EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0273

Kommissionens forordning (EU) nr. 273/2010 af 30. marts 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (EØS-relevant tekst)

OJ L 84, 31.3.2010, p. 25–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/273/oj

31.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 273/2010

af 30. marts 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Den Europæiske Union og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 er der opstillet en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Den Europæiske Union i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005 (2).

(2)

En række medlemsstater har givet Kommissionen oplysninger, som er relevante i forbindelse med en ajourføring af fællesskabslisten, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2111/2005. Tredjelande har også forelagt relevante oplysninger. Fællesskabslisten bør ajourføres på dette grundlag.

(3)

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber, enten direkte eller – hvor dette ikke har været muligt – via de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om enten at nedlægge driftsforbud for dem i Den Europæiske Union eller at ændre betingelserne for et driftsforbud for et luftfartsselskab, der er opført på Fællesskabslisten.

(4)

Kommissionen gav de berørte luftfartsselskaber lejlighed til at gennemgå de af medlemsstaterne fremlagte dokumenter, fremsætte skriftlige bemærkninger og give Kommissionen en mundtlig redegørelse inden for 10 arbejdsdage samt at give en mundtlig redegørelse til Udvalget for Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (3).

(5)

De myndigheder, som har ansvaret for at føre tilsyn med de berørte luftfartsselskaber, er blevet konsulteret af Kommissionen og i nogle tilfælde også af nogle medlemsstater.

(6)

Udvalget for Luftfartssikkerhed har hørt redegørelser fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og Kommissionen om de tekniske bistandsprojekter, der er udført i lande, som berøres af forordning (EF) nr. 2111/2005. Det er blevet underrettet om anmodningerne om yderligere teknisk bistand og samarbejde for at forbedre civile luftfartsmyndigheders administrative og tekniske kapacitet med sigte på at afhjælpe eventuel manglende overholdelse af gældende internationale standarder.

(7)

Udvalget for Luftfartssikkerhed er også blevet underrettet om de håndhævelsesforanstaltninger, som EASA og medlemsstaterne har iværksat for at sikre den vedvarende luftdygtighed og vedligeholdelse af luftfartøjer, der er registreret i Den Europæiske Union og drives af luftfartsselskaber, der er certificeret af civile luftfartsmyndigheder i tredjelande.

(8)

Forordning (EF) nr. 474/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

På baggrund af resultater af SAFA-rampeinspektioner for luftfartøjer fra visse EU-luftfartsselskaber og områdespecifikke inspektioner og audit, som er udført af deres nationale luftfartsmyndigheder, har nogle medlemsstater truffet visse håndhævelsesforanstaltninger. De oplyste Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om disse foranstaltninger: den 12. marts 2010 iværksatte Spaniens kompetente myndigheder proceduren med henblik på at suspendere Air Operator Certificate (AOC) for luftfartsselskabet Baleares Link Express, og AOC for luftfartsselskabet Euro Continental blev suspenderet den 12. januar 2010; Tysklands kompetente myndigheder suspenderede AOC for Regional Air Express fra den 28. januar 2010; Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder oplyste, at AOC for luftfartsselskabet Trans Euro Air Limited blev suspenderet den 8. december 2009; Slovakiets kompetente myndigheder oplyste skriftligt, at AOC for luftfartsselskabet Air Slovakia blev suspenderet den 1. marts 2010.

(10)

Endelig oplyste Letlands kompetente myndigheder Udvalget for Luftfartssikkerhed om, at grundet alvorlige betænkeligheder ved sikkerheden i forbindelse med driften af og den vedvarende luftdygtighed for luftfartøjer af typen IL-76, som opereres af luftfartsselskabet Aviation Company Inversija, besluttede de den 26. februar 2010 at slette disse luftfartøjer fra det AOC, som indehaves af luftfartsselskabet Aviation Company Inversija, og det pågældende AOC blev suspenderet den 16. marts 2010.

(11)

I medfør af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1543/2006 indhentede Kommissionen detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet af de kompetente myndigheder i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (GACA), der er ansvarlige for det lovpligtige tilsyn med Air Koryo og af Air Koryo med henblik på at imødegå de sikkerhedsmangler, som er skitseret i forordning (EF) nr. 474/2006.

(12)

I december 2008 havde Kommissionen kontakt med GACA og anmodede om en handlingsplan for afhjælpende foranstaltninger fra Air Koryo med dokumentation for, hvorledes luftfartsselskabet havde korrigeret de alvorlige sikkerhedsmangler, der blev afsløret i forbindelse med de rampeinspektioner, som blev udført forud for luftfartsselskabets optagelse i bilag A til listen over luftfartsselskaber, der har forbud mod at operere i Den Europæiske Union. Kommissionen anmodede desuden om relevante oplysninger, som kunne dokumentere, at GACA har varetaget et tilstrækkeligt tilsyn med Air Koryo i overensstemmelse med ICAO's bestemmelser.

(13)

I juni 2009 afgav GACA et formelt svar og forelagde en række dokumenter, som indeholdt en fyldestgørende redegørelse for de oplysninger, der var anmodet om. Derefter fulgte en række meddelelser mellem Kommissionen og GACA, som gjorde det muligt at skabe klarhed over den aktuelle luftfartssikkerhedssituation i Den Demokratiske Folkerepublik Korea.

(14)

Af de dokumenter, som GACA fremlagde, og drøftelserne mellem Kommissionen og GACA fremgik det, at Air Koryo for luftfartøjet Tupolev Tu 204-300 kan dokumentere, at luftfartøjet kan opereres i fuld overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder, herunder vedvarende luftdygtighed og operationer, og at GACA er i stand til at varetage tilsynet med luftfartsselskabet i overensstemmelse med de internationale standarder.

(15)

For alle øvrige luftfartøjstyper i Air Koryos flåde bekræftede GACA, at de ikke fuldt ud opfylder de internationale standarder for luftfartøjers udstyr, bl.a. EGPWS, og at disse typer ikke har fået tilladelse af GACA til at operere i EU's luftrum.

(16)

Under hele forløbet reagerede GACA omgående og samarbejdsvilligt på Kommissionens anmodninger om oplysninger. Air Koryo fremlagde sin redegørelse for Udvalget for Luftfartssikkerhed den 18. marts 2010 og bekræftede den gunstige udvikling i selskabet.

(17)

I lyset af ovenstående vurderes det derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Air Koryo bør gives tilladelse til at beflyve Den Europæiske Union med de to luftfartøjer af typen Tupolev Tu-204 med registreringsnummer P-632 og P-633 uden operative begrænsninger. Men da resten af flåden ikke opfylder de relevante ICAO-krav, bør de ikke gives tilladelse til at beflyve Den Europæiske Union, før disse krav er opfyldt til fulde. På grundlag af de fælles kriterier vurderes det derfor, at Air Koryo bør optages i bilag B. Luftfartsselskabet må alene beflyve EU med de to luftfartøjer af typen Tupolev TU-204.

(18)

Swazilands kompetente myndigheder forelagde den 17. december 2009 skriftlig dokumentation for, at AOC og licenser er trukket tilbage for følgende luftfartsselskaber: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd og Swazi Express Airways. Disse luftfartsselskaber er ophørt med deres aktiviteter pr. 8. december 2009.

(19)

Det vurderes derfor i lyset af ovenstående og på grundlag af de fælles kriterier, at de nævnte luftfartsselskaber med licens i Swaziland ikke længere bør være opført i bilag A.

(20)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos luftfartsselskabet Bellview Airlines, der er certificeret i Nigeria, hvilket dokumenteres af resultaterne af de undersøgelser, der er udført af Frankrigs kompetente myndigheder og af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

(21)

Frankrigs kompetente myndigheder (DGAC) oplyste Kommissionen om, at ovennævnte luftfartsselskab opererer to luftfartøjer af typen Boeing 737-200, der er registreret i Frankrig, med registreringsnummer F-GHXK og F-GHXL, hvis luftdygtighedsbeviser udløb i henholdsvis maj og august 2008. Disse luftfartøjer er derfor ikke længere i luftdygtig stand.

