EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0019

Kommissionens direktiv 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, af Rådets direktiv 91/226/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 72, 20.3.2010, p. 17–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 263 - 283

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; stiltiende ophævelse ved 32018R0858 . Latest consolidated version: 16/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/19/oj

20.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 72/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU

af 9. marts 2010

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, af Rådets direktiv 91/226/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (1), særlig artikel 39, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 91/226/EØF af 27. marts 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (2) er et af særdirektiverne vedrørende EF-typegodkendelsesproceduren i henhold til direktiv 2007/46/EF. De bestemmelser i direktiv 2007/46/EF, der vedrører systemer, komponenter og separate tekniske enheder til køretøjer, finder derfor anvendelse på direktiv 91/226/EØF.

(2)

Da det er obligatorisk at anvende EF-typegodkendelsesproceduren på alle køretøjer, der er omfattet af direktiv 2007/46/EF, er det nødvendigt, at der findes harmoniserede forskrifter for afskærmningssystemer til alle motorkøretøjer, der er omfattet af direktiv 91/226/EØF. Det er desuden nødvendigt at præcisere, at disse forskrifter ikke er obligatoriske for terrængående køretøjer. Endelig er det på baggrund af de indhøstede erfaringer nødvendigt at tilpasse direktiv 91/226/EØF og dermed bilag IV til direktiv 2007/46/EF til den tekniske udvikling.

(3)

Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 91/226/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Listen over bilag og bilag I, II og III ændres som angivet i bilag I til dette direktiv

2)

Det unummererede bilag »Figurer« erstattes af teksten i bilag II til dette direktiv.

Artikel 2

Punkt 43 i bilag IV og tillæg 2 og 4 til bilag XI til direktiv 2007/46/EF affattes således:

»43

Afskærmningssystemer

Direktiv 91/226/EØF

L 103 af 23.4.1991, s. 5

 

 

 

X

X

X

X

X

X

Artikel 3

1.   Med virkning fra den 9. april 2011 kan de nationale myndigheder ikke, af grunde, der vedrører afskærmningssystemer, nægte at meddele EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse for køretøjer og komponenter, der opfylder forskrifterne i direktiv 91/226/EØF som ændret ved dette direktiv.

2.   Med virkning fra den 9. april 2011 nægter de nationale myndigheder, af grunde, der vedrører afskærmningssystemer, at meddele EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse for køretøjer og komponenter, der ikke opfylder forskrifterne i direktiv 91/226/EØF som ændret ved dette direktiv.

3.   Ved ansøgning om EF-typegodkendelse for et køretøj i henhold til direktiv 2007/46/EF skal køretøjstyper, for hvilke der er meddelt en national typegodkendelse eller en EF-typegodkendelse omfattende afskærmning, ikke opfylde forskrifterne for afskærmning i direktiv 91/226/EØF.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 8. april 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 9. april 2011.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(2)  EFT L 103 af 23.4.1991, s. 5.


BILAG I

1.

Listen over bilag til direktiv 91/226/EØF ændres således:

a)

Overskriften til tillæg 3 til bilag II affattes således:

b)

Overskriften til bilag III affattes således:

»Bilag III

:

Forskrifter vedrørende EF-typegodkendelse af et køretøj for så vidt angår montering af afskærmningssystemer

Tillæg 1

:

Oplysningsskema til brug ved EF-typegodkendelse af en køretøjstype

Tillæg 2

:

Model for EF-typegodkendelsesskema for en køretøjstype«

c)

Linjen »FIGURER: (1 til 9)« affattes således:

»Bilag V«

:

Figur 1 til 9.

2.

I bilag I til direktiv 91/226/EØF foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 9, 10 og 11 affattes således:

»9.   Løftbar aksel

Ved »løftbar aksel« forstås en aksel som defineret i punkt 2.15 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF.

10.   Ubelæsset køretøj

Ved »ubelæsset køretøj« forstås et køretøj i køreklar stand som defineret i punkt 2.6 i bilag I til direktiv 2007/46/EF (1).

11.   Slidbane

»Slidbane« anvendes i den betydning, der er defineret i punkt 2.8 i bilag II til direktiv 92/23/EØF.

b)

Følgende indsættes som punkt 13, 14 og 15:

»13.   Bil til sættevogn

Ved »bil til sættevogn« forstås et trækkende køretøj som defineret i punkt 2.1.1.2.2 i bilag I til direktiv 97/27/EF.

