EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0242

Kommissionens forordning (EU) nr. 242/2010 af 19. marts 2010 om udarbejdelse af en fortegnelse over fodermidler (EØS-relevant tekst)

OJ L 77, 24.3.2010, p. 17–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/07/2011; ophævet ved 32011R0575

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/242/oj

24.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 242/2010

af 19. marts 2010

om udarbejdelse af en fortegnelse over fodermidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (1), særlig artikel 24, stk. 2,

efter høring af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 767/2009 skal der udarbejdes en fortegnelse over fodermidler.

(2)

Den første udgave af denne fortegnelse bør derfor udarbejdes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der udarbejdes en fortegnelse over fodermidler, jf. artikel 24 i forordning (EF) nr. 767/2009, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 19. marts 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1.


BILAG

FORTEGNELSE OVER FODERMIDLER

BESTEMMELSER OM GLOSSARET

I nedenstående glossar henvises til de vigtigste processer, der benyttes til fremstilling af de i bilaget anførte fodermidler. Hvis betegnelserne på fodermidlerne indeholder et almindeligt navn eller udtryk fra dette glossar, skal den benyttede proces være i overensstemmelse med den givne definition.

 

Proces

Definition

Almindeligt navn/udtryk

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Koncentrering (1)

Forøgelse af visse indhold ved fjernelse af vand eller andre bestanddele

Koncentreret/koncentrat

2

Afskalning (2)

Hel eller delvis fjernelse af ydre lag fra korn, frø, frugter, nødder mv.

Afskallet, delvis afskallet

3

Tørring

Naturlig eller kunstig tørring

Tørret (soltørret eller kunsttørret)

4

Ekstraktion

Fjernelse af olie eller fedt fra nogle plantematerialer ved hjælp af organisk opløsningsmiddel eller af sukker og andre vandopløselige bestanddele ved hjælp af vandigt opløsningsmiddel. Ved benyttelse af organisk opløsningsmiddel skal varen være teknisk fri for dette middel

Ekstraheret, skrå (olieholdige plantematerialer), melasse, pulp (fra plantematerialer som indeholder sukker eller andre vandopløselige bestanddele)

5

Ekstrudering

Presning, trykning eller udklemning af materiale gennem åbninger under tryk. Se også prægelatinering

Ekstruderet

6

Flagefremstilling

Valsning af dampbehandlet vare

Flager

7

Melfremstilling

Fysisk bearbejdning af korn for at nedsætte partikelstørrelsen og lette adskillelsen af de fraktioner, kornet består af (navnlig mel, klid og strømel/fodermel)

Mel, klid, strømel (3), fodermel

8

Varmebehandling

Generelt udtryk, som dækker over en række varmebehandlinger, der foretages på særlige betingelser for at påvirke foderstoffets næringsværdi eller struktur

Toasted, kogt, varmebehandlet

9

Hærdning

Omdannelse af umættede glycerider til mættede glycerider (hærdning af olie og fedtstoffer)

Hærdet, delvis hærdet

10

Hydrolyse

Nedbrydning til enklere kemiske bestanddele ved passende behandling med vand og eventuelt enten enzymer eller syre/lud

Hydrolyseret

11

Presning (4)

Fjernelse af olie eller fedt fra olierige plantematerialer eller saft fra frugter og andre planteprodukter ved mekanisk ekstraktion og eventuelt nogen varme

Kage (5) (olieholdige plantematerialer), kvas (frugt mv.), pressede roesnitter (sukkerroer)

12

Pelletering

Presning gennem en form

Piller

13

Prægelatinering

Modificering af stivelse for at få væsentligt bedre kvældningsegenskaber i koldt vand

Prægelatineret (6), puffed

14

Raffinering

Hel eller delvis fjernelse af urenheder i sukkerarter, olier og andre naturlige materialer ved fysisk/kemisk behandling

Raffineret, delvis raffineret

15

Vådformaling

Mekanisk adskillelse af kerne/korndelene ved kvældning i vand eventuelt tilsat svovldioxid til ekstraktion af stivelse

Kim, gluten, stivelse

16

Formaling

Mekanisk forarbejdning af korn eller andre fodermidler for at reducere partikelstørrelsen

Formalet, knust

17

Afsukring

Hel eller delvis ekstraktion af mono- og disaccharider af melasse og andre stoffer, der indeholder sukker, ved hjælp af kemiske eller fysiske processer

Afsukret, delvis afsukret

Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler

1.   KORN SAMT PRODUKTER OG BIPRODUKTER HERAF

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

(1)

(2)

(3)

(4)

1.01

Havre

Korn af Avena sativa L. og andre dyrkede arter af havre

 

1.02

Havreflager

Produkt fremkommet ved dampbehandling og valsning af afskallet havre. Varen kan have et ringe indhold af skaldele

Stivelse

1.03

Havrefodermel

Biprodukt fremkommet ved fremstilling af havregryn og mel af renset, afskallet havre. Varen består hovedsagelig af havreklid og dele af endosperm

Træstof

1.04

Havreskalmel

Biprodukt fremkommet ved fremstilling af havregryn af renset havre. Varen består hovedsagelig af havreskaller og -klid

Træstof

1.05

Byg

Korn af Hordeum vulgare L.

