EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0241

Kommissionens forordning (EU) nr. 241/2010 af 8. marts 2010 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår optagelse af Belarus på den i samme forordning fastlagte liste over tredjelande for at tillade transit fra Belarus gennem EU af æg og ægprodukter til konsum og om ændring af certifikatudstedelseskravene for daggamle kyllinger af fjerkræ, bortset fra strudsefugle (EØS-relevant tekst)

OJ L 77, 24.3.2010, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 117 - 132

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/241/oj

24.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 241/2010

af 8. marts 2010

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår optagelse af Belarus på den i samme forordning fastlagte liste over tredjelande for at tillade transit fra Belarus gennem EU af æg og ægprodukter til konsum og om ændring af certifikatudstedelseskravene for daggamle kyllinger af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 26, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 8 og artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2009/158/EF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for EU med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande og bestemmelser om standardcertifikater i forbindelse med import af disse produkter.

(2)

Direktiv 2002/99/EF indeholder dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum og bestemmelser om fastsættelse af særlige regler for samt certifikatudstedelse i forbindelse med transit.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (3) foreskriver, at varer, der er omfattet af forordningen, kun må importeres til og føres i transit gennem EU fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter, der er opført i del 1 i bilag I til samme forordning. Der fastsættes ved forordningen ligeledes krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat for sådanne varer. Del 2 i samme bilag indeholder de standardveterinærcertifikater, der skal ledsage varerne.

(4)

Belarus er ikke i øjeblikket opført på listen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008. Landet har anmodet om at blive optaget på denne liste og har forelagt Kommissionen oplysninger til godtgørelse af, at de i samme forordning fastsatte krav er opfyldt.

(5)

Kommissionens vurdering af de oplysninger, Belarus har fremlagt vedrørende de dyresundhedsmæssige betingelser i det pågældende tredjeland, der kræves opfyldt ved transit gennem EU af æg og ægprodukter til konsum, er positiv. Tredjelandet bør derfor optages på listen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008. Indtil resultaterne af et kontrolbesøg, som Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret vil gennemføre i Belarus, foreligger, bør optagelsen på listen dog kun vedrøre transit gennem EU af æg og ægprodukter til konsum fra Belarus med endeligt bestemmelsessted i andre tredjelande, idet den dyresundhedsmæssige risiko ved sådan indførsel er meget lav. Tilladelse hertil bør — som en supplerende garanti — være betinget af, at transitten foregår ad vej eller bane i lastbiler eller jernbanevogne, der er plomberet med en plombe med løbenummer.

(6)

Eftersom dette er tænkt som en midlertidig foranstaltning, bør gyldigheden heraf kun være på 18 måneder regnet fra ikrafttrædelsesdatoen.

(7)

En linje for Belarus bør derfor tilføjes på listen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og nye oplysninger indsættes i afsnittet »Supplerende garantier« i del 2 i bilag I.

(8)

Erfaringen viser, at embedsdyrlægens attestering af de dyresundhedsmæssige betingelser vedrørende daggamle kyllinger på tidspunktet for forsendelse til import i EU kan være forbundet med praktiske problemer for de kompetente myndigheder i det pågældende tredjeland.

(9)

For at tage hensyn til gældende produktionspraksis og certifikatudstedelsesprocedurer og samtidig sikre, at de nødvendige dyresundhedsmæssige betingelser fortsat er opfyldt, bør standardveterinærcertifikatet for daggamle kyllinger i del 2 i bilag I ændres.

(10)

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Der bør fastsættes en overgangsperiode, så medlemsstaterne og erhvervslivet har mulighed for at træffe de fornødne foranstaltninger for at opfylde de krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, der fastsættes ved denne forordning.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Varer, for hvilke de relevante veterinærcertifikater er blevet udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 798/2008, kan indtil den 1. juni 2010 fortsat importeres til eller føres i transit gennem EU.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(2)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Del 1 affattes således:

»DEL 1

Liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albanien

AL-0

Hele landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Argentina

AR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Australien

AU-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Brasilien

BR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Staterne

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo og Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Staterne

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S0

BR-3

Distrito Federal og staterne

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW — Botswana

BW-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY — Belarus

BY-0

Hele landet

EP og E (begge »kun til transit gennem EU«)

IX

 

 

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH — Schweiz

CH-0

Hele landet

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Chile

CL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN — Kina

CN-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provinsen Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Grønland

GL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hongkong

HK-0

Hele Det Særlige Administrative Område Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Kroatien

HR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL — Israel

IL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

IN — Indien

IN-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Island

IS-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR —

Republikken Korea

KR-0

Hele landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Montenegro

ME-O

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY — Malaysia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Vestmalaysia (Malaccahalvøen)

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK —

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (4)

MK-0 (4)

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Mexico

MX-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC — Ny Kaledonien

NC-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — New Zealand

NZ-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM —

Saint-Pierre og Miquelon

PM-0

Hele området

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Serbien (5)

RS-0 (5)

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Rusland

RU-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapore

SG-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thailand

TH-0

Hele landet

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN — Tunesien

TN-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Tyrkiet

TR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US — USA

US-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY — Uruguay

UY-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Sydafrika

ZA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Hele landet

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

2)

I del 2 foretages følgende ændringer:

a)

I afsnittet »Supplerende garantier (SG)« indsættes følgende:

» »IX«

:

Gælder kun transit gennem EU af sendinger af æg og ægprodukter til konsum med oprindelse i Belarus og med andre tredjelande som bestemmelsessted, som er tilladt, forudsat at transitten foregår ad vej eller bane i lastbiler eller jernbanevogne, der er plomberet med en plombe med løbenummer. Denne tilladelse til transit gælder kun til den [dd/mm/åååå — 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].«

b)

Standardveterinærcertifikat DOC affattes således:

»Standardveterinærcertifikat for daggamle kyllinger, dog ikke af strudsefugle

(DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Varer, herunder varer, der transporteres på åbent hav, som er fremstillet inden denne dato, kan importeres til EU i 90 dage fra denne dato.

(2)  Kun varer, der er produceret efter denne dato, må importeres til EU.

(3)  I henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

(4)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(5)  Ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.«


Top