Help Print this page 

Document 32010L0078

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) EØS-relevant tekst
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2018; ophævet ved 32014L0065 og forlænget ved <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/AUTO/?uri=CELEX:32016L1034>>32016L1034&&
OJ L 331, 15.12.2010, p. 120–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 277 - 318

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/78/oj
Multilingual display
Text

15.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/120


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/78/EU

af 24. november 2010

om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 50, artikel 53, stk. 1 og artikel 62 og 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Finanskrisen i 2007 og 2008 afslørede væsentlige mangler ved finansielle tilsyn, både i bestemte tilfælde og i det finansielle system som helhed. De nationalt baserede tilsynsmodeller har ikke været tilpasset den nuværende situation med finansiel globalisering og de integrerede og indbyrdes sammenhængende finansielle markeder i Europa, hvor mange finansielle institutioner driver forretning på tværs af grænserne. Krisen afslørede mangler inden for samarbejde, koordinering, konsekvent anvendelse af EU-retten og tilliden mellem de nationale kompetente myndigheder.

(2)

I flere beslutninger før og under finanskrisen har Europa-Parlamentet opfordret til at gå i retning af et mere integreret europæisk tilsyn for at sikre reelt lige vilkår for alle aktører på EU-plan, og afspejle de finansielle markeders voksende integration i EU (i sine beslutninger af 13. april 2000 om meddelelse fra Kommissionen om etablering af en ramme for finansielle tjenesteydelser: en handlingsplan, af 21. november 2002 om tilsyn med finansielle institutioner, af 11. juli 2007 om politikken for finansielle tjenesteydelser (2005-2010) — hvidbog, af 23. september 2008 med henstillinger til Kommissionen om hedgefonde og private equity og af 9. oktober 2008 med henstillinger til Kommissionen om Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige tilsynsstruktur samt i sine holdninger af 22. april 2009 om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) og af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer).

(3)

I november 2008 gav Kommissionen en højniveaugruppe med Jacques de Larosière som formand mandat til at fremsætte anbefalinger om, hvordan de europæiske tilsynsordninger kan styrkes for at forbedre beskyttelsen af borgerne og genoprette tilliden til det finansielle system. I sin endelige rapport (de Larosière-rapporten), som blev fremlagt den 25. februar 2009 anbefalede højniveaugruppen, at tilsynssystemet styrkes for at nedsætte risikoen for og omfanget af kommende finanskriser. Den anbefalede at indføre omfattende reformer af strukturen i tilsynet med Unionens finanssektor. De Larosière-rapporten anbefalede endvidere, at der oprettes et europæisk finanstilsynssystem (ESFS), der omfatter tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) - én myndighed for hver af bank-, værdipapir-, forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordningssektorerne samt et europæisk råd for systemiske risici.

(4)

I sin meddelelse af 4. marts 2009 om fremdrift i den europæiske genopretning foreslog Kommissionen at fremlægge et udkast til lovgivning om oprettelse af ESFS, og i sin meddelelse af 27. maj 2009 om finansielt tilsyn i Europa gjorde den nærmere rede for, hvordan dette nye tilsynssystem kan udformes.

(5)

Det Europæiske Råd anbefalede i sine konklusioner fra mødet den 18. og 19. juni 2009, at der blev oprettet et europæisk finanstilsynssystem, der omfatter tre nye ESA'er. Formålet med systemet bør være at opgradere kvaliteten af og konsekvensen i det nationale tilsyn, styrke det overordnede tilsyn med grænseoverskridende koncerner og fastlægge et fælles europæisk regelsæt, der gælder for alle finansielle institutioner på det indre marked. Det understregede, at ESA'erne også bør have tilsynsbeføjelser over for kreditvurderingsbureauer, og opfordrede Kommissionen til at fremsætte konkrete forslag til, hvordan ESFS kan spille en vigtig rolle i krisesituationer.

(6)

Den 23. september 2009 vedtog Kommissionen forslag til tre forordninger om oprettelse af ESFS, herunder om oprettelse af de tre ESA'er.

(7)

For at ESFS kan fungere effektivt, er det nødvendigt at foretage ændringer i EU-retsakter inden for de tre ESA'ers aktivitetsområde. De pågældende ændringer vedrører fastlæggelsen af omfanget af visse af ESA'ers beføjelser, integration af visse beføjelser oprettet ved EU-retsakter og ændringer, som skal sikre ESA'ernes gnidningsfrie og effektive virkemåde i forbindelse med ESFS.

(8)

Oprettelsen af de tre ESA'er bør følges op med udarbejdelse af et fælles regelsæt, der sikrer konsekvent harmonisering og ensartet anvendelse og således bidrager til et mere effektivt indre marked.

(9)

I henhold til forordningerne om oprettelse af ESFS kan ESA'erne udarbejde udkast til tekniske standarder på de områder, der specifikt er fastsat i den relevante lovgivning, som forelægges Kommissionen til vedtagelse i overensstemmelse med artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) ved hjælp af delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter. Dette direktiv bør fastlægge et første sæt af sådanne områder, uden at dette berører tilføjelsen af yderligere områder i fremtiden.

(10)

Den relevante lovgivning bør definere de områder inden for hvilke ESA'erne tillægges beføjelse til at udarbejde udkast til tekniske standarder, og hvordan disse standarder bør vedtages. Den relevante lovgivning bør fastsætte elementer, vilkår og specifikationer i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, når der er tale om delegerede retsakter.

(11)

Der bør ved fastlæggelsen af områder for tekniske standarder findes en passende balance mellem udarbejdelse af et enkelt sæt harmoniserede regler og undgåelse af ubehørigt kompliceret regulering og håndhævelse. Kun de områder bør udvælges, hvor konsekvente tekniske regler vil bidrage væsentligt og effektivt til opfyldelse af den relevante lovgivnings målsætninger, samtidig med at det sikres, at politiske beslutninger træffes af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter de sædvanlige procedurer.

(12)

Områder, der er omfattet af tekniske standarder, bør være rent tekniske områder, hvor der er behov for tilsynseksperter til at udvikle standarderne. De tekniske standarder, der vedtages som delegerede retsakter, bør yderligere udvikle, specificere og fastlægge betingelserne for konsekvent harmonisering af de regler, der indgår i basisretsakter vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, som supplerer eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt. Tekniske standarder, der vedtages som gennemførelsesretsakter, bør fastsætte vilkårene for en ensartet gennemførelse af retligt bindende EU-retsakter. Tekniske standarder bør ikke indebære politikvalg.

(13)

Når der er tale om reguleringsmæssige tekniske standarder, er det hensigtsmæssigt at indføre den procedure, der er omhandlet i artikel 10 til 14 i henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (4), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (5) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (6). Gennemførelsesmæssige tekniske standarder bør vedtages efter proceduren i artikel 15 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010. Det Europæiske Råd har godkendt den såkaldte Lamfalussyprocedure med fire niveauer med henblik på at gøre lovgivningsprocessen inden for EU's finanslovgivning mere effektiv og gennemsigtig. Kommissionen har beføjelse til at vedtage niveau 2-foranstaltninger på mange områder, og en lang række niveau 2-kommissionsforordninger og -direktiver er trådt i kraft. I tilfælde hvor de reguleringsmæssige tekniske standarder er udarbejdet med henblik på videreudvikling, præcisering eller fastlæggelse af betingelserne for anvendelse af sådanne niveau 2-foranstaltninger, bør de først vedtages, når de relevante niveau 2-foranstaltninger er vedtaget, og bør være forenelige med den pågældende niveau 2-foranstaltning.

(14)

Bindende tekniske standarder bidrager til et fælles regelsæt for lovgivning vedrørende finansielle tjenester som godkendt af Det Europæiske Råd i dets konklusioner fra juni 2009. I det omfang visse krav i Unionens lovgivningsmæssige retsakter ikke er fuldt ud harmoniseret og i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet for tilsyn, bør bindende tekniske standarder, der videreudvikler, præciserer eller fastlægger betingelserne for anvendelse af disse krav, ikke være til hinder for, at medlemsstaterne kan kræve yderligere oplysninger eller indføre strengere krav. Tekniske standarder bør derfor give medlemsstaterne mulighed herfor på specifikke områder, når de pågældende lovgivningsmæssige retsakter indeholder bestemmelser om sådanne hensyn.

(15)

Som fastlagt i forordningerne om oprettelse af ESFS bør ESA'erne, hvis det er hensigtsmæssigt, inden de forelægger tekniske standarder for Kommissionen, gennemføre åbne offentlige høringer herom og foretage en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved.

(16)

Der bør være mulighed for, at tekniske standarder kan indeholde bestemmelser om overgangsforanstaltninger med hensigtsmæssige frister, hvis omkostningerne i forbindelse med en øjeblikkelig gennemførelse ville være for høje i forhold til fordelene herved.

(17)

Forordningerne om oprettelse af ESFS indfører en mekanisme til bilæggelse af tvister mellem nationale kompetente myndigheder. Er en kompetent myndighed uenig i en anden kompetent myndigheds tiltag eller mangel på tiltag — med hensyn til fremgangsmåde eller indhold — på områder fastlagt i EU-retsakter i medfør af forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, hvor lovgivningen kræver samarbejde, koordinering eller fælles beslutningstagning mellem nationale kompetente myndigheder i flere medlemsstater, bør ESA'erne efter anmodning fra en eller flere af de berørte kompetente myndigheder kunne bistå disse myndigheder med at nå til enighed inden for den af ESA'erne fastsatte tidsfrist, som bør tage hensyn til eventuelle relevante frister i den relevante lovgivning samt til sagens kompleksitet og mere eller mindre hastende karakter. Fortsætter en sådan tvist, bør ESA'erne kunne bilægge den.

(18)

Forordningerne om oprettelse af ESA'erne kræver, at de tilfælde, hvor mekanismen til bilæggelse af tvister mellem nationale kompetente myndigheder kan anvendes, præciseres i den sektorspecifikke lovgivning. Dette direktiv bør fastlægge et første sæt af sådanne tilfælde, uden at dette berører tilføjelsen af yderligere tilfælde i fremtiden. Dette direktiv bør ikke forhindre ESA'erne i at gribe ind i overensstemmelse med andre beføjelser eller udføre opgaver, der er præciseret i forordningerne om deres oprettelse, herunder ikke-bindende mægling og bidrag til en konsekvent og effektiv anvendelse af EU-retsakter. Hertil kommer, at inden for de områder, hvor der allerede er indført en form for ikke-bindende mægling i den relevante retsakt, eller hvor der er fastsat tidsfrister for fælles beslutninger, som skal træffes af en eller flere nationale kompetente myndigheder, er det nødvendigt at foretage ændringer for at sikre gennemsigtighed og minimal indgriben i proceduren for fælles beslutningstagning, men også om nødvendigt for at sikre, at ESA'erne bør kunne bilægge tvister. Den bindende procedure for tvistbilæggelse tager sigte på at finde en løsning i situationer, hvor de nationale kompetente myndigheder ikke selv er i stand til at løse proceduremæssige eller indholdsmæssige problemer i forbindelse med EU-retsakters overholdelse.

(19)

Dette direktiv bør derfor identificere situationer, hvor der skal findes en løsning på et proceduremæssigt eller et faktuelt spørgsmål vedrørende overholdelsen af EU-retten, og de nationale kompetente myndigheder ikke er i stand til selv at løse problemet. I en sådan situation bør en af de berørte nationale kompetente myndigheder have mulighed for at henvise spørgsmålet til den berørte europæiske tilsynsmyndighed. Denne europæiske tilsynsmyndighed bør handle i overensstemmelse med forordningen om dens oprettelse og dette direktiv. Den berørte europæiske tilsynsmyndighed bør kunne kræve, at de berørte kompetente myndigheder træffer særlige foranstaltninger eller afstår herfra for at finde en løsning på sagen og sikre overensstemmelse med EU-retten med bindende virkninger for de berørte kompetente myndigheder. I tilfælde hvor den relevante EU-retsakt tillægger medlemsstaterne skønsbeføjelser, bør beslutninger, som en europæisk tilsynsmyndighed har truffet, ikke erstatte de nationale tilsynsmyndigheders udøvelse af skøn i overensstemmelse med EU-retten.

(20)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (7) foreskriver mægling eller fælles beslutninger for så vidt angår udpegningen af væsentlige filialer med henblik på medlemskab af tilsynskollegier, validering af modeller og vurdering af koncernrisici. Inden for alle disse områder bør det ved ændringer klart tilkendegives, at i tilfælde af tvister i en angiven tidsperiode kan Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) bilægge tvisten ved at anvende den procedure, der er beskrevet i forordning (EU) nr. 1093/2010. Denne tilgang viser tydeligt, at selv om Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) ikke bør erstatte de nationale tilsynsmyndigheders udøvelse af skøn i overensstemmelse med EU-retten, bør der være mulighed for, at tvister bilægges og samarbejdet styrkes, inden en endelig beslutning træffes, eller en institution gøres bekendt med en sådan.

(21)

For at sikre, at de nye ESA'er gnidningsfrit viderefører de opgaver, der nu varetages af Det Europæiske Banktilsynsudvalg, Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg, bør henvisninger til disse udvalg i den relevante lovgivning erstattes af henvisninger til henholdsvis Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed).

(22)

For at det nye system i henhold til TEUF kan få fuld virkning, er det nødvendigt at tilpasse og erstatte de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i henhold til artikel 202 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten), med de passende bestemmelser i overensstemmelse med artikel 290 og 291 i TEUF. Denne revidering bør afsluttes senest tre år efter Lissabontraktatens ikrafttræden, og de tilbageværende beføjelser, der er tillagt i henhold til artikel 202 i EF-traktaten, bør ikke længere finde anvendelse fra denne dato.

(23)

Tilpasningen af udvalgsprocedurerne til TEUF og særligt til artikel 290 og 291 bør ske fra sag til sag. Med henblik på at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og for at præcisere de krav, der er fastsat i de ved dette direktiv ændrede direktiver, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF.

(24)

Europa-Parlamentet og Rådet bør have tre måneder fra meddelelsesdatoen til at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. På Europa-Parlamentet eller Rådets foranledning bør det være muligt at forlænge denne periode med tre måneder i forbindelse med områder af særlig betydning. Europa-Parlamentet og Rådet bør også kunne underrette de øvrige institutioner om, at de ikke agter at gøre indsigelse. En sådan tidlig godkendelse af delegerede retsakter er særlig hensigtsmæssig, når tidsfrister skal overholdes, eksempelvis når der er tidsplaner i basisretsakten for Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter.

(25)

I erklæringen (nr. 39) til artikel 290 i TEUF, der er knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten, tog konferencen til efterretning, at Kommissionen i overensstemmelse med sin faste praksis fortsat agter at høre eksperter udnævnt af medlemsstaterne, når den udarbejder sine udkast til delegerede retsakter på området for finansielle tjenesteydelser.

(26)

Den nye tilsynsarkitektur, der oprettes via ESFS, vil kræve, at nationale kompetente myndigheder indgår i et tæt samarbejde med ESA'erne. Ændringer af den relevante lovgivning bør sikre, at der ikke findes nogen retlige hindringer for krav om udveksling af oplysninger i forordningerne om oprettelse af ESA'erne.

(27)

Oplysninger, som er fremsendt til eller udvekslet mellem de kompetente myndigheder og ESA'erne eller ESRB, bør være omfattet af den tavshedspligt, der påhviler personer, som er eller har været beskæftiget hos de kompetente myndigheder, der modtager de pågældende oplysninger.

(28)

Det fastsættes i forordningerne om oprettelse af ESA'erne, at disse kan udvikle kontakter med tilsynsmyndigheder fra tredjelande og medvirke ved udarbejdelsen af ligestillingsbeslutninger vedrørende tilsynsordninger i tredjelande. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (8) og direktiv 2006/48/EF bør ændres for at give ESA'erne mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med tredjelande og udveksle oplysninger, forudsat at nævnte tredjelande kan sikre, at tavshedspligten overholdes.

(29)

En enkelt konsolideret liste eller et enkelt konsolideret register for hver kategori af finansielle institutioner i Unionen, som de enkelte nationale kompetente myndigheder på indeværende tidspunkt har pligt til at udarbejde, vil forbedre gennemsigtigheden og er mere hensigtsmæssig i forbindelse med det indre finansielle marked. ESA'erne bør have til opgave at udarbejde, offentliggøre og regelmæssigt opdatere registre og lister over finansielle aktører i Unionen. Disse registre og lister vedrører listen over godkendelser af kreditinstitutter udstedt af nationale kompetente myndigheder, registret over alle investeringsselskaber og listen over regulerede markeder i henhold til direktiv 2004/39/EF. På samme måde bør Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) have til opgave at udarbejde, offentliggøre og regelmæssigt opdatere listen over godkendte prospekter og godkendelsescertifikaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (9).