(22)

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) rapporterede til Kommissionen, at den del-145-godkendelse (ref. EASA.145.0172), det havde udstedt til denne organisation, blev suspenderet den 8. maj 2009 med øjeblikkelig virkning på grund af uløste sikkerhedsmangler, som ikke lever op til sikkerhedsstandarderne og bringer flyvesikkerheden i alvorlig fare, og at det overvejes at tilbagekalde denne godkendelse.

(23)

De foreliggende oplysninger viser, at Bellview Airlines, der er certificeret i Nigeria, har overtaget driften fra luftfartsselskabet Bellview Airlines, der var certificeret i Sierra Leone; et luftfartsselskab, som blev opført i bilag A den 22. marts 2006 (4), og som udgik af samme bilag den 14. november 2008 (5), efter at Sierra Leones kompetente myndigheder oplyste Kommissionen om, at luftfartselskabets AOC var trukket tilbage.

(24)

Luftfartøjet af typen Boeing B737-200 med registreringsnummer 5N-BFN havarerede i Lagos den 22. oktober 2005, hvilket resulterede i et totalskadet luftfartøj og 117 dødsofre. Nigerias kompetente myndigheder forelagde ingen nærmere oplysninger om ulykken og har endnu ikke offentliggjort en rapport over ulykkesefterforskningen.

(25)

På baggrund af ovennævnte mangler indledte Kommissionen drøftelser med Nigerias kompetente myndigheder, gav udtryk for alvorlige betænkeligheder ved sikkerheden i forbindelse med Bellview Airlines' operationer og luftdygtighed og anmodede om yderligere oplysninger om situationen og de foranstaltninger, som myndighederne og luftfartsselskabet har truffet for at afhjælpe de konstaterede mangler.

(26)

Nigerias kompetente myndigheder oplyste den 19. februar 2010, at operatøren er indehaver af et AOC, men har indstillet sine operationer. De oplyste imidlertid ikke om status for certifikater, som indehaves af luftfartsselskabet, og status for selskabets luftfartøjer.

(27)

Bellview Airlines anmodede om at blive hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det blev hørt den 1. juli 2009 med bistand fra Nigerias kompetente myndigheder (NCAA). Bellview Airlines forelagde et AOC med gyldighed frem til den 22. april 2010 og nævnte samtidig, at dette AOC er suspenderet, efter at alle luftfartøjer, som er nævnt på dette AOC, er trukket tilbage. NCAA anførte, at ifølge de gældende nigerianske forskrifter udløb gyldigheden af dette AOC den 4. december 2009, dvs. 60 dage efter, at det sidste luftfartøjs operationer blev indstillet, men kunne ikke dokumentere, at dette AOC var suspenderet eller tilbagekaldt. NCAA blev derfor anmodet om straks at forelægge skriftlig dokumentation i form af: a) den administrative akt om suspension eller tilbagekaldelse af Bellview Airlines' AOC; b) en bekræftelse af, at den nigerianske civile luftfartsmyndighed er i færd med at foretage en (fornyet) certificering af selskabet; c) en formel forpligtelse, hvorved den nigerianske civile luftfartsmyndighed påtager sig at underrette Kommissionen om resultaterne af auditten med henblik på (fornyet) certificering, før et nyt AOC udstedes.

(28)

Nigerias kompetente myndigheder forelagde de ønskede oplysninger den 25. marts 2010. På baggrund af de fælles kriterier vurderes det derfor, at der ikke er behov for yderligere foranstaltninger på nuværende tidspunkt.

(29)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1144/2009 (6) forelagde Egyptens kompetente myndigheder fire månedlige rapporter for november og december 2009 samt januar og februar 2010 for at vise status for planens gennemførelse som verificeret af disse myndigheder. Ud over disse rapporter, som fokuserede på rampeinspektioner af Egypt Airs luftfartøjer, blev der den 18. november forelagt auditrapporter vedrørende vedvarende luftdygtighed og flyve- og jordoperationer.

(30)

Egyptens kompetente myndigheder har også forpligtet sig til at forelægge yderligere oplysninger om en tilfredsstillende løsning på de problemer, der blev konstateret ved rampeinspektioner af Egypt Air-luftfartøjer i 2008, 2009 og 2010. Myndighederne har i denne forbindelse rettet skriftlig henvendelse til visse medlemsstater, hvori der var udført rampeinspektioner af Egypt Airs luftfartøjer. Processen med at afslutte disse konstateringer er i gang og kontrolleres jævnligt.

(31)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1144/2009 (7) aflagde Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur et kontrolbesøg med bistand fra medlemsstaterne fra den 21. til den 25. februar 2010. I forbindelse med dette kontrolbesøg blev der også foretaget en vurdering af det tilsyn, som Egyptens civile luftfartsmyndighed (ECAA) udøver generelt, og navnlig dens gennemførelse af handlingsplanen for afhjælpende foranstaltninger og den gradvise afslutning af konstateringerne for Egypt Airs vedkommende. Af kontrolbesøget fremgik det, at ECAA var i stand til at varetage sine pligter i henhold til ICAO-standarderne vedrørende tilsynet med operatører, som de udsteder et AOC til, og der blev udpeget områder, som bør styrkes; der er bl.a. behov for et stringent system, hvormed der følges op på konstateringer i forbindelse med ECAA's tilsynsaktiviteter, og uddannelse af det licensudstedende personale.

(32)

Af kontrolbesøget fremgik det, at Egypt Air er i færd med at gennemføre planen for afhjælpende foranstaltninger. Samlet set blev der ikke påpeget væsentlige overtrædelser af ICAO's standarder. Kommissionen anerkender luftfartsselskabets indsats for at afslutte de foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på dets sikkerhedsforhold. I lyset af omfanget og rækkevidden af luftfartsselskabets plan for afhjælpende foranstaltninger og behovet for at finde bæredygtige/varige løsninger på de talrige, tidligere konstaterede sikkerhedsmangler anmoder Kommissionen Egyptens kompetente myndigheder om fortsat at sende månedlige rapporter om verifikationen af gennemførelsen af planen for afhjælpende foranstaltninger og herunder de afhjælpende foranstaltninger med henblik på at rette op på de mangler, der er konstateret i forbindelse med kontrolbesøget, og forelægge oplysninger om alle ECAA's tilsynsaktiviteter på området vedvarende luftdygtighed, vedligeholdelse og operationer for dette luftfartsselskabs vedkommende.

(33)

Medlemsstaterne vil fortsat kontrollere Egypt Airs faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008.

(34)

Kontrolbesøget omfattede også en række andre egyptiske luftfartsselskaber. Der blev rapporteret betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder for to luftfartsselskaber; AlMasria Universal Airlines og Midwest Airlines.

(35)

For så vidt angår AlMasria Universal Airlines blev der rapporteret væsentlige mangler på området flyveoperationer og uddannelse, navnlig med hensyn til visse operationelle lederes kvalifikationer og viden. Dette bliver vigtigere endnu, såfremt flåden udbygges.

(36)

Ved brev af 3. marts 2010 blev luftfartsselskabet AlMasria Universal Airlines opfordret til at forelægge Udvalget for Luftfartssikkerhed sine bemærkninger. AlMasria afgav en redegørelse for Udvalget for Luftfartssikkerhed den 17. marts 2010 angående afhjælpende foranstaltninger med henblik på at rette op på mangler, som blev påpeget i forbindelse med kontrolbesøget. På baggrund af selskabets planlagte flådeudvidelse anmoder Kommissionen Egyptens kompetente myndigheder om at sende månedlige rapporter om verifikationen af gennemførelsen af de afhjælpende foranstaltninger og forelægge oplysninger om alle ECAA's tilsynsaktiviteter på området vedvarende luftdygtighed, vedligeholdelse og operationer for dette luftfartsselskabs vedkommende.