 

1.06

Bygfodermel

Biprodukt fremkommet ved fremstilling af perlegryn, semuljegryn eller mel af renset, afskallet byg

Træstof

1.07

Bygprotein

Tørret biprodukt fra fremstilling af bygstivelse. Varen består hovedsagelig af protein fremkommet ved udskillelse af stivelsen

Råprotein

Stivelse

1.08

Brudris

Biprodukt fra fremstilling af polerede eller glaserede ris Oryza Sativa L. Varen består hovedsagelig af små og/eller brudte korn

Stivelse

1.09

Risfodermel, gult

Biprodukt fra første polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af dele af aleuronlaget, endospermen og kimen

Træstof

1.10

Risfodermel, hvidt

Biprodukt fra polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af dele af aleuronlaget, endospermen og kimen

Træstof

1.11

Risfodermel med calciumcarbonat

Biprodukt fra polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder, dele af aleuronlaget, endospermen og kimen samt varierende mængder calciumcarbonat, der stammer fra poleringsprocessen

Træstof

Calciumcarbonat

1.12

Fodermel af parboiled ris

Biprodukt fra polering af afskallede forkogte ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder, dele af aleuronlaget, endospermen og kimen samt varierende mængder calciumcarbonat, der stammer fra poleringsprocessen

Træstof

Calciumcarbonat

1.13

Foderris, formalet

Produkt fremstillet ved formaling af foderris, der enten består af grønne, kridtagtige eller umodne korn, som er sigtet fra ved forarbejdning af afskallet ris, eller af normale afskallede ris, som er gule eller plettede

Stivelse

1.14

Riskimkage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af riskim og dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller

Råprotein

Råfedt

Træstof

1.15

Riskimskrå

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af riskim og dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller

Råprotein

1.16

Risstivelse

Teknisk ren risstivelse

Stivelse

1.17

Hirse

Korn af Panicum miliaceum L.

 

1.18

Rug

Korn af Secale cereale L.

 

1.19

Rugstrømel (7)

Biprodukt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af dele af endosperm og finere skaldele samt nogle kornbestanddele

Stivelse

1.20

Rugklid, fine

Biprodukt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af skaldele og andre dele korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end for rugklids vedkommende

Stivelse

1.21

Rugklid

Biprodukt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af skaldele og andre dele korn, hvorfra størstedelen af endospermen er fjernet

Træstof

1.22

Milokorn

Korn af Sorghum bicolor L. Moench s.l.

 

1.23

Hvede

Korn af Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. samt andre dyrkede arter af hvede

 

1.24

Hvedestrømel (8)

Biprodukt fra melfremstilling af renset korn af hvede eller for avner befriet spelt. Varen består hovedsagelig af dele af endosperm, fine skaldele og enkelte andre kornbestanddele

Stivelse

1.25

Hvedeklid, fine

Biprodukt fra melfremstilling af renset korn af hvede eller for avner befriet spelt. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endosperm end for hvedeklids vedkommende

Træstof

1.26

Hvedeklid (9)

Biprodukt fra melfremstilling af renset korn af hvede eller for avner befriet spelt. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra størsteparten af endospermen er fjernet

Træstof

1.27

Hvedekim

Biprodukt fra melfremstilling bestående hovedsagelig af hvedekim, valset eller i anden form, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af skaller

Råprotein

Råfedt

1.28

Hvedegluten

Tørret biprodukt fra fremstilling af hvedestivelse. Varen består hovedsagelig af gluten fremkommet ved udskillelse af stivelsen

Råprotein

1.29

Hvedeglutenfoder

Biprodukt fra fremstilling af hvedestivelse og hvedegluten. Varen består af klid, hvorfra kimen kan være delvis fjernet, og af gluten, hvortil meget små mængder af brudhvede, der stammer fra sigtningen af hveden, og meget små restmængder fra hydrolysen af stivelsen kan være tilsat

Råprotein

Stivelse

1.30

Hvedestivelse

Teknisk ren hvedestivelse

Stivelse

1.31

Hvedestivelse, prægelatineret

Produkt, der består af hvedestivelse, som er kraftigt opsvulmet ved varmebehandling

Stivelse

1.32

Spelt

Korn af spelt Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum

 

1.33

Triticale

Korn af hybrid af Triticum × Secale

 

1.34

Majs

Korn af Zea mays L.