(30)

Inden for de områder, hvor ESA'erne er forpligtet til at udarbejde udkast til tekniske standarder, bør disse udkast til tekniske standarder forelægges Kommissionen senest tre år efter ESA'ernes oprettelse, medmindre der er fastsat en anden frist i den relevante lovgivningsmæssige retsakt.

(31)

Den Europæiske Tilsynsmyndigheds (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) opgaver i forhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (10) bør ikke berøre Det Europæiske System af Centralbankers beføjelser til at fremme betalingssystemernes smidige funktion i overensstemmelse med artikel 127, stk. 2, fjerde led, i TEUF.

(32)

De tekniske standarder, der skal udarbejdes af Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæisk Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) i overensstemmelse med dette direktiv og i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (11), bør ikke berøre medlemsstaternes beføjelser med hensyn til tilsynskrav til sådanne institutioner, som fastlagt i direktiv 2003/41/EF.

(33)

I henhold til artikel 13, stk. 5, i direktiv 2003/71/EF kan hjemlandets kompetente myndighed henvise godkendelsen af et prospekt til den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, forudsat at denne kompetente myndighed giver sin tilslutning hertil. Artikel 28, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1095/2010 stiller krav om, at sådanne delegationsaftaler generelt meddeles Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) mindst én måned inden, de træder i kraft. På baggrund af erfaringerne med henvisning af godkendelse i henhold til direktiv 2003/71/EF, der fastsætter kortere frister, er det dog hensigtsmæssigt at undlade at anvende artikel 28, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1095/2010 på denne situation.

(34)

Der er ikke i øjeblikket behov for, at ESA'erne udarbejder udkast til tekniske standarder på grundlag af de eksisterende krav om, at de personer, der faktisk leder forretningerne i investeringsselskaber, kreditinstitutter, investeringsinstitutter og disses administrationsselskaber, har et tilstrækkeligt godt omdømme og tilstrækkelige erfaringer til at sikre en sund og forsigtig ledelse. På grund af disse kravs vigtighed bør ESA'erne dog prioritere at fastlægge bedste praksis i retningslinjer og sikre konvergens i tilsyns- og forsigtighedsprocesser hen imod denne bedste praksis. De bør ligeledes fastlægge bedste praksis i retningslinjer og sikre konvergens hensyn til forsigtighedskrav vedrørende disse organers hovedkontor.

(35)

Det fælles europæiske regelsæt, der gælder for alle finansielle institutioner på det indre marked, bør sikre passende harmonisering af kriterier og metodologi, så de kan anvendes af de kompetente myndigheder til vurdering af risikoen ved kreditinstitutter. Formålet med at udarbejde udkast til tekniske standarder i relation til metoden med interne ratings, metoden med avanceret måling, metoden med en intern model for markedsrisiko og metoden med markedsrisiko, jf. nærværende direktiv, bør navnlig være at sikre sådanne metoders kvalitet og soliditet samt konsekvent kontrol fra de kompetente myndigheders side. Disse tekniske standarder bør give de kompetente myndigheder mulighed for at tillade, at finansielle institutioner udvikler forskellige metoder på grundlag af deres erfaringer og særlige kendetegn i overensstemmelse med kravene i direktiv 2006/48/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (12) og kravene i de relevante tekniske standarder.

(36)

Målene for dette direktiv, nemlig at forbedre det indre markeds funktion gennem et højt, effektivt og konsekvent regulerings- og tilsynsniveau, at beskytte indskydere, investorer og modtagere og dermed virksomheder og forbrugere, at sikre de finansielle markeders integritet, effektivitet og ordnede funktion, at opretholde det finansielle systems stabilitet og bæredygtighed, at bevare realøkonomien, at beskytte de offentlige finanser og at styrke den internationale koordinering af tilsyn, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af deres omfang bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(37)

Kommissionen bør senest den 1. januar 2014 redegøre over for Europa-Parlamentet og Rådet om ESA'ernes forelæggelse af udkast til de tekniske standarder, der er foreskrevet i dette direktiv, og fremlægge eventuelle hensigtsmæssige forslag.

(38)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (13), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat (14), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (15), direktiv 2003/41/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 2004/39/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked (16), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (17), direktiv 2006/48/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF og Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (18), bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 98/26/EF

I direktiv 98/26/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 3, affattes således:

»3.   Den i stk. 2 omhandlede medlemsstat underretter straks Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, de øvrige medlemsstater og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (i det følgende benævnt »ESMA«), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (19).

2)

Artikel 10, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne angiver, hvilke systemer og respektive systemoperatører der skal omfattes af dette direktiv, og anmelder disse til ESMA og meddeler, hvilken myndighed de har gjort ansvarlig, jf. artikel 6, stk. 2. ESMA offentliggør disse oplysninger på sit websted.«

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 10a

1.   De kompetente myndigheder samarbejder med ESMA for så vidt angår dette direktiv, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010

2.   De kompetente myndigheder giver hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

Artikel 2

Ændring af direktiv 2002/87/EF

I direktiv 2002/87/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Den koordinator, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 10, underretter modervirksomheden i spidsen for en gruppe eller, hvis der ingen modervirksomhed er, den regulerede enhed med den største balancesum i den mest betydningsfulde finansielle sektor inden for en gruppe om, at gruppen er identificeret som et finansielt konglomerat, og om udpegningen af koordinatoren.

Koordinatoren underretter også de kompetente myndigheder, der har meddelt koncernens regulerede enheder tilladelse, og de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor det blandede finansielle holdingselskab har sit hovedkontor, samt Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder (ESA'er) nedsat i henhold til artikel 54 i henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (20), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (21) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (22) (i det følgende benævnt »Det Fælles Udvalg«).

b)

Følgende stykke tilføjes:

»3.   Det Fælles Udvalg offentliggør listen over identificerede finansielle konglomerater på sit websted og holder listen opdateret. Disse oplysninger skal være tilgængelige via et hyperlink på alle de europæiske tilsynsmyndigheders websteder.«

2)

I artikel 9, stk. 2, tilføjes følgende litra:

»d)

ordninger til at bidrage til og, hvis det er påkrævet, udarbejde passende genopretnings- og saneringsordninger og -planer. De pågældende ordninger ajourføres løbende.«

3)

Overskriften til afdeling 3 affattes således:

4)

Følgende artikel indsættes i afdeling 3:

»Artikel 9a

Det Fælles Udvalgs rolle

Det Fælles Udvalg sørger i overensstemmelse med artikel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 for sammenhængende, tværsektorielle og grænseoverskridende tilsyn med og overholdelse af EU-lovgivningen.«

5)

Artikel 10, stk. 1, affattes således:

»1.   Med henblik på at sikre et korrekt supplerende tilsyn med de regulerede enheder i et finansielt konglomerat udpeges der én koordinator, der har ansvar for koordinering og udøvelse af det supplerende tilsyn, blandt de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, herunder myndighederne i den medlemsstat, hvor det blandede finansielle holdingselskab har sit hovedkontor. Navnet på den udpegede koordinator offentliggøres på Det Fælles Udvalgs websted.«

6)

Artikel 11, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»For at lette det supplerende tilsyn og basere det på et bredt retsgrundlag iværksætter koordinatoren og de andre relevante kompetente myndigheder samt om nødvendigt de andre berørte kompetente myndigheder koordineringsordninger. En koordineringsordning kan pålægge koordinatoren yderligere opgaver og kan præcisere procedurerne for den beslutningsproces, der gælder for de relevante kompetente myndigheder, som er omhandlet i artikel 3 og 4, artikel 5, stk. 4, artikel 6, artikel 12, stk. 2, artikel 16 og 18, og for samarbejdet med andre kompetente myndigheder.

I overensstemmelse med artikel 8 og efter proceduren i artikel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, udarbejder ESA'erne gennem Det Fælles Udvalg retningslinjer, der sigter mod konvergens i tilsynspraksis, hvad angår konsekvent implementering af tilsynskoordinerende ordninger, jf. artikel 131a i direktiv 2006/48/EF og artikel 248, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF.«

7)

Artikel 12, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»De kompetente myndigheder kan i overensstemmelse med sektorreglernes bestemmelser også udveksle oplysninger med følgende myndigheder, hvis det er nødvendigt for udøvelsen af deres respektive opgaver vedrørende regulerede enheder i et finansielt konglomerat: centralbanker, Det Europæiske System af Centralbanker, Den Europæiske Centralbank og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (23).

8)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 12a

Samarbejde og udveksling af oplysninger med Det Fælles Udvalg

1.   De kompetente myndigheder samarbejder med Det Fælles Udvalg, for så vidt angår dette direktiv, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.   De kompetente myndigheder giver hurtigst muligt Det Fælles Udvalg alle de oplysninger, der er nødvendige for, at udvalget kan varetage sine opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.«

9)

Artikel 14, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne sikrer, at der ikke inden for deres jurisdiktion findes retlige hindringer for, at fysiske eller juridiske personer, der er underlagt supplerende tilsyn, uanset om det er en reguleret enhed, indbyrdes udveksler oplysninger, som måtte være relevante i forbindelse med supplerende tilsyn, eller udveksler oplysninger i overensstemmelse med dette direktiv og med ESA'erne, jf. artikel 35 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, om nødvendigt gennem Det Fælles Udvalg.«

10)

Artikel 16, stk. 2, affattes således:

»Medlemsstaterne kan beslutte, hvilke foranstaltninger de kompetente myndigheder skal træffe med hensyn til blandede finansielle holdingselskaber, jf. dog artikel 17, stk. 2. ESA'erne kan gennem Det Fælles Udvalg udarbejde retningslinjer for foranstaltninger vedrørende blandede finansielle holdingselskaber i overensstemmelse med artikel 16 og 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.«.

11)

I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Uden at det berører sektorreglerne, verificerer de kompetente myndigheder i de tilfælde, hvor artikel 5, stk. 3, finder anvendelse, om de regulerede enheder, hvis modervirksomhed har hovedkontor i et tredjeland, er underlagt tilsyn af dette tredjelands kompetente myndighed svarende til det, der er foreskrevet i dette direktiv om det supplerende tilsyn med regulerede enheder som omhandlet i artikel 5, stk. 2. Verifikationen foretages af den kompetente myndighed, der, hvis kriterierne i artikel 10, stk. 2, fandt anvendelse, ville være koordinatoren, efter anmodning fra modervirksomheden eller en af de regulerede enheder, der har fået meddelt tilladelse i Unionen, eller på eget initiativ.

Denne kompetente myndighed hører de øvrige relevante kompetente myndigheder og bestræber sig i videst muligt omfang på at efterleve alle gældende retningslinjer udarbejdet af Det Fælles Udvalg i overensstemmelse med artikel 16 og 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»1a.   Er en kompetent myndighed uenig i en anden kompetent myndigheds beslutning i henhold til stk. 1, finder artikel 19 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 anvendelse.«

12)

Artikel 19, stk. 2, affattes således:

»2.   Med forbehold af artikel 218, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) undersøger Kommissionen med bistand fra Det Fælles Udvalg, Det Europæiske Bankudvalg, Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner og Udvalget for Finansielle Konglomerater resultatet af de i stk. 1 omhandlede forhandlinger og den deraf opståede situation.«

13)

I artikel 20, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Disse foranstaltninger omfatter ikke genstanden for de beføjelser, der delegeres til og tillægges Kommissionen for så vidt angår de i artikel 21a opførte punkter.«

14)

I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4.   ESA'erne kan gennem Det Fælles Udvalg fastsætte generelle retningslinjer med hensyn til, om tredjelandes kompetente myndigheders ordninger for supplerende tilsyn kan forventes at nå målene for det supplerende tilsyn som fastlagt i dette direktiv i relation til regulerede enheder i et finansielt konglomerat, som har en virksomhed i spidsen med hovedkontor i et tredjeland. Det Fælles Udvalg reviderer løbende sådanne retningslinjer og tager hensyn til alle ændringer i det supplerende tilsyn, der foretages af sådanne kompetente myndigheder.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Kommissionen tager senest den 1. december 2011 artikel 20 op til vurdering og forelægger eventuelle relevante lovforslag med henblik på fuld anvendelse af delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF og gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF i forbindelse med dette direktiv. Med forbehold af gennemførelsesbestemmelser, der allerede er vedtaget, ophører de efter Lissabontraktatens ikrafttræden tilbageværende beføjelser til at vedtage gennemførelsesbestemmelser, der er tillagt Kommissionen i artikel 21, med at finde anvendelse den 1. december 2012.«

15)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 21a

Tekniske standarder

1.   For at sikre konsekvent harmonisering af dette direktiv kan ESA'erne i henhold til artikel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i forbindelse med:

a)

artikel 2, nr. 11), for at præcisere anvendelsen af artikel 17 i Rådets direktiv 78/660/EØF i forbindelse med nærværende direktiv

b)

artikel 2, nr. 17), for at fastsætte procedurer eller præcisere kriterier til definition af »relevante kompetente myndigheder«

c)

artikel 3, stk. 5, for at præcisere betingelserne for anvendelse af de alternative parametre til identifikation af et finansielt konglomerat.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af dette direktiv kan ESA'erne i overensstemmelse med artikel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder i forbindelse med:

a)

artikel 6, stk. 2, for at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af de beregningsmetoder, der er opstillet i bilag I, del II, jf. dog artikel 6, stk. 4

b)

artikel 7, stk. 2, for at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af procedurerne, hvorefter de elementer, der er omfattet af definitionen af »risikokoncentrationer«, underlægges den i artikel 7, stk. 2, andet afsnit, nævnte tilsynsmæssige overvågning

c)

artikel 8, stk. 2, for at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af procedurerne, hvorefter de elementer, der er omfattet af definitionen af »transaktioner inden for en gruppe«, underlægges den i artikel 8, stk. 2, tredje afsnit, nævnte tilsynsmæssige overvågning.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.«

Artikel 3

Ændring af direktiv 2003/6/EF

I direktiv 2003/6/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, nr. 5), tilføjes følgende afsnit:

»Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- Markedstilsynsmyndighed) (i det følgende benævnt »ESMA«), der er oprettet ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (24), kan udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af de retsakter, som Kommissionen vedtager i henhold til denne artikel vedrørende accepteret markedspraksis.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

2)

I artikel 6 tilføjes følgende stykke:

»11.   ESMA kan udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af de retsakter, som Kommissionen vedtager i henhold til stk. 10, første afsnit, sjette led.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

3)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Den nuværende tekst nummereres som stk. 1.

b)

Følgende stykke tilføjes:

»2.   ESMA kan udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af retsakter, som Kommissionen vedtager i henhold til stk. 1.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

4)

I artikel 14 tilføjes følgende stykke:

»5.   Medlemsstaterne giver årligt ESMA de sammenfattede oplysninger vedrørende alle administrative foranstaltninger og sanktioner, der er truffet eller pålagt i henhold til stk. 1 og 2.

Har den kompetente myndighed offentliggjort en administrativ foranstaltning eller en sanktion, underretter den samtidig ESMA herom.

