EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0067

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 67/2010 af 30. november 2009 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net (Kodificeret udgave)

OJ L 27, 30.1.2010, p. 20–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 243 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013R1316

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/67/oj

30.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/20


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 67/2010

af 30. november 2009

om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net

(kodificeret udgave)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 156,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 af 18. september 1995 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

I henhold til traktatens artikel 155 skal Fællesskabet opstille et sæt retningslinjer omfattende mål og prioriteter samt hovedlinjerne i de aktioner, der påtænkes gennemført for transeuropæiske net, ligesom Fællesskabet kan støtte projekter for transeuropæiske net, der er af fælles interesse, og som støttes af medlemsstaterne. I henhold til samme artikel kan Fællesskabet yde støtte til projekter af fælles interesse, som fastlægges inden for rammerne af de afstukne retningslinjer.

(3)

Der bør fastsættes generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte i forbindelse med de transeuropæiske net med henblik på gennemførelsen af artikel 155.

(4)

Privat kapital bør i højere grad deltage i finansieringen af transeuropæiske net, og samarbejdet mellem den offentlige og private sektor bør udvikles.

(5)

Fællesskabets støtte kan navnlig antage form af forundersøgelser, lånegarantier og rentegodtgørelser. Rentegodtgørelser og lånegarantierne vedrører især finansiel støtte fra Den Europæiske Investeringsbank, eller andre offentlige eller private finansielle organer. Der kan i visse behørigt begrundede tilfælde blive tale om direkte investeringsstøtte.

(6)

Lånegarantierne bør ydes af Den Europæiske Investeringsfond på et forretningsmæssigt grundlag eller af andre finansielle organer, og Fællesskabets finansielle støtte kan helt eller delvis dække de præmier, der betales af lånegarantimodtagerne.

(7)

Fællesskabets støtte er især beregnet til at overvinde de finansielle hindringer, der kan opstå i et projekts igangsætningsfase.

(8)

Der bør fastsættes en grænse for Fællesskabets støtte i forhold til den samlede investering. Fællesskabets støttesats bør imidlertid hæves for at fremme etableringen af de prioriterede projekters grænseoverskridende forbindelser.

(9)

Etablering af offentlig-private partnerskaber (eller andre former for samarbejde mellem det offentlige og det private) forudsætter, at de institutionelle investorer indgår faste finansielle forpligtelser, der er tilstrækkelig attraktive til at mobilisere privat kapital. Ved at yde økonomisk støtte på et flerårigt grundlag kan Fællesskabet fjerne den usikkerhed, der bremser udviklingen af projekterne. Derfor bør der træffes bestemmelse om at yde finansieringsstøtte til de udvalgte projekter på grundlag af en flerårig retlig forpligtelse.

(10)

Fællesskabets støtte bør tildeles projekterne alt efter, i hvor høj grad de bidrager til opfyldelse af målene i traktatens artikel 154 og de øvrige mål og prioriteter, der er fastlagt i retningslinjerne som omhandlet i artikel 155. Der bør ligeledes tages hensyn til andre aspekter såsom den stimulerende virkning på den offentlige og private finansiering, projekternes direkte eller indirekte socioøkonomiske virkninger på navnlig beskæftigelsen samt konsekvenserne for miljøet.

(11)

Risikovillig kapital i investeringsfonde, der primært har til formål at skaffe risikovillig kapital til transeuropæiske netprojekter, bør tillades op til 1 % af det samlede beløb for perioden 2000-2006, så der kan indhøstes erfaringer med denne finansieringsform. Dette loft kan forhøjes op til 2 % efter en revision af dette instruments funktion. Der bør ligeledes foretages en undersøgelse af mulighederne for i fremtiden at udbygge dette.

(12)

Der bør, for at øge gennemsigtigheden og imødekomme forventningerne for så vidt angår projekter eller grupper af projekter med store finansielle behov over længere tid, udarbejdes vejledende flerårige programmer inden for specifikke sektorer eller områder. Programmerne bør indeholde en angivelse af det samlede årlige støttebeløb, der kan tildeles sådanne projekter eller grupper af projekter for en given periode. Støttebeløbene bør tjene som referenceramme for de årlige afgørelser om ydelse af finansiel støtte inden for de årlige budgetbevillinger, når projekterne er i overensstemmelse med de relevante vejledende flerårige programmer. De årlige beløb, der anføres i disse programmer, udgør imidlertid ikke budgetforpligtelser.

(13)

Kommissionen bør omhyggeligt vurdere projekternes potentielle økonomiske levedygtighed på grundlag af costbenefitanalyser og andre relevante kriterier samt deres finansielle rentabilitet.

(14)

Fællesskabets finansielle støtte i henhold til traktatens artikel 155, stk. 1, første afsnit, tredje led, skal være forenelig med Fællesskabets politik, navnlig med hensyn til net og vedrørende miljøbeskyttelse, konkurrence og offentlige udbud. Med henblik på miljøbeskyttelsen bør der foretages en vurdering af projekternes indvirkning på miljøet.

(15)

Det er nødvendigt at præcisere beføjelser og ansvarsområder vedrørende finanskontrollen for henholdsvis medlemsstaterne og Kommissionen.