(37)

Medlemsstaterne vil kontrollere AlMasrias faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008.

(38)

For så vidt angår Midwest Airlines er der beviser for sikkerhedsmangler, som er påpeget af Italiens kompetente myndigheder, vedrørende kontrollen af masse og balance på en Midwest Airlines-flyvning. Disse beviser førte til, at Italien afviste at give operatøren tilladelse til at udøve flyveoperationer (8). Desuden blev der i forbindelse med kontrolbesøget rapporteret om væsentlige mangler på områderne drifts- og vedligeholdelsesledelse, flykontrol og uddannelse af besætninger samt styring af vedvarende luftdygtighed, der påvirker sikkerheden. På baggrund af ovenstående og på grundlag af de fælles kriterier vurderes det, at dette luftfartsselskab ikke er i stand til at sikre deres drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med ICAO's standarder. Egyptens civile luftfartsmyndighed oplyste under besøget, at de havde truffet foranstaltninger for at suspendere Midwest Airlines' operationer.

(39)

Ved brev af 3. marts 2010 blev luftfartsselskabet Midwest Airlines opfordret til at forelægge Udvalget for Luftfartssikkerhed sine bemærkninger. Den 15. marts 2010 forelagde Egyptens kompetente myndigheder dokumentation for, at Midwest Airlines' AOC er tilbagekaldt fra den 28. februar 2010.

(40)

På grundlag af ECAA's foranstaltninger er der ikke behov for yderligere foranstaltninger. ECAA anmodede om lov til at forelægge Kommissionen oplysninger om processer og resultater vedrørende den fornyede certificering, inden et AOC udstedes til dette selskab.

(41)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 715/2008 fortsatte medlemsstaterne med at kontrollere Iran Airs faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af jævnlige rampeinspektioner af de af luftfartsselskabets luftfartøjer, der lander i EU's lufthavne. I 2009 indberettede Østrig, Frankrig, Tyskland, Sverige, Italien og Det Forenede Kongerige sådanne inspektioner. Resultaterne af disse inspektioner viste i årets løb et markant fald i overensstemmelsen med internationale sikkerhedsstandarder.

(42)

Kommissionen anmodede de kompetente myndigheder og selskabet om oplysninger for at verificere, hvordan de afslørede mangler blev afhjulpet. Luftfartsselskabet Iran Air forelagde en handlingsplan i februar 2010, hvori det anerkendte den tidligere handlingsplans mangler og påpegede årsagerne hertil og fastlagde specifikke foranstaltninger med henblik på at rette op på de påpegede mangler.

(43)

Men af oplysninger forelagt af Irans kompetente myndigheder (CAO-IRI), der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med Iran Air, fremgik det, at de ikke kunne dokumentere, at de havde truffet effektive foranstaltninger til at rette op på mangler, som blev påpeget i forbindelse med de inspektioner, som er udført i medfør af SAFA-programmet. Endvidere kunne CAO-IRI ikke dokumentere, at der var truffet egnede foranstaltninger for at rette op på den høje havarirate blandt luftfartsselskaber, der er registreret i Iran og opereres af luftfartsselskaber, som er certificeret af CAO-IRI.

(44)

Endvidere forelagde CAO-IRI dokumentation i februar 2010, hvoraf det fremgik, at Iran Airs tilsynsaktiviteter udviste mangler på området vedligeholdelse og inspektion af flyvninger, og at der manglede et effektivt system til at få afhjulpet betydelige sikkerhedsmæssige konstateringer. Desuden påviste de data over havarier og hændelser, som CAO-IRI forelagde, at Iran Airs luftfartøjer har været impliceret i et betydeligt antal alvorlige hændelser i de forløbne 11 måneder, og luftfartøjer af typen Fokker 100 var impliceret i mere end halvdelen af disse. Dokumentationen gav imidlertid intet belæg for, at CAO-IRI havde truffet opfølgende foranstaltninger.

(45)

I marts 2010 forelagde CAO-IRI oplysninger til dokumentation for, at der var foretaget inspektion af Iran Airs overholdelse af kravene til vedligeholdelse, men at konstateringerne påpegede problemer med selskabets motorovervågning og kvalitetssystem.

(46)

På mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 17. marts 2010 anerkendte luftfartsselskabet, at standarden havde været dalende, men bekræftede, at de havde indført et kontrolcenter for vedligeholdelse og et vedligeholdelseseftersynsråd med henblik på at rette op på luftdygtighedsproblemer, sikkerhedsuddannelsen i alle selskabets divisioner var forbedret, sikkerheds- og kvalitetssikringsdepartementets aktiviteter var styrket, og der er nedsat sikkerhedsudvalg i selskabets divisioner. Selskabet har desuden iværksat en omfattende gennemgang af sin virksomhedsstruktur med henblik på at forbedre dets evne til at gøre sine operationer sikre. Resultaterne af nylige rampeinspektioner for Iran Air siden februar 2010 udviste en markant forbedring af luftfartsselskabets præstationer.

(47)

Idet der tages hensyn til den nylige, bemærkelsesværdige forbedring af SAFA-resultaterne, Iran Airs anerkendelse af behovet for forbedring og de skridt, selskabet har truffet for at rette op på de påpegede sikkerhedsmæssige betænkeligheder, finder Kommissionen, at Fokker 100-luftfartøjernes operationer i Den Europæiske Union bør suspenderes på grund af det store antal hændelser, hvori disse er impliceret. Angående de øvrige luftfartøjstyper i Iran Airs flåde (som fremlagt af CAO/IRI den 10. marts 2010), dvs. Boeing 747, Airbus A300, A310 og A320, bør disses operationer ikke tillades udbygget ud over deres nuværende omfang (frekvenser og destinationer), før Kommissionen fastslår, at der foreligger klare beviser for, at der på effektiv vis er rettet op på de påpegede sikkerhedsmangler.

(48)

Derfor vurderes det på grundlag af de fælles kriterier, at luftfartsselskabet bør optages i bilag B, og at det alene bør tillades at beflyve Den Europæiske Union på betingelse af, at dets operationer strengt begrænses til det nuværende niveau (frekvenser og destinationer) med de luftfartøjer, som benyttes på nuværende tidspunkt. Derudover bør flåden af Fokker 100 ikke gives tilladelse til at beflyve Den Europæiske Union.

(49)

Kommissionen vil fortsat nøje overvåge Iran Airs præstationer. Medlemsstaterne vil kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede, forbedrede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008. Kommissionen påtænker i samarbejde med medlemsstaterne og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur at verificere den tilfredsstillende gennemførelse af de foranstaltninger, som CAO-IRI og Iran Air bekendtgjorde, ved at aflægge et besøg på stedet før det næste møde i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(50)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn i Sudan (SCAA), udviste utilstrækkelig evne til at rette op på de væsentlige konstateringer, som er påvist ved den ICAO USOAP-revision af Sudan, der fandt sted i november 2006. SCAA underrettede i marts 2008 Kommissionen om, at på områderne luftfartøjsoperationer, luftdygtighed og udstedelse af licenser til personale var alle større og væsentlige mangler afsluttet eller afhjulpet. I december 2009 underrettede SCAA Kommissionen om, at 70 % af USOAP's konstateringer var blevet bragt i orden i overensstemmelse med ICAO's henstillinger.

(51)

Men ifølge SCAA's oplysninger til Kommissionen i december 2009 og marts 2010 er et betydeligt antal konstateringer ikke søgt rettet op med foranstaltninger, eller også har foranstaltningerne til at afhjælpe konstateringerne ikke vist sig effektive. Dette gælder især på området flyveoperationsinspektørers uddannelse og kvalifikationer og sikring af, at operatører har en godkendt uddannelseshåndbog.

