EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0276

Kommissionens forordning (EU) nr. 276/2010 af 31. marts 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (dichlormethan, lampeolie og tændvæske samt organiske tinforbindelser) (EØS-relevant tekst)

OJ L 86, 1.4.2010, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 223 - 228

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/276/oj

1.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 276/2010

af 31. marts 2010

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (dichlormethan, lampeolie og tændvæske samt organiske tinforbindelser)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (2) indeholder i bilag I bestemmelser om begrænsninger med hensyn til visse farlige stoffer og præparater. Forordning (EF) nr. 1907/2006 ophævede og erstattede direktiv 76/769/EØF med virkning fra den 1. juni 2009. Bilag XVII til nævnte forordning erstatter bilag I til direktiv 76/769/EØF.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 455/2009/EF om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af dichlormethan (3) blev vedtaget den 6. maj 2009.

(3)

Kommissionens beslutning 2009/424/EF om ændring og tilpasning med hensyn til de tekniske fremskridt af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af lampeolie og tændvæske (4) blev vedtaget den 28. maj 2009.

(4)

Kommissionens beslutning 2009/425/EF om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af organiske tinforbindelser (5) blev vedtaget den 28. maj 2009.

(5)

I overensstemmelse med bestemmelserne om overgangsforanstaltninger i artikel 137 i REACH-forordningen vil det være hensigtsmæssigt at ændre bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for at inkorporere de begrænsninger, der er truffet bestemmelser om i beslutning 455/2009/EF, 2009/424/EF og 2009/425/EF.

(6)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Nærværende forordning bør træde i kraft hurtigt, således at disse begrænsninger indgår i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 så hurtigt som muligt.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.

(3)  EUT L 137 af 3.6.2009, s. 3.

(4)  EUT L 138 af 4.6.2009, s. 8.

(5)  EUT L 138 af 4.6.2009, s. 11.


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres tabellen med betegnelser for stoffer, grupper af stoffer og blandinger samt begrænsninger som angivet:

1)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Flydende stoffer og blandinger, der anses for farlige i henhold til definitionerne i direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF

1.

Må ikke anvendes i:

dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre

spøg og skæmt-artikler

spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.

2.

Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

3.

Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:

kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og

indebærer fare ved indånding og er mærket med R65 eller H304.

4.

Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).

5.

Uden at andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandører inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt:

a)

lampeolie, mærket med R65 eller H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lungeskader«

b)

tændvæske, mærket med R65 eller H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader«

c)

lampeolie og tændvæsker, mærket med R65 eller H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.

6.

Senest den 1. juni 2014 skal Kommissionen anmode Det Europæiske Kemikalieagentur om at udarbejde et dossier, jf. artikel 69 i nærværende forordning, med henblik på eventuelt at forbyde tændvæske og brændstof til dekorative olielamper, mærket med R65 eller H304, beregnet til levering til privat brug.

7.

Fysiske eller juridiske personer, der for første gang markedsfører lampeolie og tændvæsker mærket med R65 eller H304, skal inden den 1. december 2011 og derefter en gang om året fremlægge oplysninger om alternativer til lampeolie og tændvæsker mærket med R65 eller H304 til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat. Medlemsstaterne forelægger disse oplysninger for Kommissionen.«

2)

I punkt 20 tilføjes følgende stk. 4, 5 og 6 i anden kolonne:

 

»4.

Trisubstituerede organiske tinforbindelser:

a)

Trisubstituerede organiske tinforbindelser som tributyltinforbindelser (TBT-forbindelser) og triphenyltinforbindelser (TPT-forbindelser) må efter den 1. juli 2010 ikke anvendes i artikler, hvis koncentrationen i artiklen eller en del heraf er større end ækvivalenten af 0,1 vægtprocent tin.

b)

Artikler, der ikke opfylder litra a), må ikke markedsføres efter den 1. juli 2010, bortset fra artikler, der allerede var i brug i Fællesskabet før nævnte dato.

5.

Dibutyltinforbindelser (DBT-forbindelser):

a)

Dibutyltinforbindelser (DBT-forbindelser) må efter den 1. januar 2012 ikke anvendes i blandinger og artikler, der leveres til privat brug, hvis koncentrationen i blandingen eller artiklen eller en del heraf er større end ækvivalenten af 0,1 vægtprocent tin.

b)

Artikler og blandinger, der ikke opfylder litra a), må ikke markedsføres efter den 1. januar 2012, bortset fra artikler, der allerede var i brug i Fællesskabet før nævnte dato.

c)

Som undtagelse finder litra a) og b), først anvendelse fra den 1. januar 2015 for så vidt angår følgende artikler og blandinger bestemt til levering til privat brug:

enkomponent og tokomponent fugemasse og tape med vulkanisering ved stuetemperatur (RTV 1 og RTV 2-fugemasse og -tape)

malinger og overfladebehandlingsmidler indeholdende DBT-forbindelser som katalysatorer, der påføres artikler

bløde PVC-profiler, enten alene eller coekstruderet med hårdt PVC

stof med PVC-coating indeholdende DBT-forbindelser som stabilisatorer, når det er beregnet til udendørs anvendelser

udendørs nedløbsrør, tagrender og fittings samt beklædningsmateriale til tag og facader.

d)

Som undtagelse finder litra a) og b) ikke anvendelse på materialer og artikler, der er reguleret i henhold til forordning 1935/2004.

6.