(16)

Kommissionen skal sikre en effektiv samordning af alle de fællesskabsforanstaltninger, der berører de transeuropæiske net, navnlig tildeling af midlerne til de transeuropæiske net, strukturfondene, Samhørighedsfonden samt Den Europæiske Investeringsfond og Den Europæiske Investeringsbank.

(17)

Der bør fastsættes bestemmelse om anvendelse af effektive evaluerings-, overvågnings- og kontrolmetoder i forbindelse med Fællesskabets støtte.

(18)

Det er vigtigt, at der sikres en passende information, offentlighed og gennemskuelighed omkring de finansierede aktiviteter.

(19)

I betragtning af de transeuropæiske nets betydning er det hensigtsmæssigt, at der i denne forordning indsættes en finansieringsramme, jf. punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (5), på 4 874 880 000 EUR for gennemførelsen af forordningen for perioden 2000-2006.

(20)

Det er hensigtsmæssigt, at Rådet undersøger, hvorvidt de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, skal videreføres eller ændres i lyset af den samlede rapport, som Kommissionen forelægger inden udgangen af 2006.

(21)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Definition og anvendelsesområde

Denne forordning fastlægger betingelserne, reglerne og procedurerne for Fællesskabets støtte i henhold til traktatens artikel 155, stk. 1, første afsnit, tredje led, til projekter af fælles interesse inden for transeuropæiske net på telekommunikationsinfrastrukturområdet og til de projekter af fælles interesse på transport- og energiinfrastrukturområdet, som er omhandlet i artikel 20, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 680/2007 af 20. juni 2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet (7).

Artikel 2

Støtteberettigelse

Fællesskabsstøtte kan kun ydes til projekter af fælles interesse (i det følgende benævnt »projekter«), som fastlægges efter de retningslinjer, der er omhandlet i traktatens artikel 155, stk. 1, første afsnit, første led.

Støtte kan ligeledes ydes til dele af et projekt, for så vidt disse udgør teknisk og finansielt adskilte enheder.

Artikel 3

Støtteformer

1.   Fællesskabets støtte kan antage en eller flere af følgende former:

a)

Samfinansiering af projektundersøgelser, herunder forberedende undersøgelser, forundersøgelser, evalueringsundersøgelser og anden teknisk bistand til sådanne undersøgelser. Fællesskabets finansielle deltagelse kan normalt ikke overstige 50 % af de samlede undersøgelsesomkostninger. På anmodning af Kommissionen og med de berørte medlemsstaters samtykke kan Fællesskabets finansielle deltagelse i behørigt begrundede undtagelsestilfælde overstige 50-%'s-grænsen.

b)

Rentegodtgørelser i forbindelse med lån bevilget af Den Europæiske Investeringsbank eller andre offentlige eller private finansielle organer. Godtgørelserne kan som hovedregel ikke ydes i mere end fem år.

c)

Bidrag til lånegarantipræmier i Den Europæiske Investeringsfond eller andre finansielle institutter.

d)

Direkte investeringsstøtte i behørigt begrundede tilfælde.

e)

Risikovillig kapital til investeringsfonde eller tilsvarende finansielle foretagender, der primært har til formål at skaffe risikovillig kapital til transeuropæiske netprojekter, med inddragelse af betydelige investeringer fra den private sektor; denne type risikovillig kapital må ikke overstige 1 % af de budgetmidler, der er fastsat i artikel 19. Dette loft kan efter proceduren i artikel 18, stk. 2, forhøjes op til 2 % fra 2003 på baggrund af en revision af dette instruments funktion forelagt af Kommissionen for Europa-Parlamentet og Rådet. Den risikovillige kapital kan indskydes enten direkte i fonden eller tilsvarende finansielle foretagender eller i et passende fællesinvesteringsorgan, der forvaltes af samme kapitaladministratorer. Yderligere gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår risikovillig kapital er fastsat i bilag I.

2.   Fællesskabsbistanden, som er omhandlet i stk. 1 kombineres, når det er hensigtsmæssigt, for at opnå den størst mulige stimulerende virkning af de tilførte budgetmidler, der skal anvendes så økonomisk som muligt.

3.   De former for fællesskabsintervention, som er omhandlet i stk. 1, anvendes selektivt for at tage hensyn til de særlige karakteristika ved de forskellige berørte nettyper og sikre, at støtten ikke medfører konkurrencefordrejning mellem sektorens virksomheder.

4.   De finansielle ressourcer, der er afsat til trafikinfrastrukturprojekter i hele den i artikel 19 nævnte periode, bør anvendes på en sådan måde, at mindst 55 % tildeles til jernbaneprojekter – inklusive kombineret transport – og højst 25 % tildeles til vejprojekter.

5.   Kommissionen fremmer navnlig anvendelsen af private finansieringskilder til projekter, som finansieres efter denne forordning, hvor multiplikatoreffekten af Fællesskabets finansielle instrumenter kan maksimeres i offentlig-private partnerskaber. Hvert enkelt tilfælde vurderes konkret af Kommissionen, og hvor det er hensigtsmæssigt, i forhold til et eventuelt alternativ finansieret udelukkende med offentlige midler. For hvert enkelt projekt kræves den berørte medlemsstats støtte i overensstemmelse med traktaten.