(52)

Kort før dødsulykken, der ramte Boeing 707 med registreringsnummer ST-AKW, viste SCAA's audit af Azza Air Transport i oktober, at luftfartsselskabet ikke havde gennemført betydelige sikkerhedsmæssige tiltag på området uddannelse, der udgjorde en af de større mangler, som blev konstateret ved ICAO's audit. SCAA bekræftede, at de havde fornyet selskabets AOC hvert år siden den første udstedelse i 1996.

(53)

Den 10. december 2009 underrettede SCAA desuden Kommissionen om, at AOC for luftfartsselskabet Air West Company Ltd var blevet leveret tilbage til dem i juli 2008, og at Air West Ltd derfor ikke længere var en registeret indehaver af et AOC i Republikken Sudan. I betragtning af, at operatøren ikke længere har et AOC, og at dennes licens derfor ikke kan anses for at være gyldig, vurderes det på grundlag af de fælles kriterier, at Air West Ltd ikke længere er et ”luftfartsselskab”.

(54)

Som følge af de manglende fremskridt med hensyn til gennemførelsen af afhjælpende foranstaltninger fra USOAP's audit og SCAA's manglende evne til at sikre, at de anmeldte afhjælpende foranstaltninger var gennemført effektivt, vurderes det på grundlag af de fælles kriterier, at SCAA ikke har været i stand til at dokumentere sin evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder, og som følge heraf bør alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Republikken Sudan, pålægges et driftsforbud og optages i bilag A.

(55)

Efter gennemgangen af situationen for Albanian Airlines MAK i november 2009 og ifølge bestemmelserne i forordning nr. 1144/2009 (9) fik Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur mandat til at udføre en omfattende standardinspektion hos Albanien, som det gennemførte i januar 2010. Den afsluttende inspektionsrapport af 7. marts 2010 afslørede væsentlige mangler på alle auditerede områder: 13 konstateringer af manglende overensstemmelse blev indberettet på området luftdygtighed, herunder 6 sikkerhedsrelaterede; 13 konstateringer af manglende overensstemmelse blev indberettet på området licensudstedelse og helbredsmæssig egnethed, herunder 3 sikkerhedsrelaterede; 9 konstateringer af manglende overensstemmelse blev indberettet på området luftfartsoperationer, herunder 6 sikkerhedsrelaterede. Desuden blev der fundet en akut sikkerhedsrisiko i forbindelse med et af de to AOC-indehaveres AOC, som blev afsluttet under besøget, efter at DGCA straks foretog afhjælpende foranstaltninger.

(56)

Albaniens kompetente myndigheder (DGCA) blev opfordret til at rapportere til Udvalget for Luftfartssikkerhed og efterkom opfordringen den 18. marts 2010.

(57)

Udvalget for Luftfartssikkerhed noterede sig, at Albaniens kompetente myndigheder (DGCA) allerede har forelagt EASA en handlingsplan. DGCA opfordres til at sikre, at EASA kan acceptere denne handlingsplan, og tilskyndes til at træffe de nødvendige foranstaltninger for på effektiv vis at gennemføre denne handlingsplan, idet der lægges vægt på at løse de mangler, som EASA har påpeget, og som skaber tvivl om sikkerheden, hvis de ikke afhjælpes omgående.

(58)

I lyset af behovet for straks at rette op på sikkerhedsmanglerne i Albanien, og medmindre DGCA træffer omfattende og effektive foranstaltninger, vil Kommissionen være nødsaget til at leve op til sit ansvar i medfør af artikel 21 i den multilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO-aftalen), uden at dette berører foranstaltningerne i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.

(59)

TAAG Angolan Airlines har tilladelse til at operere udelukkende i Portugal og med luftfartøjerne af typen Boeing 777-200 med registreringsnummer D2-TED, D2-TEE og D2-TEF og med fire luftfartøjer af typen Boeing B-737-700 med registreringsnummer D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH og D2-TBJ på de betingelser, der er redegjort for i 88. betragtning i forordning (EF) nr. 1144/2009 (10). Kommissionen anmodede Angolas kompetente myndigheder (INAVIC) om at forelægge oplysninger om tilsynet med luftfartsselskabet TAAG Angolan Airlines, især hvad angår øget tilsyn med flyvningerne til Portugal og resultaterne heraf.

(60)

INAVIC oplyste Udvalget for Luftfartssikkerhed om, at de har konsolideret den løbende overvågning af TAAG Angolan Airlines yderligere. Myndigheden udførte 34 planlagte inspektioner af luftfartsselskabet i 2009. Desuden er der systematisk udført rampeinspektioner forud for hver af luftfartsselskabets flyvninger til Europa.

(61)

TAAG anmodede om at blive hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed med henblik på at redegøre for udviklingen i dets situation, og det blev hørt den 18. marts 2010. Luftfartsselskabet rapporterede, at det på ny er blevet medlem af IATA i december 2009 og forelagde Udvalget omfattende oplysninger til dokumentation af de gode resultater for dets operationer til Lissabon, og det anmodede på dette grundlag om tilladelse til at genoptage sine operationer til resten af EU.

(62)

Portugals kompetente myndigheder (INAC) forelagde deres evaluering af resultaterne af de rampeinspektioner, der er udført for TAAG Angolan Airline, siden luftfartsselskabet genoptog sine flyvninger til Lissabon. INAC rapporterede, at der er udført ca. 200 inspektioner, siden TAAG genoptog sine operationer den 1. august 2009. INAC bekræftede, at inspektionerne ikke gav anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder, at INAC er fuldt tilfreds med TAAG Angolan Airlines' operationer til og fra Lissabon, og at INAC vil anbefale at tillade, at deres operationer udvides til resten af EU.

(63)

Luftfartsselskabet berettede også, at det er i færd med at investere i en opgradering af udstyret på sin Boeing B737-200-flåde med henblik på at installere EGPWS, ELT406, evne til at operere ved RVSM, cockpitdør, digital flight recorder og digital luftbåret vejrradar i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder, men at denne igangværende proces ikke er afsluttet for hele flåden. Luftfartsselskabet rapporterede endvidere, at det har til hensigt at udfase luftfartøjerne af typen B747-300 på grund af bl.a. lavere driftssikkerhed.

(64)

På baggrund af de fælles kriterier, og idet der tages hensyn til anbefalingen i 62. betragtning og de positive resultater af rampeinspektionerne af dette luftfartsselskabs luftfartøjer, vurderes det derfor, at TAAG bør bibeholdes i bilag B for så vidt angår de tre luftfartøjer af typen Boeing B777 med registreringsnummer D2-TED, D2-TEE og D2-TEF og de fire luftfartøjer af typen Boeing B737-700 med registreringsnummer D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH og D2-TBJ, og at de nugældende begrænsninger, hvorved disse luftfartøjer udelukkende må operere til Lissabon, bør fjernes. Men luftfartsselskabets operationer til Den Europæiske Union bør underkastes en passende kontrol af den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008.

(65)

INAVIC berettede derudover om fremskridt med at finde løsninger på de tilbageværende konstateringer efter det seneste EU-sikkerhedsevalueringsbesøg i juni 2009. INAVIC ajourførte bl.a. Angolas forskrifter vedrørende luftfartsikkerhed i overensstemmelse med de seneste ændringer af ICAO's standarder, konsoliderede sit overvågningsprogram og ansatte to yderligere kvalificerede flyveoperationsinspektører.

