EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0317

Kommissionens forordning (EU) nr. 317/2010 af 16. april 2010 om specifikation af ad hoc-modulet for 2011 om beskæftigelse af handicappede til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EØS-relevant tekst)

OJ L 97, 17.4.2010, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/317/oj

17.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 317/2010

af 16. april 2010

om specifikation af ad hoc-modulet for 2011 om beskæftigelse af handicappede til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (herefter benævnt »FN-konventionen«), som er undertegnet af Det Europæiske Fællesskab og alle dets medlemsstater, foreskriver i artikel 31 om statistik og indsamling af data, at deltagerstaterne forpligter sig til at indsamle relevante oplysninger, herunder også statistiske og forskningsmæssige data, således at de kan formulere og gennemføre politikker, som udmønter konventionen i praksis, bl.a. bestemmelserne i artikel 27 om arbejde og beskæftigelse.

(2)

I Rådets resolution af 17. marts 2008 om handicappedes forhold i Den Europæiske Union (2) understreges det, at der er behov for handicapstatistikker for at give et billede af handicappedes generelle forhold i Europa, og at sådanne statistikker og forskningsdata gør det muligt at udforme kvalificerede handicappolitikker og gennemføre dem på de forskellige forvaltningsniveauer. Rådet opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til inden for deres respektive kompetenceområder at sikre, at der påbegyndes en europæisk handicapstrategi som efterfølger for den nuværende EU-handlingsplan vedrørende handicap for 2004-2010, bl.a. ved at vurdere, hvordan nationale bestræbelser afspejler Det Europæiske Fællesskabs og medlemsstaternes tilsagn om fuldstændig gennemførelse af FN-konventionen på EU-plan, og overveje at fastsætte sammenhængende og sammenlignelige nationale mål med henblik herpå.

(3)

Der er således behov for omfattende og sammenlignelige data om beskæftigelse af handicappede for at kunne overvåge arbejdet med gennemførelsen af artikel 27 i FN-konventionen og opfyldelsen af målsætningerne for Fællesskabets beskæftigelsesstrategi og den europæiske handicapstrategi samt for at kunne måle udviklingen i de handicappedes deltagelse på arbejdsmarkedet.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 365/2008 af 23. april 2008 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2010, 2011 og 2012 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (3), indeholder et ad hoc-modul om beskæftigelse af handicappede. Listen over variabler til dette modul bør fastlægges.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den detaljerede liste over de variabler, der skal indsamles i 2011 til ad hoc-modulet om beskæftigelse af handicappede, er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3.

(2)  EUT C 75 af 26.3.2008, s. 1.

(3)  EUT L 112 af 24.4.2008, s. 22.


BILAG

STIKPRØVEUNDERSØGELSE AF ARBEJDSSTYRKEN

Specifikation af ad hoc-modulet for 2011 om beskæftigelse af handicappede

1.

Berørte medlemsstater og regioner: alle.

2.

Variablerne kodes som følger:

Koderne for variablerne i stikprøveundersøgelsen af arbejdsstyrken i kolonnen »Filter« refererer til bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 af 25. april 2008 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af referencekvartalerne (1).

Navn

Kolonne

Kode

Beskrivelse

Filter

HEALTHMA

197-198

 

Typen af længerevarende helbredsproblemer eller sygdomme (angiv kode for 1. hovedtype)

Alle personer i alderen 15-64 år

01

Problemer med arme eller hænder (inkl. ledbetændelse og gigt)

02

Problemer med ben eller fødder (inkl. ledbetændelse og gigt)

03

Problemer med ryg eller nakke (inkl. ledbetændelse og gigt)

04

Kræft

05

Hudlidelser, herunder allergireaktioner og alvorlig vansiring

06

Problemer med hjerte, blodtryk eller kredsløb

07

Lunge- eller åndedrætsproblemer, herunder astma og bronkitis

08

Problemer med mave, lever eller fordøjelse

09

Diabetes

10

Epilepsi (herunder anfald)

11

Svær hovedpine som f.eks. migræne

12

Indlæringsvanskeligheder (svært ved at læse, stave eller regne)

13

Kronisk angst

14

Depression

15

Andre psykiske, nervøse eller emotionelle problemer

16

Andre fremadskridende sygdomme (multipel sklerose, hiv, Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom, mv.)

17

Andre længerevarende helbredsproblemer

18

Ingen længerevarende helbredsproblemer eller sygdomme

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

HEALTHSE

199-200

 

Typen af længerevarende helbredsproblemer eller sygdomme (angiv kode for 2. hovedtype)

Alle personer i alderen 15-64 år og HEALTHMA = 1-17

01

Problemer med arme eller hænder (inkl. ledbetændelse og gigt)

02

Problemer med ben eller fødder (inkl. ledbetændelse og gigt)

03

Problemer med ryg eller nakke (inkl. ledbetændelse og gigt)

04

Kræft

05

Hudlidelser, herunder allergireaktioner og alvorlig vansiring

06

Problemer med hjerte, blodtryk eller kredsløb

07

Lunge- eller åndedrætsproblemer, herunder astma og bronkitis

08

Problemer med mave, lever eller fordøjelse

09

Diabetes

10

Epilepsi (herunder anfald)

11

Svær hovedpine som f.eks. migræne

12

Indlæringsvanskeligheder (svært ved at læse, stave eller regne)

13

Kronisk angst

14

Depression

15

Andre psykiske, nervøse eller emotionelle problemer

16

Andre fremadskridende sygdomme (multipel sklerose, hiv, Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom mv.)