Artikel 4

Betingelser for fællesskabsstøtte

1.   Fællesskabsstøtte ydes principielt kun, hvis gennemførelsen af et projekt støder på finansielle vanskeligheder.

2.   Fællesskabsstøtte må ikke overstige det minimumsbeløb, der skønnes nødvendigt for et projekts påbegyndelse.

3.   Uanset den valgte støtteform kan den samlede fællesskabsstøtte i henhold til denne forordning højst udgøre 10 % af de samlede investeringsomkostninger. Undtagelsesvis kan den samlede fællesskabsstøtte dog udgøre indtil 20 % af de samlede investeringsomkostninger i følgende tilfælde:

a)

projekter, der vedrører systemer for satellitbaseret positionsbestemmelse og navigation, jf. artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (8)

b)

prioriterede projekter vedrørende energinet

c)

strækninger i projekter af europæisk interesse – forudsat at projekterne er iværksat inden 2010 – der er anført i bilag III til beslutning nr. 1692/96/EF, og som har til formål at fjerne flaskehalse og/eller anlægge manglende strækninger, hvis disse er grænseoverskridende eller krydser naturlige barrierer, og bidrager til det indre markeds integration i det udvidede Fællesskab, fremmer sikkerheden, sikrer interoperabiliteten mellem de nationale net og/eller bidrager væsentligt til at forbedre balancen mellem transportformerne til fordel for de mest miljøskånsomme. Denne sats skal differentieres ud fra fordelene for andre lande, især nabomedlemsstater.

For projekter af fælles interesse, som svarer til beskrivelsen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1336/97/EF af 17. juni 1997 om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet (9), kan den samlede fællesskabsstøtte i henhold til denne forordning udgøre indtil 30 % af de samlede investeringsomkostninger.

4.   De finansielle midler, som er omhandlet i denne forordning, er i princippet ikke bestemt til projekter eller projektfaser, som får støtte fra andre finansieringskilder på fællesskabsbudgettet.

5.   For de i stk. 3 omhandlede projekter og under overholdelse af denne forordnings øvrige bestemmelser, er den retlige forpligtelse flerårig, og de budgetmæssige forpligtelser indgås i årlige trancher.

Artikel 5

Vejledende flerårige fællesskabsprogrammer

1.   Kommissionen kan, med forbehold af artikel 6, efter proceduren i artikel 18, stk. 2, og med henblik på at gøre Fællesskabets indsats mere effektiv sektor for sektor udarbejde et vejledende flerårigt program, (i det følgende benævnt »program«), på grundlag af de i traktatens artikel 155, stk. 1, omhandlede retningslinjer. Programmet baseres på støtteansøgninger i henhold til artikel 8 og bygger bl.a. på oplysninger fra medlemsstaterne, især de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9.

2.   Programmet sammensættes udelukkende af projekter af fælles interesse og/eller sammenhængende grupper af projekter af fælles interesse, der tidligere er fastlagt inden for rammerne af de retningslinjer, der er omhandlet i traktatens artikel 155, stk. 1, på specifikke områder med betydelige finansielle behov over en længere periode.

3.   Programmet omfatter for hvert projekt eller hver gruppe af projekter de vejledende beløb for ydelse af finansiel støtte i henhold til budgetmyndighedens årlige afgørelser. Der må ikke anvendes mere end 75 % af budgetmidlerne i artikel 19 til vejledende flerårige programmer.

4.   Programmet tjener som referenceramme for de årlige afgørelser om tildeling af fællesskabsstøtte til projekter inden for rammerne af de årlige budgetbevillinger. Kommissionen underretter regelmæssigt det i artikel 18, stk. 1, nævnte udvalg om, hvordan programmerne forløber, og om afgørelser, Kommissionen træffer om tildeling af fællesskabsstøtte til disse projekter. Den dokumentation, der vedlægges Kommissionens foreløbige budgetforslag, skal omfatte en rapport om, hvordan gennemførelsen af hvert flerårigt vejledende program forløber i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (10).

Programmet skal tages op til fornyet overvejelse mindst midtvejs i forløbet eller på baggrund af, hvordan projekterne eller grupperne af projekter rent faktisk forløber, og det revideres om nødvendigt efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

Programmet skal også indeholde angivelser af andre kilder til finansiering af de pågældende projekter, navnlig andre fællesskabsinstrumenter og Den Europæiske Investeringsbank.

5.   Hvis der sker betydelige ændringer i gennemførelsen af projekterne eller grupperne af projekter underretter den berørte medlemsstat straks Kommissionen herom.

Hvis det som følge af disse ændringer skulle blive nødvendigt at ændre de vejledende samlede beløb, som programmet omfatter for projekterne, træffes der afgørelse herom efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

Artikel 6

Kriterier for projektudvælgelse

1.   Støtte til projekter ydes under hensyn til, i hvor høj grad de bidrager til opfyldelsen af de i traktatens artikel 154 omhandlede mål og de øvrige mål og prioriteter, der er fastlagt i retningslinjerne nævnt i artikel 155, stk. 1.