 

1.35

Majsfodermel (10)

Biprodukt fra fremstilling af mel eller gryn af majs. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end for majsklids vedkommende

Træstof

1.36

Majsklid

Biprodukt fra fremstilling af mel eller gryn af majs. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af majskim samt en mindre mængde af endospermen

Træstof

1.37

Majskimkage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af tør- eller vådbehandlet majskim, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller

Råprotein

Råfedt

1.38

Majskimskrå

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af tør- eller vådbehandlet majskim, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller

Råprotein

1.39

Majsglutenfoder (11)

Biprodukt fra fremstilling af majsstivelse ved vådbehandling. Varen består af klid, gluten og tilsatte rester fra sigtningen af majsen, i et forhold, der ikke overtiger 15 vægtprocent, og/eller rester fra majskvældevandet, som er anvendt til fremstilling af alkohol eller andre stivelsesderivater. Produktet kan desuden indeholde rester af majskimen, der er befriet for olie ved vådbehandling

Råprotein

Stivelse

Råfedt, hvis > 4,5 %

1.40

Majsgluten

Tørret biprodukt fra fremstilling af majsstivelse. Varen består hovedsagelig af gluten fremkommet ved udskillelse af stivelsen

Råprotein

1.41

Majsstivelse

Teknisk ren majsstivelse

Stivelse

1.42

Majsstivelse, prægelatineret (12)

Produkt, der består af majsstivelse, som er kraftigt opsvulmet ved varmebehandling

Stivelse

1.43

Maltspirer

Biprodukt fra maltning. Varen består hovedsagelig af tørrede rodspirer af spiret korn

Råprotein

1.44

Mask, tørret

Biprodukt fra ølbrygning fremkommet ved tørring af rester af umaltet eller maltet korn og andre stivelsesprodukter

Råprotein

1.45

Bærme, tørret (13)

Biprodukt fra spritfremstilling fremkommet ved tørring af faste rester af fermenteret korn

Råprotein

1.46

Bærme, mask (14)

Biprodukt fra spritfremstilling fremkommet ved tørring af faste rester af fermenteret korn. En del af det sirupsagtige restprodukt eller det inddampede kvældevand kan være tilsat

Råprotein


2.   OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER SAMT PRODUKTER OG BIPRODUKTER HERAF

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

(1)

(2)

(3)

(4)

2.01

Jordnødkage, delvis afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af delvis afskallede jordnødder (Arachis hypogaea L. og andre Arachisarter) (maksimumsindhold af træstof: 16 % i tørstof)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.02

Jordnødskrå, delvis afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af delvis afskallede jordnødder (maksimumsindhold af træstof: 16 % i tørstof)

Råprotein

Træstof

2.03

Jordnødkage, afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af afskallede jordnødder

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.04

Jordnødskrå, afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af afskallede jordnødder

Råprotein

Træstof

2.05

Rapsfrø (15)

Frø af raps Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., af indisk raps Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O.E. Schulz og af rybs Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (mindste botaniske renhed 94 %)

 

2.06

Rapskage (15)

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af rapsfrø (mindste botaniske renhed 94 %)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.07

Rapsskrå (15)

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af rapsfrø (mindste botaniske renhed 94 %)

Råprotein

2.08

Rapsskaller

Biprodukt fra afskalling af rapsfrø

Træstof

2.09

Safflorskrå, delvis afskallede

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af delvis afskallede frø af safflor (Carthamus tinctorius L.)

Råprotein

Træstof

2.10

Kokoskage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen (Cocos nucifera L.)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.11

Kokosskrå

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen

Råprotein

2.12

Palmekage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af oliepalmearterne Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.). Frøene skal så vidt muligt være befriet for deres hårde skaller

Råprotein

Træstof

Råfedt

2.13

Palmeskrå

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af frø af oliepalmer. Frøene skal så vidt muligt være befriet for deres hårde skaller

Råprotein

Træstof

2.14

Sojabønner, toasted

Sojabønner (Glycine max L. Merr) passende varmebehandlet (ureaseaktivitet maksimalt 0,4 mg N/g × min.)

 

2.15

Soja(bønne)skrå, toasted

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af sojabønner og efterfølgende passende varmebehandling (ureaseaktivitet maksimalt 0,4 mg N/g × min.)

Råprotein

Træstof, hvis > 8 %

2.16

Soja(bønne)skrå, afskallet, toasted

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af afskallede sojabønner og efterfølgende passende varmebehandling (maksimumsindhold af træstof: 8 % i tørstof) (ureaseaktivitet maksimalt 0,5 mg N/g × min).

Råprotein

2.17

Soja(bønne)proteinkoncentrat

Produkt af afskallede, ekstraherede sojabønner, ekstraheret anden gang for at reducere indholdet af kvælstoffrit ekstrakt

Råprotein

2.18

Vegetabilsk olie (16)

Olie af planter

Vand, hvis > 1 %

2.19

Soja(bønne)skaller

Biprodukt fra afskalning af sojabønner

Træstof

2.20

Bomuldsfrø

Frø af bomuldsplanten (Gossypium ssp.), hvorfra frøulden er fjernet

Råprotein

Træstof

Råfedt

2.21

Bomuldsfrøskrå, delvis afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af bomuldsfrø, hvorfra frøulden og en del af skallerne er fjernet (maksimumsindhold af træstof: 22,5 % i tørstof)

Råprotein

Træstof

2.22

Bomuldsfrøkage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af bomuldsfrø, hvorfra frøulden er fjernet

Råprotein

Træstof

Råfedt

2.23

Nigerkage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af nigerplanten (Guizotia abyssinica (Lf) Cass.) Cass. (aske, der er uopløselig i HCl: maksimalt 3,4 %)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.24

Solsikkefrø

Frø af solsikkeplanten (Helianthus annuus L.)

