

(4)

Indehaveren af godkendelsen har forelagt en anmodning om ændring af godkendelsen af dette tilsætningsstof til også at omfatte anvendelse i foder, der indeholder coccidiostatikaene lasalocidnatrium, maduramycinammonium, monensinnatrium, narasin, salinomycinnatrium og semduramycinnatrium, til slagtekyllinger. Indehaveren af godkendelsen har forelagt de relevante oplysninger til støtte for sin anmodning.

(5)

EFSA konkluderede i sin udtalelse af 10. marts 2010, at tilsætningsstoffet Bacillus subtilis DSM 17299 er kompatibelt med lasalocidnatrium, maduramycinammonium, monensinnatrium, narasin, salinomycinnatrium og semduramycinnatrium (3).

(6)

Betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(7)

Forordning (EF) nr. 1137/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1137/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 256 af 2.10.2007, s. 5.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(3):1552 [7 sider].


BILAG

»BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 17299

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af Bacillus subtilis DSM 17299 med et indhold på mindst: 1,6 × 109 CFU/g tilsætningsstof

 

Tilsætningsstoffets karakteristika:

Sporekoncentrat af Bacillus subtilis DSM 17299

 

Analysemetode (1)

Tælling ved pladespredning med anvendelse af soja-agar og termisk forbehandling af foderprøverne

Slagtekyllinger

8 × 108

1,6 × 109

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Kan bruges i foder, der indeholder de tilladte coccidiostatika: diclazuril, halofuginon, robenidin, decoquinat, narasin/nicarbazin, lasalocidnatrium, maduramycinammonium, monensinnatrium, narasin, salinomycinnatrium eller semduramycinnatrium.

22.10.2017


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives«.


Top