14.   Største teknisk tilladte totalvægt

Ved »største teknisk tilladte totalvægt« forstås køretøjets største masse som defineret i punkt 2.6 i bilag I til direktiv 97/27/EF.

15.   Køretøjets type

Ved »køretøjets type« forstås i forbindelse med afskærmningssystemer færdigopbyggede, delvis opbyggede eller trinvis færdigopbyggede køretøjer, som ikke adskiller sig fra hinanden med hensyn til følgende aspekter:

type afskærmningsanordning (monteret på køretøjet)

fabrikantens typebetegnelse for afskærmningssystemet.«

3.

I bilag II til direktiv 91/226/EØF foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2 til 3.4.3 affattes således:

»2.   Ansøgning om EF-komponenttypegodkendelse

2.1.   Ansøgning om EF-komponenttypegodkendelse af en type afskærmningsanordning i henhold til artikel 7 i direktiv 2007/46/EF indgives af fabrikanten.

2.2.   I tillæg 3 findes en model for oplysningsskemaet.

2.3.   Følgende skal indleveres til den tekniske tjeneste, der forestår typegodkendelsesafprøvningen:

Fire prøveeksemplarer: tre eksemplarer til afprøvning og et til opbevaring på laboratoriet med henblik på eventuel senere kontrol. Laboratoriet kan forlange flere prøveeksemplarer.

2.4.   Mærkning

Hvert prøveeksemplar skal være tydeligt mærket med fabriks eller handelsmærke samt typeangivelse på en sådan måde, at de ikke kan fjernes, og have tilstrækkelig plads til EF-typegodkendelsesmærket.

3.   Meddelelse af EF-komponenttypegodkendelse

3.1.   Hvis de pågældende forskrifter er opfyldt, meddeles EF-typegodkendelse i henhold til artikel 10 i direktiv 2007/46/EF.

3.2.   I tillæg 4 findes en model for EF-typegodkendelsesskemaet.

3.3.   Hver godkendt type afskærmningsanordning tildeles et godkendelsesnummer i overensstemmelse med bilag VII til direktiv 2007/46/EF. En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til forskellige typer afskærmningsanordninger.

3.4.   Alle afskærmningsanordninger, der svarer til en type, der er godkendt i henhold til dette direktiv, skal være forsynet med et EF-typegodkendelsesmærke for komponenten. EF-typegodkendelsesmærket skal være således anbragt på anordningen, at det ikke kan fjernes og tydeligt kan ses, selv når anordningen er monteret på køretøjet.

3.5.   Symbolet »A« for anordninger af den energiabsorberende type eller »S« for anordninger af luft/vand-separatortypen anbringes i tilknytning til godkendelsesmærket, jf. punkt 1.3 i tillægget til bilag VII til direktiv 2007/46/EF.«

b)

Tillæg 1 til 4 affattes således:

»

Tillæg 1

Afprøvning af afskærmningsanordninger af den energiabsorberende type

1.   Princip

Formålet med denne afprøvning er at måle en anordnings evne til at tilbageholde vand, som rettes mod den i form af en række stråler. Prøveopstillingen skal genskabe de forhold, som udstyret skal fungere under, når det er monteret på et køretøj, særlig med hensyn til mængden af og kraften i det vand, der hvirvles op fra kørebanen af dækkets slidbane.

2.   Udstyr

Prøveudstyret er beskrevet i figur 8 i bilag V.

3.   Afprøvningsbetingelser

3.1.

Afprøvning skal finde sted i et lukket rum under forhold, der udelukker træk.

3.2.

Den omgivende temperatur og prøveeksemplarernes temperatur skal være 21 (± 3) °C.

3.3.

Der anvendes deioniseret vand.

3.4.

Prøveeksemplarerne skal befugtes før hver afprøvning.

4.   Fremgangsmåde

4.1.

Et 500 (+ 0/- 5) mm bredt og 750 mm højt prøveeksemplar af det udstyr, der skal afprøves, fastgøres til prøveudstyrets lodrette plade, idet det sikres, at prøveeksemplaret er placeret et godt stykke inden for vandopsamlerens kanter, og at ingen hindringer kan afbøje vandet, hverken før eller efter at prøveeksemplaret rammes.

