EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0297

Kommissionens forordning (EU) nr. 297/2010 af 9. april 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 272/2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed (EØS-relevant tekst)

OJ L 90, 10.4.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 51 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/297/oj

10.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 297/2010

af 9. april 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 272/2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør vedtages generelle foranstaltninger til supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed på områderne screening, adgangskontrol og anden sikkerhedskontrol samt på områderne forbudte genstande, anerkendelse af tilsvarende sikkerhedsnormer i tredjelande, ansættelse og uddannelse af personale, særlige sikkerhedsprocedurer og undtagelser fra sikkerhedskontrol.

(2)

Disse generelle foranstaltninger er nødvendige for at opnå et fælles luftfartssikkerhedsniveau i EU, der beskytter de rejsende mod ulovlige handlinger. »One-stop security« er EU-lovgivningens vigtigste middel til at nå dette mål. Derfor er det altafgørende, at screeningmetoderne harmoniseres, så »one-stop security« kan opretholdes inden for EU, herunder også for kontrol af væsker, aerosoldåser og geléer, uden at det begrænser fordelene ved det indre luftfartsmarked for EU's borgere.

(3)

Bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 (2) beskriver i afsnit A.3, hvilke metoder der kan tillades til screening af indskrevet bagage, fragt og post samt luftfartsselskabers post og materialer, der skal lastes i et flys lastrum. Det er nødvendigt fra tid til anden at tillade yderligere screeningmetoder, der har vist sig at være effektive til screening af nogle eller alle typer fragt, og at skabe retsgrundlag for udvikling af detaljerede gennemførelsesforanstaltninger. Metaldetektorer anses for et effektivt middel til screening af visse typer fragt.

(4)

Ifølge forordning (EF) nr. 272/2009 betragtes væsker, aerosoldåser og geléer ikke som en kategori af genstande, som der kan nedlægges forbud mod at medbringe i security-beskyttede områder og om bord på fly. I stedet kræver forordning (EF) nr. 272/2009, at der hurtigst muligt og senest den 29. april 2010 udbredes metoder, herunder teknologier, til at spore flydende sprængstoffer i lufthavnene i hele EU.

(5)

Tiden er nu inde til, at begrænsningerne for væsker, aerosoldåser og geléer ophører, idet forbuddet mod de fleste væsker gradvis erstattes af et system til sporing af flydende sprængstoffer. Til dette formål er det nødvendigt at indføre overgangsforanstaltninger i en periode efter april 2010, så der gradvis kan indføres metoder, herunder teknologier, til at spore flydende sprængstoffer i alle EU-lufthavne, uden at luftfartssikkerheden bringes i fare. For at de retshåndhævende myndigheder kan forhindre terroristangreb i fremtiden, skal der gælde en effektiv ordning, indtil lufthavnene har fået installeret pålidelige detektorer. Derfor er der brug for en ny fremgangsmåde, der bør være på plads fra den 29. april 2013, hvor alle lufthavne bør have kapacitet til at screene væsker, aerosoldåser og geléer.

(6)

Denne fremgangsmåde bør dog ikke forhindre lufthavnene i at installere og anvende udstyret tidligere, forudsat at det opfylder de normer, der fastsættes i den gennemførelseslovgivning, som Kommissionen vedtager. På denne måde vil lufthavnene kunne gøre det lettere for afrejsende passagerer at medbringe væsker, aerosoldåser og geléer, for eksempel ved at forsyne en af checkskrankerne i sikkerhedskontrollen med udstyr til sporing af flydende sprængstoffer. Desuden kan nogle lufthavne vælge at installere avanceret udstyr hurtigere.

(7)

I betragtning af, at der er behov for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af sikkerhedsforanstaltningerne i lufthavnene, forbliver de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed strengt teknologineutrale. Medlemsstaterne og lufthavnene kan vælge, hvilke teknologier de vil indføre og anvende på den mest virkningsfulde og effektive måde, blandt de muligheder, der er anført i forordning (EF) nr. 272/2009, som herved ændret.