 

2.25

Solsikkeskrå

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af solsikkefrø

Råprotein

2.26

Solsikkeskrå, delvis afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af solsikkefrø, hvorfra en del af skallerne er fjernet (maksimumsindhold af træstof: 27,5 % i tørstof)

Råprotein

Træstof

2.27

Hørfrø

Frø af hør (Linum usitatissimum L.) (mindste botaniske renhed 93 %)

 

2.28

Hørfrøkage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af afskallede hørfrø (mindste botaniske renhed 93 %)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.29

Hørfrøskrå

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af hørfrø (mindste botaniske renhed 93 %)

Råprotein

2.30

Olivenkvas

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion efter presning af oliven (Olea europaea L.), der så vidt muligt er befriet for kernedele

Råprotein

Træstof

2.31

Sesamkage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af sesamplanten (Sesamum indicum L.) (aske, der er uopløselig i HCl: maksimalt 5 %)

Råprotein

Træstof

Råfedt

2.32

Kakaoskrå, delvis afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af tørrede, ristede kakaobønner (Theobroma cacao L.) hvorfra en del af skallerne er fjernet

Råprotein

Træstof

2.33

Kakaoskaller

Tørrede, ristede skaller af kakaobønner (Theobroma cacao L.)

Træstof


3.   BÆLGPLANTERFRØ SAMT PRODUKTER OG BIPRODUKTER HERAF

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

(1)

(2)

(3)

(4)

3.01

Kikærter

Frø af Cicer arietinum L.

 

3.02

Guarmel

Biprodukt fra udvinding af guargummi fra frø af Cyamopsis tetragonoloba (L) Taub.

Råprotein

3.03

Perlebælg

Frø af Ervum ervilia L.

 

3.04

Fladbælg (17)

Frø af Lathyrus sativus L., der har været underkastet passende varmebehandling

 

3.05

Linser

Frø af Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.06

Sødlupiner

Frø af Lupinus ssp., med lavt indhold af bitre frø

 

3.07

Bønner, toasted

Frø af Phaseolus eller Vigna ssp., der har været underkastet passende varmebehandling for at ødelægge toksiske lectiner

 

3.08

Ærter

Frø af Pisum ssp.

 

3.09

Ærtefodermel

Biprodukt fremkommet ved fremstilling af ærtemel. Varen består hovedsagelig af dele af kimbladene og enkelte skaldele

Råprotein

Træstof

3.10

Ærteklid

Biprodukt fremkommet ved fremstilling af ærtemel. Varen består hovedsagelig af skaller fremkommet ved afskalning og rensning af ærter

Træstof

3.11

Hestebønner

Frø af Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. og var minuta. (Alef.) Mansf.

 

3.12

Monanthavikke

Frø af Vicia monanthos Desf.

 

3.13

Vikker

Frø af Vicia sativa L. var. sativa og andre arter

 


4.   KNOLDE OG RODFRUGTER SAMT PRODUKTER OG BIPRODUKTER HERAF

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

(1)

(2)

(3)

(4)

4.01

(Sukker)roesnitter, ekstraherede

Biprodukt fra fremstilling af sukker, bestående af ekstraherede, tørrede stykker af sukkerroer (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell) (maksimumsindhold af aske, der er uopløseligt i HCl: 4,5 % i tørstof)

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose, hvis > 10,5 %

4.02

(Sukker)roemelasse

Biprodukt bestående af det sirupsagtige restprodukt ved fremstilling eller raffinering af sukker, fra sukkerroer

Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose

Vand, hvis > 28 %

4.03

(Sukker)roesnitter, ekstraherede, tilsat melasse

Biprodukt fra fremstilling af sukker, bestående af ekstraherede, tørrede sukkerroesnitter, hvortil der er tilsat melasse (maksimumsindhold af aske, der er uopløseligt i HCl: 4,5 % i tørstof)

Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.04

(Sukker)roevinasse

Biprodukt fremkommet ved fermentering af sukkerroemelasse under fremstilling af alkohol, gær, citronsyre eller andre organiske stoffer

Råprotein

Vand, hvis > 35 %

4.05

Roe(sukker) (18)

Sukker ekstraheret fra sukkerroer

Saccharose

4.06

Batatsnitter eller batatmel

Knolde af Ipomoea batatas (L.) Poir, uanset præsentationsform

Stivelse

4.07

Maniok (19)

Rødder af Manihot esculenta Crantz, uanset præsentationsform (maksimumindhold af aske, der er uopløseligt i HCl: 4,5 % i tørstof)

Stivelse

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.08

Maniokstivelse, puffed (20)

Stivelse fremstillet af maniokrødder udspilet kraftigt ved passende varmebehandling

Stivelse

4.09

Kartoffelkvas

Biprodukt fra ekstraktion af stivelse fra kartofler (Solanum tuberosum L.)