4.2.

Vandstyrken indstilles på 0,675 (± 0,01) l/sek., og der sprøjtes mindst 90 l og højst 120 l vand mod prøveeksemplaret i vandret afstand af 500 (± 2) mm (figur 8 i bilag V).

4.3.

Vandet løber fra prøveeksemplaret ned i vandopsamleren. Den opsamlede vandmængde beregnes i procent i forhold til den forstøvede vandmængde.

4.4.

Afprøvningen foretages fem gange på prøveeksemplaret som beskrevet i punkt 4.2 og 4.3. Den gennemsnitlige opsamlede vandmængde under de fem afprøvninger beregnes i procent

5.   Resultater

5.1.

Den gennemsnitlige procentdel som beregnet i punkt 4.4 skal være 70 % eller derover.

5.2.

Hvis den største og den mindste procentdel opsamlet vand i en række af fem afprøvninger afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, må rækken af fem afprøvninger gøres om.

Hvis den største og den mindste procentdel opsamlet vand også ved den anden række af fem afprøvninger afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, og hvis den laveste værdi ikke opfylder forskrifterne i punkt 5.1, nægtes typegodkendelse.

5.3.

Det undersøges, om anordningens lodrette stilling påvirker resultaterne. Hvis det er tilfældet, gentages den procedure, der er beskrevet i punkt 4.1 til 4.4, i de stillinger, der giver den største og den mindste procentdel opsamlet vand; forskrifterne i punkt 5.2 gælder også i dette tilfælde.

Gennemsnittet af de enkelte resultater anvendes herefter som gennemsnitsprocentdelen. Denne gennemsnitsprocentdel skal være 70 eller derover.

Tillæg 2

Afprøvning af afskærmningsanordninger af luft/vand-separatortypen

1.   Princip

Formålet med denne afprøvning er at bestemme effektiviteten af porøst materiale, der skal tilbageholde vand, som sprøjtes mod det ved hjælp af en luft/vandtrykforstøver.

Det udstyr, som benyttes til afprøvningen, skal, for så vidt angår den vandmængde, dækkene slynger op, og den hastighed, hvormed det sker, svare til de betingelser, materialet udsættes for, hvis det er monteret på et køretøj.

2.   Udstyr

Prøveudstyret er beskrevet i figur 9 i bilag V.

3.   Afprøvningsbetingelser

3.1.

Afprøvning skal finde sted i et lukket rum under forhold, der udelukker træk.

3.2.

Den omgivende temperatur og prøveeksemplarernes temperatur skal være 21 (± 3) °C.

3.3.

Der anvendes deioniseret vand.

3.4.

Prøveeksemplarerne skal befugtes før hver afprøvning.

4.   Fremgangsmåde

4.1.

Et prøveeksemplar på 305 × 100 mm fastgøres lodret i prøveudstyret, og det sikres, at der ikke er tomrum mellem prøveeksemplaret og den øverste bøjede plade, og at bakken er rigtigt anbragt. Forstøverens beholder fyldes med 1 ± 0,005 l vand, og den anbringes som vist på diagrammet.

4.2.

Forstøveren skal være indstillet således:

 

tryk (tryk i forstøveren): 5 bar + 10 % / – 0 %.

 

gennemstrømningshastighed: 1 l/min. ± 5 sek.

 

forstøvning: cirkulær, 50 ± 5 mm i diameter 200 ± 5 mm fra prøveeksemplaret, dyse 5 ± 0,1 mm i diameter.

4.3.

Der forstøves, indtil al vandtåge er forsvundet, og den forløbne tid noteres. Vandet løber fra prøveeksemplaret ned i bakken i 60 sekunder, og den opsamlede vandmængde måles. Den vandmængde, som eventuelt er tilbage i forstøverens beholder, måles. Den opsamlede vandmængde beregnes i procent i forhold til den forstøvede vandmængde.

4.4.

Prøven foretages fem gange, og den gennemsnitlige opsamlede vandmængde beregnes i procent. Før hver prøve sikres det, at bakken, forstøverens beholder og målebeholderen er tørre.