17

Andre længerevarende helbredsproblemer

18

Ingen andre længerevarende helbredsproblemer eller sygdomme

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

DIFFICMA

201-202

 

1. vanskelighed ved basale aktiviteter (angiv kode for den største vanskelighed)

Alle personer i alderen 15-64 år

01

At se, også med briller

02

At høre, også med høreapparat

03

At gå, gå op ad trapper

04

At sidde eller stå

05

At huske, koncentrere sig

06

At kommunikere, f.eks. at forstå eller blive forstået

07

At række efter noget eller strække sig

08

At løfte og bære

09

At bukke sig

10

At holde, gribe eller dreje

11

Ingen

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

DIFFICSE

203-204

 

2. vanskelighed ved basale aktiviteter (angiv kode for den næststørste vanskelighed)

Alle personer i alderen 15-64 år og DIFFICMA = 1-10

01

At se, også med briller

02

At høre, også med høreapparat

03

At gå, gå op ad trapper

04

At sidde eller stå

05

At huske, koncentrere sig

06

At kommunikere, f.eks. at forstå eller blive forstået

07

At række efter noget eller strække sig

08

At løfte og bære

09

At bøje

10

At holde, gribe eller dreje

11

Ingen

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

LIMHOURS

205

 

Helbredsproblemer eller sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter begrænser det antal timer, personen kan arbejde pr. uge

Alle personer i alderen 15-64 år og (HEALTHMA = 1–17 eller DIFFICMA = 1–10)

1

Ja, helbredsproblemer eller sygdomme

2

Ja, vanskeligheder ved aktiviteter

3

Ja begge, helbredsproblemer/sygdomme og vanskeligheder ved aktiviteter

4

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

LIMTYPEW

206

 

Helbredsproblemer eller sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter begrænser, hvilke typer arbejde personen kan udføre (f.eks. har svært ved at bære tunge byrder, arbejde udendørs, sidde i længere tid)

Alle personer i alderen 15-64 år og (HEALTHMA = 1-17 eller DIFFICMA = 1-10)

1

Ja, helbredsproblemer eller sygdomme

2

Ja, vanskeligheder ved aktiviteter

3

Ja begge, helbredsproblemer/sygdomme og vanskeligheder ved aktiviteter

4

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

LIMTRANS

207

 

Helbredsproblemer eller sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter begrænser personens muligheder for transport til og fra arbejde

Alle personer i alderen 15-64 år og (HEALTHMA = 1-17 eller DIFFICMA = 1-10)

1

Ja, helbredsproblemer eller sygdomme

2

Ja, vanskeligheder ved aktiviteter

3

Ja begge, helbredsproblemer/sygdomme og vanskeligheder ved aktiviteter

4

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

NEEDHELP

208

 

Helbredsproblemer/sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter er årsag til, at personen har behov for (ikke-beskæftigede)/benytter (beskæftigede) personlig assistance for at kunne arbejde

Alle personer i alderen 15-64 år og (HEALTHMA = 1-17 eller DIFFICMA = 1-10)

1

Ja

2

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

NEEDADAP

209

 

Helbredsproblemer/sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter er årsag til, at personen har behov for (ikke-beskæftigede)/benytter (beskæftigede) specialudstyr eller har behov for (ikke-beskæftigede)/har fået foretaget (beskæftigede) arbejdspladstilpasninger for at kunne arbejde

Alle personer i alderen 15-64 år og (HEALTHMA = 1-17 eller DIFFICMA = 1-10)

1

Ja

2

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

NEEDORGA

210

 

Helbredsproblemer/sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter er årsag til, at personen har behov for (ikke-beskæftigede)/har (beskæftigede) særlige arbejdsvilkår (f.eks. arbejdet udføres siddende, telearbejde, flekstid eller mindre anstrengende arbejde) for at kunne arbejde

Alle personer i alderen 15-64 år og (HEALTHMA = 1-17 eller DIFFICMA = 1-10)

1

Ja

2

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

LIMREAS

211-212

 

Hovedbegrundelse for begrænsninger i arbejdet (antal arbejdstimer, arbejdets art, transport til og fra arbejde), som ikke skyldes længerevarende helbredsproblemer/sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter

Alle personer i alderen 15-64 år

01

Manglende kvalifikationer/erfaring

02

Ingen passende jobmuligheder

03

Manglende eller dårlige transportmuligheder til og fra arbejde

04

Arbejdsgivernes manglende fleksibilitet

05

Har indflydelse på modtagelse af ydelser

06

Familiemæssige forpligtelser/omsorgsansvar

07

Personlige grunde

08

Anden grund

09

Ingen begrænsninger i arbejdet

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar


Navn

Kolonne

Kode

Beskrivelse

Filter

 

213/218

 

Vægtningsfaktor for ad hoc-modulet for 2010 (fakultativ)

Alle personer i alderen 15-64 år

0000-9999

Kolonne 213-216 indeholder hele tal

00-99

Kolonne 217-218 indeholder decimaler


(1)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 57.


Top