 

4.10

Kartoffelstivelse

Teknisk ren kartoffelstivelse

Stivelse

4.11

Kartoffelprotein

Tørret biprodukt fra fremstilling af kartoffelstivelse. Varen består hovedsagelig af proteinholdige bestanddele fremkommet ved udskillelse af stivelsen

Råprotein

4.12

Kartoffelflager

Produkt fremkommet ved tromletørring af vaskede, skrællede eller uskrællede dampbehandlede kartofler

Stivelse

Træstof

4.13

Kartoffelsaft, kondenseret

Biprodukt fra fremstilling af kartoffelstivelse, hvorfra proteiner og vand er delvis fjernet

Råprotein

Råaske

4.14

Kartoffelstivelse, prægelatineret

Produkt, der består af kartoffelstivelse, som er kraftigt opsvulmet ved varmebehandling

Stivelse


5.   ANDRE FRØ OG FRUGTER SAMT PRODUKTER OG BIPRODUKTER HERAF

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

(1)

(2)

(3)

(4)

5.01

Johannesbrød

Produkt fremkommet ved formaling af tørrede frugter af Johannesbrødtræet, Ceratonia siliqua L., hvorfra kernerne er fjernet

Træstof

5.02

Citruskvas

Biprodukt fremkommet ved presning af citrusfrugter (Citrus ssp.) ved fremstilling af citronsaft

Træstof

5.03

Frugtkvas (21)

Biprodukt fremkommet ved presning af kerne- eller stenfrugt ved saftfremstilling

Træstof

5.04

Tomatkvas

Biprodukt fremkommet ved presning af tomater (Solanum Lycopersicum Karst.) ved fremstilling af tomatsaft

Træstof

5.05

Drueskrå

Biprodukt fra forarbejdning af druer. Varen består af ekstraherede kerner, praktisk taget fri for andre bestanddele

Træstof, hvis > 45 %

5.06

Druekvas

Presserester fra vindruer, tørret hurtigt efter alkoholudvinding og i størst mulig omfang fri for druestilke og -kerner

Træstof, hvis > 25 %

5.07

Druekerner

Kerner ekstraheret af druekvas, ikke-affedtet

Råfedt

Træstof, hvis > 45 %


6.   TØRREDE PLANTEPRODUKTER OG GROVFODER

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

(1)

(2)

(3)

(4)

6.01

Lucernegrønmel (22)

Produkt fremstillet ved tørring og formaling af ung lucerne (Medicago sativa L. og Medicago var. Martyn) (mindste botaniske renhed 80 %)

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,5 % tørstof

6.02

Lucernepresserest

Biprodukt fremkommet ved presning af saft af lucerne

Råprotein

6.03

Lucerneproteinkoncentrat

Produkt fremkommet ved kunstig tørring af fraktioner af lucernepressesaft efter centrifugering og varmebehandling med henblik på udfældning af proteiner

Karoten

Råprotein

6.04

Kløvergrønmel (22)

Produkt fremstillet ved tørring og formaling af ung kløver (Trifolium spp.) (mindste botaniske renhed 80 %)

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,5 % tørstof

6.05

Græsgrønmel (22)  (23)

Produkt fremstillet ved tørring og formaling af unge fodergræsser

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,5 % tørstof

6.06

Kornhalm (24)

Halm af korn

 

6.07

Kornhalm, ludet (25)

Produkt fremkommet ved ludning af kornhalm

Natrium ved behandling med NaOH


7.   ANDRE PLANTER SAMT PRODUKTER OG BIPRODUKTER HERAF

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

(1)

(2)

(3)

(4)

7.01

Sukkerrørsmelasse

Biprodukt bestående af det sirupsagtige restprodukt, der fremkommer ved fremstilling eller raffinering af sukker fra sukkerrør (Saccharum officinarum L.)

Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose

Vand, hvis > 30 %

7.02

Sukkerrørsvinasse

Biprodukt fremkommet ved fermentering af sukkerrørsmelasse ved fremstilling af sprit, gær, citronsyre eller andre organiske stoffer

Råprotein

Vand, hvis > 35 %

7.03

(Rør)sukker (26)

Sukker ekstraheret af sukkerrør

Saccharose

7.04

Algemel

Produkt fremkommet ved tørring og knusning af havalger, især brunalger. Varen kan være vasket for at reducere jodindholdet

Råaske


8.   MEJERIPRODUKTER

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

(1)

(2)

(3)

(4)

