EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0349

Kommissionens forordning (EU) nr. 349/2010 af 23. april 2010 om godkendelse af kobberchelat af hydroxyanalog af methionin som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (EØS-relevant tekst)

OJ L 104, 24.4.2010, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/349/oj

24.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 104/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 349/2010

af 23. april 2010

om godkendelse af kobberchelat af hydroxyanalog af methionin som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« af kobberchelat af hydroxyanalog af methionin som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter.

(4)

Af udtalelsen fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) afgivet den 12. november 2009 (2) sammenholdt med udtalelsen af 16. april 2008 (3) fremgår det, at kobberchelat af hydroxyanalog af methionin ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Ifølge udtalelsen af 16. april 2008 kan anvendelse af præparatet betragtes som en kilde til tilgængelig kobber, og det opfylder kriterierne for tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber til alle dyrearter. EFSA anbefaler, at der træffes passende foranstaltninger vedrørende brugernes sikkerhed. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af præparatet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1253/2008 af 15. december 2008 om godkendelse af kobberchelat af hydroxysubstitueret methionin som fodertilsætningsstof (4) blev præparatet tilladt anvendt som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger. Nævnte forordning bør ophæves.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1253/2008 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2009) 7(11): 1382.

(3)  EFSA Journal (2008) 693, 1.

(4)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 78.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Indhold af grundstoffet (Cu) i mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: forbindelser af sporstoffer

3b4.10

Kobberchelat af hydroxyanalog af methionin

 

Tilsætningsstoffets karakteristika:

 

Kobberchelat af hydroxyanalog af methionin med et indhold af mindst 18 % kobber og 79,5 %-81 % (2-hydroxy-4-methylthio) butansyre Mineralolie: ≤ 1 %

 

CAS-nr.: 292140-30-8

 

Analysemetode (1):

Atomabsorptionsspektrometri (AAS)

Alle arter

 

 

Kvæg

Kvæg inden drøvtygningens begyndelse, herunder mælkeerstatninger som tilskudsfoder: 15 (i alt)

Andet kvæg: 35 (i alt)

 

Får: 15 (i alt)

 

Smågrise op til 12 uger: 170 (i alt)

 

Krebsdyr: 50 (i alt)

 

Andre dyr: 25 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Brugersikkerhed: Der bør bæres åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker under håndteringen.

3.

Følgende oplysninger skal fremgå af mærkningen:

Til får: Hvis kobberindholdet i foderet er større end 10 mg/kg:

»Indholdet af kobber i dette foderstof kan forårsage forgiftning hos visse fåreracer.«

Til kvæg efter drøvtygningens begyndelse: Hvis kobberindholdet i foderet er mindre end 20 mg/kg:

»Indholdet af kobber i dette foderstof kan forårsage kobbermangel hos kvæg, der afgræsser arealer med stor forekomst af molybdæn eller svovl.«

14.5.2020


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top