EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0346

Kommissionens forordning (EU) nr. 346/2010 af 15. april 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår betingelser for omsætning og import af sendinger af akvakulturdyr bestemt til medlemsstater eller dele af medlemsstater, der er omfattet af nationale foranstaltninger godkendt ved afgørelse 2010/221/EU (EØS-relevant tekst)

OJ L 104, 24.4.2010, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/346/oj

24.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 104/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 346/2010

af 15. april 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår betingelser for omsætning og import af sendinger af akvakulturdyr bestemt til medlemsstater eller dele af medlemsstater, der er omfattet af nationale foranstaltninger godkendt ved afgørelse 2010/221/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 25 og artikel 61, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse 2010/221/EU om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvakulturdyr og vildtlevende vanddyr i overensstemmelse med artikel 43 i Rådets direktiv 2006/88/EF (2) giver visse medlemsstater mulighed for, med henblik på at forebygge indslæbning af eller for at bekæmpe forårsviræmi hos karper (SVC), bakteriel nyresygdom (BKD), infektiøs pankreasnekrose (IPN) og infektion med Gyrodactylus salaris (GS), at kræve, at sendinger af bestemte akvakulturdyr, der indføres til deres områder eller dele heraf, opfylder visse krav. Afgørelsen afløser Kommissionens beslutning 2004/453/EF af 29. april 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 91/67/EØF for så vidt angår foranstaltninger mod visse sygdomme hos akvakulturdyr (3).

(2)

For at forebygge, at disse sygdomme indslæbes eller spredes, bør sendinger af akvakulturdyr af arter, der er modtagelige for de sygdomme, som den pågældende medlemsstat/del heraf anses for at være fri for eller har indført et udryddelsesprogram for, bestemt til opdræt, genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri), åbne pryddyrsanlæg eller udsætning, som indføres til en medlemsstat eller en del af en medlemsstat, der er opført i bilag I og II til afgørelse 2010/221/EU, have oprindelse i et område med en sundhedsstatus, der svarer til bestemmelsesstedets.

(3)

Med henblik på at sikre, at disse krav er opfyldt, bør sådanne sendinger ledsages af et dyresundhedscertifikat med de nødvendige attesteringer.

(4)

Ved beslutning 2004/453/EF er der fastlagt specifikke dyresundhedscertifikater til brug ved transport af akvakulturdyr i EU (omsætning). Af hensyn til forenklingen af EU-lovgivningen bør de dyresundhedscertifikater til brug ved omsætning, der er fastlagt ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter (4), nu omfatte de fornødne dyresundhedsbetingelser vedrørende de sygdomme, der er omfattet af godkendte nationale foranstaltninger. Bilag II til nævnte forordning bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De relevante standardsundhedscertifikater til brug ved import af akvakulturdyr til EU, som er fastlagt ved forordning (EF) nr. 1251/2008, indeholder allerede attesteringer vedrørende disse sygdomme. De pågældende attesteringer bør imidlertid ændres, så der tages hensyn til de principper for import af akvakulturdyr, der er fastsat i direktiv 2006/88/EF og i akvatiske dyrs sundhedskode fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). Bilag IV til nævnte forordning bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Betingelserne for omsætning og import af sendinger af akvakulturdyr bestemt til medlemsstater eller dele af medlemsstater, der er omfattet af nationale foranstaltninger godkendt i henhold til afgørelse 2010/221/EU, bør kun gælde for arter, der er modtagelige for de relevante sygdomme. Bilag II til forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor indeholde en liste over arter, der er modtagelige for disse sygdomme.

(7)

Gyrodactylus salaris (GS) kan imidlertid spredes af fisk af alle arter, der forekommer i vandområder, hvor der forekommer fisk af arter, der er inficeret med denne sygdom, og omsætnings– og importbetingelserne vedrørende GS bør derfor udvides til at gælde for sendinger af fisk af alle arter, der indføres til medlemsstater eller dele af medlemsstater, der er opført i afgørelse 2010/221/EU som værende frie for denne sygdom.

(8)

Eftersom de standardsundhedscertifikater, der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 1251/2008, som ændret ved nærværende forordning, omfatter alle nationale foranstaltninger, der er godkendt i henhold til artikel 43 i direktiv 2006/88/EF, og da beslutning 2004/453/EF ophæves ved afgørelse 2010/221/EU, bør artikel 18 i forordning (EF) nr. 1251/2008 udgå.

(9)

Der bør fastsættes overgangsforanstaltninger, så medlemsstaterne og virksomhederne har mulighed for at træffe de fornødne foranstaltninger for at opfylde de krav, der fastsættes ved nærværende forordning.

