Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0016

Kommissionens direktiv 2010/16/EU af 9. marts 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF, for så vidt angår udelukkelse af et bestemt institut fra anvendelsesområdet (EØS-relevant tekst)

OJ L 60, 10.3.2010, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 288 - 289

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/16/oj

10.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/15


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/16/EU

af 9. marts 2010

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF, for så vidt angår udelukkelse af et bestemt institut fra anvendelsesområdet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (1), særlig artikel 150, stk. 1, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 2 i direktiv 2006/48/EF opregnes de institutter, der udtrykkeligt udelukkes fra direktivets anvendelsesområde.

(2)

Republikken Sloveniens finansministerium har anmodet om optagelse af SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana (i det følgende benævnt »SID Bank«) på den i artikel 2 i direktiv 2006/48/EF fastlagte liste over institutter, der udelukkes fra direktivets anvendelsesområde.

(3)

SID Bank støtter den slovenske regerings strukturpolitik, social- og arbejdsmarkedspolitik og andre offentlige politikker, idet den leverer finansielle tjenesteydelser, rådgivning og uddannelse på områder som f.eks. international handel og internationalt samarbejde, økonomiske incitamenter for små og mellemstore virksomheder, forskning og udvikling, regional udvikling samt kommercielle og offentlige infrastrukturer mv. Republikken Slovenien er eneaktionær i SID Bank og garant for alle bankens forpligtelser.

(4)

SID Bank er involveret i specifikke aktiviteter i samfundets interesse og opfylder derfor kriterierne for optagelse på listen over institutter, der udelukkes fra anvendelsesområdet for direktiv 2006/48/EF i henhold til direktivets artikel 2.

(5)

Direktiv 2006/48/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Bankudvalg —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 2 i direktiv 2006/48/EF indsættes følgende nye led efter syttende led:

»—

i Slovenien: »SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana«,«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.


Top