Vedrører en offentliggjort sanktion et investeringsselskab, der har tilladelse, jf. direktiv 2004/39/EF, vedføjer ESMA en henvisning til den offentliggjorte sanktion i det henhold til artikel 5, stk. 3, i direktiv 2004/39/EF oprettede register over investeringsselskaber.«

5)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 15a

1.   De kompetente myndigheder samarbejder med ESMA for så vidt angår dette direktiv, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.   De kompetente myndigheder giver hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

6)

I artikel 16 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, fjerde afsnit, affattes således:

»Uden at det berører artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), kan en kompetent myndighed, hvis anmodning om oplysninger ikke efterkommes inden for en rimelig frist, eller hvis anmodning om oplysninger afvises, indbringe afvisningen eller den manglende efterkommelse for ESMA inden for en rimelig frist. I de i første punktum omhandlede tilfælde kan ESMA handle i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, jf. dog mulighederne for at afvise at efterkomme en anmodning om oplysninger som fastsat i andet afsnit i dette stykke og ESMA's mulighed for at handle i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

b)

Stk. 4, femte afsnit, affattes således:

»Uden at det berører artikel 258 i TEUF, kan en kompetent myndighed, hvis anmodning om at indlede en undersøgelse eller om tilladelse til, at dens embedsmænd kan ledsage den anden medlemsstats kompetente myndigheds embedsmænd, ikke efterkommes inden for en rimelig frist eller afvises, indbringe afvisningen eller den manglende efterkommelse for ESMA inden for en rimelig frist. I de i sidste punktum omhandlede tilfælde kan ESMA handle i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, jf. dog mulighederne for at afvise at efterkomme en anmodning om oplysninger som fastsat i fjerde afsnit i dette stykke, og ESMA's mulighed for at handle i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

c)

Stk. 5 affattes således:

»5.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 2 og 4 kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer og former for udveksling af oplysninger og grænseoverskridende kontrolundersøgelser som omhandlet i denne artikel.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

7)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 17a

Kommissionen tager senest den 1. december 2011 artikel 1, 6, 8, 14 og 16 op til vurdering og forelægger eventuelle relevante lovforslag med henblik på fuld anvendelse af de delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF og gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF i forbindelse med dette direktiv. Med forbehold af gennemførelsesbestemmelser, der allerede er vedtaget, ophører de efter Lissabontraktatens ikrafttræden tilbageværende beføjelser til at vedtage gennemførelsesbestemmelser, der er tillagt Kommissionen i artikel 17, med at finde anvendelse den 1. december 2012.«

Artikel 4

Ændring af direktiv 2003/41/EF

I direktiv 2003/41/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

at pensionskassen er registreret i et nationalt register af den kompetente tilsynsmyndighed eller er godkendt; i tilfælde af grænseoverskridende virksomhed, jf. artikel 20, skal det også fremgå af registeret, i hvilke medlemsstater pensionskassen driver virksomhed; disse oplysninger meddeles Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (i det følgende benævnt »EIOPA«), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (25), som offentliggør dem på sit websted

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   I tilfælde af grænseoverskridende virksomhed, jf. artikel 20, skal vilkårene for pensionskassens drift forinden godkendes af hjemlandets kompetente myndighed. Når medlemsstaterne udsteder sådanne godkendelser, underretter de øjeblikkeligt EIOPA.«

2)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

Den nuværende tekst nummereres som stk. 1.

b)

Følgende stykke tilføjes:

»2.   EIOPA kan udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende former og formater for de dokumenter, der er anført i stk. 1, litra c), nr. i)-vi).

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.«

3)

Artikel 14, stk. 4, andet afsnit, affattes således:

»Ethvert forbud mod en pensionskasses virksomhed skal være nøje begrundet og meddeles den pågældende pensionskasse. Det meddeles ligeledes EIOPA.«

4)

Artikel 15, stk. 6, første afsnit, affattes således:

»6.   Med henblik på yderligere harmonisering af reglerne for beregning af tekniske hensættelser, der måtte være berettiget — navnlig rentesatser og andre antagelser, der har betydning for størrelsen af de tekniske hensættelser — fremlægger Kommissionen, efter at have rådført sig med EIOPA, hver andet år eller på anmodning fra en medlemsstat, en rapport om situationen vedrørende udviklingen i de grænseoverskridende aktiviteter.«

5)

I artikel 20 tilføjes følgende stykke:

»11.   Medlemsstaterne aflægger rapport til EIOPA om deres nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter, der er relevante for arbejdsmarkedspensionsordninger, som ikke er omfattet af henvisningen til den nationale social- og arbejdsmarkedslovgivning i stk. 1.

Medlemsstaterne ajourfører regelmæssigt og mindst hver andet år disse oplysninger, og EIOPA gør oplysningerne tilgængelige på sit websted.

Med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af dette stykke udarbejder EIOPA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende de procedurer, der skal følges, og de formater og modeller, der skal anvendes af de kompetente myndigheder, når de videregiver og ajourfører de relevante oplysninger til EIOPA. EIOPA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i tredje afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.«

6)

I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

b)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   De kompetente myndigheder samarbejder med EIOPA, for så vidt angår dette direktiv, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1094/2010.

De kompetente myndigheder giver hurtigst muligt EIOPA alle de oplysninger, der er nødvendige for at den kan varetage sine opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1094/2010.«

c)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Hver medlemsstat underretter Kommissionen og EIOPA om eventuelle større vanskeligheder som følge af anvendelsen af dette direktiv.

Kommissionen, EIOPA og de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder undersøger sådanne vanskeligheder så hurtigt som muligt med henblik på at finde en passende løsning.«

Artikel 5

Ændring af direktiv 2003/71/EF

I direktiv 2003/71/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3.   Med henblik på at sikre konsekvent harmonisering af dette direktiv kan Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (i det følgende benævnt »ESMA«)), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (26) udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af undtagelserne vedrørende stk. 1, litra a)-e) og stk. 2, litra a)-h).

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

2)

I artikel 5, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af dette direktiv og af de delegerede retsakter, som Kommissionen vedtager i henhold til stk. 5, udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af de delegerede retsakter, som Kommissionen vedtager i henhold til stk. 5 vedrørende en ensartet model for udformningen af resuméet og for at tillade investorer at sammenligne den pågældende garanti med andre relevante produkter.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

3)

I artikel 7 tilføjes følgende stykke:

»4.   ESMA kan udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af de delegerede retsakter, som Kommissionen vedtager i henhold til stk. 1.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

4)

I artikel 8 tilføjes følgende stykke:

»5.   ESMA kan udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af de delegerede retsakter, som Kommissionen vedtager i henhold til stk. 4.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

5)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»Den kompetente myndighed giver ESMA meddelelse om godkendelse af prospektet og af eventuelle tillæg hertil samtidig med, at henholdsvis udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, får meddelelse om denne godkendelse. De kompetente myndigheder fremsender samtidig en kopi af prospektet og af eventuelle tillæg hertil til ESMA.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Hjemlandets kompetente myndighed kan henvise godkendelsen af et prospekt til den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, forudsat at det forinden meddeles ESMA, og den kompetente myndighed giver sin tilslutning hertil. En sådan henvisning meddeles udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, inden for tre arbejdsdage efter datoen for hjemlandets kompetente myndigheds afgørelse. Den i stk. 2 omhandlede frist finder anvendelse fra samme dato. Artikel 28, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1095/2010 finder ikke anvendelse på henvisningen af godkendelsen af prospektet i henhold til dette stykke.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af dette direktiv og lette kommunikationen mellem de kompetente myndigheder og mellem de kompetente myndigheder og ESMA kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for de meddelelser, der er omhandlet i dette stykke.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

6)

I artikel 14 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Når prospektet er godkendt, skal det arkiveres hos hjemlandets kompetente myndighed, ESMA skal have adgang til det gennem den kompetente myndighed, og det skal gøres tilgængeligt for offentligheden af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, så hurtigt som praktisk muligt og under alle omstændigheder i rimelig tid inden og senest ved starten af udbud til offentligheden eller optagelsen til handel af de pågældende værdipapirer. I tilfælde af at aktier i en klasse, der ikke allerede er optaget til handel på et reguleret marked, udbydes til offentligheden og dermed skal optages til handel for første gang, skal prospektet endvidere være tilgængeligt mindst seks arbejdsdage før udbuddets afslutning.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»4a.   ESMA offentliggør på sit websted en liste over prospekter, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 13, herunder i givet fald et hyperlink til det offentliggjorte prospekt på webstedet for hjemlandets kompetente myndighed eller på udstederens eller det regulerede markeds websted. Den offentliggjorte liste opdateres løbende, og hver post forbliver på webstedet i en periode på mindst 12 måneder.«

7)

I artikel 16 tilføjes følgende stykke:

»3.   For at sikre konsekvent harmonisering, præcisere de forpligtelser, der er omhandlet i denne artikel, og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de situationer, hvor en væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i prospektet nødvendiggør, at der skal offentliggøres et tillæg til prospektet. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

8)

I artikel 17 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Når der planlægges et udbud eller en optagelse til handel på et reguleret marked i en eller flere medlemsstater eller i en anden medlemsstat end hjemlandet, er det prospekt, der er godkendt i hjemlandet, samt eventuelle tillæg hertil, gyldigt for udbud til offentligheden eller optagelse til handel i enhver medlemsstat, såfremt ESMA og den kompetente myndighed i hvert værtsland har modtaget en anmeldelse i overensstemmelse med artikel 18, jf. dog artikel 23. Værtslandenes kompetente myndigheder foretager ikke godkendelse eller anden administrativ behandling af prospekter.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Optræder der efter prospektets godkendelse nye væsentlige omstændigheder, materielle fejl eller ukorrektheder som omhandlet i artikel 16, kræver hjemlandets kompetente myndighed offentliggørelse af et tillæg, der godkendes i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1. ESMA og værtslandets kompetente myndighed kan informere hjemlandets kompetente myndighed om behovet for nye oplysninger.«

9)

I artikel 18 tilføjes følgende stykker:

»3.   Hjemlandets kompetente myndighed giver ESMA meddelelse om prospektets godkendelsescertifikat samtidig med, at værtslandets kompetente myndighed får meddelelse herom.

ESMA og værtslandets kompetente myndighed offentliggør på deres websteder en liste over godkendelsescertifikater for prospekter og eventuelle tillæg hertil, der er meddelt i overensstemmelse med denne artikel, herunder i givet fald et hyperlink til disse dokumenter på webstedet for hjemlandets kompetente myndighed eller på udstederens eller det regulerede markeds websted. Den offentliggjorte liste opdateres løbende, og hver post forbliver på webstederne i en periode på mindst 12 måneder.

4.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af dette direktiv og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for meddelelse af godkendelsescertifikatet, kopien af prospektet, tillægget til prospektet og oversættelsen af resuméet.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

10)

I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykker indsættes:

»1a.   De kompetente myndigheder samarbejder med ESMA, for så vidt angår dette direktiv, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

1b.   De kompetente myndigheder giver hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

b)

Stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»Medlemsstaterne underretter Kommissionen, ESMA og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om enhver ordning vedrørende uddelegering af opgaver, herunder de nøjagtige betingelser for uddelegeringen.«

c)

I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

»I overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EU) nr. 1095/2010 er ESMA berettiget til at deltage i de i litra d) omhandlede kontrolbesøg på stedet, såfremt de udføres i fællesskab af to eller flere kompetente myndigheder.«

11)

I artikel 22 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»De kompetente myndigheder kan indbringe situationer, hvor en anmodning om samarbejde, navnlig med hensyn til udveksling af oplysninger, er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist, for ESMA. Uden at det berører artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), kan ESMA i de i første punktum omhandlede tilfælde, handle inden for rammerne af de beføjelser, den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder kan udveksle fortrolige oplysninger eller sende fortrolige oplysninger til ESMA eller Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (i det følgende benævnt »ESRB«) med forbehold af begrænsninger i forbindelse med firmaspecifikke oplysninger og indvirkninger på tredjelande som fastlagt i henholdsvis forordning (EU) nr. 1095/2010 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (27). Oplysninger udvekslet mellem kompetente myndigheder og ESMA eller ESRB omfattes af den tavshedspligt, der påhviler personer, som er eller har været beskæftiget hos de kompetente myndigheder, der modtager de pågældende oplysninger.

c)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere de oplysninger, der er fastsat krav om i stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 2 og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i tredje afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

12)

Artikel 23 affattes således:

»Artikel 23

Forholdsregler

1.   Når den værtslandets kompetente myndighed finder, at udstederen eller de finansielle institutioner med ansvar for udbuddet til offentligheden har begået uregelmæssigheder eller at udstederen ikke har overholdt sine forpligtelser som følge af, at værdipapirerne optages til handel på et reguleret marked, skal den forelægge sagen for hjemlandets kompetente myndighed og ESMA.

2.   Hvis udstederen eller den finansielle institution med ansvar for udbuddet til offentligheden på trods af de forholdsregler, som hjemlandets kompetente myndighed har truffet, eller fordi sådanne forholdsregler viser sig utilstrækkelige, fortsat overtræder de pågældende retlige eller administrative bestemmelser, træffer værtslandets kompetente myndighed efter at have underrettet hjemlandets kompetente myndighed og ESMA samtlige passende forholdsregler for at beskytte investorerne og underretter Kommissionen og ESMA herom ved første givne lejlighed.«

Artikel 6

Ændring af direktiv 2004/39/EF

I direktiv 2004/39/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 3, affattes således:

»3.   Medlemsstaterne opretter et register over alle investeringsselskaber. Registret skal være offentligt tilgængeligt og indeholde oplysninger om den investeringsservice eller -virksomhed, investeringsselskabet har tilladelse til at udøve. Registret skal ajourføres løbende. Enhver tilladelse meddeles Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (i det følgende benævnt »ESMA«), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (28).

ESMA opretter et register over alle investeringsselskaber i Den Europæiske Union. Registret skal indeholde oplysninger om de tjenesteydelser eller de aktiviteter, som investeringsselskabet har tilladelse til at udøve, og skal ajourføres løbende. ESMA offentliggør og ajourfører denne fortegnelse på sit websted.

Når en kompetent myndighed har inddraget en tilladelse i henhold til artikel 8, litra b)-d), vises denne inddragelse i registret i en periode på fem år.

2)

I artikel 7 indsættes følgende stykke:

»4.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel og artikel 9, stk. 2-4, og artikel 10, stk. 1 og 2, kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere:

a)

de oplysninger der skal fremlægges for de kompetente myndigheder, jf. artikel 7, stk. 2, herunder driftsplanen

b)

de krav der gælder for ledelse af investeringsselskaber, jf. artikel 9, stk. 4, og oplysningerne for underretning i henhold til artikel 9, stk. 2

c)

de krav der gælder for aktionærer og selskabsdeltagere, som besidder en kvalificeret andel, samt de gener der kan forhindre den kompetente myndighed i effektivt at udøve sit tilsynshverv, jf. artikel 10, stk. 1 og 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

ESMA kan med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 2, udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for den underretning eller fremlæggelse af oplysninger, som er omhandlet i disse artikler.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i tredje afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

3)

I artikel 8 tilføjes følgende stykke:

»Enhver inddragelse af tilladelse skal meddeles ESMA.«

4)

I artikel 10a tilføjes følgende stykke:

»8.   For at sikre konsekvent harmonisering af dette direktiv udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at opstille en udtømmende liste over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, som påtænkte erhververe skal forelægge i deres underretning, jf. dog stk. 2.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af artikel 10, 10a og 10b udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for samråd mellem de relevante kompetente myndigheder, jf. artikel 10, stk. 4.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i fjerde afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

5)

Artikel 15 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen og ESMA om alle generelle vanskeligheder, som deres investeringsselskaber møder i forbindelse med etablering, ydelse af investeringsservice og/eller udførelse af investeringsaktiviteter i et tredjeland.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Hvis Kommissionen på grundlag af oplysninger, som forelægges den i henhold til stk. 1, konstaterer, at et tredjeland ikke giver EU-investeringsselskaber en faktisk markedsadgang svarende til den, Unionen giver investeringsselskaber fra dette tredjeland, forelægger den efter vejledning fra ESMA Rådet forslag til et passende forhandlingsmandat med henblik på at opnå tilsvarende konkurrencevilkår for EU-baserede investeringsselskaber. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Europa-Parlamentet underrettes straks fuldt ud i alle faser af proceduren, jf. artikel 217 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

ESMA bistår Kommissionen i efterlevelsen af denne artikel.«

6)

I artikel 16, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»ESMA kan udarbejde retningslinjer for de i dette stykke nævnte metoder til at føre tilsyn.«.

7)

Artikel 19, stk. 6, første led, affattes således:

»—

de i indledningen nævnte tjenesteydelser vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller på et tilsvarende tredjelandsmarked, pengemarkedsinstrumenter, obligationer og andre gældsinstrumenter (dog undtaget obligationer eller gældsbeviser, som omfatter et afledt instrument), UCITS og andre ikke-komplekse finansielle instrumenter. Et tredjelandsmarked anses for at svare til et reguleret marked, når det opfylder krav svarende til de i afsnit III fastsatte. Kommissionen og ESMA offentliggør på deres websteder en liste over de markeder, der anses for at være tilsvarende markeder. Denne liste ajourføres regelmæssigt. ESMA bistår Kommissionen med at vurdere tredjelandsmarkeder.«

8)

Artikel 23, stk. 3, første afsnit, affattes således:

»3.   Medlemsstater, der beslutter at tillade investeringsfirmaer at udpege tilknyttede agenter, opretter et offentligt register. Tilknyttede agenter registreres i det offentlige register i den medlemsstat, hvor de er etablerede. ESMA offentliggør på sit websted henvisninger eller hyperlinks til de offentlige registre, der er oprettet i medfør af denne artikel af medlemsstater, der beslutter at tillade investeringsselskaber at udpege tilknyttede agenter.«.