(10)

For at sikre, at dyresundhedscertifikater udstedes korrekt i tilfælde, hvor bestemte erklæringer i standarddyresundhedscertifikaterne i forordning (EF) nr. 1251/2008 ikke er relevante, og i de tilfælde, hvor certifikaterne består af mere end ét ark papir, bør de forklarende bemærkninger indeholde de nødvendige præciseringer desangående. Bilag V til samme forordning bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1251/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, litra b), affattes således:

»b)

dyresundhedsmæssige betingelser for omsætning af:

i)

vandlevende pryddyr med oprindelse i eller bestemt til lukkede pryddyrsanlæg og

ii)

akvakulturdyr bestemt til opdræt, genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri), åbne pryddyrsanlæg eller udsætning i medlemsstater eller dele af medlemsstater, der er omfattet af nationale foranstaltninger godkendt i henhold til afgørelse 2010/221/EU (5).

2)

Som artikel 8a indsættes:

»Artikel 8a

Akvakulturdyr bestemt til opdræt, genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri), åbne pryddyrsanlæg eller udsætning i medlemsstater eller dele af medlemsstater, der er omfattet af nationale foranstaltninger godkendt i henhold til afgørelse 2010/221/EU

1.   Sendinger af akvakulturdyr bestemt til opdræt, genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri), åbne pryddyrsanlæg eller udsætning skal ledsages af et dyresundhedscertifikat udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del A i bilag II og de forklarende bemærkninger i bilag V, såfremt dyrene:

a)

indføres i medlemsstater eller dele af medlemsstater, der er opført i anden og fjerde kolonne af tabellen i:

i)

bilag I til afgørelse 2010/221/EU som værende fri for en eller flere af de sygdomme, der er anført i tabellens første kolonne, eller

ii)

bilag II til afgørelse 2010/221/EU som værende omfattet af et udryddelsesprogram for en eller flere af de sygdomme, der er anført i tabellens første kolonne

b)

er af arter, der er opført i del C i bilag II som værende modtagelige for de sygdomme, som den pågældende medlemsstat eller del heraf anses for at være fri for, eller som der er indført et udryddelsesprogram for i henhold til afgørelse 2010/221/EU, jf. litra a).

2.   Sendinger af dyr som omhandlet i stk. 1 skal opfylde de dyresundhedsmæssige krav i standarddyresundhedscertifikatet og de forklarende bemærkninger, jf. stk. 1.

3.   Stk. 1 og 2 finder anvendelse på sendinger af fisk af alle arter med oprindelse i vandområder, hvor der forekommer fisk af arter, der er opført i del C i bilag II som værende modtagelige for infektion med Gyrodactylus salaris, hvis de pågældende sendinger er bestemt til en medlemsstat eller en del af en medlemsstat, der er opført i bilag I til afgørelse 2010/221/EU som værende fri for Gyrodactylus salaris (GS).«

3)

Artikel 18 udgår.

4)

Bilag II, IV og V ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

1.   I en overgangsperiode, som udløber den 31. juli 2010, kan sendinger af akvakulturdyr, der ledsages af et dyresundhedscertifikat udstedt i overensstemmelse med del A eller B i bilag IV til forordning (EF) nr. 1251/2008 inden det tidspunkt, hvor de ved nærværende forordning gennemførte ændringer får virkning, fortsat importeres til eller bringes i transit gennem EU.

2.   I en overgangsperiode, som udløber den 31. juli 2011, kan sendinger af akvakulturdyr, der ledsages af et dyresundhedscertifikat udstedt i overensstemmelse med del A eller B i bilag IV til forordning (EF) nr. 1251/2008 inden det tidspunkt, hvor de ved nærværende forordning gennemførte ændringer får virkning, fortsat importeres til eller bringes i transit gennem EU, forudsat at dyresundhedsattesteringerne vedrørende forårsviræmi hos karper (SVC), bakteriel nyresygdom (BKD), infektiøs pankreasnekrose (IPN) og infektion med Gyrodactylus salaris (GS) i del II i disse certifikater ikke er relevante for de pågældende sendinger.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 15. maj 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUT L 98 af 20.4.2010, s. 7.

(3)  EUT L 202 af 7.6.2004, s. 4.

(4)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 41.