(66)

INAVIS rapporterede også om fremskridt med hensyn til den fornyede certificering af Angolas luftfartsselskaber – en proces, der forventes afsluttet ved udgangen af 2010, hvor INAVIC har meddelt, at disse luftfartsselskaber skal indstille deres operationer, hvis de ikke har gennemgået en fornyet certificering i overensstemmelse med Angolas forskrifter vedrørende luftfartsikkerhed. Men bortset fra TAAG Angolan Airlines har intet luftfartsselskab endnu gennemgået en fornyet certificering.

(67)

INAVIC oplyste, at tilsynsaktiviteterne af visse luftfartsselskaber i forbindelse med den fornyede certificering afslørede sikkerhedsmæssige betænkeligheder og overtrædelser af de gældende sikkerhedsforskrifter, og INAVIC har truffet passende håndhævelsesforanstaltninger i den forbindelse. Dette havde til følge, at Air Geminis AOC blev tilbagekaldt i december 2009, og PHAs og SALs AOC blev tilbagekaldt i februar 2010. Giraglobos, Mavewas og Airnaves AOC blev suspenderet i februar 2010. Men INAVIC forelagde ingen dokumentation for, at disse AOC er trukket tilbage.

(68)

Kommissionen tilskynder INAVIC til at fortsætte den fornyede certificering af Angolas luftfartsselskaber med beslutsomhed og behørig hensyntagen til sikkerhedsbetænkeligheder, der konstateres i denne proces. Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at de øvrige luftfartsselskaber, der er underlagt INAVIC's lovpligtige tilsyn – Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair og Sonair samt Air Gemini, PHA og SAL – fortsat bør være opført i bilag A.

(69)

Den Russiske Føderations kompetente myndigheder oplyste den 19. februar 2010 Kommissionen om, at de havde ændret deres beslutning af 25. april 2008, hvorefter de havde forbudt luftfartøjer opført på 13 russiske luftfartsselskabers AOC at beflyve Den Europæiske Union. Luftfartøjerne var ikke udstyret til at udføre internationale flyvninger i henhold til ICAO-standarder (ikke udstyret med TAWS/EGPWS), og/eller deres luftdygtighedscertifikat var udløbet og/eller ikke blevet fornyet.

(70)

Ifølge den nye afgørelse udelukkes følgende luftfartøjer fra at operere til, i eller fra Den Europæiske Union:

a)

Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353 og RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 og RA-85682.

c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 og RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 og RA-88300; Yak-40K: RA-21505 og RA-98109; Yak-42D: RA-42437; alle (22) helikoptere Kamov Ka-26 (registreringsnummer ukendt); alle (49) helikoptere Mi-8 (registreringsnummer ukendt); alle (11) helikoptere Mi-171 (registreringsnummer ukendt); alle (8) helikoptere Mi-2 (registreringsnummer ukendt); alle (1) helikopter EC-120B: RA-04116.

d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 og RA-85457.

e)

Krasnoyarsky Airlines: Luftfartøjet TU-154M RA-85682, som tidligere var opført på Krasnoyarsky Airlines’ AOC, som blev trukket tilbage i 2009, drives i øjeblikket af et andet luftfartsselskab, som er certificeret i Den Russiske Føderation.

f)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42526, RA-42538 og RA-42541.

g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; alle TU-134 (registreringsnummer ukendt); alle Antonov An-24 (registreringsnummer ukendt); alle An-2 (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere Mi-2 (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere Mi-8 (registreringsnummer ukendt).

h)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 og RA-85690.

i)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374 og RA-42433; alle Tupolev TU-134A herunder: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 og RA-65973; alle Antonov AN-24RV herunder: RA-46625 og RA-47818; luftfartøjerne af typen AN24RV med registreringsnummer RA-46625 og RA-47818 opereres på nuværende tidspunkt af et andet russisk luftfartsselskab.

j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 (luftfartøjerne RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 og RA-85432 opereres ikke på nuværende tidspunkt af finansielle årsager).

k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806 og RA-85820; alle (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, og RA-65977; luftfartøjerne RA-65143 og RA-65916 drives af et andet russisk luftfartsselskab; alle (1) TU-134B: RA-65726; alle (10) Yakovlev Yak-40: RA-87348 (opereres ikke på nuværende tidspunkt af finansielle årsager), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 og RA-88280; alle helikoptere Mil-26: (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere Mil-10: (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere Mil-8 (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere AS-355 (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere BO-105 (registreringsnummer ukendt); luftfartøjer af typen AN-24B: RA-46388, luftfartøjerne RA-46267 og RA-47289 og luftfartøjer af typen AN-24RV: RA-46509, RA-46519 og RA-47800 opereres af et andet russisk luftfartsselskab.

l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, luftfartøjerne RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 og RA-65555 opereres af et andet russisk luftfartsselskab; TU-214: RA-64504 og RA-64505 opereres af et andet russisk luftfartsselskab; Ilyushin IL-18: RA-75454 og RA-75464 opereres af et andet russisk luftfartsselskab; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971 og RA-88200 opereres af et andet russisk luftfartsselskab.

(71)

I medfør af forordning (EF) nr. 1144/2009 gennemførte Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og medlemsstaterne et besøg i Republikken Yemen i december 2009 for at kontrollere sikkerhedssituationen hos Yemenia med henblik på at evaluere luftfartsselskabets faktiske overholdelse af de internationale sikkerhedsstandarder og på at evaluere CAMA’s evne til at varetage tilsynet med den civile luftfarts sikkerhed i Yemen.

(72)

Kontrolbesøget dokumenterede, at CAMA besidder evnen til at føre et effektivt tilsyn med Yemenia Yemen Airways og dermed sikre, at luftfartsselskaber, som de udsteder AOC til, er i stand til at opretholde en sikker drift i overensstemmelse med ICAO's standarder, og at Yemenia Yemen Airways' kontrol og tilsyn med sine operationer er tilstrækkelig til at sikre, at det opererer i overensstemmelse med de krav, som ligger til grund for dets AOC.

(73)

På baggrund af resultaterne af kontrolbesøget er der ikke behov for yderligere foranstaltninger på nuværende tidspunkt. Kommissionen vil fortsat nøje overvåge luftfartsselskabets præstationer og tilskynder Yemens myndigheder til at videreføre deres indsats med hensyn til efterforskningen af ulykken, der den 30. juni 2009 ramte Yemenia Yemen Airways flight 626. Medlemsstaterne vil kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008.

(74)

Der er beviser for den utilstrækkelige evne, som er udvist af myndighederne med ansvar for tilsynet med de i Filippinerne certificerede luftfartsselskaber, til at få rettet op på sikkerhedsmangler, og der er ikke tilstrækkelige beviser for, at de gældende ICAO-standarder og anbefalede praksis overholdes af luftfartsselskaber, der er certificeret i Republikken Filippinerne, som det fremgår af resultaterne af ICAO's audit af Filippinerne i oktober 2009 inden for rammerne af det verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP) og den fortsatte nedgradering af Filippinernes sikkerhedsstatus af USA's kompetente myndigheder.

(75)

Efter USOAP-auditten af Filippinerne i oktober 2009 underrettede ICAO alle stater, som er medlem af Chicago-konventionen, om betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder af betydning for det sikkerhedsmæssige tilsyn med selskaber og luftfartøjer, som er registreret i Filippinerne (11), idet 47 luftfartsoperatører i Filippinerne og herunder internationale luftfartsoperatører opererer med AOC, som er udstedt i overensstemmelse med ophævede administrative bestemmelser. Filippinernes kompetente myndigheder har ikke udarbejdet nogen form for gennemførelsesplan eller overgangsplan med henblik på at certificere de tilbageværende operatører i overensstemmelse med de bekendtgørelser vedrørende civil luftfart, som afløste disse administrative bestemmelser. Derudover har Filippinernes kompetente myndigheder ikke udført tilsynsinspektion af luftfartsoperatører i over et år. De planer for afhjælpende foranstaltninger, som disse myndigheders foreslog ICAO, blev anset for utilstrækkelige til at afhjælpe disse betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, som der fortsat ikke er fundet en løsning på.