9)

I artikel 25 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Uden at dette berører fordelingen af ansvaret for håndhævelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (29), sikrer medlemsstaterne og ESMA i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EU) nr. 1095/2010, at der er truffet passende foranstaltninger til, at den kompetente myndighed kan føre tilsyn med investeringsselskabers aktiviteter for at sikre, at disse handler ærligt, redeligt og professionelt på en måde, der fremmer markedets integritet.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber sørger for, at de relevante oplysninger om samtlige transaktioner med finansielle instrumenter, som de har foretaget enten for egen eller for en kundes regning, er tilgængelige for den kompetente myndighed i mindst fem år. Ved transaktioner gennemført for kunders regning skal registrene indeholde alle oplysninger og nærmere enkeltheder om kundens identitet samt de oplysninger, der kræves efter direktiv 2005/60/EF.

ESMA kan anmode om adgang til disse oplysninger i henhold til proceduren og de betingelser, der er fastsat i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

10)

Artikel 27, stk. 2, affattes således:

»2.   Den myndighed, der er kompetent for det mest relevante marked målt i likviditet, som defineret i artikel 25, fastlægger for hver aktie mindst en gang om året på grundlag af den aritmetiske gennemsnitsværdi af de udførte ordrer på markedet vedrørende den pågældende aktie, hvilken aktieklasse den tilhører. Denne oplysning offentliggøres til alle markedsdeltagere og fremsendes til ESMA, som offentliggør den på sit websted.«

11)

I artikel 31 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, andet led, affattes således:

»Såfremt investeringsselskabet har til hensigt at anvende tilknyttede agenter, meddeler den kompetente myndighed i investeringsselskabets hjemland på anmodning af den kompetente myndighed i værtslandet og inden for en rimelig frist identiteten af de tilknyttede agenter, som investeringsselskabet har til hensigt at anvende i den medlemsstat. Værtslandet kan offentliggøre sådanne oplysninger. ESMA kan anmode om adgang til disse oplysninger i henhold til proceduren og de betingelser, der er fastsat i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»7.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal fremsendes, jf. stk. 2, 4 og 6.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for videregivelse af oplysninger i overensstemmelse med stk. 3, 4 og 6.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i tredje afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

12)

I artikel 32 tilføjes følgende stykke:

»10.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal fremsendes, jf. stk. 2, 4 og 9.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for videregivelse af oplysninger i overensstemmelse med stk. 3 og 9.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i tredje afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

13)

I artikel 36 tilføjes følgende stykke:

»6.   ESMA underrettes om enhver inddragelse af tilladelse.«

14)

Artikel 41, stk. 2, affattes således:

»2.   En kompetent myndighed, der kræver suspension med et finansielt instrument eller fjernelse af dette fra handelen på et eller flere regulerede markeder, skal straks offentliggøre sin beslutning og underrette ESMA og de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater. De øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder stiller krav om suspension af handelen med det pågældende finansielle instrument eller fjernelse af dette fra handelen på de regulerede markeder og MHF'er, der opererer under deres myndighed, medmindre det forhold, at et sådant skridt vil kunne være til betydelig skade for investorinteresser eller markedets ordnede funktion, taler imod.«

15)

Artikel 42, stk. 6, andet afsnit, affattes således:

»Det regulerede marked meddeler hjemlandets kompetente myndighed hvilken medlemsstat det har til hensigt at stille sådanne ordninger til rådighed i. Hjemlandets kompetente myndighed meddeler inden en måned disse oplysninger til den medlemsstat, som det regulerede marked har til hensigt at stille sådanne ordninger til rådighed i. ESMA kan anmode om adgang til disse oplysninger i henhold til proceduren og de betingelser, der er fastsat i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

16)

Artikel 47 affattes således:

»Artikel 47

Liste over regulerede markeder

Hver medlemsstat opstiller en liste over de regulerede markeder, som den er hjemland for, og meddeler de øvrige medlemsstater og ESMA denne liste. Der skal på samme måde gives underretning om enhver ændring i denne liste. ESMA offentliggør og ajourfører en liste over alle regulerede markeder på sit websted.«

17)

I artikel 48 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Hver medlemsstat udpeger den kompetente myndighed, som skal varetage hver af de opgaver, der er fastlagt i dette direktiv. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, ESMA og de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater om, hvilken kompetent myndighed der er ansvarlig for håndhævelsen af hver enkelt opgave med angivelse af eventuel opgavefordeling.«

b)

Stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»Medlemsstaterne underretter Kommissionen, ESMA og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om eventuelle aftaler, der indgås med hensyn til uddelegering af hverv, herunder hvilke nøjagtige betingelser der gælder for en sådan uddelegering.«

c)

Stk. 3 affattes således:

»3.   ESMA offentliggør og ajourfører en liste over de i stk. 1 og 2 nævnte kompetente myndigheder på sit websted.«

18)

I artikel 51 tilføjes følgende stykker:

»4.   Medlemsstaterne giver årligt ESMA de sammenfattede oplysninger vedrørende alle administrative foranstaltninger og sanktioner, der er iværksat i henhold til stk. 1 og 2.

5.   Har den kompetente myndighed offentliggjort en administrativ foranstaltning eller en sanktion, underretter den samtidig ESMA herom.

6.   Vedrører en offentliggjort sanktion et investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til dette direktiv, vedføjer ESMA en henvisning til den offentliggjorte sanktion i registret over investeringsselskaber, der er etableret under artikel 5, stk. 3.«

19)

I artikel 53 tilføjes følgende stykke:

»3.   De kompetente myndigheder underretter ESMA om procedurer for klager og bilæggelse af tvister, jf. stk. 1, der står til rådighed inden for deres jurisdiktion.

ESMA offentliggør og ajourfører en liste over alle udenretslige ordninger på sit websted.«

20)

Overskriften til kapitel II affattes således:

21)

I artikel 56 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»Med henblik på at lette og fremskynde samarbejdet, herunder navnlig udveksling af oplysninger, udpeger hver medlemsstat én kompetent myndighed som kontaktpunkt i dette direktivs forstand. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, ESMA og de øvrige medlemsstater navnene på de myndigheder, der er udpeget til at kunne modtage anmodninger om udveksling af oplysninger eller samarbejde i henhold til dette stykke. ESMA offentliggør og ajourfører en liste over disse myndigheder på sit websted.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Når en kompetent myndighed har god grund til at formode, at foretagender, der ikke er underlagt dens tilsyn, på en anden medlemsstats område udfører eller har udført handlinger, der er i strid med dette direktiv, skal denne kompetente myndighed give den kompetente myndighed i den anden medlemsstat og ESMA en så nøjagtig meddelelse herom som muligt. Den underrettede kompetente myndighed træffer de nødvendige foranstaltninger. Den underretter den myndighed, der har givet meddelelsen, og ESMA om resultatet og så vidt muligt om vigtige forhold i sagens videre forløb. Dette stykke berører ikke beføjelsen for den kompetente myndighed, som har givet meddelelse.«

c)

Følgende stykke tilføjes:

»6.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske gennemførelses for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for de i stk. 2 nævnte samarbejdsordninger.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

22)

I artikel 57 foretages følgende ændringer:

a)

Den nuværende tekst nummereres som stk. 1.

b)

Følgende stykker tilføjes:

»2.   ESMA kan, med det formål at konvergere tilsynspraksis, deltage i kollegierne af tilsynsførendes aktiviteter, herunder kontrol på stedet eller undersøgelser, der udføres i fællesskab af to eller flere kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3.   For at sikre konsekvent harmonisering af stk. 1 kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal udveksles mellem de kompetente myndigheder, der indgår i samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 1 kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for de kompetente myndigheder, der indgår i samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i tredje afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

23)

I artikel 58 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 1 og 2 kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for udveksling af oplysninger.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Hverken denne artikel eller artikel 54 og 63 er til hinder for, at en kompetent myndighed til ESMA, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (i det følgende benævnt »ESRB«), centralbanker, Det Europæiske Centralbanksystem og Den Europæiske Centralbank, i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder, og eventuelt til andre offentlige myndigheder, der fører tilsyn med betalings- og afviklingssystemer, videregiver de fortrolige oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde; der er heller ikke noget til hinder for, at sådanne myndigheder eller organer til de kompetente myndigheder videregiver oplysninger, som de har brug for til at udføre deres opgaver i henhold til dette direktiv.«

24)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 58a

Bindende mægling

De kompetente myndigheder kan indbringe situationer for ESMA, hvor en anmodning om en af følgende er blevet nægtet eller ikke er blevet efterkommet inden for en rimelig frist:

a)

tilsynsaktiviteter, kontrol på stedet eller en undersøgelse som omhandlet i artikel 57, eller

b)

udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 58.

I de i første afsnit omhandlede situationer kan ESMA handle i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, jf. dog mulighederne for at nægte at efterkomme en anmodning om oplysninger som fastsat i artikel 59a og ESMA's mulighed for at handle i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

25)

Artikel 59, stk.2, affattes således:

»I tilfælde af nægtelse skal den kompetente myndighed give den kompetente myndighed, der fremsætter anmodningen, og ESMA meddelelse herom og fremlægge så detaljerede oplysninger som muligt.«

26)

I artikel 60 tilføjes følgende stykke:

»4.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 1 og 2 kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for konsultation af andre kompetente myndigheder før meddelelse af tilladelse.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

27)

I artikel 62 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Hvis investeringsselskabet trods de foranstaltninger, der træffes af den kompetente myndighed i hjemlandet, eller fordi disse foranstaltninger viser sig utilstrækkelige, fortsætter med at optræde på en måde, der klart skader værtslandets investorers interesser eller markedernes ordnede funktion, gælder følgende:

a)

den kompetente myndighed i værtslandet træffer, efter at have underrettet den kompetente myndighed i hjemlandet herom, alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte investorerne og markedernes ordnede funktion. Dette indebærer, at investeringsselskaber, der overtræder bestemmelserne, kan forhindres i at udføre yderligere forretninger på deres områder. Kommissionen og ESMA underrettes straks om sådanne foranstaltninger

b)

den kompetente myndighed i værtslandet kan desuden indbringe sagen for ESMA, som kan handle inden for rammerne af de beføjelser, den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

b)

Stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»Hvis det pågældende investeringsselskab til trods for de foranstaltninger, der er truffet af værtslandet, fortsat overtræder de i første afsnit omhandlede lovbestemmelser, som finder anvendelse i værtslandet, gælder følgende:

a)

den kompetente myndighed i værtslandet træffer, efter at have underrettet den kompetente myndighed i hjemlandet herom, alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte investorerne og markedernes ordnede funktion. Kommissionen og ESMA underrettes straks om sådanne foranstaltninger

b)

den kompetente myndighed i værtslandet kan desuden indbringe sagen for ESMA, som kan handle inden for rammerne af de beføjelser, den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

c)

Stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»Hvis det pågældende regulerede marked eller MHF trods de foranstaltninger, der træffes af hjemlandets kompetente myndighed, eller fordi disse foranstaltninger viser sig utilstrækkelige, fortsætter med at optræde på en måde, der klart skader værtslandets investorers interesser eller markedernes ordnede funktion, gælder følgende:

a)

den kompetente myndighed i værtslandet træffer, efter at have underrettet den kompetente myndighed i hjemlandet herom, alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte investorerne og markedernes ordnede funktion, hvilket indebærer, at det pågældende regulerede marked eller MHF kan forhindres i at give fjernmedlemmer eller deltagere, der er etableret i værtslandet, adgang til deres ordninger. Kommissionen og ESMA underrettes straks om sådanne foranstaltninger

b)

den kompetente myndigheder i værtslandet kan desuden indbringe sagen for ESMA, som kan handle inden for rammerne af de beføjelser, den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

28)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 62a

Samarbejde og udveksling af oplysninger med ESMA

1.   De kompetente myndigheder samarbejder med ESMA, for så vidt angår dette direktiv, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.   De kompetente myndigheder giver hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver ifølge dette direktiv og i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

29)

Artikel 63, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne og ESMA, jf. artikel 33 i forordning (EU) nr. 1095/2010, må kun indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med de kompetente myndigheder i tredjelande, såfremt de oplysninger, der videregives, er underlagt en tavshedspligt, der mindst svarer til tavshedspligten i henhold til artikel 54. Udvekslingen af oplysninger skal have til formål at give disse kompetente myndigheder mulighed for at udføre deres opgaver.

Medlemsstaterne og ESMA kan videregive personoplysninger til tredjelande i overensstemmelse med kapitel IV i direktiv 95/46/EF.

Medlemsstaterne og ESMA kan også indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med tredjelandes myndigheder, organer og fysiske eller juridiske personer, der har ansvaret for et eller flere af følgende områder:

a)

tilsyn med kreditinstitutter, andre finansielle institutioner og forsikringsselskaber samt med de finansielle markeder

b)

likvidation og konkursbehandling af investeringsselskaber og lignende procedurer

c)

den lovpligtige revision af investeringsselskabers og andre finansielle enheders, kreditinstitutters og forsikringsselskabers regnskaber i forbindelse med udførelsen af deres tilsynsopgaver, eller som forvalter garantiordninger i forbindelse med udførelsen af deres opgaver

d)

tilsyn med organer, der er ansvarlige for likvidation og konkursbehandling af investeringsselskaber og lignende procedurer

e)

tilsyn med personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af forsikringsselskabers, kreditinstitutters, investeringsselskabers og andre finansielle enheders regnskaber.

De samarbejdsaftaler, som er omtalt i tredje afsnit, kan kun indgås, såfremt de oplysninger, der videregives, er underlagt en tavshedspligt, der er mindst svarer til tavshedspligten i henhold til artikel 54. Udvekslingen af oplysninger skal have til formål at give disse myndigheder, organer og fysiske eller juridiske personer mulighed for at udføre deres opgaver.«

30)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 64a

»Sunset clause«

Kommission tager senest den 1. december 2011 artikel 2, 4, 10b, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 og 25, artikel 27-30 og artikel 40, 44, 45, 56 og 58 op til vurdering og forelægger eventuelle relevante lovforslag med henblik på fuld anvendelse af delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF og gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF i forbindelse med dette direktiv. Med forbehold af gennemførelsesbestemmelser, der allerede er vedtaget, ophører de efter Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 tilbageværende beføjelser til at vedtage gennemførelsesbestemmelser, der er tillagt Kommissionen i artikel 64, med at finde anvendelse den 1. december 2012.«

Artikel 7

Ændring af direktiv 2004/109/EF

I direktiv 2004/109/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2, stk. 3, foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

»3.   For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder, præcisere de fastsatte krav og sikre ensartet anvendelse af stk. 1 vedtager Kommissionen i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b foranstaltninger vedrørende definitionerne i stk. 1.«

b)

Tredje afsnit affattes således:

»De foranstaltninger, der henvises til i andet afsnit, litra a) og b), fastsættes ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b.«

2)

I artikel 5, stk. 6, foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

»6.   For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og præcisere de i denne artikels stk. 1-5 fastsatte krav og sikre ensartet anvendelse heraf vedtager Kommissionen foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2 eller artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c.«

b)

Tredje afsnit affattes således:

»De foranstaltninger, der henvises til i litra a), vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 27, stk. 2. De foranstaltninger, der henvises til i litra b) og c), fastsættes ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b.«

c)

Fjerde afsnit affattes således:

»Kommissionen kan i givet fald også justere den i stk. 1 nævnte femårsperiode ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b.«

3)

I artikel 9, stk. 7, foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

»7.   For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og præcisere de i stk. 2, 4 og 5 fastsatte krav vedtager Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b.«

b)

Andet afsnit affattes således:

»Kommissionen fastsætter den maksimale længde af den i stk. 4 omhandlede korte afviklingscyklus samt passende kontrolmekanismer, der forvaltes af hjemlandets kompetente myndighed, ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b.«

4)

I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 8 ændres således:

i)

Første afsnit, indledningen, affattes således:

»8.   For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og præcisere de i denne artikels stk. 1, 2, 4, 5 og 6 fastsatte krav vedtager Kommissionen i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b, foranstaltninger med henblik på at:«.

ii)

Litra a) udgår.

iii)

Andet afsnit udgår.

b)

Følgende stykke tilføjes:

»9.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder kan Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (i det følgende benævnt »ESMA«), der er oprettet ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (30), udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer til brug ved anmeldelse af de krævede oplysninger til udstederen, jf. stk. 1 i denne artikel, eller ved indgivelse af oplysninger i henhold til artikel 19, stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit nævnte gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

5)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 ændres således:

i)

Første afsnit affattes således:

»2.   For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og præcisere de i stk. 1 fastsatte krav vedtager Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b. Kommissionen fastlægger navnlig:«.

ii)

Litra c) affattes således:

»c)

anmeldelsernes indhold«.

iii)

Andet afsnit udgår.

b)

Følgende stykke tilføjes:

»3.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 1 og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer til brug ved anmeldelse af de krævede oplysninger til udstederen, jf. stk. 1 i denne artikel, eller ved indgivelse af oplysninger i henhold til artikel 19, stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

6)

Artikel 14, stk. 2, affattes således:

»2.   For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og præcisere de i stk. 1 fastsatte krav vedtager Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b.«

7)

Artikel 17, stk. 4, affattes således:

»4.   For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologi og præcisere de i stk. 1, 2 og 3 fastsatte krav vedtager Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b. Kommissionen præciserer navnlig, gennem hvilke typer pengeinstitutter aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder, som omhandlet i stk. 2, litra c).«

8)

Artikel 18, stk. 5, affattes således:

»5.   For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologi og præcisere de i stk. 1-4 fastsatte krav vedtager Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b. Kommissionen præciserer navnlig, gennem hvilke typer pengeinstitutter gældsbevisindehavere kan udøve deres finansielle rettigheder, som omhandlet i stk. 2, litra c).«

9)

Artikel 19, stk. 4, affattes således:

»4.   For at præcisere de i stk. 1, 2 og 3 fastsatte krav vedtager Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b.