5.   Resultater

5.1.

Den gennemsnitlige procentdel som beregnet i punkt 4.4 skal være 85 % eller derover.

5.2.

Hvis den største og den mindste procentdel opsamlet vand i en række af fem afprøvninger afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, må rækken af fem afprøvninger gøres om. Hvis den største og den mindste procentdel opsamlet vand også ved den anden række af fem afprøvninger afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, og hvis den laveste værdi ikke opfylder forskrifterne i punkt 5.1, nægtes typegodkendelse.

5.3.

Når anordningens lodrette stilling påvirker resultaterne, skal fremgangsmåden i punkt 4.1 og 4.4 gentages i de stillinger, som giver den største og den mindste procentdel opsamlet vand; forskrifterne i punkt 5.2 gælder også i dette tilfælde.

Forskrifterne i punkt 5.1 gælder i forbindelse med resultaterne af de enkelte afprøvninger.

Tillæg 3

Oplysningsskema nr. … vedrørende EF-komponenttypegodkendelse af afskærmningsanordninger (direktiv 91/226/EØF)

Følgende oplysninger skal i de relevante tilfælde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til denne størrelse. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede.

Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektroniske styringsenheder, forelægges der relevante oplysninger om disses egenskaber.

0.   GENERELT

0.1.

Fabriksmærke (firmabetegnelse):

0.2.

Type:

0.5.

Fabrikantens navn og adresse:

0.7.

For komponenter og separate tekniske enheder, EF-godkendelsesmærkets anbringelsessted og fastgørelsesmåde:

0.8.

Adresse(r) på samlefabrik(ker):

1.   BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN

1.1.

En teknisk beskrivelse af afskærmningsanordningen med angivelse af dens fysiske funktionsprincip og den afprøvning, den skal underkastes:

1.2.

Anvendte materialer:

1.3.

Tegninger, som er tilstrækkeligt detaljerede og i en skala, som gør det muligt at identificere denne (eller disse). Det skal af tegningen fremgå, hvor EF-typegodkendelsesmærket skal anbringes:

Dato

Underskrift

Tillæg 4

Image

Addendum

til EF-typegodkendelsesskema nr. … vedrørende komponenttypegodkendelse af afskærmningsanordninger i henhold til direktiv 91/226/EØF, senest ændret ved direktiv 2010/19/EU

1.   Supplerende oplysninger

1.1.

Princip for anordningens funktionsmåde: energiabsorberende/luft/vand-separator (2):

1.2.

Afskærmningsanordningernes kendetegn (kort beskrivelse, fabriksmærke eller betegnelse, nummer):

5.

Eventuelle bemærkninger:

«

4.

I bilag III til direktiv 91/226/EØF foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 0.1 og 0.2 affattes således:

»ANVENDELSESOMRÅDE

0.1.

Alle køretøjer af klasse N og O, undtagen terrængående køretøjer som defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF, skal være således konstrueret og/eller monteret med afskærmningssystemer, at de opfylder forskrifterne i dette bilag. Hvis der er tale om køretøjer, som består af chassis og førerhus, er det tilstrækkeligt at anvende disse forskrifter på de hjul, der befinder sig under førerhuset.

For køretøjer af klasse N1 og N2 med største tilladte totalvægt på ikke over 7,5 t kan forskrifterne i direktiv 78/549/EØF (3) efter anmodning fra fabrikanten anvendes som alternativ til forskrifterne i dette direktiv.

0.2.

Forskrifterne i dette bilag vedrørende afskærmningsanordninger som defineret i punkt 4 i bilag I gælder ikke for køretøjer af klasse N, O1 og O2 med største tilladte totalvægt på ikke over 7,5 t, køretøjer, som består af chassis og førerhus, køretøjer uden karrosseri samt køretøjer, hvor tilstedeværelsen af afskærmningsanordninger er uforenelig med deres anvendelse. Hvis sådanne anordninger alligevel monteres på disse køretøjer, skal de være i overensstemmelse med dette direktivs forskrifter.

b)

Punkt 4 affattes således:

»4.   Den udvendige skærmkants placering

Afstanden (c) mellem den langsgående flade, som tangerer den udvendige dækside, når dækkets udbuling ved jorden fraregnes, og skærmkantens inderside må ikke overstige 100 mm (figur 1a og 1b i bilag V).«

c)

Punkt 4.1og 4.2 udgår

d)

Punkt 7.1.1 affattes således:

»7.1.1.