(76)

Endvidere klassificerer U.S. Department of Transportation's Federal Aviation Administration (FAA) fortsat landets sikkerhedsstatus til kategori to i sit IASAprogram og angiver dermed, at Republikken Filippinerne ikke overholder ICAO's internationale sikkerhedsstandarder.

(77)

De betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, som ICAO har offentliggjort, gør det klart, at den plan for afhjælpende foranstaltninger, som Filippinernes kompetente myndigheder forelagde Kommissionen den 13. oktober 2008 (12), og som skulle afsluttes pr. 31. marts 2009, ikke blev opfyldt, og at Filippinernes kompetente myndigheder ikke var i stand til at gennemføre den nævnte handlingsplan rettidigt.

(78)

Under henvisning til de betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, som ICAO har offentliggjort, videreførte Kommissionen konsultationerne med Filippinernes kompetente myndigheder, gav udtryk for alvorlige betænkeligheder angående sikkerheden ved flyveoperationer for alle luftfartsselskaber med licens fra denne stat og anmodede om yderligere oplysninger om de foranstaltninger, som statens kompetente myndigheder har truffet for at afhjælpe de konstaterede sikkerhedsmangler.

(79)

Filippinernes kompetente myndigheder (CAAP) forelagde dokumentation i perioden januar-marts 2010, men tilvejebragte ikke alle de ønskede oplysninger og navnlig ikke dokumentation for, at sikkerhedsmangler er afhjulpet på tilfredsstillende vis.

(80)

CAAP blev hørt den 18. marts 2010 af Udvalget for Luftfartssikkerhed og bekræftede, at 20 luftfartsselskaber fortsat opererer med AOC, som er udstedt i henhold til de ophævede administrative bestemmelser, indtil deres fornyede certificering, dog senest den 1. december 2010. Der er tale om følgende luftfartsselskaber: Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc. og Subic Seaplane Inc. Myndighederne bekræftede derudover, at et betydeligt antal af disse luftfartsselskaber fortsat opererer med et udløbet AOC i medfør af bestemmelserne om midlertidige fritagelser, som fritager dem for at have et sådant AOC. Blandt andet deltager luftfartsselskabet Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. fortsat i internationale fragtoperationer med store luftfartøjer af typen Boeing B727, selv om dets AOC er udstedt den 31. marts 2008 i henhold til de ophævede administrative bestemmelser, der udløb den 30. marts 2009, i medfør af en fritagelse fra pligten til bringe sit AOC i overensstemmelse, som er udstedt den 16. december 2009 for en periode på højst 90 dage, der udløber den 16. marts 2010. CAAP kunne ikke bekræfte, at denne operatør pr. 18. marts 2010 havde indstillet sine operationer.

(81)

CAAP rapporterede, at følgende ni AOC var udløbet eller ikke fornyet: Beacon, Corporate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. og Yokota Aviation Corp. Myndighederne forelagde dog ikke beviser for, at disse luftfartsselskabers AOC var tilbagekaldt, og at disse luftfartsselskaber som følge deraf ikke længere eksisterer.

(82)

CAAP anførte, at det i begyndelsen af 2009 havde iværksat en proces med henblik på fornyet certificering, og at 21 luftfartsselskaber allerede havde gennemført en fornyet certificering i overensstemmelse med de bekendtgørelser vedrørende civil luftfart, der trådte i kraft i 2008. Der er tale om følgende luftfartsselskaber: Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc. og Zest Airways Inc. CAAP kunne imidlertid ikke dokumentere, at denne proces med henblik på fornyet certificering er holdbar. CAAP kunne ikke forelægge fyldestgørende AOC for alle disse luftfartsselskaber, idet de forelagte AOC ikke gjorde det muligt at identificere antal og registreringsnumre for følgende luftfartsselskaber, der har gennemgået en fornyet certificering: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation og Development Corp. Derudover forelagde CAAP ingen oplysninger om audit forud for certificeringen for således at bevise, at en tilstrækkelig undersøgelse af luftfartsselskabernes operationer og vedligeholdelse havde fundet sted forud for deres fornyede certificering og derved dokumentere, at de godkendte håndbøger reelt er gennemført, og at disse luftfartsselskabers operationer og vedligeholdelse opfylder de gældende sikkerhedsstandarder. Endvidere kunne CAAP ikke dokumentere, at de luftfartsselskaber, der havde opnået en fornyet certificering, underkastes et passende tilsyn efter certificeringen, idet de fremlagte tilsynsplaner for luftdygtighed og licensudstedelse for 2010 ikke specificerede datoer for de planlagte aktiviteter.

(83)

Philippines Airlines krævede at blive hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det blev hørt den 18. marts 2010. Luftfartsselskabet redegjorde for sine aktiviteter og den proces til fornyet certificering, det gennemgik i 2009 med henblik på at få udstedt dets nye AOC den9. oktober 2009, hvori der erklæres overensstemmelse med de bekendtgørelser vedrørende civil luftfart, som trådte i kraft i 2008. Luftfartsselskabet redegjorde for den kontrol, som er foretaget forud for den fornyede certificering, og bekræftede, at den var målrettet en gennemgang og godkendelse af nye håndbøger og procedurer. Luftfartsselskabet anførte også, at CAAP ikke havde underkastet selskabet en omfattende audit på stedet forud for den fornyede certificering, og at CAAP endnu ikke havde gennemført audit af dets operationer, men at denne audit skulle foretages senere. Philippines Airlines erklærede, at det ikke opererer til EU, og anførte, at som følge af nedgraderingen af Filippinernes sikkerhedsstatus af USA's FAA er der indført begrænsninger for dets operationer til USA, og at luftfartsselskabet ikke har tilladelse til at beflyve yderligere ruter eller udskifte de luftfartøjer, som benyttes på de ruter, luftfartsselskabet beflyver på nuværende tidspunkt.

(84)

Cebu Pacific Airlines krævede at blive hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det blev hørt den 18. marts 2010. Luftfartsselskabet redegjorde for sine aktiviteter og den proces til fornyet certificering, det gennemgik i 2009 med henblik på at få udstedt dets nye AOC den 25. november 2009, hvori luftfartsselskabet erklæres at være i overensstemmelse med de bekendtgørelser vedrørende civil luftfart, som trådte i kraft i 2008. Luftfartsselskabet redegjorde for den kontrol, som er foretaget forud for den fornyede certificering, og bekræftede bl.a., at det opnåede AOC indeholder en ny godkendelse til at transportere farligt gods, selv om CAAP ikke har udført audit af dette område. Luftfartsselskabet erklærede dog, at det har valgt ikke at gøre brug af denne godkendelse. Cebu Pacific erklærede, at som følge af nedgraderingen af Filippinernes sikkerhedsstatus af USA's FAA har det ikke tilladelse til at operere til USA. Desuden anførte luftfartsselskabet, at det ikke påtænker at operere til EU.

(85)

Kommissionen anerkender den nylige indsats, som de to luftfartsselskaber har iværksat med henblik på at gøre deres operationer sikre, og anerkender ligeledes, at de har indført interne foranstaltninger for at øge sikkerheden. Kommissionen er rede til at aflægge et besøg hos disse operatører med deltagelse af medlemsstater og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for at kontrollere deres overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder.

(86)

Kommissionen anerkender endvidere de nylige bestræbelser, som de kompetente myndigheder har iværksat for at reformere det civile luftfartssystem i Republikken Filippinerne, og de skridt, der er taget for at rette op på de sikkerhedsmangler, der er rapporteret af FAA og ICAO. Det vurderes imidlertid i afventning af den faktiske gennemførelse af egnede afhjælpende foranstaltninger med henblik på at rette op på de betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, som ICAO har påpeget, og på grundlag af de fælles kriterier, at Filippinernes kompetente myndigheder på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder hos alle luftfartsselskaber under myndighedernes lovpligtige kontrol. Der bør derfor nedlægges driftsforbud for samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Filippinerne, og de bør optages i bilag A.