Kommissionen præciserer navnlig, efter hvilken procedure en udsteder, en aktionær eller en indehaver af andre finansielle instrumenter eller en person eller enhed som omhandlet i artikel 10 skal indgive oplysninger til den kompetente myndighed i hjemlandet i henhold til henholdsvis stk. 1 eller 3, med henblik på at gøre det muligt at indgive oplysninger i elektronisk form i hjemlandet.«

10)

Artikel 21, stk. 4, affattes således:

»4.   For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder, til udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologi og for at præcisere de i stk. 1, 2 og 3 fastsatte krav vedtager Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b.

Kommissionen fastsætter navnlig:

a)

minimumsstandarder for udbredelse af regulerede oplysninger, jf. stk. 1

b)

minimumsstandarder for den centrale opbevaringsmekanisme, jf. stk. 2.

Kommissionen kan ligeledes opstille og ajourføre en liste over medier til udbredelse af oplysninger til offentligheden.«.

11)

Artikel 22, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   ESMA udarbejder i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 retningslinjer med henblik på yderligere at lette offentlighedens adgang til oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til direktiv 2003/6/EF, direktiv 2003/71/EF og nærværende direktiv.«

12)

I artikel 23 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Hvis udsteders registrerede hjemsted er i et tredjeland, kan den kompetente myndighed i hjemlandet undtage udsteder fra kravene i artikel 4-7, artikel 12, stk. 6, og artikel 14-18, såfremt det pågældende tredjelands lovgivning indeholder ækvivalente krav eller udsteder opfylder kravene i lovgivningen i et tredjeland, som den kompetente myndighed i hjemlandet betragter som ækvivalente.

Den kompetente myndighed underretter derefter ESMA om undtagelsen.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 1 vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 27, stk. 2, gennemførelsesforanstaltninger:

i)

hvorved der etableres en mekanisme, der sikrer ækvivalens mellem oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv, herunder årsregnskaber og oplysninger, der kræves i henhold til et tredjelands love eller administrative bestemmelser

ii)

som fastslår, at det tredjeland, hvor udsteder er registreret, som følge af sine nationale love og administrative bestemmelser eller praksis eller procedurer baseret på de internationale standarder som er opstillet af internationale organisationer, sikrer ækvivalens med oplysningskravene i dette direktiv.

Med henblik på første afsnit, nr. ii), vedtager Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b foranstaltninger vedrørende vurdering af standarder, som er relevante for udstedere i mere end et land.

Kommissionen træffer efter proceduren i artikel 27, stk. 2, de nødvendige afgørelser om ækvivalens med de regnskabsstandarder, som benyttes af tredjelandsudstedere på de i artikel 30, stk. 3, fastsatte betingelser. Fastslår Kommissionen, at regnskabsstandarderne i et tredjeland ikke er ækvivalente, kan den give den pågældende udsteder tilladelse til fortsat at benytte disse regnskabsstandarder i en passende overgangsperiode.

Med henblik på tredje afsnit vedtager Kommissionen også ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b foranstaltninger med henblik på at fastsætte generelle ækvivalenskriterier for regnskabsstandarder, som er relevante for udstedere i mere end et land.«

c)

Stk. 5 affattes således:

»5.   For at præcisere de i stk. 2 fastsatte krav kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b vedtage foranstaltninger, som definerer, hvilken type oplysninger offentliggjort i et tredjeland der har betydning for offentligheden i Unionen.«

d)

Stk. 7, andet afsnit, affattes således:

»Kommissionen vedtager også ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b foranstaltninger med henblik på at fastsætte generelle ækvivalenskriterier, for så vidt angår første afsnit.«

e)

Følgende stykke tilføjes:

»8.   ESMA bistår Kommissionen med udførelsen af dens opgaver i henhold til nærværende artikel i overensstemmelse med artikel 33 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

13)

I artikel 24 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Hver enkelt medlemsstat udpeger den i artikel 21, stk. 1, i direktiv 2003/71/EF omhandlede centrale myndighed som den centrale kompetente administrative myndighed med ansvar for at varetage de forpligtelser, der følger af nærværende direktiv, og for at sikre, at bestemmelser vedtaget i medfør af nærværende direktiv anvendes. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og ESMA herom.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen, ESMA i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1095/2010 og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om alle ordninger vedrørende uddelegering af opgaver med angivelse af de nøjagtige vilkår for regulering af uddelegeringen.«

14)

I artikel 25 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykker indsættes:

»2a.   De kompetente myndigheder kan indbringe situationer for ESMA, hvor en anmodning om samarbejde er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist. Uden at det berører artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), kan ESMA i de situationer, der er nævnt i første punktum, handle inden for rammerne af de beføjelser, den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

2b.   De kompetente myndigheder samarbejder med ESMA, for så vidt angår dette direktiv, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2c.   De kompetente myndigheder giver hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige, for at den kan varetage sine opgaver i henhold til dette direktiv og forordning (EU) nr. 1095/2010, jf. nævnte forordnings artikel 35.«

b)

Stk. 3, første punktum, affattes således:

»3.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder kan udveksle fortrolige oplysninger med eller videregive oplysninger til andre kompetente myndigheder, ESMA og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (31).

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Medlemsstaterne og ESMA kan i overensstemmelse med artikel 33 i forordning (EU) nr. 1095/2010 indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med tredjelandes kompetente myndigheder eller organer, som i medfør af deres respektive lovgivninger kan udføre opgaver i henhold til dette direktiv, jf. artikel 24. Medlemsstaterne underretter ESMA om indgåelsen af samarbejdsaftaler. En sådan udveksling af oplysninger er underlagt en tavshedspligt, der mindst svarer til den i nærværende artikel omhandlede tavshedspligt. En sådan udveksling af oplysninger har til formål at give de nævnte myndigheder eller organer mulighed for at udøve deres tilsynsbeføjelser. Når oplysningerne hidrører fra en anden medlemsstat, videregives de ikke uden udtrykkelig tilladelse fra de kompetente myndigheder, som har videregivet oplysningerne, og de anvendes i givet fald alene til de formål, som disse myndigheder har givet deres samtykke til.«

15)

Artikel 26 affattes således:

»Artikel 26

Forholdsregler

1.   Hvis værtslandets kompetente myndighed finder, at udstederen eller aktionæren eller indehaveren af andre finansielle instrumenter eller den i artikel 10 omhandlede person eller enhed har begået uregelmæssigheder eller ikke har opfyldt sine forpligtelser, skal den forelægge sagen for hjemlandets kompetente myndighed og ESMA.

2.   Hvis udstederen eller værdipapirindehaveren på trods af de forholdsregler, som hjemlandets kompetente myndighed har truffet, eller fordi sådanne forholdsregler viser sig utilstrækkelige, fortsat overtræder de pågældende love eller retsforskrifter, træffer værtslandets kompetente myndighed, efter at have underrettet hjemlandets kompetente myndighed i henhold til artikel 3, stk. 2, de nødvendige forholdsregler til at beskytte investorerne, idet Kommissionen og ESMA underrettes herom ved først givne lejlighed.«

16)

Overskriften til kapitel VI affattes således:

17)

I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2a affattes således:

»2a.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, artikel 5, stk. 6, artikel 9, stk. 7, artikel 12, stk. 8, artikel 13, stk. 2, artikel 14, stk. 2, artikel 17, stk. 4, artikel 18, stk. 5, artikel 19, stk. 4, artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 4, artikel 23, stk. 5, og artikel 23, stk. 7, i en periode på fire år fra den 4. januar 2011. Kommissionen udarbejder en rapport om de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder den i henhold til artikel 27a.«

b)

Følgende stykker indsættes:

»2b.   Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

2c.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i artikel 27a og 27b anførte betingelser.«

18)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 27a

Tilbagekaldelse af delegationen

1.   Den i artikel 2, stk. 3, artikel 5, stk. 6, artikel 9, stk. 7, artikel 12, stk. 8, artikel 13, stk. 2, artikel 14, stk. 2, artikel 17, stk. 4, artikel 18, stk. 5, artikel 19, stk. 4, artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 4, artikel 23, stk. 5, og artikel 23, stk. 7, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.   Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om en delegation af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, og angiver samtidig, hvilke delegerede beføjelser der kunne være genstand for tilbagekaldelse.

3.   Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 27b

Indsigelser mod delegerede retsakter

1.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen. Denne frist forlænges med tre måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.   Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af den i stk. 1 nævnte frist gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3.   Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en delegeret retsakt inden for den i stk. 1 nævnte frist, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, angiver begrundelsen herfor, jf. artikel 296 i TEUF.«

Artikel 8

Ændring af direktiv 2005/60/EF

I direktiv 2005/60/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 11, stk. 4, affattes således:

»4.   Medlemsstaterne underretter hinanden, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (i det følgende benævnt »EBA«), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (32), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (i det følgende benævnt »EIOPA«), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (33) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed)(i det følgende benævnt »ESMA«), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (34), (samlet benævnt »ESA'erne«), for så vidt det er relevant i henhold til dette direktiv og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010, og Kommissionen om tilfælde, hvor de mener, at et tredjeland opfylder betingelserne i stk. 1 og 2, hhv. om andre tilfælde, hvor de tekniske kriterier, der er fastsat i henhold til artikel 40, stk. 1, litra b), er opfyldt.

2)

Artikel 16, stk. 2, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne underretter hinanden, ESA'erne, for så vidt det er relevant i henhold til dette direktiv og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, og Kommissionen om tilfælde, hvor de mener, at et tredjeland opfylder betingelserne i stk. 1, litra b).«

3)

Artikel 28, stk. 7, affattes således:

»7.   Medlemsstaterne underretter hinanden, ESA'erne, for så vidt det er relevant i henhold til dette direktiv og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, og Kommissionen om tilfælde, hvor de mener, at et tredjeland opfylder betingelserne i stk. 3, 4 eller 5.«

4)

I artikel 31 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Medlemsstaterne, ESA'erne, for så vidt det er relevant i henhold til dette direktiv og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, og Kommissionen underretter hinanden om tilfælde, hvor det ifølge tredjelandets lovgivning ikke er tilladt at anvende de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1, første afsnit, og hvor der kunne tilstræbes en løsning ved en samordnet optræden.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel og for at tage hensyn til den tekniske udvikling i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme kan ESA'erne under hensyntagen til de eksisterende rammer og, hvor det er hensigtsmæssigt, i samarbejde med andre relevante EU-organer inden for dette område udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på at præcisere arten af de yderligere foranstaltninger, der er omtalt i stk. 3, og de tiltag, kredit- og pengeinstitutter som minimum skal gennemføre, hvis tredjelandets lovgivning ikke tillader anvendelse af de foranstaltninger, der er fastsat i denne artikels stk. 1, første afsnit.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

5)

I artikel 34 tilføjes følgende stykke:

»3.   For at sikre konsekvent harmonisering og for at tage hensyn til den tekniske udvikling i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme kan ESA'erne under hensyntagen til de eksisterende rammer og, hvor det er hensigtsmæssigt, i samarbejde med andre relevante EU-organer inden for dette område udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på at præcisere mindsteindholdet af de oplysninger, som er omtalt i stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

6)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 37a

1.   De kompetente myndigheder samarbejder med ESA'erne, for så vidt angår dette direktiv, i overensstemmelse med henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.   De kompetente myndigheder giver ESA'erne alle de oplysninger, der er nødvendige for, at ESA'erne kan varetage deres opgaver i henhold til dette direktiv og henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.«

7)

Overskriften til kapitel VI affattes således:

8)

I artikel 40 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

Første afsnit, indledningen, affattes således:

»1.   For at tage højde for den tekniske udvikling i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og for at præcisere de krav, der er fastsat i dette direktiv, kan Kommissionen vedtage følgende foranstaltninger:«.

ii)

Andet afsnit affattes således:

»Disse foranstaltninger vedtages ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 41, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 41a og 41b.«

b)

Stk. 3, andet led, affattes således:

»Disse foranstaltninger vedtages ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 41, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 41a og 41b.«

9)

I artikel 41 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse, jf. dennes artikel 8, og forudsat at de foranstaltninger, der vedtages efter denne procedure, ikke ændrer de væsentlige bestemmelser i dette direktiv.«

b)

Stk. 2a affattes således:

»2a.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 40, i en periode på fire år fra den 4. januar 2011. Kommissionen udarbejder en rapport om de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen i henhold til artikel 41a.«

c)

Følgende stykker indsættes:

»2b.   Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

2c.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i artikel 41a og 41b anførte betingelser.«

d)

Stk. 3 udgår.

10)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 41a

Tilbagekaldelse af delegationen

1.   Den i artikel 40 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.   Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om en delegation af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, og angiver samtidig, hvilke delegerede beføjelser der kunne være genstand for tilbagekaldelse.

3.   Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 41b

Indsigelser mod delegerede retsakter

1.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen. Denne frist forlænges med tre måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.   Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af den i stk. 1 nævnte frist gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3.   Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en delegeret retsakt inden for den i stk. 1 nævnte frist, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, angiver begrundelsen herfor, jf. artikel 296 i TEUF.«

Artikel 9

Ændring af direktiv 2006/48/EF

I direktiv 2006/48/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Det eksisterende stykke affattes således:

»1.   Medlemsstaterne drager omsorg for, at kreditinstitutterne er meddelt tilladelse, før de påbegynder deres virksomhed. Med forbehold af artikel 7-12, fastsætter de betingelserne for meddelelse af en sådan tilladelse, og meddeler dem til Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsmyndighed, (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (35) (i det følgende benævnt »EBA«).

b)

Følgende stykker tilføjes:

»2.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan EBA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder:

a)

om de oplysninger der skal fremlægges for de kompetente myndigheder ved ansøgningen om godkendelse af kreditinstitutter, herunder driftsplanen, jf. artikel 7

b)

om præcisering af betingelserne for opfyldelse af kravet i artikel 8

c)

om præcisering af de krav, der gælder for aktionærer og selskabsdeltagere, der er kvalificerede deltagere, samt hvilke forhold, der kan hæmme den kompetente myndigheds effektive varetagelse af sine tilsynsopgaver som fastsat i artikel 12.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit, litra a), b) og c), omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

3.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan EBA udarbejde udkast til tekniske gennemførelsesstandarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for fremlæggelse af sådanne oplysninger.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit nævnte gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

2)

Artikel 9, stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

de interesserede medlemsstater skal give Kommissionen og EBA en begrundelse for, hvorfor de udnytter denne mulighed, og«.

3)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Enhver tilladelse meddeles EBA.

Navnet på alle kreditinstitutter, der meddeles tilladelse, optages på en fortegnelse. EBA offentliggør og ajourfører løbende denne fortegnelse på sit websted.«

4)

Artikel 17, stk. 2, affattes således:

»2.   Inddragelsen af en tilladelse meddeles Kommissionen og EBA og begrundes. Begrundelsen meddeles de berørte personer.«

5)

I artikel 19 tilføjes følgende stykke:

»9.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan EBA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at opstille en udtømmende liste over de oplysninger, som er omhandlet i artikel 19a, stk. 4, som påtænkte erhververe skal vedlægge deres underretning, jf. dog stk. 3 i nærværende artikel.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af dette direktiv, kan EBA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for samrådet mellem de relevante kompetente myndigheder, jf. artikel 19b.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i tredje afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

6)

I artikel 22 tilføjes følgende stykke:

»3.   For at præcisere de krav, der er fastsat i denne artikel, og sikre konvergens i tilsynspraksis kan EBA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de former, procedurer og mekanismer, der er omhandlet i stk. 1, i overensstemmelse med principperne om, at de skal omfatte hele virksomheden og være proportionale som fastsat i stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

7)

I artikel 25 tilføjes følgende stykke:

»5.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel udarbejder EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal indgives, jf. denne artikel.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel udarbejder EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer til brug ved indgivelsen af disse oplysninger.