Skærmen skal dække området umiddelbart over dækket eller dækkene og foran og bagved disse, på følgende måde:

a)

når det drejer sig om enkeltakslede eller flerakslede køretøjer, skal forkanten (C) nå frem til en linje O-Z, hvor θ (theta) er højst 45° i forhold til en vandret linje.

Den bageste kant (figur 2 i bilag V) skal nå så langt ned, at den er højst 100 mm over en vandret linje, der går gennem hjulets centrum

b)

når det drejer sig om flerakslede køretøjer, vedrører vinklen θ kun den forreste aksel, og forskrifterne vedrørende højden af bagkanten finder kun anvendelse på den bageste aksel

c)

skærmen skal have en samlet bredde (q) (figur 1a i bilag V), som er tilstrækkelig til mindst at dække bredden af dækket (b) eller den fulde bredde af to dæk (t), når det drejer sig om tvillinghjul, idet der tages hensyn til de af fabrikanten opgivne ydermål for dæk/hjul. Dimensionerne (b) og (t) måles i navhøjde og må ikke indbefatte afmærkninger, ribber, beskyttelsesbånd osv. på dæksiderne.«

e)

Punkt 7.1.3 affattes således:

»7.1.3.

Hvis skærmene består af flere elementer, må disse, når de er monteret, ikke frembyde åbninger, som tillader passage af stænk, når køretøjet er i bevægelse. Denne forskrift anses for opfyldt, hvis, både når køretøjet er i belæsset og ubelæsset stand, alle radiale vandstråler, der bevæger sig udad fra hjulets centrum over hele bredden af dækkets slidbane og inden for det område, som skærmen dækker, altid rammer en del af afskærmningssystemet.«

f)

Punkt 7.2.1, 7.2.2 og 7.2.3 affattes således:

»7.2.1.

Når det drejer sig om enkeltakslede køretøjer, må den udvendige skærmkants nederste kant ikke række ud over følgende afstande og radier målt fra hjulets centrum, undtagen i de yderste ender, som kan være afrundede (figur 2 i bilag V).

Luftaffjedring:

a)

Aksler med styrende eller selvstyrende hjul:

 

Fra forkant (mod køretøjets forende) (punkt C)

 

Til bagkant (mod køretøjets bagende) (punkt A)

Rv ≤ 1,5 R

b)

Aksler med ikke-styrende hjul:

 

Fra forkant (punkt C)

 

Til bagkant (punkt A)

Rv ≤ 1,25 R

Mekanisk affjedring

a)

generelt } Rv ≤ 1,8 R

b)

ikke-styrende hjul på køretøjer med største teknisk tilladte totalvægt på over 7,5 t } Rv ≤ 1,5 R

hvor R er radius af det på køretøjet monterede dæk og Rv den radiære afstand, hvori den udvendige skærmkants nederste kant befinder sig.

7.2.2.

Ved flerakslede køretøjer finder forskrifterne i punkt 7.2.1 ikke anvendelse mellem de vertikale tværplan, der går gennem centrum af den forreste og den bageste aksel, idet den udvendige skærmkant her kan være lige af hensyn til afskærmningssystemets kontinuitet (figur 4 i bilag V).

7.2.3.

Afstanden mellem det øverste og nederste punkt af afskærmningssystemet (skærm og udvendig skærmkant) målt i et tværsnit vinkelret på skærmen (se figur 1b og 2 i bilag V) skal være mindst 45 mm i alle punkter bag en lodret linje gennem hjulets centrum (eller det forreste hjuls centrum, hvis der er tale om flerakslede køretøjer). Denne afstand kan gradvis mindskes foran denne linje.«

g)

Som punkt 7.2.5 og 7.2.6 indsættes:

»7.2.5.

Forskrifterne i punkt 7.2.3 og 7.2.4 kan fraviges lokalt, hvis skærmkanten er sammensat af forskellige elementer, der kan bevæge sig i forhold til hinanden.

7.2.6.