(87)

Kommissionen er dog af den opfattelse, at de nylige ændringer af CAAP's ledelse og den nye ledelses øjeblikkelige konkrete tiltag, herunder ansættelsen af 23 kvalificerede inspektører og udnyttelsen af en betydelig teknisk bistand fra ICAO, dokumenterer statens vilje til hurtigt at rette op på de sikkerhedsmangler, som FAA og ICAO har påpeget, og hurtigst muligt bane vejen for en vellykket afhjælpning af disse mangler. Kommissionen er rede til at støtte Filippinernes indsats med et kontrolbesøg, der omfatter operatørernes sikkerhedspræstationer, for derigennem at udbedre de konstaterede alvorlige sikkerhedsmangler.

(88)

Kommissionen har indtil videre ikke modtaget dokumentation for en fuldstændig gennemførelse af passende afhjælpningsforanstaltninger hos de andre luftfartsselskaber, som er medtaget på den fællesskabsliste, der blev ajourført den 26. november 2009, eller hos de myndigheder, der er ansvarlige for det lovpligtige tilsyn med disse luftfartsselskaber, til trods for specifikke anmodninger herom fra Kommissionen. Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at disse luftfartsselskaber fortsat skal være pålagt driftsforbud (bilag A) eller driftsmæssige begrænsninger (bilag B) alt efter omstændighederne.

(89)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:

1.

Bilag A erstattes af teksten i bilag A til nærværende forordning.

2.

Bilag B erstattes af teksten i bilag B til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2010.

For Kommissionen

På formandens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14.

(3)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4.

(4)  75. til 86. betragtning i forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006, EUT L 84 af 23.3.2006, s. 19-21.

(5)  21. betragtning i forordning (EF) nr. 1131/2008 af 14. november 2008, EUT L 306 af 15.11.2008, s. 49.

(6)  EUT L 312 af 27.11.2009, s. 16.

(7)  EUT L 312 af 27.11.2009, s. 16.

(8)  Den italienske civile luftfartsmyndighed (ENAC) oplyste den 5.2.2010 Midwest Airlines om disse sikkerhedsmangler, som efterfølgende førte til en tilbagekaldelse af tilladelsen til at gennemføre flyvningen.

(9)  10. til 16. betragtning i forordning (EF) nr. 1144/2009 af 26. november 2009, EUT L 312 af 27.11.2009, s. 17.

(10)  EUT L 312 af 27.11.2009, s. 24.

(11)  ICAO’s konstatering OPS/01.

(12)  16. betragtning i forordning (EF) nr. 1131/2008 af 14. november 2008, EUT L 306 af 15.11.2008, s. 49.


BILAG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I FÆLLESSKABET  (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kongeriget Cambodja

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ukendt

VRB

Republikken Rwanda

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Angola, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen TAAG Angola Airlines, der er optaget i bilag B, herunder:

 

 

Republikken Angola

AEROJET

015

Ukendt

Republikken Angola

AIR26

004

DCD

Republikken Angola

AIR GEMINI

002

GLL

Republikken Angola

AIR GICANGO

009

Ukendt

Republikken Angola

AIR JET

003

MBC

Republikken Angola

AIR NAVE

017

Ukendt

Republikken Angola

ALADA

005

RAD

Republikken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Ukendt

Republikken Angola

DIEXIM

007

Ukendt

Republikken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republikken Angola

HELIANG

010

Ukendt

Republikken Angola

HELIMALONGO

011

Ukendt

Republikken Angola

MAVEWA

016

Ukendt

Republikken Angola

PHA

019

Ukendt

Republikken Angola

RUI & CONCEICAO

012

Ukendt

Republikken Angola

SAL

013

Ukendt

Republikken Angola

SERVISAIR

018

Ukendt

Republikken Angola

SONAIR

014

SOR

Republikken Angola

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Benin, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

Republikken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Ukendt

Republikken Benin

AFRICA AIRWAYS

Ukendt

AFF

Republikken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Ikke oplyst

Republikken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Ukendt

Republikken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republikken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republikken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republikken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republikken Benin

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Republikken Congo, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republikken Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republikken Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Ukendt

Republikken Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Ukendt

Republikken Congo

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministers underskrift (anordning nr. 78/205)

LCG

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Djibouti, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Ukendt

DAO

Djibouti

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder:

 

 

Ækvatorial-guinea

CRONOS AIRLINES

Ukendt

Ukendt

Ækvatorial-guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Ukendt

CEL

Ækvatorial-guinea

EGAMS

Ukendt

EGM

Ækvatorial-guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ækvatorial-guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Ikke oplyst

Ækvatorial-guinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ækvatorial-guinea

GUINEA AIRWAYS

738

Ikke oplyst

Ækvatorial-guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Ukendt

Ukendt

Ækvatorialguinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ækvatorial-guinea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, and Ekspres Transportasi Antarbenua, herunder:

 

 

Republikken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ukendt

Republikken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Ukendt

Republikken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Ukendt

Republikken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Ukendt

Republikken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Ukendt

Republikken Indonesien

CARDIG AIR

121-013

Ukendt

Republikken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Ukendt

Republikken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republikken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republikken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republikken Indonesien

EASTINDO

135-038

Ukendt

Republikken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republikken Indonesien

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Republikken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republikken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ukendt

Republikken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Ukendt

Republikken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republikken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republikken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republikken Indonesien

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Republikken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Ukendt

Republikken Indonesien

MEGANTARA

121-025

MKE

Republikken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republikken Indonesien

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Republikken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Ukendt

Republikken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ukendt

Republikken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Ukendt

Republikken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Ukendt

Republikken Indonesien

NYAMAN AIR

135-042

Ukendt

Republikken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republikken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ukendt

Republikken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ukendt

Republikken Indonesien

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Republikken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republikken Indonesien

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republikken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Ukendt

Republikken Indonesien

SKY AVIATION

135-044

Ukendt

Republikken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republikken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republikken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Ukendt

Republikken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Ukendt

Republikken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republikken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Ukendt

Republikken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republikken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republikken Indonesien

UNINDO

135-040

Ukendt

Republikken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republikken Indonesien

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Kasakhstan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Air Astana, der er optaget i bilag B, herunder:

 

 

Republikken Kasakhstan

AERO AIR COMPANY

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

AEROPRAKT KZ

Ukendt

APK

Republikken Kasakhstan

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Republikken Kasakhstan

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republikken Kasakhstan

AIR DIVISION OF EKA

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

AIR FLAMINGO

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Ukendt

AKS

Republikken Kasakhstan

ALMATY AVIATION

Ukendt

LMT

Republikken Kasakhstan

ARKHABAY

Ukendt

KEK

Republikken Kasakhstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republikken Kasakhstan

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Republikken Kasakhstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republikken Kasakhstan

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Republikken Kasakhstan

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Republikken Kasakhstan

AVIA-JAYNAR

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

BEYBARS AIRCOMPANY

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Republikken Kasakhstan

BERKUT KZ

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Republikken Kasakhstan

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Republikken Kasakhstan

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Republikken Kasakhstan

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Republikken Kasakhstan

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Republikken Kasakhstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republikken Kasakhstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Ukendt

KZE

Republikken Kasakhstan

FENIX

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republikken Kasakhstan

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Republikken Kasakhstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republikken Kasakhstan

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Republikken Kasakhstan

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Republikken Kasakhstan

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Republikken Kasakhstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republikken Kasakhstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Republikken Kasakhstan