EBA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kommissionen tillægges også beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

8)

I artikel 26 tilføjes følgende stykke:

»5.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel udarbejder EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal indgives, jf. denne artikel.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel udarbejder EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer til brug ved indgivelsen af disse oplysninger.

EBA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kommissionen tillægges også beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

9)

I artikel 28 tilføjes følgende stykke:

»4.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel udarbejder EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal indgives, jf. denne artikel.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel udarbejder EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer til brug ved indgivelsen af disse oplysninger.

EBA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kommissionen tillægges også beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

10)

Artikel 33, stk. 1, affattes således:

»Inden den i artikel 30 fastsatte procedure iværksættes, kan værtslandets kompetente myndigheder i særligt hastende tilfælde iværksætte nødvendige retsbevarende foranstaltninger for at beskytte indlåneres, investorers og andre tjenesteydelsesmodtageres interesser. Kommissionen, EBA og de øvrige berørte medlemsstaters kompetente myndigheder skal hurtigst muligt underrettes om sådanne foranstaltninger.«

11)

Artikel 36 affattes således:

»Artikel 36

Medlemsstaten meddeler Kommissionen og EBA antallet og arten af de tilfælde, hvor der i henhold til artikel 25 og artikel 26, stk. 1, 2 og 3, er blevet givet afslag, eller hvor der er truffet foranstaltninger i henhold til artikel 30, stk. 3.«

12)

Artikel 38, stk. 2, affattes således:

»2.   De kompetente myndigheder giver Kommissionen, EBA og Det Europæiske Bankudvalg meddelelse om de tilladelser til oprettelse af filialer, som meddeles kreditinstitutter med hjemsted i et tredjeland.«

13)

I artikel 39 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 tilføjes følgende litra:

»c)

dels at EBA er i stand til at få de oplysninger fra medlemsstaternes kompetente myndigheder, som de har modtaget fra tredjelandes nationale myndigheder i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   EBA bistår Kommissionen med henblik på denne artikel i overensstemmelse med artikel 33 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

14)

I artikel 42 tilføjes følgende stykker:

»De kompetente myndigheder kan indbringe situationer for EBA, hvor en anmodning om samarbejde, navnlig med hensyn til udveksling af oplysninger, er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist. Uden at det berører artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), kan EBA i de situationer, der er nævnt i første punktum, handle inden for rammerne af de beføjelser, den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel udarbejder EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de i denne artikel indeholdte oplysninger.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel udarbejder EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer til brug for informationsudveksling, som kan forventes at lette overvågningen af kreditinstitutter.

EBA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i tredje stykke omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kommissionen tillægges også beføjelser til at vedtage de i fjerde stykke omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

15)

I artikel 42a foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1, indsættes følgende afsnit efter fjerde afsnit:

»Har en hvilken som helst af de berørte kompetente myndigheder efter udløbet af den første periode på to måneder indbragt sagen for EBA i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, udsætter værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder deres beslutning og afventer den afgørelse, EBA måtte vedtage i henhold til artikel 19, stk. 3, i nævnte forordning. Værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder træffer deres beslutning i overensstemmelse med EBA's afgørelse. Perioden på to måneder anses for at være forligsfasen i den i artikel 19 i nævnte forordnings forstand. EBA træffer afgørelse inden for en måned. Efter udløbet af de første to måneder eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for EBA.«

b)

I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

»For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan EBA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de almindelige betingelser for virkemåden for kollegierne af tilsynsførende.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i fjerde afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan EBA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge driften for kollegierne af tilsynsførende.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i sjette afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

16)

I artikel 42b foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De kompetente myndigheder tager under udøvelsen af deres opgaver hensyn til konvergensen i forbindelse med tilsynsredskaber og tilsynspraksis i anvendelsen af love og administrative bestemmelser vedtaget i henhold til dette direktiv. Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne, at:

a)

de kompetente myndigheder deltager i EBA's arbejde

b)

de kompetente myndigheder følger de retningslinjer og henstillinger, som EBA har fastsat, og giver en begrundelse, hvis de ikke gør det

c)

de nationale mandater, der er tildelt de kompetente myndigheder, ikke forhindrer dem i at udføre deres opgaver som medlemmer af EBA eller i medfør af dette direktiv.«

b)

Stk. 2 udgår.

17)

Artikel 44, stk. 2, affattes således:

»2.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater udveksler oplysninger eller videregiver oplysninger til EBA i henhold til nærværende direktiv og til de øvrige direktiver, der gælder for kreditinstitutter, samt til artikel 31 og 35 i forordning (EU) nr. 1093/2010. Disse oplysninger er undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.«

18)

Artikel 46 affattes således:

»Artikel 46

I overensstemmelse med artikel 33 i forordning (EU) nr. 1093/2010 må medlemsstaterne og EBA kun indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med tredjelandes kompetente myndigheder samt med de i artikel 47 og artikel 48, stk. 1, i dette direktiv omhandlede myndigheder eller organer fra tredjelande, forudsat at de således meddelte oplysninger er sikret ved tavshedspligt, der mindst svarer til den tavshedspligt, der er foreskrevet i artikel 44, stk. 1, i dette direktiv. Udvekslingen af oplysninger skal have til formål at give de pågældende myndigheder eller organer mulighed for at udføre deres tilsynsopgaver.

Stammer oplysningerne fra en anden medlemsstat, videregives de ikke uden udtrykkelig tilladelse fra de myndigheder, som har videregivet nævnte oplysninger, og i givet fald udelukkende til det formål, som nævnte myndigheder har givet deres tilladelse til.«

19)

I artikel 49 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»Denne afdeling er ikke til hinder for, at en kompetent myndighed sender oplysninger til følgende med henblik på udførelsen af deres opgaver:

a)

centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker og andre organer med tilsvarende opgaver i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af deres respektive lovbestemte opgaver, herunder gennemførelse af pengepolitikken og dermed forbundne likviditetsforanstaltninger, overvågning af betalinger og clearing- og afviklingssystemer samt opretholdelse af stabilitet i det finansielle system

b)

eventuelle andre offentlige myndigheder, der overvåger betalingssystemerne

c)

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (i det følgende benævnt »ESRB«), når disse oplysninger er relevante for dets opgaver i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (36).

Denne afdeling er ikke til hinder for, at de i første afsnit omhandlede myndigheder eller organer sender de kompetente myndigheder sådanne oplysninger, som er nødvendige for dem med henblik på artikel 45.

b)

Stk. 4 affattes således:

»I en nødsituation som omhandlet i artikel 130, stk. 1, tillader medlemsstaterne de kompetente myndigheder straks at meddele centralbankerne i Det Europæiske System af Centralbanker oplysninger, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af deres lovbestemte opgaver, herunder gennemførelse af pengepolitikken og dermed forbundne likviditetsforanstaltninger, overvågning af betalinger og clearing- og afviklingssystemer samt opretholdelse af stabilitet i det finansielle system, og ESRB i henhold til forordning (EU) nr. 1092/2010, når sådanne oplysninger er relevante for udøvelsen af de opgaver, det har fået pålagt.«

20)

I artikel 63a foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Det skal fremgå af bestemmelserne vedrørende instrumentet, at hovedstol, ubetalte renter eller udbytte skal være af en sådan karakter, at de dækker tab og ikke hindrer kreditinstituttets forhøjelse af aktiekapitalen ved overførsel fra reserver ved hjælp af passende mekanismer, som er udarbejdet af EBA i henhold til stk. 6.«

b)

Stk. 6 affattes således:

»6.   For at sikre konsekvent harmonisering og for at sikre konvergens i tilsynspraksis udarbejder EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de krav, der gælder for de instrumenter, som er omhandlet i stk. 1. EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i foranstående afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10 til 14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

EBA udarbejder også retningslinjer for de instrumenter, der er omhandlet i artikel 57, stk. 1, litra a).

EBA overvåger anvendelsen af disse retningslinjer.«

21)

Artikel 74, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af dette direktiv skal de kompetente myndigheder for kreditinstitutternes meddelelse af disse beregninger fra den 31. december 2012 anvende ensartede formater, hyppigheder og datoer for indberetning. For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af dette direktiv udarbejder EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på indførelse i Unionen af ensartede formater (med tilhørende specifikationer), hyppigheder og datoer for indberetning inden den 1. januar 2012. Indberetningsformaterne skal stå i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af kreditinstitutternes aktiviteter.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af dette direktiv udarbejder EBA ligeledes udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for de it-løsninger, der skal anvendes til denne indberetning.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet og tredje afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

22)

I artikel 81, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel udarbejder EBA i samråd med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (i det følgende benævnt »ESMA«), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (37), udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere vurderingsmetodologien for kreditvurderinger. EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

23)

I artikel 84, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan EBA i samråd med ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere den vurderingsmetodologi, efter hvilken kompetente myndigheder tillader kreditinstitutioner at anvende IRB-metoden.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit, litra a), omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

24)

I artikel 97, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel udarbejder EBA i samråd med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere vurderingsmetodologien for kreditvurderinger. EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

25)

I artikel 105, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan EBA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere den vurderingsmetodologi, efter hvilken de kompetente myndigheder tillader kreditinstitutter at anvende metoder med avanceret måling.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

26)

Artikel 106, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»For at sikre konsekvent harmonisering af dette stykke udarbejder EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere undtagelserne i litra c) og d) samt fastlægge betingelserne for at fastslå, om der er tale om en gruppe af indbyrdes forbundne kunder, jf. stk. 3. EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

27)

Artikel 110, stk. 2, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne vedtager bestemmelser om, at indberetning skal finde sted mindst to gange om året. De kompetente myndigheder anvender fra den 31. december 2012 ensartede formater, hyppigheder og datoer for indberetning. For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af dette direktiv udarbejder EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på indførelse i Unionen af ensartede formater (med tilhørende specifikationer), hyppigheder og datoer for indberetning inden den 1. januar 2012. Indberetningsformaterne skal være rimelige i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af kreditinstitutternes aktiviteter.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af direktivet udarbejder EBA ligeledes udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for de it-løsninger, der skal anvendes til denne indberetning.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første og andet afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

28)

Artikel 111, stk. 1, fjerde afsnit, affattes således:

»Medlemsstaterne kan fastsætte en lavere grænse end 150 mio. EUR og skal i så fald underrette EBA og Kommissionen herom.«

29)

Artikel 122a, stk. 10, affattes således:

»10.   EBA aflægger årligt rapport til Kommissionen om de kompetente myndigheders overholdelse af denne artikel.

For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel udarbejder EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på konvergens i tilsynspraksis, hvad angår denne artikel, herunder de foranstaltninger, der er truffet i tilfælde af overtrædelser af forpligtelserne hvad angår rettidig omhu og risikostyring. EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

30)

I artikel 124 tilføjes følgende stykke:

»6.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan EBA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på præcisering af denne artikel og på en fælles risikovurderingsprocedure og -metodologi.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

31)

Artikel 126, stk. 4, affattes således:

»4.   De kompetente myndigheder underretter Kommissionen og EBA om enhver aftale, der falder ind under stk. 3.«

32)

I artikel 129 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»Er den konsoliderende myndighed ude af stand til at udføre de i første afsnit omhandlede opgaver, eller samarbejder de kompetente myndigheder ikke med den konsoliderende myndighed i det omfang, der er nødvendigt, for at den kan udføre de i første afsnit anførte opgaver, kan enhver berørt kompetent myndighed indbringe sagen for EBA, som kan handle i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

b)

I stk. 2, femte afsnit, tilføjes følgende:

»Har en af de pågældende kompetente myndigheder efter udløbet af perioden på seks måneder indbragt sagen for EBA i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, udskyder den konsoliderende tilsynsmyndighed sin beslutning og afventer den afgørelse, EBA måtte vedtage i henhold til artikel 19, stk. 3, i nævnte forordning og træffer sin beslutning i overensstemmelse med EBA's afgørelse. Perioden på seks måneder anses for at være forligsfasen i nævnte forordnings forstand. EBA træffer afgørelse inden for en måned. Efter udløbet af de seks måneder, eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for EBA.«

c)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»EBA kan udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af den i dette stykke nævnte fælles beslutningsproces med hensyn til de i artikel 84, stk. 1, artikel 87, stk. 9, og artikel 105, samt bilag III, del 6, omhandlede ansøgninger om tilladelser med henblik på at lette fælles beslutninger.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i sjette og syvende afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

d)

I stk. 3 foretages følgende ændringer:

i)

I tredje afsnit ændres udtrykket »Det Europæiske Banktilsynsudvalg« til »EBA«.

ii)

Fjerde afsnit affattes således:

»Foreligger der ikke nogen fælles beslutning fra de kompetente myndigheder inden for fire måneder, træffer den konsoliderende tilsynsmyndighed beslutning om anvendelsen af artikel 123 og 124 og artikel 136, stk. 2, på et konsolideret grundlag efter behørig hensyntagen til de risikovurderinger af datterselskaber, der foretages af de relevante kompetente myndigheder. Har en af de pågældende kompetente myndigheder ved udløbet af perioden på fire måneder indbragt sagen for EBA i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, udskyder den konsoliderende tilsynsmyndighed sin beslutning og afventer den afgørelse, EBA måtte vedtage i henhold til artikel 19, stk. 3, i nævnte forordning og træffer sin beslutning i overensstemmelse med EBA's afgørelse. Perioden på fire måneder anses for at være forligsfasen i nævnte forordnings forstand. EBA træffer afgørelse inden for en måned. Efter udløbet af de fire måneder, eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for EBA.«

iii)

Femte afsnit affattes således:

»Beslutningen om anvendelsen af artikel 123 og 124 og artikel 136, stk. 2, træffes af de respektive kompetente myndigheder, der har ansvaret for tilsyn med datterselskaber af et moderkreditinstitut i Unionen eller et finansielt moderholdingselskab i Unionen, på individuelt eller delkonsolideret grundlag, efter behørig hensyntagen til de synspunkter og forbehold, som den konsoliderende tilsynsmyndighed har givet udtryk for. Har en af de pågældende kompetente myndigheder efter udløbet af perioden på fire måneder indbragt sagen for EBA i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, udskyder de kompetente myndigheder deres beslutning og afventer den afgørelse, EBA måtte vedtage i henhold til forordningens artikel 19, stk. 3, og træffer deres beslutning i overensstemmelse med EBA's afgørelse. Perioden på fire måneder anses for at være forligsfasen i nævnte forordnings forstand. EBA træffer afgørelse inden for en måned. Efter udløbet af de fire måneder, eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for EBA.«

iv)

Syvende afsnit affattes således:

»Når EBA er blevet hørt, skal alle kompetente myndigheder tage hensyn til dens råd og redegøre for enhver betydende afvigelse derfra.«

v)

Tiende afsnit affattes således:

»EBA kan udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af den i dette stykke nævnte fælles beslutningsproces med hensyn til anvendelsen af artikel 123 og 124 og artikel 136, stk. 2, og med henblik på at lette de fælles beslutninger.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i tiende afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

33)

Artikel 130, stk. 1, første og andet afsnit, affattes således:

»1.   Opstår der en nødsituation, herunder en situation som defineret i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1093/2010, eller en situation med en negativ udvikling på markederne, som potentielt kan bringe markedslikviditeten og stabiliteten i det finansielle system i fare i en af de medlemsstater, hvor enheder i en koncern har fået meddelt tilladelse, og hvor væsentlige filialer som nævnt i artikel 42a er etableret, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed, så hurtigt som praktisk muligt, jf. kapitel 1, afdeling 2, underrette EBA, ESRB og de i artikel 49, stk. 4, og artikel 50 omhandlede myndigheder og meddele dem alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver. Disse forpligtelser finder anvendelse på alle kompetente myndigheder i artikel 125 og 126 og på den kompetente myndighed i artikel 129, stk. 1.

Hvis den i artikel 49, stk. 4, omhandlede myndighed bliver bekendt med en situation som den, der er beskrevet i første afsnit, underretter den så hurtigt som praktisk muligt de kompetente myndigheder nævnt i artikel 125 og 126 samt EBA.«

34)

Artikel 131, stk. 3, affattes således:

»De kompetente myndigheder, der er ansvarlige for meddelelsen af tilladelse til datterselskabet af et moderselskab, der er et kreditinstitut, kan ved tosidig aftale i overensstemmelse med artikel 28 i forordning (EU) nr. 1093/2010 overdrage deres tilsynspligt til de kompetente myndigheder, der har meddelt moderselskabet tilladelse og fører tilsyn med dette, således at disse påtager sig tilsyn med datterselskabet i overensstemmelse med nærværende direktivs bestemmelser. EBA underrettes om sådanne aftaler og indholdet heraf. Den videregiver oplysningerne herom til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og til Det Europæiske Bankudvalg.«

35)

I artikel 131a foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed skal etablere kollegier af tilsynsførende for at lette udførelsen af de i artikel 129 og artikel 130, stk. 1, omhandlede opgaver og skal med forbehold af fortrolighedskravene i stk. 2 og i overensstemmelse med EU-retten sikre hensigtsmæssig koordinering og samarbejde med de relevante tredjelandes kompetente myndigheder, hvor det er relevant.