2.   Ved gennemførelsen af denne forordning sikrer Kommissionen overensstemmelse mellem sine beslutninger om at yde fællesskabsstøtte og de prioriterede mål, der er opført i retningslinjerne for de forskellige sektorer i henhold til traktatens artikel 155, stk. 1. Dette omfatter overensstemmelse med ethvert krav, som fastsættes i disse retningslinjer i form af en procentdel af den samlede fællesskabsstøtte.

3.   Fællesskabsstøtten er beregnet på projekter, som er potentielt økonomisk levedygtige, og hvis finansielle rentabilitet skønnes utilstrækkelig på ansøgningstidspunktet.

4.   I beslutningen om at yde fællesskabsstøtte bør der også tages hensyn til:

a)

projektets modenhed

b)

fællesskabsdeltagelsens stimulerende virkning på offentlig og privat finansiering

c)

finansieringspakkens soliditet

d)

direkte eller indirekte socioøkonomiske virkninger, navnlig for beskæftigelsen

e)

konsekvenser for miljøet.

5.   Navnlig for grænseoverskridende projekters vedkommende skal der også tages hensyn til den tidsmæssige samordning af de enkelte projektdele.

Artikel 7

Forenelighed

Projekter, der finansieres efter denne forordning, skal være i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og Fællesskabets politik på forskellige områder, herunder navnlig miljøbeskyttelse, konkurrence og offentlige udbud.

Artikel 8

Indgivelse af støtteansøgning

Støtteansøgninger indgives til Kommissionen af de pågældende medlemsstater eller, efter aftale med disse, af de direkte berørte offentlige eller private foretagender eller organer.

Kommissionen skal fastslå, at der foreligger en aftale med de pågældende medlemsstater.

Artikel 9

Oplysninger til vurdering og identifikation af ansøgningerne

1.   Støtteansøgningen skal indeholde alle de oplysninger, der ifølge artikel 4, 6 og 7 er nødvendige for gennemgangen af projektet, herunder navnlig:

a)

hvis ansøgningen vedrører et projekt:

i)

det for projektets gennemførelse ansvarlige organ,

ii)

en projektbeskrivelse samt den påtænkte form for fællesskabsstøtte,

iii)

resultaterne af costbenefitanalyserne, herunder resultaterne af analysen af den potentielle økonomiske levedygtighed og analysen af den finansielle rentabilitet,

iv)

projektets placering på forbindelseslinjer og knudepunkter i henhold til retningslinjerne på transportområdet,

v)

overensstemmelsen med regionalplanlægningen,

vi)

sammenfattende beskrivelse af miljøvirkningerne på grundlag af vurderinger foretaget i henhold til Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (11),

vii)

en angivelse af, at andre muligheder for offentlig og privat finansiering, herunder Den Europæiske Investeringsfond og Den Europæiske Investeringsbank, er blevet undersøgt,

viii)

en finansieringsplan med angivelse af beløbene i euro eller national valuta og alle komponenter i finansieringspakken, herunder forventet og tildelt støtte fra Fællesskabet, i de forskellige former som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og støtte fra lokale, regionale eller nationale administrative organer samt fra private kilder;

b)

hvis ansøgningen vedrører en undersøgelse: dennes emne og formål samt den påtænkte metodologi og fremgangsmåde;

c)

en foreløbig tidsplan for arbejdet;

d)

en beskrivelse af, hvorledes den berørte medlemsstat vil kontrollere anvendelsen af de midler, der ansøges om.

2.   Ansøgerne meddeler Kommissionen alle yderligere relevante oplysninger, som Kommissionen har brug for, såsom parametre, retningslinjer og hypoteser, som costbenefitanalyser er baseret på.

3.   Kommissionen kan indhente alle de tekniske udtalelser, der er nødvendige for at vurdere ansøgningen, herunder en udtalelse fra Den Europæiske Investeringsbank.

Artikel 10

Ydelse af støtte

Kommissionen beslutter i overensstemmelse med traktatens artikel 274 at yde støtte i henhold til denne forordning efter en vurdering af ansøgningerne på grundlag af udvælgelseskriterierne. I forbindelse med projekter, der er omhandlet i det relevante vejledende flerårige program, som udarbejdes i henhold til artikel 5, træffer Kommissionen de årlige afgørelser om at tildele støtte under iagttagelse af de i dette program fastlagte vejledende beløb. I forbindelse med andre projekter vedtages der foranstaltninger efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Kommissionen meddeler støttemodtagerne og medlemsstaterne sin beslutning direkte.

Artikel 11

Finansielle bestemmelser

1.   Fællesskabsstøtten kan kun dække udgifter, der vedrører gennemførelsen af projekterne, og som afholdes af støttemodtagerne eller en tredjepart, der har fået pålagt gennemførelsen.

2.   Udgifter, der er afholdt inden den dato, hvor støtteansøgningen kommer Kommissionen i hænde, er ikke støtteberettigede.

3.   Kommissionens beslutninger om at yde støtte i medfør af artikel 10 betragtes som udgifter, der er tilladt i henhold til budgettet.