(8)

Anvendelse af screeningudstyr, der kan spore flydende sprængstoffer, kræver, at lufthavnene eller andre organisationer, der er ansvarlige for luftfartssikkerhed, anskaffer og indfører udstyr, hvorom det er bevist, at det opfylder de tekniske normer, der er fastlagt i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008. Medlemsstaterne bør sikre, at alle nødvendige lovkrav er gennemført, så udstyret kan installeres i tide til, at fristerne i denne forordning overholdes.

(9)

I overgangsperioden bør passagerne informeres tydeligt om, hvilke EU-lufthavne der benytter sig af screening af væsker. Lufthavnene og luftfartsselskaberne bør samarbejde om at sikre, at beslaglæggelse af væsker, aerosoldåser og geléer kun bliver brugt som en sidste udvej.

(10)

De generelle foranstaltninger, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 272/2009, bør ændres, så der indføres bestemmelser, der tillader brug af metaldetektorer til screening af indskrevet bagage, fragt og post, hvor det er relevant, og som tillader, at der for en begrænset periode indføres overgangsordninger for væsker, aerosoldåser og geléer, der medbringes i security-beskyttede områder og om bord på fly, så luftfartssikkerheden ikke bringes i fare.

(11)

Forordning (EF) nr. 272/2009 bør derfor ændres.

(12)

Fremskridt af teknologisk og lovmæssig art, både på EU-plan og internationalt plan, kan have konsekvenser for de datoer, der fastsættes i denne forordning. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan Kommissionen fremsætte forslag om ændring, idet navnlig udstyrets praktiske anvendelighed og hensynet til passagererne tages i betragtning.

(13)

Forordning (EF) nr. 300/2008 anvendes fuldt ud fra den dato, der fastsættes i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages efter procedurerne i samme forordnings artikel 4, stk. 2 og 3, dog ikke senere end den 29. april 2010. Nærværende forordning bør derfor anvendes fra den 29. april 2010 sammen med forordning (EF) nr. 300/2008 og retsakterne til supplering og gennemførelse heraf.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i forordning nr. 300/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 29. april 2010.

Forordningen er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 91 af 3.4.2009, s. 7.


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt f) og g) i afsnit A.3 affattes således:

»f)

sprængstofpartikeltester (ETD — Explosive Trace Detection)

g)

simulatorkammer og

h)

metaldetektorer.«

2)

Efter afsnit B indsættes følgende afsnit B1:

»AFSNIT B1.

Væsker, aerosoldåser og geléer

Det er tilladt at medbringe væsker, aerosoldåser og geléer i security-beskyttede områder og om bord på fly, forudsat at de er screenet eller undtaget fra screening i overensstemmelse med kravene i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008.

1.

Fra den 29. april 2011 skal det være tilladt at medbringe væsker, aerosoldåser og geléer, der er anskaffet i et tredjelands lufthavn eller om bord på et ikke-EF-luftfartsselskabs fly, i security-beskyttede områder og om bord på fly på betingelse af, at de pågældende genstande er pakket ind i en pose, der er i overensstemmelse med Organisationen for International Civil Luftfarts anbefalede retningslinjer for sikkerhedskontrol, og at posen er forsynet med et tydeligt bevis for, at genstandene er købt inden for de foregående 36 timer på lufthavnens airside eller om bord på flyet. Væsker, aerosoldåser og geléer skal screenes i overensstemmelse med kravene i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008.

2.

Senest fra den 29. april 2013 skal alle lufthavne screene væsker, aerosoldåser og geléer i overensstemmelse med kravene i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008.

3.

Medlemsstaterne sikrer, at alle nødvendige lovkrav er gennemført, så udstyr til screening af væsker, som er i overensstemmelse med kravene i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008, kan indføres i tide til, at de frister, der er anført i stk. 1 og 2, overholdes.

Passagererne skal informeres tydeligt om, i hvilke EU-lufthavne det er tilladt at medbringe væsker, aerosoldåser og geléer i det security-beskyttede område og om bord på fly, og om de eventuelle betingelser herfor.«


Top