Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0202

Kommissionens forordning (EU) nr. 202/2010 af 10. marts 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 6/2003 om formidling af statistikker om vejgodstrafik (EØS-relevant tekst)

OJ L 61, 11.3.2010, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 167 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/202/oj

11.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 202/2010

af 10. marts 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 6/2003 om formidling af statistikker om vejgodstrafik

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er hensigtsmæssigt i så vidt omfang som muligt at udnytte de statistiske data om vejgodstrafikken, der er henvist til i forordning (EF) nr. 1172/98, idet fortroligheden af de enkelte dataposter dog skal respekteres.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 833/2007 (2) om udløbet af den i Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken fastsatte overgangsperiode tilvejebringes detaljerede data om oprindelsessted og bestemmelsessted for både national og international vejgodstrafik.

(3)

Det er nødvendigt, at nationale og internationale data om oprindelsessted og bestemmelsessted stilles til rådighed for medlemsstaterne for at sikre fuld statistisk dækning af vejgodstrafikken på nationalt plan.

(4)

Forskere og videnskabelige kredse i almindelighed bør til videnskabelige formål have adgang til de data, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken indberettes til Kommissionen (Eurostat), i overensstemmelse med princippet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (3).

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 6/2003 (4) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 6/2003 erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 163 af 6.6.1998, s. 1.

(2)  EUT L 185 af 17.7.2007, s. 9.

(3)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(4)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 45.


BILAG

»BILAG

LISTE OVER TABELLER, SOM MÅ FORMIDLES

A.   Kontinuitet i de eksisterende tabeller

For at sikre kontinuitet kan de eksisterende tabeller formidles af Kommissionen (Eurostat).

B.   Hovedtabeller

Følgende tabelsæt og delsæt heraf kan formidles:

Tabel

Beskrivelse

Note 1

Referenceperiode

Enheder

Note 2

Noter

B1

Sammenfatning af aktiviteter efter operationstype og transporttype

År, kvartal

1 000 t

Mio. ton-km

Køretøjs-km

Note 3

B2

Transport efter operationstype

År, kvartal

1 000 t

Mio. ton-km

Note 3

B3

Transport efter godstype

År

1 000 t

Mio. ton-km

 

B4.1

International transport efter pålæsnings- og aflæsningsland (total for alle indberettende lande)

År

1 000 t

Mio. ton-km

 

B4.2

Som for tabel B4.1, men med yderligere opdeling efter godstype

År

1 000 t

Mio. ton-km

 

B4.3

International transport efter pålæsnings- og aflæsningsland (med opdeling efter indberettende land)

År

1 000 t

Mio. ton-km

 

B4.4

Som for tabel B4.3, men med yderligere opdeling efter godstype

År

1 000 t

Mio. ton-km

 

B5.1

Transport efter pålæsningsregion

År

1 000 t

Mio. ton-km

Bevægelser

Note 4

B5.2

Transport efter aflæsningsregion

År

1 000 t

Mio. ton-km

Bevægelser

Note 4

B6.1

Transport efter distanceklasse

År

1 000 t

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B6.2

Som for tabel B6.1, men med yderligere opdeling efter godstype

År

1 000 t

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B7

Transport efter akselkonfiguration

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B8

Transport efter køretøjets alder

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B9

Transport efter køretøjets tilladte totalvægt

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B10

Transport efter køretøjets lasteevne

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B11

Transport efter NACE-branche

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B12

Køretøjsbevægelser, læsset og tomt køretøj

År

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B13.1

Køretøjsbevægelser i transittrafik efter transitland, efter læsset/tomt køretøj og efter køretøjets tilladte totalvægt (total for alle indberettende lande)

År, kvartal

1 000 t

Bevægelser

 

B13.2

Køretøjsbevægelser i transittrafik efter transitland (med opdeling efter indberettende land)

År

1 000 t

Bevægelser

 

B14

Transport af farligt gods efter typen af farligt gods

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B15

Transport efter fragttype

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B16

Transport efter fragttype og distanceklasse

År

1 000 t

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B17

National transport efter pålæsnings- og aflæsningsregion, efter indberettende land

År

1 000 t

Mio. ton-km

Bevægelser

Note 5

B18

International transport efter pålæsnings- og aflæsningsregion, total for alle indberettende lande

År

1 000 t

Mio. ton-km

Bevægelser

Note 6

Note 1:

Medmindre andet er angivet, indeholder tabellerne en opdeling efter indberettende land.

Note 2:

Følgende måleenheder beregnes internt for alle tabeller:

 

1 000 t

 

Mio. ton-km

 

Mio. køretøjs-km (med læs, uden læs)

 

Bevægelser (med læs, uden læs)

 

Antal køretøjsposter anvendt til at beregne tabelcellen

Denne kolonne angiver de måleenheder, som normalt vil blive tilbudt brugerne. Der kan formidles andre måleenheder, hvis brugerne anmoder herom.

