EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0481

Kommissionens forordning (EU) nr. 481/2010 af 1. juni 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2011 over sekundære målvariabler om intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår (EØS-relevant tekst )

OJ L 135, 2.6.2010, p. 38–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/481/oj

2.6.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 135/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 481/2010

af 1. juni 2010

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2011 over sekundære målvariabler om intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (1), særlig artikel 15, stk. 2, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med forordning (EF) nr. 1177/2003 er der fastlagt en fælles ramme for en systematisk udarbejdelse af EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår omfattende sammenlignelige og aktuelle tværsnits- og tidsseriedata om indkomstforhold og om omfanget af fattigdom og social udstødelse og om de berørte gruppers sammensætning på nationalt plan og EU-plan.

(2)

I henhold til artikel 15, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1177/2003 er gennemførelsesforanstaltninger nødvendige for at fastlægge listen over de sekundære målområder og -variabler, som hvert år skal indgå i EU-SILC-tværsnitskomponenten. Listen over sekundære målvariabler, der skal indgå i modulet om intergenerationel overførsel af dårlige vilkår, bør fastlægges for 2011. Den bør også indeholde koder for variablerne og definitioner heraf.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Listen over sekundære målvariabler, variabelkoderne og definitionerne til modulet for 2011 om intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår, der skal indgå i tværsnitskomponenten i EF-statistikkerne over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC), er indeholdt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1.


BILAG

I denne forordning anvendes følgende enhed, dataindsamlingsmetode, referenceperiode og definitioner:

1.   Enhed

Der indsamles data for alle nuværende husstandsmedlemmer eller i givet fald for alle udvalgte respondenter, som er over 24, men under 60 år.

2.   Indsamlingsmetode

På grund af arten af de data, som skal indsamles, er kun personlige interview eller registerbaserede data tilladt. Undtagelsesvis er interview af stedfortrædere tilladt, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare.

3.   Referenceperiode

Referenceperioden er det tidsrum, hvor den adspurgte var ca. 14 år gammel.

4.   Definitioner

1)   Fader: den person, som den adspurgte betragtede som sin fader, da han/hun var ca. 14 år gammel. Almindeligvis vil faderen være den biologiske fader, men hvis den adspurgte betragter en anden person som sin fader i referenceperioden, skal svarene referere til ham, selv om den biologiske fader er levende og kendt.

2)   Moder: den person, som den adspurgte betragtede som sin moder, da han/hun var ca. 14 år gammel. Almindeligvis vil moderen være den biologiske moder, men hvis den adspurgte betragter en anden person som sin moder i referenceperioden, skal svarene referere til hende, selv om den biologiske moder er levende og kendt.

3)   Husstand: refererer til den husstand, hvor respondenten boede, da han/hun var ca. 14 år gammel. Hvis respondentens forældre var skilt og havde fælles forældremyndighed (hver forælder 50 % af tiden), vælger respondenten sin husstand enten på et objektivt grundlag ud fra den primære adresse, da han/hun var ca. 14 år gammel (dvs. adressen i folkeregistret og/eller id-kortet/passet), eller på et subjektivt grundlag ud fra det sted, hvor han/hun følte sig mest hjemme, da han/hun var 14 år gammel. Ønskes mere detaljerede retningslinjer, henvises til »Description of target variables: Cross-sectional and Longitudinal« (EU-SILC 065 — 2010 operation) — Units.

EMNEOMRÅDER OG LISTE OVER MÅLVARIABLER

 

Modul 2011

Intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår

Variabel

Kode

Målvariabel

Basisoplysninger

RB030

 

Person-id

Id-nummer

Personidentifikationsnummer (PID)

PT005

 

Intergenerationel tværsnitsbaseret personvægt

0+(Format 2.5)

Vægt

Familiedata

PT010

 

Forældre

1

Boede sammen med begge forældre (eller personer, der betragtes som forældre)

2

Boede kun sammen med faderen (eller person, der betragtes som fader)

3

Boede kun sammen med moderen (eller person, der betragtes som moder)

4

Boede i en privat husstand uden forældre

5

Boede i en kollektiv husstand eller på institution

PT010_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT020

 

Antal voksne

 

Antal (2 cifre) 0-99

PT020_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT030

 

Antal børn

 

Antal (2 cifre) 0-99

PT030_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT040

 

Antal erhvervsaktive personer i husstanden

 

Antal (2 cifre) 0-99

PT040_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT050

 

Faderens fødselsår

 

År (4 cifre)

– 1

Ved ikke

PT050_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (fader ukendt)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT060

 

Faderens fødeland

1

Født i respondentens nuværende bopælsland (dvs. det land, hvor undersøgelsen foretages)

2

Født i et andet EU-27-land

3

Født i et andet europæisk land

4

Født uden for Europa

– 1

Ved ikke

PT060_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (fader ukendt)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT070