4.   Normalt består betalingerne af forskud, ratebetalinger og en afsluttende betaling. Forskuddet, som normalt ikke må overstige 50 % af den første årsrate, udbetales, så snart støtteansøgningen er godkendt. Ratebetalingerne foretages efter anmodning under hensyn til de fremskridt, der er gjort i gennemførelsen af projektet eller undersøgelsen, og om nødvendigt under hensyn til reviderede finansieringsplaner efter stringente og gennemskuelige principper.

5.   Ved betalingerne skal der tages hensyn til, at infrastrukturprojekternes gennemførelse strækker sig over en årrække, dvs. at der må drages omsorg for, at finansieringen også bliver flerårig.

6.   Kommissionen foretager den afsluttende betaling efter at have godkendt den endelige rapport om projektet eller undersøgelsen, som støttemodtageren skal indsende med angivelse af samtlige udgifter, der faktisk har været afholdt.

7.   Kommissionen fastlægger efter proceduren i artikel 18, stk. 2, en plan for, hvordan, hvornår og med hvilke beløb rentegodtgørelser, tilskud til garantipræmier og støtte i form af risikovillig kapital til investeringsfonde eller tilsvarende finansielle foretagender, der primært har til formål at skaffe risikovillig kapital til transeuropæiske netprojekter, skal udbetales.

Artikel 12

Finanskontrol

1.   For at sikre, at de projekter, der finansieres efter denne forordning, gennemføres på rette måde, træffer medlemsstaterne og Kommissionen, hver inden for sit kompetenceområde, de nødvendige foranstaltninger til:

a)

regelmæssigt at kontrollere, at de af Fællesskabet finansierede projekter og undersøgelser forløber korrekt

b)

at forebygge og forfølge uregelmæssigheder

c)

at tilbagesøge midler, der er gået tabt som følge af uregelmæssigheder, herunder renter af for sent foretagne tilbagebetalinger, i overensstemmelse med de af Kommissionen fastsatte regler. Medmindre medlemsstaten og/eller den gennemførende offentlige myndighed godtgør, at de ikke er skyld i uregelmæssigheden, er medlemsstaten subsidiært ansvarlig for tilbagebetalingen af uberettiget udbetalte beløb.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de foranstaltninger, der træffes i den henseende, og de giver navnlig Kommissionen en beskrivelse af de etablerede kontrol- og forvaltningsordninger, der skal sikre, at projekter og undersøgelser gennemføres korrekt.

3.   Medlemsstaterne stiller alle relevante nationale rapporter om kontrollen af de pågældende projekter til rådighed for Kommissionen.

4.   Uanset medlemsstaternes kontrol i medfør af nationale love og administrative bestemmelser, og uden at traktatens artikel 246 og den kontrol, der foretages på grundlag af traktatens artikel 279 berøres heraf, kan Kommissionen ved sine tjenestemænd eller andre ansatte, bl.a. ved stikprøvekontrol, på stedet kontrollere de projekter, der finansieres efter denne forordning, og gennemgå de kontrolsystemer og -foranstaltninger, der er udarbejdet af de nationale myndigheder, som underretter Kommissionen om de dispositioner, de har truffet i denne forbindelse.

5.   Inden der foretages kontrol på stedet, underretter Kommissionen den pågældende medlemsstat derom for at opnå den nødvendige bistand. Kommissionens anvendelse af eventuel kontrol på stedet uden varsel sker efter aftaler, der indgås i henhold til forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. Medlemsstatens tjenestemænd eller andre ansatte kan deltage i kontrollen.

Kommissionen kan anmode den pågældende medlemsstat om at foretage en kontrol på stedet til konstatering af, at betalingsanmodningen er i overensstemmelse med bestemmelserne. Kommissionens tjenestemænd eller andre ansatte kan deltage i denne kontrol og skal deltage, hvis den berørte medlemsstat anmoder herom.

Kommissionen påser, at den kontrol, den foretager, koordineres, således at der undgås gentagelser af kontrollen af samme forhold inden for samme tidsrum. Den pågældende medlemsstat og Kommissionen giver straks hinanden meddelelse om resultaterne af den gennemførte kontrol.

6.   Når der er tale om fællesskabsstøtte til direkte berørte offentlige eller private foretagender eller organer, foretager Kommissionen i det omfang, det er hensigtsmæssigt, kontrollen i samarbejde med medlemsstaten.

7.   I en periode på fem år efter den sidste udbetaling til et projekt stiller de ansvarlige organer og myndigheder og direkte berørte offentlige eller private foretagender eller organer alle udgiftsbilag i forbindelse med et projekt til rådighed for Kommissionen.

Artikel 13

Nedsættelse, suspension og ophævelse af støtten

1.   Hvis gennemførelsen af en aktion giver grund til at formode, at en del af eller hele den bevilgede finansielle støtte er uberettiget, foretager Kommissionen en passende undersøgelse af sagen og anmoder bl.a. medlemsstaten eller de myndigheder eller organer, som medlemsstaten har udpeget til iværksættelsen af aktionen, om at fremkomme med deres bemærkninger inden for en given frist.