Alt efter brugernes behov kan tabellerne baseres på variabler vedrørende turen (oplysninger fra A2-datasæt) eller på operationer vedrørende godset (oplysninger fra A3-datasæt) (se Rådets forordning (EF) nr. 1172/98). Bevægelserne vil derfor enten blive mærket som antal ture eller antal basistransportoperationer. Transitbevægelser vil blive mærket som sådanne.

Note 3:

Operationstype opdeles som følger:

—   National tur: på- og aflæsningssted ligger begge i det indberettende land

—   International tur: på- eller aflæsningssted eller begge ligger i et andet land (andre lande) end det indberettende land (= summen af følgende 4 kategorier):

—   udgående trafik (gods pålæsset i det indberettende land): turen starter i det indberettende land, men slutter andetsteds

—   indgående trafik (gods aflæsset i det indberettende land): turen starter andetsteds, men slutter i det indberettende land

—   tredjelandskørsel: tur mellem to lande, hvoraf det ene ikke er det indberettende land

—   cabotagekørsel: tur mellem forskellige steder i et land, som ikke er det indberettende land.

Note 4:

Data efter pålæsnings- eller aflæsningsregion offentliggøres på NUTS-3 niveau.

Note 5:

Ved national transport offentliggøres pålæsnings- og aflæsningssteder på NUTS-2-niveau.

Note 6:

Ved international transport offentliggøres pålæsnings- og aflæsningssteder på NUTS-1-niveau.

C.   Tabeller vedrørende cabotagekørsel

Skal der leveres oplysninger om cabotagekørsel, som svarer til de oplysninger, der er tilgængelige i henhold til Rådets forordning (EF) 3118/93 (1), kan følgende sæt tabeller og delsæt af disse tabeller formidles:

 

Beskrivelse

Periode

Enhed

C1

Cabotagekørsel udført af transportvirksomheder fra hvert indberettende land, efter indberettende land

År

1 000 t

Mio. ton-km

C2

Cabotagekørsel udført af transportvirksomheder fra alle indberettende lande, efter land, hvori cabotagekørslen finder sted

År

1 000 t

Mio. ton-km

C3

Cabotagekørsel efter indberettende land og land, hvori cabotagekørslen finder sted

År

1 000 t

Mio. ton-km

D.   Tabeller for medlemsstaternes nationale myndigheder

For at gøre det muligt for de nationale myndigheder i en anden medlemsstat end det indberettende land at udarbejde komplette statistikker om vejgodstrafikken på deres nationale område, kan følgende aggregerede datafiler leveres til de nationale myndigheder:

 

Beskrivelse

Periode

Aggregeringsniveau

Note

Enheder

D1.1

Transportoperationer på nationalt plan (ture med læs)

År

indberettende land

pålæsningsland

aflæsningsland

godstype

transporttype

aldersklasse

distanceklasse

akselkonfiguration

Ton

Ton-km

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D1.2

Transport af farligt gods på nationalt plan (ture med læs)

År

indberettende land

pålæsningsland

aflæsningsland

farligt gods

transporttype

Ton

Ton-km

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D2

Transportoperationer på nationalt plan (ture uden læs)

År

indberettende land

oprindelsesland

bestemmelsesland

transporttype

aldersklasse

distanceklasse

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D3.1

Transportoperationer på regionalt plan (ture med læs)

År

indberettende land

pålæsningsregion

aflæsningsregion

akselkonfiguration

fragttype

aldersklasse

Ton

Ton-km

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D3.2

Transportoperationer på regionalt plan (ture med læs)

År

indberettende land

pålæsningsregion

godstype

akselkonfiguration

aldersklasse

Ton

Ton-km

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D3.3

Transportoperationer på regionalt plan (ture med læs)

År

indberettende land

aflæsningsregion

godstype

akselkonfiguration

aldersklasse

Ton

Ton-km

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D4

Transportoperationer på regionalt plan (ture uden læs)

År

indberettende land

oprindelsesregion

bestemmelsesregion

akselkonfiguration

aldersklasse

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D5

Transittransport (ture med og uden læs)

År

transitland

indberettende land

med læs/uden læs

oprindelsesregion

bestemmelsesregion

Ton

Bevægelser

Antal køretøjsposter

Note:

I D-tabellerne anvendes følgende klassificeringer:

—   transporttype: for egen regning/for fremmed regning

—   aldersklasse: tre klasser

—   distanceklasse: fire klasser

—   region: NUTS-3

—   akselkonfiguration: aggregeret efter typen af køretøj (lastbil, sættevognstog og påhængsvognstog).«


(1)  EFT L 279 af 12.11.1993, s. 1.


Top