 

Faderens statsborgerskab

1

Respondentens nuværende bopælsland (dvs. det land, hvor undersøgelsen foretages)

2

Et andet EU-27-land

3

Et andet europæisk land

4

Uden for Europa

– 1

Ved ikke

PT070_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (fader ukendt)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT080

 

Moderens fødselsår

 

År (4 cifre)

– 1

Ved ikke

PT080_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (moder ukendt)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT090

 

Moderens fødeland

1

Født i respondentens nuværende bopælsland (dvs. det land, hvor undersøgelsen foretages)

2

Født i et andet EU-27-land

3

Født i et andet europæisk land

4

Født uden for Europa

– 1

Ved ikke

PT090_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (moder ukendt)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT100

 

Moderens statsborgerskab

1

Respondentens nuværende bopælsland (dvs. det land, hvor undersøgelsen foretages)

2

Et andet EU-27-land

3

Et andet europæisk land

4

Uden for Europa

– 1

Ved ikke

PT100_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (moder ukendt)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

Data om uddannelse

PT110

 

Faderens højeste uddannelsesniveau

0

Faderen kunne hverken læse eller skrive på noget sprog

1

Lavt niveau (førskoleniveau, primær uddannelse eller sekundær uddannelse, 1. trin)

2

Mellemniveau (sekundær uddannelse, 2. trin, og niveauet mellem sekundær og tertiær uddannelse)

3

Højt niveau (tertiær uddannelse, 1.og 2. trin)

– 1

Ved ikke

PT110_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (fader ukendt)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT120

 

Moderens højeste uddannelsesniveau

0

Moderen kunne hverken læse eller skrive på noget sprog

1

Lavt niveau (førskoleniveau, primær uddannelse eller sekundær uddannelse, 1. trin)

2

Mellemniveau (sekundær uddannelse, 2. trin og niveauet mellem sekundær og tertiær uddannelse)

3

Højt niveau (tertiær uddannelse, 1.og 2. trin)

– 1

Ved ikke

PT120_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (ukendt moder)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

Data om beskæftigelse

PT130

 

Faderens beskæftigelsesstatus

1

Lønmodtager

2

Selvstændig, herunder medhjælpende familiemedlem

3

Arbejdsløs

4

Pensioneret eller førtidigt pensioneret eller ophørt med at drive virksomhed

5

Hjemmegående med omsorgsforpligtelser

6

Anden person, som ikke var i arbejde

– 1

Ved ikke

PT130_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Ikke relevant (fader død)

– 4

Ikke relevant (fader ukendt)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT140

 

Havde faderen ledelsesfunktion

1

Ledende stilling

2

Ikke ledende stilling

– 1

Ved ikke

PT140_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (fader arbejdede ikke)

– 3

Ikke relevant (fader død)

– 4

Ikke relevant (fader ukendt)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT150

 

Faderens hovedbeskæftigelse

 

ISCO-08(COM)-kode (1 ciffer)

– 1

Ved ikke

PT150_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (fader arbejdede ikke)

– 3

Ikke relevant (fader død)

– 4

Ikke relevant (fader ukendt)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT160

 

Moderens beskæftigelsesstatus

1

Lønmodtager

2

Selvstændig, herunder medhjælpende familiemedlem

3

Arbejdsløs

4

Pensioneret eller førtidigt pensioneret eller ophørt med at drive virksomhed

5

Hjemmegående med omsorgsforpligtelser

6

Anden person, som ikke var i arbejde

– 1

Ved ikke

PT160_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Ikke relevant (moder død)

– 4

Ikke relevant (moder ukendt)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT170

 

Havde moderen ledelsesfunktion

1

Ledende stilling

2

Ikke ledende stilling

– 1

Ved ikke

PT170_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (moder arbejdede ikke)

– 3

Ikke relevant (moder død)

– 4

Ikke relevant (moder ukendt)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT180

 

Moderens hovedbeskæftigelse

 

ISCO-08(COM)-kode (1 ciffer)

– 1

Ved ikke

PT180_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (moder arbejdede ikke)

– 3

Ikke relevant (moder død)

– 4

Ikke relevant (moder ukendt)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

Økonomiske forhold

PT190

 

Husstandens økonomiske situation

1

Meget dårlig

2

Dårlig

3

Temmelig dårlig

4

Temmelig god

5

God

6

Meget god

– 1

Ved ikke

PT190_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT200

 

Mulighed for at få pengene til at slå til

1

Meget vanskeligt

2

Vanskeligt

3

Ret vanskeligt

4

Ret let

5

Let

6

Meget let

– 1

Ved ikke

PT200_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

PT210

 

Boligforhold

1

Ejer

2

Lejer

3

Fri bolig

– 1

Ved ikke

PT210_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 4

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 5

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)


Top