Dioctyltinforbindelser (DOT-forbindelser):

a)

Dioctyltinforbindelser (DOT-forbindelser) må efter den 1. januar 2012 ikke anvendes i følgende artikler bestemt til levering til eller brug af private, hvis koncentrationen i blandingen eller artiklen eller en del heraf er større end ækvivalenten af 0,1 vægtprocent tin:

tekstilartikler, der er beregnet til at komme i berøring med huden

handsker

skotøj eller dele af skotøj, der beregnet til at komme i berøring med huden

væg- og guldbeklædninger

småbørnsartikler

hygiejneprodukter til kvinder

bleer

tokomponent støbesæt med vulkanisering ved stuetemperatur (RTV 2-støbesæt).

b)

Artikler, der ikke opfylder litra a), må ikke markedsføres efter den 1. januar 2012, bortset fra artikler, der allerede var i brug i Fællesskabet før nævnte dato.«

3)

Følgende indsættes som punkt 59:

»59.

Dichlormethan

CAS-nr. 75-09-2

EF nr. 200-838-9

1.

Malingfjernere, der indeholder dichlormethan i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, må ikke:

a)

markedsføres for første gang med henblik på levering til private eller erhvervsmæssige brugere efter den 6. december 2010

b)

markedsføres med henblik på levering til private eller erhvervsmæssige brugere efter den 6. december 2011

c)

anvendes af erhvervsmæssige brugere efter den 6. juni 2012.

I dette punkt forstås ved:

i)

»erhvervsmæssige brugere« alle fysiske eller juridiske personer, herunder arbejdstagere og selvstændige, der som led i deres erhvervsaktivitet anvender malingfjernere uden for industrianlæg

ii)

»industrianlæg« et anlæg, der anvendes til fjernelse af maling.

2.

Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne inden for deres område og til visse aktiviteter tillade anvendelse af malingfjernere, som indeholder dichlormethan, såfremt arbejdet udføres af specialuddannede erhvervsmæssige brugere, og medlemsstaterne kan tillade markedsføring af sådanne malingfjernere med henblik på levering til sådanne erhvervsmæssige brugere.

Medlemsstater, der bruger denne undtagelse, skal fastsætte hensigtsmæssige bestemmelser til beskyttelse af sundheden og sikkerheden for erhvervsmæssige brugere, som anvender dichlormethanholdige malingfjernere og skal give Kommissionen meddelelse herom.

Disse bestemmelser skal indeholde krav om, at erhvervsmæssige brugere som dokumentation for, at de er korrekt uddannede og kvalificerede til sikkert at anvende dichlormethanholdige malingfjernere, skal være i besiddelse af et certifikat, som er godkendt i den medlemsstat, i hvilken de udøver deres erhverv, eller skal kunne fremlægge anden dokumentation herfor eller skal på anden måde være godkendt af denne medlemsstat.

Kommissionen udarbejder en liste over medlemsstater, der har gjort brug af denne undtagelse, og gør den offentligt tilgængelig på internettet.

3.

Erhvervsmæssige brugere, der er omfattet af den i stk. 2 nævnte undtagelse, må kun udøve dette erhverv i medlemsstater, der har gjort brug af denne undtagelse. Den i stk. 2 nævnte uddannelse skal mindst omfatte:

a)

viden om, evaluering og håndtering af sundhedsrisici, herunder information om eksisterende substitutionsmuligheder eller processer, som under de pågældende anvendelsesbetingelser er mindre farlige for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed

b)

anvendelse af tilstrækkelig ventilation

c)

anvendelse af egnede personlige værnemidler, der opfylder kravene i direktiv 89/686/EØF.

Arbejdsgivere og selvstændige skal så vidt muligt substituere dichlormethan med en kemisk agens eller proces, som under de pågældende anvendelsesbetingelser ikke indebærer en risiko eller indebærer en lavere risiko for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

Den erhvervsmæssige skal anvende alle relevante sikkerhedsforanstaltninger, herunder brug af personlige værnemidler.

4.

Uden at det berører anvendelsen af anden fællesskabslovgivning om beskyttelse af arbejdstagere, må malingfjernere, der indeholder dichlormethan i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, kun anvendes i industrianlæg, når følgende minimumsbetingelser er opfyldt:

a)

effektiv ventilation i alle produktionsområder, navnlig ved vådbehandling og tørring af artikler, der er behandlet med malingfjerner: lokal udsugning ved beholdere med malingfjerner suppleret med mekanisk ventilation i sådanne områder for at minimere eksponeringen og sikre overholdelse af de relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, hvor det er teknisk muligt

b)

foranstaltninger for at mindske fordampning fra beholdere med malingfjerner, herunder: låg til tildækning af beholdere, undtagen ved påfyldning og tømning heraf; hensigtsmæssige metoder til påfyldning og tømning af beholdere; og vask af beholdere med vand eller saltlage for at fjerne overskydende opløsningsmiddel efter tømning

c)

foranstaltninger til sikker håndtering af dichlormethan i beholdere til malingfjerner, herunder: pumper og rør til transport af malingfjerner til og fra beholdere og hensigtsmæssige metoder til sikker rengøring af beholdere og fjernelse af slam

d)

personlige værnemidler, der opfylder kravene i direktiv 89/686/EØF, herunder: egnede handsker, øjenværn og beskyttelsesdragt samt egnet åndedrætsværn, hvor det ikke er muligt på anden vis at sikre, at grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering overholdes

e)

tilstrækkelig information, instruktion og uddannelse af brugerne i brug af sådant udstyr.

5.

Uden at dette berører anvendelsen af andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, skal malingfjernere, der indeholder dichlormethan i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, fra 6. december 2011 forsynes med følgende synlige, tydelige og ikke-sletbare tekst:

»Må kun anvendes i industrianlæg og af erhvervsmæssige brugere, der er godkendt i visse EU-medlemsstater — kontroller, hvor sidstnævnte anvendelse er tilladt.« «


Top