EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0327

Kommissionens forordning (EU) nr. 327/2010 af 21. april 2010 om godkendelse af en ny anvendelse af 3-fytase som tilsætningsstof til foder til alle mindre fuglearter, dog ikke ænder, og til prydfugle (indehaver af tilladelsen er BASF SE) (EØS-relevant tekst)

OJ L 100, 22.4.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 262 - 263

No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2020; ophævet ved 32020R0172

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/327/oj

22.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 327/2010

af 21. april 2010

om godkendelse af en ny anvendelse af 3-fytase som tilsætningsstof til foder til alle mindre fuglearter, dog ikke ænder, og til prydfugle (indehaver af tilladelsen er BASF SE)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af 3-fytase, et enzympræparat produceret af Aspergillus niger (CBS 101.672) som tilsætningsstof til foder til mindre fuglearter og prydfugle.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 243/2007 (2) blev det tilladt at anvende dette præparat til fravænnede smågrise, slagtesvin og slagtekyllinger, ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1142/2007 (3) blev det tilladt at anvende det til æglæggende høner og slagtekalkuner, ved Kommissionens forordning (EF) nr. 165/2008 (4) blev det tilladt at anvende det til ænder, og ved Kommissionens forordning (EF) nr. 505/2008 (5) blev det tilladt at anvende det til søer.

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen om tilladelse til at anvende præparatet til mindre fuglearter og prydfugle. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 9. december 2009 (6), at 3-fytase ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller miljøet, og at dette tilsætningsstof effektivt forbedrer foderets fordøjelighed. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af 3-fytase viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af præparatet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 73 af 13.3.2007, s. 4.

(3)  EUT L 256 af 2.10.2007, s. 20.

(4)  EUT L 50 af 23.2.2008, s. 8.

(5)  EUT L 149 af 7.6.2008, s. 33.

(6)  EFSA Journal 2010, 8(1):1427.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a1600

BASF SE

3-fytase

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

3-fytase (EC 3.1.3.8) produceret af Aspergillus niger (CBS 101 672) med en aktivitet på mindst:

 

Fast form: 5 000 FTU (1)/g

 

Flydende form: 5 000 FTU/ml

 

Aktivstoffets karakteristika:

3-fytase (EC 3.1.3.8) produceret af Aspergillus niger (CBS 101 672)

 

Analysemetode (2)

Kolorimetri med måling af det uorganiske fosfat, der frigives af enzymet fra fytatsubstrat.

Prydfugle og alle mindre fuglearter, dog ikke ænder

250 FTU

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder for alle arter 300-500 FTU.

3.

Til brug i foder med indhold af fytinbundet fosfor på over 0,23 %.

12.5.2020


(1)  1 FTU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol uorganisk fosfat pr. minut fra natriumfytat ved pH 5,5 og 37 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top