Sættevognstrækkere med lavt chassis (defineret i punkt 6.20 i ISO-standard 612 af 1978), dvs. sådanne, hvor hovedbolten er anbragt i en afstand på ikke over 1 100 mm fra jorden, kan være konstrueret sådan, at de ikke er omfattet af forskrifterne i punkt 7.1.1.a, 7.1.3 og 7.2.4. For at undgå, at afskærmningssystemet ødelægges, må skærme og skærmkanter ikke dække området umiddelbart over dækkene på bagakslerne, når disse sættevognstrækkere er koblet til en sættevogn. Skærmene og skærmkanterne på disse køretøjer skal dog opfylde forskrifterne i ovennævnte punkter i de områder, der ligger mere end 60° fra en lodret linje gennem hjulets centrum, foran og bagved disse dæk.

Sådanne køretøjer skal derfor konstrueres således, at de opfylder forskrifterne i første afsnit, når de ikke er sammenkoblet med en sættevogn.

For at opfylde disse forskrifter kan skærme og skærmkanter f.eks. være forsynet med en aftagelig del.«

h)

Punkt 7.3.1 affattes således:

»7.3.1.

Stænklappens bredde skal opfylde forskrifterne for (q) i punkt 7.1.1, litra c), undtagen i de tilfælde, hvor stænklappen sidder inden for skærmen, i hvilket tilfælde den skal være mindst lige så bred som dækkets slidbane.

Bredden af den del af stænklapperne, der sidder under skærmen, skal opfylde kravet i dette afsnit med en tolerance på 10 mm på hver side.«

i)

Punkt 7.3.3 affattes således:

»7.3.3.

Afstanden fra den nederste kant må ikke overstige 200 mm (figur 3 i bilag V).

Denne afstand sættes op til 300 mm for den bageste aksel, hvor den udvendige skærmkants nederste kants radiære afstand, Rv, ikke overstiger radius af de dæk, der er monteret på hjulene på denne aksel.

Maksimumsafstanden fra den nederste kant af stænklappen til jorden kan øges til 300 mm, hvis fabrikanten finder det teknisk mest hensigtsmæssigt under hensyn til hjulophænget.«

j)

I punkt 7.3.5 erstattes henvisningen til »figur 4b« af en henvisning til »figur 4 i bilag V«.

k)

Punkt 9.3.2.1 affattes således:

»9.3.2.1.

Denne afskærmningsanordnings nederste kant må ikke være mere end 200 mm fra jorden.

Maksimumsafstanden fra den nederste kant af stænklappen til jorden kan øges til 300 mm, hvis fabrikanten finder det teknisk mest hensigtsmæssigt under hensyn til hjulophænget.«

l)

Som punkt 10 indsættes:

»10.

Hvis der er tale om flerakslede køretøjer, behøver afskærmningssystemet for en aksel, dog ikke den bageste, ikke at dække hele slidbanens bredde, hvis der lokalt er mulighed for interferens mellem afskærmningssystemet og akslernes, hjulophængets eller chassisets opbygning.«

m)

tillægget udgår

n)

som tillæg 1 og 2 indsættes:

»

Tillæg 1

OPLYSNINGSSKEMA NR. … TIL BRUG VED EF-TYPEGODKENDELSE AF EN KØRETØJSTYPE FOR SÅ VIDT ANGÅR MONTERING AF AFSKÆRMNINGSSYSTEMER (DIREKTIV 91/226/EØF, SENEST ÆNDRET VED DIREKTIV 2010/19/EU) (4)

(Forklarende bemærkninger findes i bilag I til direktiv 2007/46/EF)

Følgende oplysninger skal i de relevante tilfælde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til denne størrelse. Eventuelle fotografier skal ligeledes være tilstrækkeligt detaljerede.

Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektroniske styringsenheder, forelægges der relevante oplysninger om disses egenskaber.

0.   GENERELT

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse):

0.2.   Type:

0.2.1.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):

0.3.   Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (b)

0.3.1.

Mærkets placering:

0.4.   Køretøjets klasse (c):

0.5.   Fabrikantens navn og adresse:

0.8.   Adresse(r) på samlefabrik(ker):

1.   KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.   Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj:

1.3.   Antal aksler og hjul:

1.3.1.

Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse:

1.3.2.