8.01

Skummetmælkspulver

Produkt fremstillet ved tørring af mælk, hvorfra det meste af fedtet er udskilt

Råprotein

Vand, hvis > 5 %

8.02

Kærnemælkspulver

Produkt fremstillet ved tørring af den tilbageblevne væske efter smørkærning

Råprotein

Råfedt

Lactose

Vand, hvis > 6 %

8.03

Vallepulver

Produkt fremstillet ved tørring af den tilbageblevne væske efter fremstilling af ost, kvark, kasein eller lignende

Råprotein

Lactose

Vand, hvis > 8 %

Råaske

8.04

Vallepulver, delvis afsukret

Produkt fremstillet ved tørring af valle, hvorfra mælkesukkeret er fjernet

Råprotein

Lactose

Vand, hvis > 8 %

Råaske

8.05

Valleproteinpulver (27)

Produkt fremkommet ved tørring af proteinforbindelser udskilt af valle eller mælk ad kemisk eller fysisk vej

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

8.06

Kaseinpulver

Produkt fremstillet af skummetmælk eller kærnemælk ved tørring af mælkekasein udfældet ved hjælp af syre eller løbe

Råprotein

Vand, hvis > 10 %

8.07

Lactosepulver

Sukker udskilt af mælk eller valle ved udfældning og tørring

Lactose

Vand, hvis > 5 %


9.   PRODUKTER AF LANDDYR

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

(1)

(2)

(3)

(4)

9.01

Kødmel (28)

Produkt fremstillet ved opvarmning, tørring og formaling af hele eller dele af slagtede varmblodede landdyr, eventuelt delvis affedtet ad fysisk eller kemisk vej. Varen skal være praktisk taget fri for hår, børster, fjer, horn og hove samt mave- og tarmindhold (minimumsindhold af råprotein: 50 % i tørstof) (samlet maksimumsindhold af phosphor: 8 %)

Råprotein

Råfedt

Råaske

Vand, hvis > 8 %

9.02

Kød- og benmel (28)

Produkt fremstillet ved opvarmning, tørring og formaling af hele eller dele af slagtede varmblodede landdyr, eventuelt delvis affedtet ad fysisk eller kemisk vej. Varen skal være praktisk taget fri for hår, børster, fjer, horn og hove samt mave- og tarmindhold

Råprotein

Råfedt

Råaske

Vand, hvis > 8 %

9.03

Benmel

Produkt fremstillet ved tørring, opvarmning og fin formaling af ben fra varmblodede landdyr, hvorfra det meste af fedtet er fjernet ad fysisk eller kemisk vej. Varen skal være praktisk taget fri for hår, børster, fjer, horn og hove samt mave- og tarmindhold

Råprotein

Råaske

Vand, hvis > 8 %

9.04

Fedtegrever

Restprodukt fra fremstilling af talg, svinefedt eller andet fedtvæv af animalsk oprindelse, hvorfra fedtet er udskilt ad fysisk eller kemisk vej

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 8 %

9.05

Fjerkræmel (28)

Produkt fremstillet ved opvarmning, tørring og formaling af biprodukter fra slagtet fjerkræ. Varen skal være praktisk taget fri for fjer

Råprotein

Råfedt

Råaske

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,3 %

Vand, hvis > 8 %

9.06

Fjermel, hydrolyseret

Produkt fremstillet ved hydrolyse, tørring og formaling af fjer

Råprotein

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,4 %

Vand, hvis > 8 %

9.07

Blodmel

Produkt fremstillet ved tørring af blod fra slagtede varmblodede dyr. Varen skal være praktisk taget fri for fremmede bestanddele

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

9.08

Animalsk fedtstof (29)

Produkt bestående af fedt fra varmblodede landdyr

Vand, hvis > 1 %


10.   FISK OG ANDRE HAVDYR SAMT PRODUKTER OG BIPRODUKTER HERAF

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

(1)

(2)

(3)

(4)

10.01

Fiskemel (30)

Produkt fremstillet ved tilvirkning af hel fisk eller dele deraf, hvorfra en del af olien kan være fjernet, og hvortil der kan være gentilsat fiskesolubel

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.02

Fiskesolubel, kondenseret

Produkt, der er fremkommet ved fremstilling af fiskemel, og som er blevet udskilt og stabiliseret ved syrning eller tørring

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 5 %

10.03

Fiskeolie

Olie af fisk eller dele deraf

Vand, hvis > 1 %

10.04

Fiskeolie, raffineret, hærdet

Olie af fisk eller dele deraf, raffineret og hærdet

Jodtal

Vand, hvis > 1 %


11.   MINERALSTOFFER

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

(1)

(2)

(3)

(4)

11.01

Calciumcarbonat (31)

Produkt fremstillet ved formaling af f.eks. kalksten, udvasket kridt, østers- eller muslingeskaller eller ved udfældning fra syreopløsning

Calcium

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 5 %

11.02

Calciummagnesiumcarbonat

Naturlig forbindelse af calciumcarbonat og magnesiumcarbonat

Calcium

Magnesium

11.03

Kulsur algekalk

Naturligt forekommende produkt af kalkalger, formalet eller granuleret

Calcium

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 5 %

11.04

Magnesiumoxid

Teknisk rent magnesiumoxid (MgO)