(5)  EUT L 98, 20.4.2010, s. 7


BILAG

I bilag II, IV og V foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Del A affattes således:

»DEL A

Model til dyresundhedscertifikat til brug ved omsætning af akvakulturdyr til opdræt, genudlægning, lystfiskesøer (put and take-fiskeri), åbne pryddyrsanlæg og udsætning

Image

Image

Image

Image

Image

b)

Som del C indsættes:

»DEL C

Liste over arter, der er modtagelige for sygdomme, for hvilke der er godkendt nationale foranstaltninger i henhold til afgørelse 2010/221/EU

Sygdom

Modtagelige arter

Forårsviræmi hos karper (SVC)

Marmorkarpe (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), karuds (Carassius carassius), græskarpe (Ctenopharyngodon idellus), almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), malle (Siluris glanis), suder (Tinca tinca) og rimte (Leuciscus idus)

Bakteriel nyresygdom (BKD)

Familie: Salmonidae

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss), kildeørred (Salvelinus fontinalis), havørred (Salmo trutta), laks (Salmo salar), stillehavslaks (Oncorhynchus-arter) og almindelig helt (Coregonus lavaretus)

Infektion med Gyrodactylus salaris

Laks (Salmo salar), regnbueørred (Oncorhynchus mykiss), fjeldørred (Salvelinus alpinus), kildeørred (Salvelinus fontinalis), stalling (Thymallus thymallus), canadarødding (Salvelinus namaycush) og havørred (Salmo trutta

2)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

Del A affattes således:

»DEL A

Model til dyresundhedscertifikat til brug ved import til EU af akvakulturdyr til opdræt, genudlægning, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg

Image

Image

Image

Image

Image

b)

Del B affattes således:

»DEL B

Model til dyresundhedscertifikat til brug ved import til EU af vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg

Image

Image

Image

Image

3)

Bilag V affattes således:

»BILAG V

Forklarende bemærkninger

a)

Certifikater udstedes af oprindelseslandets kompetente myndigheder jf. standardcertifikaterne i bilag II og IV til denne forordning, under hensyntagen til, hvor sendingen skal sendes hen, samt hvad den skal anvendes til efter ankomsten til bestemmelsesstedet.

b)

Afhængigt af bestemmelsesstedets status i medlemsstaten med hensyn til de ikke-eksotiske sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, eller sygdomme, for hvilke bestemmelsesstedet har indført foranstaltninger godkendt ved afgørelse 2010/221/EU om godkendelse af nationale foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 43 i Rådets direktiv 2006/88/EF, indsættes de relevante særlige betingelser i certifikatet.

c)

Med oprindelsesstedet menes det akvakulturbrug eller det område med opdræt af bløddyr, hvor akvakulturdyrene er blevet opdrættet, indtil de har nået den handelsstørrelse, som er relevant for den af dette certifikat omfattede sending. For vildtlevende vanddyr er oprindelsesstedet det sted, dyrene er høstet.

d)

Hvis det i standardcertifikatet er angivet, at ikke relevante erklæringer skal overstreges, kan de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af certifikatudstederen eller helt slettes fra certifikatet.

e)

Originaleksemplaret af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark papir, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige ark udgør et samlet hele og ikke kan skilles ad.

f)

Ved import til EU fra tredjelande skal det originale certifikat og de etiketter, der er nævnt i standardcertifikatet, være udfærdiget på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, ligger, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade, at certifikatet udfærdiges på det officielle sprog i en anden medlemsstat, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

g)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere ark med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse ark også betragtes som en del af det originale certifikat, forudsat at hver af disse sider er forsynet med den udstedende officielle inspektørs underskrift og stempel.

h)

Hvis certifikatet med vedhæftede ark som nævnt i litra g) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres med sidetal af samlet sidetal (»–x (sidetal) af y (samlet sidetal)–«) og øverst forsynes med certifikatets referencenummer, som den kompetente myndighed har tildelt.

i)

Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af en officiel inspektør højst 72 timer inden pålæsning af sendingen — dog højst 24 timer, hvis akvakulturdyrene skal undersøges inden for 24 timer før pålæsning. Oprindelseslandets kompetente myndigheder sørger for, at der følges principper for udfærdigelse af certifikatet svarende til dem, der er fastsat i direktiv 96/93/EF.

j)

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

k)

Ved import til EU fra tredjelande skal det originale certifikat ledsage sendingen til EU-grænsekontrolstedet. For sendinger, der bringes i omsætning inden for EU's grænser, skal det originale certifikat ledsage sendingen til det endelige bestemmelsessted.

l)

Et certifikat udstedt for levende akvakulturdyr er gyldigt i 10 dage fra udstedelsesdatoen. Ved transport med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens varighed. Med henblik herpå vedlægges dyresundhedscertifikatet en erklæring (originalen) fra skibets kaptajn udfærdiget i henhold til tillægget udarbejdet i overensstemmelse med modellen i del D i bilag IV.

m)

NB: I henhold til de almindelige betingelser for transport af dyr i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 kan det i visse tilfælde være nødvendigt at træffe foranstaltninger, efter at dyrene er indført i EU, såfremt bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1/2005 ikke er overholdt.«


Top