2.   Efter den i stk. 1 omhandlede undersøgelse kan Kommissionen nedsætte, suspendere eller ophæve støtten til aktionen, hvis undersøgelsen bekræfter, at der foreligger en uregelmæssighed, at en af de betingelser, der er anført i beslutningen om støtte, ikke er opfyldt, eller navnlig at der foreligger en væsentlig ændring, der berører projektets art eller gennemførelsesvilkår, og som ikke har været forelagt Kommissionen til godkendelse.

Enhver uberettiget kumulation bevirker inddrivelse af de uberettiget udbetalte beløb.

3.   Bortset fra tilfælde, der er behørigt begrundet over for Kommissionen, annullerer Kommissionen støtte til projekter, som ikke er påbegyndt senest to år efter datoen for deres forventede start som angivet i beslutningen om tildeling af støtte.

4.   Ethvert beløb, som tilbagesøges som uretmæssigt udbetalt, tilbagebetales til Kommissionen.

5.   Er et projekt ikke afsluttet senest ti år efter tildeling af økonomisk støtte, kan Kommissionen under overholdelse af proportionalitetsprincippet og under hensyn til alle relevante faktorer kræve den ydede støtte tilbagebetalt.

Artikel 14

Samordning

Kommissionen sikrer samordning og sammenhæng mellem projekter og de i artikel 5, stk. 1, omhandlede programmer, der iværksættes i henhold til denne forordning, samt projekter, der iværksættes med bidrag fra fællesskabsbudgettet, Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond og Fællesskabets andre finansielle instrumenter.

Artikel 15

Vurdering, overvågning og evaluering

1.   Medlemsstaterne og Kommissionen sørger for, at der sker effektiv overvågning og evaluering i forbindelse med gennemførelsen af projekter i henhold til denne forordning. Projekterne kan tilpasses efter resultaterne af overvågningen og evalueringen.

2.   For at sikre effektiviteten af fællesskabsstøtten foretager Kommissionen og de berørte medlemsstater en systematisk overvågning af projekternes forløb, om fornødent i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank eller andre relevante organer.

3.   Når Kommissionen modtager en ansøgning om støtte, foretager den, inden projektet godkendes, en vurdering af, om projektet opfylder betingelserne og kriterierne i artikel 4 og 6. Kommissionen opfordrer om fornødent Den Europæiske Investeringsbank eller andre relevante organer til at medvirke ved vurderingen.

4.   Kommissionen og medlemsstaterne foretager en bedømmelse af den måde, hvorpå projekterne og programmerne er blevet gennemført, og en evaluering af virkningen af deres gennemførelse, således at det kan bedømmes, om de oprindelige mål kan nås eller er blevet nået. Denne evaluering skal bl.a. omfatte en vurdering af projekternes indvirkning på miljøet på baggrund af gældende fællesskabsret. Kommissionen kan efter samråd med de berørte medlemsstater også kræve, at støttemodtageren forelægger en specifik evaluering af projekter eller grupper af projekter, der modtager støtte i henhold til denne forordning, eller stiller de oplysninger og den assistance til rådighed, som måtte være nødvendig for at evaluere sådanne projekter.

5.   Overvågningen udføres eventuelt under anvendelse af fysiske og finansielle indikatorer. Indikatorerne afhænger af projektets særlige karakter og dets mål. De sammenstilles, således at det fremgår:

a)

hvor langt man er kommet i projektforløbet i forhold til den oprindelige plan og den operationelle målsætning

b)

de ledelsesmæssige fremskridt og eventuelle problemer i denne forbindelse.

6.   Ved behandlingen af de enkelte støtteansøgninger tager Kommissionen hensyn til resultaterne af de vurderinger og evalueringer, der er foretaget i henhold til denne artikel.

7.   I de enkelte beslutninger om godkendelse af projekter og/eller i kontraktbestemmelserne vedrørende den finansielle støtte fastsættes der nærmere regler for overvågning og evaluering, jf. stk. 4 og 5.

Artikel 16

Information og offentlighed

1.   Aktiviteterne i henhold til denne forordning beskrives i en årlig beretning, som Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til vurdering. Denne beretning skal indeholde en evaluering af de resultater, som fællesskabsstøtten har ført til inden for forskellige anvendelsesområder, set i forhold til de oprindelige mål, samt et kapitel om indholdet og gennemførelsen af de nuværende flerårige programmer, især en redegørelse for de i artikel 5, stk. 4, andet afsnit, omhandlede revisioner.

2.   Støttemodtagerne drager omsorg for, at støtteforanstaltninger i henhold til denne forordning offentliggøres på passende vis, således at offentligheden gøres opmærksom på Fællesskabets rolle i forbindelse med projekternes gennemførelse.

De rådfører sig med Kommissionen med hensyn til, hvilke skridt der skal tages i denne henseende.

Artikel 17

Gennemførelse

Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af denne forordning.

Artikel 18

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg (i det følgende benævnt »udvalget«).

Den Europæiske Investeringsbank udpeger en ikke-stemmeberettiget repræsentant til udvalget.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 19

Finansiering

Finansieringsrammen for gennemførelsen af denne forordning er for perioden 2000-2006 på 4 874 880 000 EUR.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

Tildelingen af midler skal stå i forhold til gennemførelsens kvalitative og kvantitative niveau.