EBA bidrager til at fremme og overvåge de i denne artikel omhandlede kollegier af tilsynsførendes effektive og konsekvente virkemåde i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EU) nr. 1093/2010. EBA deltager derfor med henblik herpå, når den finder det hensigtsmæssigt, og anses for at være den kompetente myndighed i så henseende.

Kollegier af tilsynsførende skal fastsætte rammer for den konsoliderende tilsynsmyndigheds, EBA's og de andre kompetente myndigheders udførelse af følgende opgaver:

a)

udveksling af oplysninger indbyrdes og med EBA i henhold til artikel 21 i forordning (EU) nr. 1093/2010

b)

opnåelse af enighed om frivillige mandater og frivillig uddelegering af ansvar, når det er relevant

c)

fastlæggelse af tilsynsprogrammer baseret på en risikovurdering af koncernen i overensstemmelse med artikel 124

d)

forøgelse af effektiviteten af tilsynet ved at fjerne unødvendigt dobbeltarbejde i forbindelse med tilsynskravene, herunder i tilknytning til de i artikel 130, stk. 2, og artikel 132, stk. 2, nævnte anmodninger om oplysninger

e)

konsekvent anvendelse af forsigtighedskravene i dette direktiv på alle enheder i en bankkoncern, med forbehold af de i EU-lovgivningen disponible valgmuligheder og skøn

f)

anvendelse artikel 129, stk. 1, litra c), under hensyntagen til det arbejde, der udføres i andre fora, der eventuelt er etableret på dette område.

De kompetente myndigheder og EBA, der deltager i kollegierne af tilsynsførende, skal arbejde tæt sammen. Fortrolighedskravene i kapitel 1, afdeling 2, må ikke forhindre de kompetente myndigheder i at udveksle fortrolige oplysninger inden for kollegierne af tilsynsførende. Oprettelsen af kollegier af tilsynsførende og deres funktion berører ikke de kompetente myndigheders rettigheder og ansvar i henhold til dette direktiv.«

b)

Stk. 2 ændres således:

i)

Andet afsnit affattes således:

»For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan EBA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de almindelige betingelser for driften af kollegierne af tilsynsførende.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan EBA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge driften for kollegierne af tilsynsførende.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i fjerde afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

ii)

Sjette afsnit affattes således:

»Den konsoliderende tilsynsmyndighed skal under hensyntagen til fortrolighedskravene i kapitel 1, afdeling 2, underrette EBA om kollegiet af tilsynsførendes aktiviteter, herunder i nødsituationer, og meddele EBA alle oplysninger, der er af særlig relevans med hensyn til tilsynskonvergens.«

36)

I artikel 132, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Følgende afsnit indsættes efter første afsnit:

»De kompetente myndigheder samarbejder med EBA, for så vidt angår dette direktiv, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1093/2010.

De kompetente myndigheder giver EBA alle de oplysninger, der er nødvendige for at den kan varetage af sine opgaver i henhold til dette direktiv og forordning (EU) nr. 1093/2010, jf. nævnte forordnings artikel 35.«

b)

Følgende afsnit tilføjes:

»De kompetente myndigheder kan indbringe situationer for EBA, hvor:

a)

en kompetent myndighed ikke har videregivet væsentlige oplysninger, eller

b)

en anmodning om samarbejde, navnlig udveksling af relevante oplysninger, er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist.

Uden at det berører artikel 258 i TEUF, kan EBA i de situationer, der er nævnt i syvende afsnit, handle inden for rammerne af de beføjelser, den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

37)

Artikel 140, stk. 3, affattes således:

»3.   De kompetente myndigheder, der er ansvarlige for det konsoliderede tilsyn, udarbejder en fortegnelse over de finansielle holdingselskaber, der er nævnt i artikel 71, stk. 2. Denne fortegnelse videregives til de andre medlemsstaters kompetente myndigheder, EBA og Kommissionen.«

38)

I artikel 143 foretages følgende ændringer:

a)

i Stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

Følgende punktum indsættes i slutningen af første afsnit:

»EBA bistår Kommissionen og Det Europæiske Bankudvalg med udførelsen af disse opgaver, bl.a. i spørgsmålet om, hvorvidt sådanne retningslinjer bør ajourføres.«

ii)

Andet afsnit affattes således:

»Den kompetente myndighed, der foretager den i stk. 1, første afsnit, specificerede kontrol, tager hensyn til alle sådanne retningslinjer. Med dette formål hører den kompetente myndighed EBA, inden der træffes en afgørelse.«

b)

Stk. 3, fjerde afsnit, affattes således:

»Tilsynsmetoderne skal være udformet med henblik på at opfylde det konsoliderede tilsyns mål som defineret i dette kapitel og skal indberettes til de øvrige berørte kompetente myndigheder, EBA og Kommissionen.«.

39)

I artikel 144 tilføjes følgende stykke:

»For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel udarbejder EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge formatet, strukturen, indholdsfortegnelsen og den årlige offentliggørelsesdato for offentliggørelse af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikel. EBA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

40)

I artikel 150 tilføjes følgende stykke:

»3.   EBA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af dette direktiv med hensyn til betingelserne for anvendelse af:

a)

punkt 15-17 i bilag V

b)

punkt 23, litra l), i bilag V, for så vidt angår kriterierne for fastlæggelse af et passende forhold mellem faste og variable komponenter i det samlede vederlag, og punkt 23, litra o), nr. ii), i bilag V, for at specificere de typer instrumenter, der opfylder betingelserne i dette punkt

c)

del 2 i bilag VI for så vidt angår de kvantitative faktorer, der er nævnt i punkt 12, den kvalitative faktor, der er nævnt i punkt 13, og den benchmark, der er nævnt i punkt 14.

EBA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.«

41)

I artikel 156 foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »Det Europæiske Banktilsynsudvalg« ændres til »EBA«.

b)

Stk. 1 affattes således:

»Kommissionen skal i samarbejde med EBA og medlemsstaterne og under hensyntagen til bidrag fra Den Europæiske Centralbank periodisk overvåge, om dette direktiv sammen med direktiv 2006/49/EF har væsentlig indvirkning på den økonomiske konjunktur og i lyset af denne undersøgelse overveje, om der er behov for korrigerende foranstaltninger.«

Artikel 10

Ændring af direktiv 2006/49/EF

I direktiv 2006/49/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 18 tilføjes følgende stykke:

»5.   Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (i det følgende benævnt »EBA«), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (38), kan udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge den vurderingsmetode, de kompetente myndigheder skal anvende, når de giver institutter tilladelse til at anvende interne modeller til beregning af kapitalkravene i henhold til dette direktiv.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

2)

I artikel 22, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Afstår de kompetente myndigheder fra at anerkende de konsoliderede kapitalkrav, der er fastsat i denne artikel, giver de Kommissionen og EBA meddelelse herom.«

3)

I artikel 32, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Andet afsnit affattes således:

»De kompetente myndigheder giver EBA, Rådet og Kommissionen meddelelse om disse procedurer.«

b)

Følgende afsnit tilføjes:

»EBA udarbejder retningslinjer for de i nærværende stykke omhandlede procedurer.«

4)

Artikel 36, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der har kompetence til at varetage de i dette direktiv fastsatte opgaver. De underretter EBA og Kommissionen herom med angivelse af en eventuel kompetencefordeling.«

5)

I artikel 38, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»De kompetente myndigheder samarbejder med EBA, for så vidt angår dette direktiv, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1093/2010.

De kompetente myndigheder giver hurtigst muligt EBA alle de oplysninger, der er nødvendige for at den kan varetage sine opgaver i henhold til dette direktiv og forordning (EU) nr. 1093/2010, jf. nævnte forordnings artikel 35.«

Artikel 11

Ændring af direktiv 2009/65/EF

I direktiv 2009/65/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 5 tilføjes følgende stykke:

»8.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (i det følgende benævnt »ESMA«), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (39) udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal indgives til de kompetente myndigheder i et investeringsinstituts ansøgning om godkendelse.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

2)

I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Enhver givet godkendelse meddeles ESMA, som offentliggør og fører en ajourført fortegnelse over godkendte administrationsselskaber på sit websted.«

3)

I artikel 7 tilføjes følgende stykke:

»6.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere:

a)

hvilke oplysninger der skal indgives til de kompetente myndigheder i ansøgningen om godkendelse af administrationsselskabet, herunder aktivitetsplanen

b)

hvilke krav der gælder for administrationsselskabet i henhold til stk. 2 og de oplysninger, der skal gives i underretningen i henhold til stk. 3

c)

hvilke krav der gælder for aktionærer og selskabsdeltagere, som besidder en kvalificeret andel, samt hvilke forhold der kan hæmme den kompetente myndighed i at varetage sine tilsynsopgaver, jf. artikel 8, stk. 1, i nærværende direktiv og artikel 10, stk. 1 og 2, i direktiv 2004/39/EF, i overensstemmelse med nærværende direktivs artikel 11.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for den underretning eller indgivelse af oplysninger, som er omhandlet i første afsnit, litra a) og b).

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i tredje afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

4)

Artikel 9, stk. 2, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne underretter ESMA og Kommissionen om alle generelle vanskeligheder, som investeringsinstitutter møder i forbindelse med markedsføringen af deres andele i et tredjeland.

Kommissionen undersøger sådanne vanskeligheder så hurtigt som muligt med henblik på at finde en passende løsning. ESMA bistår med varetagelsen af denne opgave.«

5)

I artikel 11 tilføjes følgende stykke:

»3.   For at sikre konsekvent harmonisering af nærværende direktiv kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at opstille en udtømmende liste over de oplysninger, som er omhandlet i nærværende artikel, jf. artikel 10b, stk. 4, i direktiv 2004/39/EF, som påtænkte erhververe skal indgive sammen med deres underretning, jf. dog artikel 10a, stk. 2, i nævnte direktiv.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer til brug for samrådet mellem de relevante kompetente myndigheder, som omhandlet i nærværende artikel, jf. artikel 10, stk. 4, i direktiv 2004/39/EF.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

6)

I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 3 foretages følgende ændringer:

i)

Første afsnit affattes således:

»3.   Uden at det berører artikel 116, vedtager Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og med forbehold af betingelserne i artikel 112a og 112b, foranstaltninger, der fastlægger procedurer og ordninger nævnt i stk. 1, andet afsnit, litra a), og strukturer og organisatoriske krav for at minimere interessekonflikter nævnt i stk. 1, andet afsnit, litra b).«

ii)

Andet afsnit udgår.

b)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de af Kommissionen vedtagne delegerede retsakter vedrørende de procedurer, ordninger, strukturer og organisatoriske krav, der er nævnt i stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

7)

I artikel 14 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

Første afsnit, indledningen, affattes således:

»2.   Uden at det berører artikel 116 vedtager Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og på de i artikel 112a og 112b anførte betingelser, foranstaltninger med henblik på at sikre, at administrationsselskabet udfører de opgaver, der er fastsat i stk. 1, navnlig at:«.

ii)

Andet afsnit udgår.

b)

Følgende stykke tilføjes:

»3.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge de af Kommissionen vedtagne delegerede retsakter om de kriterier, principper og trin, der er nævnt i stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

8)

I artikel 17 tilføjes følgende stykke:

»10.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal indgives, jf. stk. 1, 2, 3, 8 og 9.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af nærværende artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for videresendelse af oplysninger i overensstemmelse med stk. 3 og 9.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i tredje afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

9)

I artikel 18 tilføjes følgende stykke:

»5.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal meddeles, jf. stk. 1, 2 og 4.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for fremsendelse af oplysninger i overensstemmelse med stk. 2 og 4.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i tredje afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

10)

I artikel 20 tilføjes følgende stykke:

»5.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge, hvilken dokumentation der skal leveres til de kompetente myndigheder i ansøgningen om at administrere et investeringsinstitut oprettet i en anden medlemsstat.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af nærværende artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for levering af oplysninger.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i tredje afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

11)

I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Hvis det pågældende administrationsselskab til trods for de foranstaltninger, der er truffet af de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland — eller hvis disse foranstaltninger viser sig at være uhensigtsmæssige, eller hjemlandet ikke har truffet nogen foranstaltninger — fortsat nægter at forelægge de oplysninger, som administrationsselskabets værtsland har anmodet om i henhold til stk. 2, eller stadig overtræder de i værtslandet gældende lovbestemmelser som nævnt i samme stykke, kan de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland, træffe en af de følgende foranstaltninger:

a)

efter at have givet de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland underretning herom, træffe passende foranstaltninger, herunder i henhold til artikel 98 og 99, for at forebygge eller straffe nye ulovligheder, og om nødvendigt forhindre administrationsselskabet i at udføre nye forretninger på dets område. Medlemsstaterne sikrer, at de dokumenter, der er nødvendige for vedtagelsen af disse foranstaltninger, kan forkyndes for administrationsselskaberne på deres område. Hvis den tjenesteydelse, der præsteres i administrationsselskabets værtsland, er administration af et investeringsinstitut, kan administrationsselskabets værtsland kræve, at administrationsselskabet skal ophøre med at administrere dette investeringsinstitut, eller

b)

hvis de finder, at den kompetente myndighed i administrationsselskabets hjemland ikke har handlet hensigtsmæssigt, indbringe sagen for ESMA, som kan handle inden for rammerne af de beføjelser, den er tillagt ved artikel 19 i forordning (EU) 1095/2010.«

b)

I stk. 7 affattes første og andet afsnit således:

»7.   Inden den i stk. 3, 4 eller 5 fastsatte procedure iværksættes, kan de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland i særligt hastende tilfælde træffe enhver nødvendig retsbevarende foranstaltning for at beskytte investorers og andre tjenesteydelsesmodtageres interesser. Kommissionen, ESMA og de øvrige berørte medlemsstaters kompetente myndigheder underrettes hurtigst muligt om sådanne foranstaltninger.

Efter høring af de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder kan Kommissionen bestemme, at den pågældende medlemsstat skal ændre eller ophæve disse foranstaltninger, uden at dette berører ESMA's beføjelser i henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

c)

Stk. 9, første afsnit, affattes således:

»9.   Medlemsstaterne meddeler ESMA og Kommissionen antallet og arten af de tilfælde, hvor der nægtes godkendelse i henhold til artikel 17, eller gives afslag på en ansøgning i henhold til artikel 20, samt de foranstaltninger, der er truffet i henhold til nærværende artikels stk. 5.«

12)

I artikel 23, stk. 6, foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

»6.   Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og med forbehold af betingelserne i artikel 112a og 112b, vedtage foranstaltninger vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes af depositaren med henblik på overholdelse af dennes forpligtelser med hensyn til et investeringsinstitut, der administreres af et administrationsselskab etableret i en anden medlemsstat, herunder de oplysninger der skal indgå i den standardaftale, der skal anvendes af depositaren og administrationsselskabet, jf. stk. 5.«

b)

Andet afsnit udgår.

13)

I artikel 29 tilføjes følgende stykker:

»5.   For at sikre konsekvent harmonisering af dette direktiv kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere:

a)

hvilke oplysninger der skal indgives til de kompetente myndigheder i ansøgningen om godkendelse af investeringsselskabet, herunder driftsplanen, og

b)

hvilke forhold der kan hæmme den kompetente myndighed i effektivt at varetage sine tilsynsopgaver, jf. stk. 1, litra c).

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

6.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for videregivelse af oplysninger, jf. stk. 5, første afsnit, litra a).

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

14)

Artikel 32, stk. 6, affattes således:

»6.   Medlemsstaterne underretter ESMA og Kommissionen om, hvilke investeringsselskaber der er omfattet af de i stk. 4 og 5 omhandlede undtagelser.«

15)

I artikel 33, stk. 6, foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

»6.   Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og med forbehold af betingelserne i artikel 112a og 112b, vedtage foranstaltninger vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes af depositaren med henblik på overholdelse af dennes forpligtelser med hensyn til et investeringsinstitut, der administreres af et administrationsselskab etableret i en anden medlemsstat, herunder oplysninger der skal indgå i den standardaftale, der skal anvendes af depositaren og administrationsselskabet, jf. stk. 5.«

b)

Andet afsnit udgår.