Antal styrende aksler og deres placering:

2.   MASSE OG DIMENSIONER (f) (g)

(i kg og mm) (Der henvises i givet fald til tegninger)

2.1.   Akselafstand(e) (ved fuld last) (g) (l):

2.6.   Masse i køreklar stand (største og mindste for hver variant)

Masse af køretøj med karrosseri — og for trækkende køretøjer i andre klasser end M11 — med tilkoblingsanordning, hvis en sådan er monteret af fabrikanten, i køreklar stand, eller masse af chassis eller af chassis med førerhus uden karrosseri og/eller tilkoblingsanordning, hvis karrosseri og/eller tilkoblingsanordning ikke monteres af fabrikanten (med væsker, værktøj, reservehjul, hvis monteret, og fører samt for busser ét personalemedlem, hvis der forefindes et sæde dertil i køretøjet) (h) (største og mindste for hver variant):

2.6.1.

Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastningen på koblingspunktet (største og mindste for hver variant):

2.8.   Største teknisk tilladte totalvægt som angivet af fabrikanten (i) (3):

9.   KARROSSERI

9.20.   Afskærmningssystem

9.20.0.

Forefindes: ja/nej/ufuldstændigt (1)

9.20.1.

Kort beskrivelse af køretøjets afskærmningssystem og de elementer, der indgår deri:

9.20.2.

Detaljerede tegninger af køretøjets afskærmningssystem og dets placering på køretøjet med angivelse af dimensionerne i figurerne i bilag V til direktiv 91/226/EØF og under hensyntagen til ekstreme dæk/hjul-kombinationer:

9.20.3.

Godkendelsesnummer(-numre) for afskærmningsanordning(er), hvis det (de) foreligger:

Dato, journalnummer.

Tillæg 2

Image

Addendum

TIL EF-TYPEGODKENDELSESSKEMA Nr … VEDRØRENDE TYPEGODKENDELSE AF EN KØRETØJSTYPE I HENHOLD TIL DIREKTIV 91/226/EØF SENEST ÆNDRET VED DIREKTIV 2010/19/EU

1.   Supplerende oplysninger

1.1.

Afskærmningsanordningernes kendetegn (type, kort beskrivelse, fabriksmærke eller betegnelse, typegodkendelsesnummer):

5.   Eventuelle bemærkninger

«

(1)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1

(2)  Det ikke gældende overstreges.

(3)  EFT L 168 af 26.6.1978, s. 45

(4)  For køretøjer af klasse N1 og N2 med største teknisk tilladte totalvægt på ikke over 7,5 t kan oplysningsskemaet i bilag II til direktiv 78/549/EØF anvendes, jf. punkt 0.1 i bilag III til dette direktiv.


BILAG II

»BILAG V

FIGURER

Figur 1a

Bredden (q) af skærmen (a) og placeringen af skærmkanten (j)

Image

Figur 1b

Eksempel på måling af den udvendige skærmkant

Image

Figur 2

Skærmens og den udvendige skærmkants mål

Image

Figur 3

Skærmens og stænklappens placering

Image

Figur 4

Skitse af montering af afskærmningssystem (skærm, stænklap, udvendig skærmkant) med afskærmningsanordninger (energiabsorberende anordninger) til flerakslede køretøjer

Image

Figur 5

Skitse af montering af afskærmningssystem med afskærmningsanordninger (energiabsorberende anordninger) til aksler med ikke-styrende eller selvstyrende hjul

(Bilag III — punkt 6.2 og 8)

Image

Image

Figur 6

Skitse af montering af afskærmningssystem med afskærmningsanordninger (luft/vand-separatorer) til aksler med styrende, selvstyrende eller ikke-styrende hjul

Image

Figur 7

Skitse af montering af afskærmningssystem med afskærmningsanordninger (skærm, stænklap, udvendig skærmkant) til flerakslet konstruktion, hvor afstanden mellem dækkene ikke overstiger 300 mm

Image

Figur 8

Opstilling til afprøvning af energiabsorberende afskærmningsanordninger

(Bilag II, tillæg 1)

Image

Figur 9

Opstilling til afprøvning af afskærmningsanordninger med luft/vand-separator

(Bilag II, tillæg 2)

Image

Image

«


Top