Artikel 20

Revisionsklausul

Inden udgangen af 2006 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en samlet rapport om erfaringerne med mekanismerne i denne forordning til ydelse af fællesskabsstøtte, navnlig mekanismerne og bestemmelserne i artikel 3.

Europa-Parlamentet og Rådet vurderer under anvendelse af proceduren i traktatens artikel 156, stk. 1, hvorvidt og på hvilke betingelser de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, skal videreføres eller ændres ud over den i artikel 19 nævnte periode.

Artikel 21

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2236/95 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 22

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 november 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

J. BUSEK

På Rådets vegne

Formand

B. ASK


(1)  Udtalelse af 10.6.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 24.11.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 26.11.2009.

(3)  EFT L 228 af 23.9.1995, s. 1.

(4)  Se bilag II.

(5)  EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

(6)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7)  EUT L 162 af 22.6.2007, s. 1.

(8)  EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1.

(9)  EFT L 183 af 11.7.1997, s. 12.

(10)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)  EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.


BILAG I

Gennemførelsesbestemmelser jf. artikel 3, stk. 1, litra e)

1.   Betingelser for Fællesskabets deltagelse i risikovillig kapital

Ansøgninger om finansiel støtte i henhold til artikel 3, stk. 1, litra e), i denne forordning, skal indeholde følgende oplysninger, der skønnes tilfredsstillende af udvalget i artikel 18, stk. 1, og som skal udgøre grundlaget for beslutningerne om tildeling af støtte:

et informationsmemorandum, der indeholder de væsentlige bestemmelser i fondens lovpligtige dokumentation, herunder dens juridiske og forvaltningsmæssige struktur

detaljerede retningslinjer for dens investeringer, herunder oplysninger om målprojekter

oplysninger om private investorers deltagelse

oplysninger om geografisk dækning

oplysninger om fondens finansielle levedygtighed

oplysninger om investorernes ret til at træffe afhjælpende foranstaltninger, hvis fonden ikke indfrier de tilsagn, den har givet

oplysninger om praksis for udtræden af fonden og arrangementer med henblik på ophævelse af fonden

investorernes ret til repræsentation i udvalgene.

Inden der træffes beslutning om tildeling af støtte, skal den formidlende investeringsfond eller andre tilsvarende finansieringsinstitutter påtage sig at investere en sum, der mindst svarer til to en halv gange Fællesskabets bidrag, i projekter, der på forhånd er fastlagt som projekter af fælles interesse i overensstemmelse med traktatens artikel 155, stk. 1, første afsnit, første led.

Hvis Fællesskabets støtte til investeringsfonde eller tilsvarende finansielle foretagender ydes i form af risikovillig kapital, ydes den principielt kun, hvis Fællesskabets bidrag med hensyn til risiko er på »pari-passu«-højde med de andre investorer i fonden.

Investeringsfonde eller tilsvarende finansielle foretagender, der modtager støtte, skal følge sunde finansielle principper.

2.   Begrænsninger for deltagelse og maksimal investering

Bidrag i henhold til artikel 3, stk. 1, litra e), må ikke overstige 1 % af det samlede beløb for den i artikel 19 omhandlede periode. Dette loft kan imidlertid forhøjes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra e).

Fællesskabets støtte i henhold til artikel 3, stk. 1, litra e), må ikke overstige 20 % af den samlede kapital i en investeringsfond eller i et tilsvarende finansielt foretagende.

3.   Forvaltning af Fællesskabets bidrag

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) forvalter Fællesskabets bidrag. De nærmere bestemmelser og vilkår for gennemførelsen af fællesskabsstøtten i henhold til artikel 3, stk. 1, litra e), herunder overvågning og kontrol, fastsættes i en samarbejdsaftale mellem Kommissionen og EIF under hensyntagen til bestemmelserne i dette bilag.

4.   Andre bestemmelser

Bestemmelserne om vurdering, overvågning og evaluering som fastsat i denne forordning gælder fuldt ud for artikel 3, stk. 1, litra e), herunder også bestemmelserne om betingelserne for fællesskabsstøtte, finanskontrol og nedsættelse, suspension og ophævelse af støtte. Dette skal bl.a. sikres ved passende bestemmelser i samarbejdsaftalen mellem Kommissionen og EIF og passende aftaler med investeringsfonde eller tilsvarende finansielle foretagender, hvori den nødvendige kontrol af individuelle projekter af fælles interesse fastsættes. Der skal tages passende skridt til at sikre, at Revisionsretten kan udføre sin opgave, specielt for at kontrollere den formelle rigtighed af de foretagne betalinger.

Betalinger i henhold til artikel 3, stk. 1, litra e), er omfattet af artikel 11, stk. 7, uanset artikel 11, stk. 6. Ved udløbet af investeringsperioden eller eventuelt tidligere tilbageføres alle beløb, der udbetales som afkast af investeret kapital eller udlodning af overskud samt kapitalgevinster og alle andre udlodninger, der tilfalder investorer, til Fællesskabets budget.

Alle beslutninger om risikovillig kapital i henhold til artikel 3, stk. 1, litra e), forelægges for det i artikel 18, stk. 1, nævnte udvalg.