16)

I artikel 43 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 5 foretages følgende ændringer:

i)

Første afsnit affattes således:

»5.   Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og med forbehold af betingelserne i artikel 112a og 112b, træffe foranstaltninger til yderligere specificering af de i stk. 1 og 3 nævnte oplysningers indhold og form og den måde, hvorpå de skal udleveres.«

ii)

Andet afsnit udgår.

b)

Følgende stykke tilføjes:

»6.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de delegerede retsakter, som Kommissionen vedtager vedrørende de i denne artikels stk. 1 og 3 nævnte oplysningers indhold og form og den måde, hvorpå de skal udleveres.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

17)

I artikel 50 tilføjes følgende stykke:

»4.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere bestemmelserne om, hvilke kategorier af aktiver investeringsselskaber kan investere i i henhold til denne artikel og til de delegerede retsakter, som Kommissionen vedtager vedrørende disse bestemmelser.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

18)

I artikel 51 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Kompetente myndigheder sikrer, at alle oplysninger, der modtages i henhold til tredje afsnit, og som indsamles for alle de administrations- og investeringsselskaber, de fører tilsyn med, er tilgængelige for ESMA i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010 og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (»ESRB«), der er nedsat ved Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (40) i overensstemmelse med artikel 15 i nævnte forordning med henblik på overvågning af systemiske risici på EU-niveau.

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Uden at det berører artikel 116, vedtager Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og med forbehold af betingelserne i artikel 112a og 112b, foranstaltninger, der fastsætter følgende:

a)

kriterier for vurdering af tilstrækkeligheden af den risikostyringsproces, der anvendes af administrationsselskabet, jf. stk. 1, første afsnit

b)

detaljerede regler om den nøjagtige og uafhængige vurdering af værdien af de afledte OTC-instrumenter, og

c)

detaljerede regler om indholdet af og proceduren, der skal følges, i forbindelse med underretningen af de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland om de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, tredje afsnit.«

c)

Følgende stykke tilføjes:

»5.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de delegerede retsakter, som Kommissionen vedtager vedrørende de i stk. 4 omhandlede kriterier og regler.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

19)

Artikel 52, stk. 4, tredje afsnit, affattes således:

»Medlemsstaterne tilsender ESMA og Kommissionen en fortegnelse over de i første afsnit nævnte obligationskategorier tillige med kategorierne af udstedere, der i henhold til lovgivningen og de i samme afsnit omhandlede tilsynsbestemmelser er bemyndiget til at udstede obligationer, som opfylder kriterierne i denne artikel. Sammen med disse fortegnelser sendes en notits om status for de tilbudte garantier. Kommissionen og ESMA sender omgående disse oplysninger til de andre medlemsstater sammen med eventuelle bemærkninger, de måtte finde passende, og gør oplysningerne tilgængelige for offentligheden på deres websted. Sådanne meddelelser kan gøres til genstand for drøftelser i Det Europæiske Værdipapirudvalg, jf. artikel 112, stk. 1.«

20)

I artikel 60 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 6 ændres således:

i)

I første afsnit affattes indledningen således:

»6.   Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og på de i artikel 112a og 112b anførte betingelser, træffe foranstaltninger til specificering af følgende:«.

ii)

Andet afsnit udgår.

b)

Følgende stykke tilføjes:

»7.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de delegerede retsakter, som Kommissionen vedtager vedrørende den aftale de foranstaltninger og de procedurer, der er nævnt i stk. 6.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

21)

I artikel 61 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og med forbehold af betingelserne i artikel 112a og 112b, træffe foranstaltninger til yderligere specificering af følgende:

a)

de oplysninger, der skal indgå i den i stk. 1, nævnte aftale, og

b)

de typer af uregelmæssigheder som omhandlet i stk. 2, der anses for at have negative konsekvenser for feeder-instituttet.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på yderligere at fastlægge betingelserne for anvendelse af de delegerede retsakter, som Kommissionen vedtager vedrørende den aftale og de foranstaltninger og typer af uregelmæssigheder, der er nævnt i stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

22)

Artikel 62, stk. 4, affattes således:

»4.   Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og med forbehold af betingelserne i artikel 112a og 112b, træffe foranstaltninger til specificering af indholdet af den i stk. 1, første afsnit, nævnte aftale.«

23)

I Artikel 64 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og med forbehold af betingelserne i artikel 112a og 112b, træffe foranstaltninger til specificering af følgende:

a)

det format og måden hvorpå de i stk. 1 nævnte oplysninger skal udleveres, eller

b)

proceduren for værdivurdering og revision af et bidrag i naturalier i det tilfælde hvor feeder-instituttet overfører alle eller dele af sine aktiver til master-instituttet til gengæld for andele, samt den rolle, som feeder-instituttets depositar spiller i den forbindelse.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»5.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af den måde, hvorpå oplysninger udleveres kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de delegerede retsakter, som Kommissionen vedtager vedrørende formatet, måden, hvorpå oplysningerne udleveres, og proceduren, der er nævnt i stk. 4.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit nævnte gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

24)

I artikel 69 tilføjes følgende stykke:

»5.   For at sikre en konsekvent harmonisering af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere bestemmelserne om indholdet af prospektet, årsberetningen og den halvårlige beretning som fastlagt i bilag I og disse dokumenters format.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

25)

Artikel 75, stk. 4, affattes således:

»4.   Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og med forbehold af betingelserne i artikel 112a og 112b, vedtage gennemførelsesforanstaltninger til specificering af de betingelser, der skal opfyldes, når prospektet udleveres på et andet varigt medium end papir eller via et websted, der ikke udgør et varigt medium.«

26)

I Artikel 78 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 7 affattes således:

»7.   Kommissionen vedtager ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og med forbehold af betingelserne i artikel 112a og 112b, foranstaltninger til specificering af følgende:

a)

det nærmere og udtømmende indhold af den centrale investorinformation, der skal udleveres til investorer, jf. stk. 2, 3 og 4

b)

det nærmere og udtømmende indhold af den centrale investorinformation, der skal udleveres til investorer i følgende tilfælde:

i)

i forbindelse med investeringsinstitutter med forskellige investeringsafdelinger: den centrale investorinformation, der skal udleveres til investorer, der investerer i en bestemt investeringsafdeling, herunder oplysninger om, hvordan investor kan flytte fra en investeringsafdeling til en anden, og om omkostningerne forbundet hermed

ii)

i forbindelse med investeringsinstitutter, der tilbyder forskellige kategorier af aktier: den centrale investorinformation, der skal udleveres til investorer, der investerer i en bestemt aktiekategori

iii)

i forbindelse med investeringsforeninger: den centrale investorinformation, der skal udleveres til investorer, der investerer i et investeringsinstitut, der selv investerer i andre investeringsinstitutter eller andre institutter for kollektiv investering som omhandlet i artikel 50, stk. 1, litra e)

iv)

i forbindelse med master-feeder-strukturer: den centrale investorinformation, der skal gives til investorer, der investerer i et feeder-institut, og

v)

i forbindelse med strukturerede, kapitalbeskyttede og lignende investeringsinstitutter: den centrale investorinformation, der skal gives til investorer i forbindelse med disse investeringsinstitutters særlige karakteristika, og

c)

nærmere bestemmelser om format og præsentation af den i stk. 5 omhandlede centrale investorinformation, der skal udleveres til investorer.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»8.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de delegerede retsakter som Kommissionen vedtager i overensstemmelse med stk. 7vedrørende de oplysninger, der er nævnt i stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit nævnte gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

27)

Artikel 81, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og med forbehold af betingelserne i artikel 112a og 112b, træffe foranstaltninger til specificering af de betingelser, der skal opfyldes, når den centrale investorinformation udleveres på et andet varigt medium end papir eller via et websted, der ikke udgør et varigt medium.«

28)

I artikel 83 tilføjes følgende stykke:

»3.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere denne artikels krav til optagelse af lån.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

29)

I artikel 84 tilføjes følgende stykke:

»4.   For at sikre konsekvent harmonisering af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de betingelser, som investeringsinstitutter skal opfylde, når der er truffet beslutning om midlertidig udsættelse af tilbagekøb eller indløsning af andele i investeringsinstituttet, jf. stk. 2, litra a).

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse medartikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

30)

Artikel 95 affattes således:

»Artikel 95

1.   Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og med forbehold af betingelserne i artikel 112a og 112b, træffe foranstaltninger til specificering af følgende:

a)

de i artikel 91, stk. 3, nævnte oplysningers omfang

b)

hvordan de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland kan sikres lettere adgang til de oplysninger eller dokumenter, der er omhandlet i artikel 93, stk. 1, 2 og 3, i overensstemmelse med artikel 93, stk. 7.

2.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af artikel 93 kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere:

a)

formen og indholdet af en standardmodel til den skrivelse, som investeringsinstitutter skal benytte til den i artikel 93, stk. 1, nævnte anmeldelse, herunder en indikation af, hvilke dokumenter oversættelserne vedrører

b)

formen og indholdet af en standardmodel til den erklæring, som medlemsstaternes kompetente myndigheder skal afgive i henhold til artikel 93, stk. 3

c)

proceduren ved udveksling af oplysninger og brug af elektronisk kommunikation mellem kompetente myndigheder i forbindelse med anmeldelser efter artikel 93.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

31)

Artikel 97, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, som skal varetage de i dette direktiv omhandlede opgaver. De underretter ESMA og Kommissionen herom og angiver samtidig den eventuelle fordeling af opgaverne.«

32)

I artikel 101 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   De kompetente myndigheder samarbejder med ESMA, for så vidt angår dette direktiv, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

De kompetente myndigheder giver hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

b)

Stk. 8 og 9 affattes således:

»8.   De kompetente myndigheder kan indbringe situationer for ESMA, hvor:

a)

anmodning om udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 109 er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist

b)

anmodning om gennemførelse af en undersøgelse eller en kontrol på stedet som omhandlet i artikel 110 er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist, eller

c)

anmodning om tilladelse til at lade egne tjenestemænd ledsage tjenestemænd fra den anden medlemsstats kompetente myndighed er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist.

Uden at det berører artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), kan ESMA i et sådant tilfælde handle i overensstemmelse med de beføjelser, den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, jf. dog mulighederne for at nægte at efterkomme en anmodning om oplysninger eller om en undersøgelse som omhandlet i denne artikels stk. 6 eller ESMA's evne til i sådanne tilfælde at handle i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 17.

9.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge fælles procedurer for de kompetente myndigheders medvirken til den kontrol på stedet og de undersøgelser, der er nævnt i stk. 4 og 5.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

33)

I artikel 102 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksler oplysninger i henhold til dette direktiv eller anden EU-lovgivning, der gælder for investeringsinstitutter eller selskaber, der medvirker ved disses aktiviteter, eller videregiver oplysningerne til ESMA i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010 eller ERSB. Disse oplysninger er undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.«

b)

I stk. 5 tilføjes følgende litra:

»d)

ESMA, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (41), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (42) og ESRB.

34)

I artikel 103 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Medlemsstaterne meddeler ESMA, Kommissionen og de øvrige medlemsstater, hvilke myndigheder der kan modtage oplysninger i henhold til stk. 1.«.

b)

Stk. 7 affattes således:

»7.   Medlemsstaterne meddeler ESMA, Kommissionen og de øvrige medlemsstater, hvilke myndigheder eller organer der kan modtage oplysninger i henhold til stk. 4.«

35)

Artikel 105 affattes således:

»Artikel 105

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af dette direktivs bestemmelser om udveksling af oplysninger kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af procedurerne for udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder og mellem kompetente myndigheder og ESMA.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

36)

I artikel 108, stk. 5, foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit, litra b), affattes således:

»b)

de indbringer om nødvendigt sagen for ESMA, som kan handle inden for rammerne af de beføjelser, den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

b)

Andet afsnit affattes således:

»Kommissionen og ESMA underrettes straks om foranstaltninger truffet i henhold til første afsnit, litra a).«

37)

Overskriften til kapitel XIII affattes således:

38)

Artikel 111 affattes således:

»Artikel 111

Kommissionen kan vedtage tekniske ændringer af dette direktiv på følgende områder:

a)

præcisering af definitionerne for at sikre konsekvent harmonisering og ensartet anvendelse af dette direktiv overalt i Unionen, eller

b)

justering af terminologien i og formuleringen af definitionerne i overensstemmelse med efterfølgende retsakter om investeringsinstitutter og beslægtede spørgsmål.

De i første afsnit omhandlede foranstaltningerne vedtages ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, 3 og 4, og med forbehold af betingelserne i artikel 112a og 112b.«

39)

Artikel 112 affattes således:

»Artikel 112

1.   Kommissionen bistås af Det Europæiske Værdipapirudvalg, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2001/528/EF.

2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 og 111 i en periode på fire år fra den 4. januar 2011. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen i henhold til artikel 112a.

3.   Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i artikel 112a og 112b anførte betingelser.«.

40)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 112a

Tilbagekaldelse af delegationen

1.   Den i artikel 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 og 111 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.   Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om en delegation af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, og angiver samtidig, hvilke delegerede beføjelser der kunne blive genstand for tilbagekaldelse.

3.   Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 112b

Indsigelser mod delegerede retsakter

1.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen. Fristen kan forlænges med tre måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.   Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af den i stk. 1 nævnte frist gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3.   Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en delegeret retsakt inden for den i stk. 1 nævnte frist, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, angiver begrundelsen herfor, jf. artikel 296 i TEUF.«

Artikel 12

Evaluering

Kommissionen forelægger senest den 1. januar 2014 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der præciserer, om ESA'erne har fremsendt udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder og til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som fastsat i dette direktiv, uanset om fremsendelsen er obligatorisk eller frivillig, sammen med eventuelle passende forslag.

Artikel 13

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter senest den 31. december 2011 de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 1, nr. 1 og 2, artikel 2, nr. 1, litra a), artikel 2, nr. 2, 5, 7 og 9, artikel 2, nr. 11, litra b), artikel 3, nr. 4, artikel 3, nr. 6, litra a) og b), artikel 4, nr. 1, litra a), artikel 4, nr. 3, artikel 5, nr. 5, litra a), artikel 5, nr. 5, litra b), første afsnit, artikel 5, nr. 6, 8 og 9 (i forbindelse med artikel 18, stk. 3 i direktiv 2003/71/EF), artikel 5, nr. 10, artikel 5, nr. 11, litra a) og b), artikel 5, nr. 12, artikel 6, nr. 1 (i forbindelse med artikel 5, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2004/39/EF), artikel 6, nr. 3, artikel 6, nr. 5, litra a), artikel 6, nr. 10, 13, 14 og 16, artikel 6, nr. 17, litra a) og b), artikel 6, nr. 18 og 19 (i forbindelse med artikel 53, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2004/39/EF), artikel 6, nr. 21, litra a) og b), artikel 6, nr. 23, litra b), artikel 6, nr. 24, 25 og 27, artikel 7, nr. 12, litra a), artikel 7, nr. 13-16, artikel 9, nr. 1, litra a), artikel 9, nr. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15-18, 20, 29 og 32, artikel 9, nr. 33, litra a) og b), artikel 9, nr. 33, litra d), nr. ii), iii) og iv), artikel 9, nr. 34 og 35, artikel 9, nr. 36, litra b), nr. ii), artikel 9, nr. 37, litra b), artikel 9, nr. 38 og 39, artikel 10, nr. 2, artikel 10, nr. 3, litra a), artikel 10, nr. 4, artikel 11, nr. 2, 4 11, 14, 19 og 31, artikel 11, nr. 32, litra b), i forbindelse med artikel 101, stk. 8, i direktiv 2009/65/EF og artikel 11, nr. 33, 34 og 36 i nærværende direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 24. november 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  Udtalelse af 18.3.2010 (EUT C 87 af 1.4.2010, s. 1).

(2)  Udtalelse af 18.3.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 22.9.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17.11.2010.

(4)  Se side 12 i denne EUT.

(5)  Se side 48 i denne EUT.

(6)  Se side 84 i denne EUT.

(7)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(8)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(9)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

(10)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

(11)  EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10.

(12)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 201.

(13)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

(14)  EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1.

(15)  EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.

(16)  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

(17)  EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

(18)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

(19)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 84«.

(20)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 12.

(21)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 48.

(22)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 84

(23)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 1

(24)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 84

(25)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 48

(26)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 84

(27)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 1

(28)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 84

(29)  EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16

(30)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 84

(31)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1

(32)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 12.

(33)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 48.

(34)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 84

(35)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 12

(36)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 1

(37)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 84

(38)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 12

(39)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 84

(40)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 1

(41)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 12.

(42)  EUT L 331, af 15.12.2010, s. 48


Top