KAZAIRWEST

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

KAZAVIA

Ukendt

KKA

Republikken Kasakhstan

KAZAVIASPAS

Ukendt

KZS

Republikken Kasakhstan

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republikken Kasakhstan

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Republikken Kasakhstan

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Republikken Kasakhstan

NAVIGATOR

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Ukendt

KOV

Republikken Kasakhstan

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

PRIME AVIATION

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

SALEM AIRCOMPANY

Ukendt

KKS

Republikken Kasakhstan

SAMAL AIR

Ukendt

SAV

Republikken Kasakhstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Republikken Kasakhstan

SEMEYAVIA

Ukendt

SMK

Republikken Kasakhstan

SCAT

AK-0350-08

VSV

Republikken Kasakhstan

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Republikken Kasakhstan

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Republikken Kasakhstan

SKYSERVICE

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

TYAN SHAN

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Republikken Kasakhstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

Ukendt

JTU

Republikken Kasakhstan

ZHERSU AVIA

Ukendt

RZU

Republikken Kasakhstan

ZHEZKAZGANAIR

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Kirgisiske Republik, herunder:

 

 

Den Kirgisiske Republik

AIR MANAS

17

MBB

Den Kirgisiske Republik

ASIAN AIR

Ukendt

AAZ

Den Kirgisiske Republik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Den Kirgisiske Republik

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Den Kirgisiske Republik

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Den Kirgisiske Republik

DAMES

20

DAM

Den Kirgisiske Republik

EASTOK AVIA

15

EEA

Den Kirgisiske Republik

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Den Kirgisiske Republik

ITEK AIR

04

IKA

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZSTAN

03

LYN

Den Kirgisiske Republik

MAX AVIA

33

MAI

Den Kirgisiske Republik

S GROUP AVIATION

6

SGL

Den Kirgisiske Republik

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Den Kirgisiske Republik

SKY WAY AIR

21

SAB

Den Kirgisiske Republik

TENIR AIRLINES

26

TEB

Den Kirgisiske Republik

TRAST AERO

05

TSJ

Den Kirgisiske Republik

VALOR AIR

07

VAC

Den Kirgisiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia

 

Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Gabonesiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Gabon Airlines, Afrijet og SN2AG, der er optaget i bilag B, herunder:

 

 

Den Gabonesiske Republik

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Den Gabonesiske Republik

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Den Gabonesiske Republik

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Den Gabonesiske Republik

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Filippinerne, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Filippinerne

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Ukendt

Republikken Filippinerne

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Ukendt

Republikken Filippinerne

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Ukendt

Republikken Filippinerne

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Ukendt

Republikken Filippinerne

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Ukendt

Republikken Filippinerne

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Ukendt

Republikken Filippinerne

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Ukendt

Republikken Filippinerne

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Ukendt

Republikken Filippinerne

BEACON

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Ukendt

Republikken Filippinerne

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Ukendt

Republikken Filippinerne

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Ukendt

Republikken Filippinerne

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Ukendt

Republikken Filippinerne

CM AERO

4AN2000001

Ukendt

Republikken Filippinerne

CORPORATE AIR

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Ukendt

Republikken Filippinerne

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Ukendt

Republikken Filippinerne

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Ukendt

Republikken Filippinerne

HUMA CORPORATION

2009014

Ukendt

Republikken Filippinerne

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Ukendt

Republikken Filippinerne

ISLAND AVIATION

2009009

Ukendt

Republikken Filippinerne

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

Ukendt

Republikken Filippinerne

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Ukendt

Republikken Filippinerne

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Ukendt

Republikken Filippinerne

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Ukendt

Republikken Filippinerne

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Ukendt

Republikken Filippinerne

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Ukendt

Republikken Filippinerne

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Ukendt

Republikken Filippinerne

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Ukendt

Republikken Filippinerne

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Ukendt

Republikken Filippinerne

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Ukendt

Republikken Filippinerne

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Ukendt

Republikken Filippinerne

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Ukendt

Republikken Filippinerne

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Ukendt

Republikken Filippinerne

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Ukendt

Republikken Filippinerne

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Ukendt

Republikken Filippinerne

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Ukendt

Republikken Filippinerne

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Ukendt

Republikken Filippinerne

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Ukendt

Republikken Filippinerne

WORLD AVIATION, CORP.

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Ukendt

Republikken Filippinerne

YOKOTA AVIATION, INC.

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

ZENITH AIR, INC.

2009012

Ukendt

Republikken Filippinerne

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Ukendt

Republikken Filippinerne

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i São Tomé and Príncipe, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

São Tomé og Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Ukendt

São Tomé og Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé og Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé og Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Ukendt

São Tomé og Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé og Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Ukendt

São Tomé og Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé og Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé og Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Ukendt

São Tomé og Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé og Príncipe

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ukendt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ukendt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ukendt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ukendt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ukendt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sudan

 

 

Republikken Sudan

SUDAN AIRWAYS

Ukendt

 

Republikken Sudan

SUN AIR COMPANY

Ukendt

 

Republikken Sudan

MARSLAND COMPANY

Ukendt

 

Republikken Sudan

ATTICO AIRLINES

Ukendt

 

Republikken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

Ukendt

 

Republikken Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Ukendt

 

Republikken Sudan

ALMAJARA AVIATION

Ukendt

 

Republikken Sudan

BADER AIRLINES

Ukendt

 

Republikken Sudan

ALFA AIRLINES

Ukendt

 

Republikken Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

Ukendt

 

Republikken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

Ukendt

 

Republikken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Ukendt

 

Republikken Sudan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Swaziland, herunder:

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Ukendt

SZL

Swaziland

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Zambia, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.


BILAG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I FÆLLESSKABET  (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC)

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

Luftfartøjstype med begrænsning

Registreringsnummer eller -numre og serienummer eller -numre, hvis dette/disse er kendt

Registreringsstat

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

DPRK

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen Tu 204

Hele flåden, undtagen: P-632 og P-633

DPRK

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen Falcon 50; 1 luftfartøj af typen Falcon 900

Hele flåden, undtagen: TR-LGV, TR-LGY og TR-AFJ

Den Gabonesiske Republik

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakhstan

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen B767; 4 luftfartøjer af typen B757; 10 luftfartøjer af typen A319/320/321; 5 luftfartøjer af typen Fokker 50

Hele flåden, undtagen: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS og P4-LAS

Aruba (Kongeriget Nederlandene)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comorerne

Hele flåden, undtagen: LET 410 UVP

Hele flåden, undtagen: D6-CAM (851336)

Comorerne

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 1 luftfartøj af typen Boeing B-767-200

Hele flåden, undtagen: TR-LHP

Den Gabonesiske Republik

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Den Islamiske Republik Iran

Hele flåden, undtagen: 14 luftfartøjer af typen A300, 4 luftfartøjer af typen A310, 9 luftfartøjer af typen B747, 1 luftfartøj B737 og 6 luftfartøjer af typen A320

Hele flåden, undtagen:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF og

EP-IEG

Den Islamiske Republik Iran

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 1 luftfartøjer af typen Challen-ger; CL601 1 luftfartøj af typen HS-125-800

Hele flåden, undtagen: TR-AAG og ZS-AFG

Den Gabonesiske Republik; Den Sydafrikanske Republik

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republikken Angola

Hele flåden, undtagen: 3 luftfartøjer af typen Boeing B-777 og 4 luftfar-tøjer af typen Boeing B-737-700

Hele flåden, undtagen: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH og D2-TBJ

Republikken Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukraine

Hele flåden, undtagen 1 luftfartøj af typen MD-83

Hele flåden, undtagen: UR-CFF

Ukraine


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.

(2)  Afrijet må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.

(3)  Air Astana må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.

(4)  Gabon Airlines må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.

(5)  Iran Air må kun beflyve Den Europæiske Union med de specifikke luftfartøjer og på de betingelser, der er fastsat i denne forordnings 48. og 49. betragtning.


Top