Magnesium

11.05

Magnesiumsulfat

Teknisk rent magnesiumsulfat (MgSO4. 7H2O)

Magnesium

Svovl

11.06

Dicalciumphosphat (32)

Udfældet calciumhydrogenphosphat af ben eller af uorganisk oprindelse (CaHPO4. xH2O)

Calcium

Samlet phosphorindhold

11.07

Mono-dicalciumphosphat

Kemisk fremstillet produkt, som består af lige dele dicalciumphosphat og monocalciumphosphat (CaHPO4 — Ca(H2PO4)2. H2O)

Samlet phosphorindhold

Calcium

11.08

Råphosphat, defluoriseret

Produkt fremstillet ved formaling af renset og passende defluoriseret råphosphat

Samlet phosphorindhold

Calcium

11.09

Benmel, aflimet

Aflimede, autoklaverede og formalede ben, hvorfra fedtet er fjernet

Samlet phosphorindhold

Calcium

11.10

Monocalciumphosphat

Teknisk rent calcium-bis (dihydrogenphosphat) [Ca(H2PO4)2.xH2O]

Samlet phosphorindhold

Calcium

11.11

Calciummagnesiumphosphat

Teknisk rent calciummagnesiumphosphat

Calcium

Magnesium

Samlet phosphorindhold

11.12

Monoammoniumphosphat

Teknisk rent monoammoniumphosphat (NH4H2PO4)

Samlet kvælstofindhold

Samlet phosphorindhold

11.13

Salt (31)

Teknisk rent natriumchlorid eller produkt fremstillet ved formaling af naturligt forekommende sten- eller havsalt

Natrium

11.14

Magnesiumpropionat

Teknisk rent magnesiumpropionat

Magnesium

11.15

Magnesiumphosphat

Teknisk rent (dibasisk) magnesiumphosphat (MgHPO4. xH2O)

Samlet phosphorindhold

Magnesium

11.16

Natriumcalciummagnesiumphosphat

Produkt af natriumcalciummagnesiumphosphat

Samlet phosphorindhold

Magnesium

Calcium

Natrium

11.17

Mononatriumphosphat

Teknisk rent mononatriumphosphat (NaH2PO. H2O)

Samlet phosphorindhold

Natrium

11.18

Natriumbicarbonat

Teknisk rent natriumbicarbonat (NaHCO3)

Natrium


12.   DIVERSE PRODUKTER

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

(1)

(2)

(3)

(4)

12.01

Bageri- og pastaprodukter og biprodukter heraf (33)

Produkter eller biprodukter fremkommet ved fremstilling af brød, herunder finere bagværk, kiks og pastaprodukter

Stivelse

Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose

12.02

Konfekture og biprodukter heraf (33)

Produkter eller biprodukter fremkommet ved fremstilling af sukkervarer, herunder chokolade

Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose

12.03

Konditorvarer og konsumisprodukter og biprodukter heraf (33)

Produkter eller biprodukter fremkommet ved fremstilling af konditorvarer eller konsumis

Stivelse

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose

Råfedt

12.04

Fedtsyrer

Biprodukt fremstillet ved neutralisering med lud eller ved destillering af olie og fedtstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse uden nærmere angivelse

Råfedt

Vand, hvis > 1 %

12.05

Salte af fedtsyrer (34)

Produkt fremstillet ved forsæbning af fedtsyrer med calcium-, natrium eller kaliumhydroxid

Råfedt

Ca (eller Na eller K, alt efter omstændighederne)


13.   PRODUKTER OG BIPRODUKTER FRA FERMENTERINGSPROCESSER OG AMMONIUMSALTE

2

3

4

Benævnelse af produktet

Den ernæringsfysiologisk aktive substans eller mikroorganismens art

Kultursubstrat (eventuelle nærmere angivelser)

1.1.1.1.

Proteinholdigt gæringsprodukt fremstillet ved dyrkning af Methylophilus methylotrophus på methanol

Methylophilus methylotrophus, stamme NCIB 10515

Methanol

1.1.2.1.

Proteinrigt fermenteret produkt fremstillet ved dyrkning på naturgas af: Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis et Bacillus firmus, hvorefter cellerne er dræbt

Methylococcus capsulatus (Bath) stamme NCIMB 11132

Alcaligenes acidovorans stamme NCIMB 12387

Bacillus brevis stamme NCIMB 13288

Bacillus firmus stamme NCIMB 13280

Naturgas: (ca. 91 % methan, 5 % ethan, 2 % propan, 0,5 % isobutan, 0,5 % n-butan, 1 % andre bestanddele), ammonium, uorganiske salte

Alle gærsorter — fremstillet på grundlag af de i hhv. spalte 3 og 4 opregnede mikroorganismer og substrater — hvis celler er blevet dræbt

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

Kluyveromyces lactis,

Kluyveromyces fragilis

Candida guilliermondii

Melasse, vinasse, korn og stivelsesholdige produkter, frugtsaft, valle, mælkesyre, hydrolysen af vegetabilske fibre

1.4.1.1.