Kommissionen aflægger i henhold til artikel 3, stk. 1, litra e), regelmæssigt beretning til nævnte udvalg om anvendelsen af risikovillig kapital.

Inden udgangen af 2006 gennemfører Kommissionen inden for rammerne af artikel 15 en evaluering af foranstaltninger, der er gennemført i henhold til artikel 3, stk. l, litra e), navnlig af deres udbytte, af deres virkninger på iværksættelsen af transeuropæiske netprojekter, der har modtaget støtte, og af private investorers deltagelse i de finansierede projekter.


BILAG II

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Rådets forordning (EF) nr. 2236/95

(EFT L 228 af 23.9.1995, s. 1)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1655/1999

(EFT L 197 af 29.7.1999, s. 1)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 788/2004

(EUT L 138 af 30.4.2004, s. 17)

Udelukkende artikel 1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 807/2004

(EUT L 143 af 30.4.2004, s. 46)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1159/2005

(EUT L 191 af 22.7.2005, s. 16)

 


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2236/95

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2

Artikel 4, stk.1, litra a) – e)

Artikel 3, stk.1, litra a) – e)

Artikel 4, stk. 1, litra f)

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 3, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 3, stk. 5

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 5a

Artikel 5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1a

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 3

Artikel 6, stk. 3, indledende tekst

Artikel 6, stk. 4, indledende tekst

Artikel 6, stk. 3, første led

Artikel 6, stk. 4, litra a)

Artikel 6, stk. 3, andet led

Artikel 6, stk. 4, litra b)

Artikel 6, stk. 3, tredje led

Artikel 6, stk. 4, litra c)

Artikel 6, stk. 3, fjerde led

Artikel 6, stk. 4, litra d)

Artikel 6, stk. 3, femte led

Artikel 6, stk. 4, litra e)

Artikel 6, stk. 4

Artikel 6, stk. 5

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8, første punktum

Artikel 8, første afsnit

Artikel 8, andet punktum

Artikel 8, andet afsnit

Artikel 9, stk.1, indledning

Artikel 9, stk.1, indledning

Artikel 9, stk.1, litra a), indledning

Artikel 9, stk.1, litra a), indledning

Artikel 9, stk.1, litra a), første led

Artikel 9, stk.1, litra a), nr. i)

Artikel 9, stk.1, litra a), andet led

Artikel 9, stk.1, litra a), nr. ii)

Artikel 9, stk.1, litra a), tredje led

Artikel 9, stk.1, litra a), nr. iii)

Artikel 9, stk.1, litra a), fjerde led

Artikel 9, stk.1, litra a), nr. iv)

Artikel 9, stk.1, litra a), femte led

Artikel 9, stk.1, litra a), nr. v)

Artikel 9, stk.1, litra a), sjette led

Artikel 9, stk.1, litra a), nr. vi)

Artikel 9, stk.1, litra a), syvende led

Artikel 9, stk.1, litra a), nr. vii)

Artikel 9, stk. 1, litra a), ottende led

Artikel 9, stk.1, litra a), nr. viii)

Artikel 9, stk.1, litra b), c) og d)

Artikel 9, stk.1, litra b), c) og d)

Artikel 9, stk. 2 og 3

Artikel 9, stk. 2 og 3

Artikel 10 og 11

Artikel 10 og 11

Artikel 12, stk. 1, indledning

Artikel 12, stk. 1, indledning

Artikel 12, stk. 1, første led

Artikel 12, stk. 1, litra a)

Artikel 12, stk. 1, andet led

Artikel 12, stk. 1, litra b)

Artikel 12, stk. 1, tredje led

Artikel 12, stk. 1, litra c)

Artikel 12, stk. 2-7

Artikel 12, stk. 2-7

Artikel 13, stk. 1 og 2

Artikel 13, stk. 1 og 2

Artikel 13, stk. 2a

Artikel 13, stk. 3

Artikel 13, stk. 3

Artikel 13, stk. 4

Artikel 13, stk. 4

Artikel 13, stk. 5

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15, stk. 1 til 4

Artikel 15, stk. 1 til 4

Artikel 15, stk. 5, indledning

Artikel 15, stk. 5, indledning

Artikel 15, stk. 5, første led

Artikel 15, stk. 5, litra a)

Artikel 15, stk. 5, andet led

Artikel 15, stk. 5, litra b)

Artikel 15, stk. 6 og 7

Artikel 15, stk. 6 og 7

Artikel 16, stk. 1

Artikel 16, stk. 1

Artikel 16, stk. 2, første punktum

Artikel 16, stk. 2, første afsnit

Artikel 16, stk. 2, andet punktum

Artikel 16, stk. 2, andet afsnit

Artikel 17, stk. 1

Artikel 17

Artikel 17, stk. 2, første punktum

Artikel 18, stk. 1, første afsnit

Artikel 17, stk. 2, andet punktum

Artikel 18, stk. 1, andet afsnit

Artikel 17, stk. 3

Artikel 18, stk. 2

Artikel 17, stk. 4

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19, første punktum

Artikel 20, første afsnit

Artikel 19, andet punktum

Artikel 20, andet afsnit

Artikel 21

Artikel 20

Artikel 22

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III


Top