Mycelium, vådt biprodukt fra fremstillingen af penicillin, ensileret ved hjælp af Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus collonoides, Lactobacillus sake og Streptococcus lactis, for at inaktivere penicillin. Varmebehandlet

Kvælstofforbindelse Penicillium chrysogenum stamme ATCC 48271

Forskellige kulhydrater og hydrolysater heraf

2.2.1.

Ammoniumlactat, fremstillet ved fermentering med Lactobacillus bulgaricus

CH3CHOHCOONH4

Valle

2.2.2.

Ammoniumacetat, vandig opløsning

CH3COONH4

2.2.3.

Ammoniumsulfat, vandig opløsning

(NH4)2SO4

2.3.1.

Flydende biprodukter, koncentrerede, fra fremstillingen af L-glutaminsyre ved fermentering med Corynebacterium melassecola

Ammoniumsalte og andre kvælstofforbindelser

Saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf

2.3.2.

Flydende biprodukter, koncentrerede, fra fremstillingen af L-lysinhydrochlorid ved fermentering med Brevibacterium lactofermentum

Ammoniumsalte og andre kvælstofforbindelser

Saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf


(1)  I den tyske udgave kan »Konzentrieren« ændres til »Eindicken«, hvor dette er hensigtsmæssigt. Fællesbegrebet skal i så fald være »eingedickt«.

(2)  »Afskalning« kan ændres til »skrælning«, hvor dette er hensigtsmæssigt. Fællesbegrebet skal i så fald være »skrællet«.

(3)  I den franske udgave kan udtrykket »issues« anvendes.

(4)  I den franske udgave kan »Pressage« ændres til »Extraction mécanique«, hvor dette er hensigtsmæssigt.

(5)  Udtrykket »kage« kan ændres til »expeller«, hvor dette er hensigtsmæssigt.

(6)  I den tyske udgave kan fællesbegrebet »aufgeschlossen« og ordet »Quellwasser« (i forbindelse med stivelse) anvendes.

(7)  Produkter, der indeholder mere end 40 % stivelse, kan betegnes som stærkt stivelsesholdige. På tysk kan de betegnes »Roggennachmehl«.

(8)  Produkter, der indeholder mere end 40 % stivelse, kan betegnes som stærkt stivelsesholdige. På tysk kan de betegnes »Weizennachmehl«.

(9)  Såfremt varen har været underkastet en finere formaling, kan ordet »fine« føjes til varens navn eller erstattes af en tilsvarende benævnelse.

(10)  Produkter, der indeholder mere end 40 % stivelse, kan betegnes som stærkt stivelsesholdige. På tysk kan de betegnes »Maisnachmehl«.

(11)  Råvaren kan være benævnt »corn gluten feed«.

(12)  Varen kan også benævnes »majsstivelse, ekstruderet«.

(13)  Varens navn kan suppleres med kornarten.

(14)  Dette navn kan erstattes af »Bærme, tørret, tilsat solubles«. Varens navn kan suppleres med kornarten.

(15)  Benævnelsen kan eventuelt suppleres med »lavt glukosinatindhold«. »Lavt glukosinatindhold« er defineret i EU-retsforskrifterne.

(16)  Navnet skal suppleres med plantearten.

(17)  Det skal tilføjes, hvilken varmebehandling der er anvendt.

(18)  Varen kan også benævnes »saccharose«.

(19)  Varen kan også benævnes »tapioka«.

(20)  Varen kan også kaldes »tapiokastivelse«.

(21)  Navnet kan suppleres med frugtarten.

(22)  Varen kan benævnes »piller« i stedet for »mel«. Desuden kan navnet suppleres med tørringsmetoden.

(23)  Navnet kan suppleres med foderplantearten.

(24)  Navnet skal suppleres med kornarten.

(25)  Navnet skal suppleres med arten af den kemiske behandling.

(26)  Varen kan også benævnes »saccharose«.

(27)  Varen kan også benævnes »mælkealbuminpulver«.

(28)  Varer, der indeholder over 13 % fedt i tørstof, skal betegnes »fedtrige«.

(29)  Navnet kan suppleres med en mere nøjagtig angivelse af, hvilken type animalsk fedtstof der er tale om, alt efter oprindelse eller forarbejdningsmetode (talg, svinefedt, benfedt osv.).

(30)  Varer, der indeholder over 75 % råprotein i tørstof, kan betegnes »proteinrige«.

(31)  Navnet kan erstattes af eller suppleres med angivelse af produktets oprindelse.

(32)  Fremstillingsmåden kan angives i benævnelsen.

(33)  Navnet skal ændres eller suppleres, så det fremgår, hvilken føde- eller fodervareproduktion fodermidlet er fremkommet ved.

(34)  Navnet kan suppleres med angivelse af navnet på det udvundne salt.


Top